Paperezkoak - Azken Alea
Begitandu Erreportajeak eta alkarrizketak
2021/4/18

IGONE ETXEBARRIA Labayru Fundazinoko zuzendari barria da Igone Etxebarria bediaztarra

Labayru Fundazinoko zuzendari ordea izan da Igone Etxebarria atzen 12 urteotan, eta martian, ordura arte Adolfo Arejitak eukan kargua hartu eban.
Igone Etxebarria Zamalloa (Bedia, 1962) 1985ean hasi zan Labayrun beharrean, Euskal Filologia ikasketak amaitu ebazanean. Gero ETBn egon zan zuzentzaile eta euskera arduradun 1988tik 2002ra. Horren ostean, barriro Labayrura bueltau zan. Eusko Jaurlaritzan Euskara Sustatzeko Zuzendari be izan zan 2005tik 2007ra eta Labayruko zuzendariordea 2008tik. Euskaltzain urgazlea be bada 1996tik.


Bizkaieraz idazten dogunok Labayru hiztegia daukagu erreferente eta bertan begiratzen dogu ea berba bat dakarren ala ez, erabili ahal izateko. Beste batzuentzat Labayru euskaltegi bat da; Etnografia be landuten dau... zer da Labayru?
Labayru 1977an sortu zan Labayru moduan baina etnografiako lanak eta ikastaroak aurretik hasita egon ziran. Sortu zan hutsune bat egoalako gizartean. Izan be, nire moduko jente askok, nahiz eta ikasiak izan, ez geunkan euskeraz ikasteko modurik, orduantxe hasi ziran lehenengo ikastolak eta.
Jente euskaldunari eskolatzeko modua emoteko, eta batez be, euskera dakianai bere erregistroa apur bat sendotuteko, norberaren erregistroan harrotasuna hartu eta hori idatzira eroateko eta irakurmena sustatuteko asmoagaz sortu zan. Ordurik hona gauzak asko aldatu dira eta gauza asko pasau dira bitartean. Gorabeherak. Gauza batzuetan gora eta beste batzuetan behera egin dau Labayruk, batzuetan aurrera eta beste batzuetan atzera. Momentu honetan gauza asko egiten dira Labayrun, baina, neurri baten, hasitako bidetik jarraitzen dogu.
Euskaltegia da, ze euskerazko eskolak emoten dira, nahiz eta gaurko ikaslegoa guztiz aldatuta dagoan. Gero zerbitzuak daukaguz, itzulpenak eta erabilera planak, esate baterako.
Ikerketeagaz lotuago, hiztegigintzan eta lexikografian jarduten dogu. Labayru hiztegia, zuk esan dozun moduan, arau emoile edo eredu emoile da. Arautzen dau berbaz erabilten doguzan formak idatzira zelan ekarri. Bizkaieraz idatzi gura izan ezkero, zubilana egiten dau, berba batek bizkaieraz ze forma daukan eta horren parekoa batuaz zein dan azalduz. Lexikografia da beste atal bat; Gramatikea beste bat...
Beste arlo bat da Etnografia, herri ondarea esaten deutsaguna. Apur bat bizimoduagaz lotuta dagozan tradizinoak, bizimoduak, eta kulturearen transmisinoa da hori. Bizimodua hain arin aldatzen da! Gaur egun aldaketa handiak egiten dira arin eta sarritan ez dago denporarik kontetako zelan izan diran edo zer izan diran. Horreek jasoten ibilten gara eta, hurrengoai transmitiduteko, bitartekoetara bihurtzen.
Gitxi gorabehera horreek dira landuten doguzan arloak. Gero dokumentazino zentro inportantea dago. Liburutegia, hemerotekea aldizkari askogaz... argazki, bideo, papeleria txikerra (pegatina, foileto, kalendario...), kartelak... Era askotako formatotako gauzak dagoz bertan.
Zeintzuk dira zuzendariak egin beharreko lanak?
Oin arte zuzendaria Adolfo Arejita izan da, baina zuzendariaz gainera, bosteko talde batek daroagu ardurea eta ni be talde horretan egon naz. Arejitak itxi dauanean ni parau naz buru. Hor aldaketea da bera ez dagoala eta gainetik inor ez eukitea. Eta ardureari jagokonean be, azkenengo berbea zeuk daukazula.
Lan karga aldetik pentsetan dot antzera izango dala taldean egiten dogulako lan.
Zuzendaritza taldean arlo buruak dagoz: Euskaltegiko arduraduna, itzulpenetako arduraduna, ondareko arduraduna... Ardurak banandu egiten dira eta danon artean hartzean doguz ebatziak.
Zuzendariaren lana da, proiektuak bideratzea eta horreetarako dirua lortu, ze gu Fundazino bat gara, ezin dogu dirua pilatu eta gorde. Urtean urteko aurrekontuari aurre egin behar jako; eta horretarako proiektuak egin behar dira eta proiektuok saldu; hau da, nok ordaindu topau. Alderdi hori landu behar da etenbarik: beti gauza barriak sortzean eta honeri edo besteari opatzen. Hori da arloetako bat.
Labayrun 40 langile gara eta hori hornidu egin behar da. Danen- tzako lana bideratu, koordinau eta holango gauzak be egin behar dira.
Eta gero alderdi instituzionala dago. Guk erakundeakaz lankidetzarako hitzarmenak daukaguz; Jaurlaritzeagaz, Bilboko Udalagaz eta beste udal askogaz. Lan horreek aurrera atera behar dira, kudeatu eta jarraipena egin. Baita, lankidetzak bilatu be: honegaz eta besteagaz egon, besteak zertan dabizen ikusi, kolaborau... Holangoetan entreteniduten gara.
Arejitagaz urte askoan lan egin arren, zuk zeure estiloa ekarriko dozu, ezta?
Hori ez dakit, ez dakit igarriko dan ala ez. Gitxi-asko danok daukagu bakotxak bere estiloa, hori bai. Eta gero, bakotxari toketan jakon sasoiaren ezaugarriak dagoz. Ze oin, pandemia dala-eta, beste egoera baten gagoz. Oin dala urte bi egon edo oin egon, gauzak diferente ikusten dira eta horrek be baldintzatu egiten zaitu. Ez da bakarrik zuk gura dozuna, moldatu egin behar zara dagoanera eta.
Zelan eragin dau pandemiak?
Eragin handia izan dau. Guk kontuetan beherakadea euki dogu, baina aldi berean izan da oso arraroa dana. Ze gu konfinau ginduzanean martian, gu konfinau ginan baina danok jarraitu genduan beharrean etxetik, online egiten genduan eta aldi baterako konpondu ginan. Amaitu zan kursoa; kurso guztiak, eskola guztiak, proiektu guztiak dana joan zan aurrera, baina gero luzatu egin zan kontua eta hor etorri zan guretzako kaltea. Uda partean bajoia igarri genduan.
Gero kursoa hasi zan eta beste esparruetan ez, baina eskolan aurten beste ikasturte batzuetan baino ikasle gehitxoago euki doguz. Ez dakit zergaitik. Gauza batzuetan gora eta beste batzuetan behera egin dogu. Oso urte arraroa izan da eta asko eragin deusku. Aurten bagoaz burua apur bat altxetan eta bagoaz urteari be itxurea emoten, baina kontuz-kontuz, ea edozein momentutan pausu bat atzera egin behar ete dan bildurragaz.
Aurrera begira nondik joko dau Labayruk?
Aurrera begira gurako geunke proiektu batzuk sendotu. Hutsune batzuk ikusten dodaz. Nik argi ikusten dot batez be euskaldunen artean zelango saltoa dagoan ahozkotik idatzira. Ahoz dakien jenteak gero idatzira pasetan danean beste erregistro batera pasetan da, askoz be pobreagoa. Aldi berean ahozkoa egiten dau baina ez dau ahozko erregistro landua egiten. Hor desoreka bat dago eta uste dot zeozer egin beharra dagoala, baina oindino inork ez dogu asmatu zein dan horren konponbidea.
Herri kulturan be badago zer erakutsi. Gauza asko galdu dira, baita oin dala 5 urtekoak be. Kulturearen transmisinoan be badago zer egina. Esate baterako, etxe barri bat egiten da edo poligono barri bat eta ipinten deutsie izen bat, demagun Txoritoki, landa horreek lehen beste izen bat euki dabenean, Iturribaso berbarako, han iturri bat egoalako. Gauza horreek penea emoten dabe. Eta horretan lan asko dago egiteko.
Dakigunetik ez dakigunera zubilana egiteko sortu zan Labayru, baina oin, euskaldun guztiak alfabetatuta dagoz. Egoera honetan, bizkaierea bitarteko bat ez dan honetan, zein da bizkai euskerearen zentzua?
Bizkai euskerea izenari kendu zeinkio bizkai berbea, ze azkenean euskerea da. Hemengo euskerea be batua da, edo izan behar leuke. Guk ekarri egin behar dogu gure euskerea, batura.
Nik ez dot ikusten oposizino moduan. Baina batzuetan, jenteak gura dau bera identifiketan dan hori erakutsi. Eta orduan txokokerietara joten dogu. Ba ez mutur bata, ez bestea. Gauzak bere karrilera ekarri behar dira eta zubilana egin zentzu horretan. Zuk batuaz berba egiten dozunean zergaitik ez dozu esango galapan etorri zarala? Danok esan behar dogu "korrika"? Ba ez! Hori hizkuntza pobretutea da. Korrika moduan, galapan, atxitxiketan, arin-aringa eta karraderan erabili behar dira. Horreek danak ekarri eta erakutsi behar da horreek esatea be batuaz egitea be badala. Prestigiau egin behar da. Ze hori be euskerea da eta hori barik...
Baina, etxetik dakiguna, zelan inkorporau? WhatsAppetik esaten dogun moduan idazten dogu, baina horrek ez dau balio idatzi baterako. Oindino holango desorekak ikusten dodaz. Herriko jaietako karteletan, asko ikusten da, esaten dan moduan idatzitakoak, "jaxek" esate baterako, eta batzuek uste dabe zenbat eta aldenduago, jatorragoa dala. Baina gauza bakotxak euki behar dau bere lekua eta jakin behar da zein dan.
Zuk etxeko euskerea lantzean badozu, batuara pasatea ez da ezer; deutsut-etik dizut-era pasetea ez da konplikazinoa. Zeurea ondo badakizu, baina beti ez da holan.
Gizartea arin aldatzen doa eta hori ikusten da hizkuntzan be.
Bai. Hemen 60 urtean joan da nekazaritza bizimodua, esate baterako. Non dago ganadua etxeetan, baserrietan? Korta guztiak txoko bihurtu dira. Ortuak be etxe ondokoak baino ez dagoz, justu-justutxo, etxean jubiladu bat badago, entreteniduteko. Baina hori dana joan da eta ez dira hainbeste urte.
Horren moduan, herriak. Oingo Bediak, eta oin dala 20 urtekoak ez dauka zerikusirik. Lehen dana zan landea, oin etxeak dagoz, pisuak... dana da bidea argiagaz, saneamentuagaz, lehen estartak ziran lekuetan. Bizimodu eta ohiturak be asko aldatu dira. Lehen dana zan eleizea, eleizako errituak, familia, familia batzea ospakizunetan... hori dana joan da. Gaur egun gainera, lau lagun baino ezin gara batu, eta eurak be distantziagaz eta ahalik eta denpora gitxien egoten gara batera.
Dana aldatu da. Familia klaseak, familiako jente kopuruak... Gaur egun nok ez dauz egiten lau-bost biaje urtean nonora? Lehen herrian egiten zan bizimodua, alkartasun gehiago egoten zan.
Eta jarduerak joan ahala, izenak be desagertzen dira. Nekazaritzako tresnak eta jarduerak desagertzean, izenak be galdu egiten dira. Batzuk joan eta beste batzuk etorri. Oin informatika eta koronabirusaren terminologiak dakiguz. Gauza bakotxak berea dakar. Begira, igaztik hona koronabirusagaz zenbat berba sartu, aldatu eta moldatu diran. Oin etxetik egiten da dana: ikasi, behar, erosketak, gimnasia... Lehen hori ezin zan ezta pentsau be egin.
Jente edadekoak esaten dau lehen zelan egiten zan auzolana eta kuadrillak, guztiak batuta, egiten ebela behar lehenengo baten soloan eta gero bestearenean, giro onean. Oin indibidualistak gara, bakotxak egiten dauz bere gauzak.
Eta zuek lehengo bizimodu ha jasoten dozue, lekukotasuna egon daiten.
Hori da. Edadeko jenteari jasoten deutsagu, etenbarik. Oin dala 20 urteko jente edadekoak eta oingo jente edadekoak esperientzia oso diferenteak bizi izan dabez eta. Gerra aurreko giroa oso diferentea zan, gerran edo gerraostean jaio diranak ezetu daben giroarean aldean. Preguntetan deutseguz eskola denporako ohiturak, ikasketak, kantuak, jokoak... eta dana da diferentea. Eta ordurik honakoa pentsau: diktadura denporan, demokrazia hasi zanean... Eta mende honetakoak. Dana aldatzen doa, baina azkenengo urteetan aldaketak gero eta arinago izaten dira. Internet sortu zan eta horrek buelta bat emon euskun, baina gero etorri dira telefono mobilak eta urte batetik bestera topau gara danok daukaguzala holango telefonoak, danok funtzionetan dogula telefonoakaz. Eta lehen telefonoa telefonoa zan, baina oin argazki kamarea, mapea... ordenagailu bat da. Eta horrek aldaketa asko dakarz danean.
Hemen Bedian, lehenagoko jenteak euskeraz berba egiten ebanean, "zu nongoa zara?" eta "ni Kolazinokoa" esaten eban. Kolazino hori jente gazteak badaki esaten zala, baina esan inok ez dau egiten, ze ez da agertzen inongo karteletan. Eta idatzian zer agertzen da, ba Bedia, eta Bediagaz geratzen zara.
Eta zelangoa izango da hamar urte barruko Labayru?
Hori ikusteko dago. Aurrera begirako helburu batzuk badaukaguz ipinita, ze Plan Estrategiko bat egin zan oin dala 6-7 urte, eta gero barriztau egin genduan. Gure helburuetako bat gizarteagaz bat egitea da; preminak non dagozan ikusi eta preminai erantzuteko proiektuak egin Labayrun. Horrek be guri aldatu arazo egiten deusku.
Lehenago argitalpenak eta liburuak egiten genduzan. Gaur egun egiten da oindino, ze papelak bere pisua dauka, baina gehiago da ikus-entzutekoa. Transmisinoa, zuzenago egiten dogu, gauzak pildoretan erakutsi, sareetan ipini, errazago konsumiduteko moduetara jo. Nik pentsetan dot guk oindino fondo handia daukagula eta fondo hori gizarteratzen eta handitzen badaukagula zeregina.

2021/3/31

FRAN VALLE DE TARAZAGA Ubideztarren azterketa genealogikoa egingo dau Aditu Arkeologia kooperatibeak

Fran Valle de Tarazaga Aditu Arkeologia Zerbitzuak enpresako arkeologoak indusketez gainera, azterketa genealogikoak egiten ditu, leku bateko populazinoak egindako lekualdatzeen eta familien harreman historikoen gaineko informazino garrantzitsua emoten dabenak. Oin Aditu kooperatibeak, Ubideko aitita-amamaren bat daukien ubideztarrai azterketa genealogikoa egingo deutse doban. Hamahiru herritarrek emon dabe izena, euren familiaren iragana jakin guran. Holan, Ubideko biztanle gehienen arbasoen historiak jasoko ditue.

 

Nor da Fran Valle de Tarazaga?
Nire izen osoa Francisco José Valle de Tarazaga Montero da. Bilbokoa naz, Deustu auzokoa, nahiz eta nire familia Bilbokoa (aita Zazpi kaleetan jaio zan), Urduñakoa eta Gueñesekoa (Enkarterrin), eta adar bat Eskoziakoa, izan. Atzerrian urte askoan bizi izan ondoren, ikasketakaitik eta errazoi profesionalakaitik, Euskal Herrira itzuli nintzan, hemendik lan egiteko eta arkeologian aurrera egiteko.
Nire familiak Ubidegaz daukan loturea Gerra Zibilaren ondorioz da. Aitita eta bere anaia, Eusko Gudarostearen batailoietako baten egozan eta Ubidera bidali ebezan Vila Realeko erasoa zala-eta. 2009an etorri nintzan hona, Ubidera, ikerketa arkeologiko eta historikorako gure enpresa sortu genduanean.
Zer ikasi zenduan eta non eta zer beste lan egin dozuz arkeologiaren edo-eta genealogiaren inguruan?
Historiako lizentziatura ikasi neban, eta antxinako historiako espezialidade bat. Euskal ikasketetako unibersidade-aditu titulua be lortu neban. Atzerrian egindako egonaldiak, formakuntzarako aprobetxau nebazan eta praktika arkeologikoa ikasi neban Oxfordeko Unibersidadean. Han, paisaiaren arkeologian masterra be lortu neban. Ikasketa horreekaz eta beste ikastaro eta prestakuntza batzuekaz ikerkun- tzan jardutea ebatzi neban. Nire bizitza profesionalean, ikerketa proiektuetan lan egin dot, Alemanian, Belgikan, Erresuma Batuan, Israelen eta Espainian, besteak beste. Eta beti saiatu naz nire lana laguntza humanitarioko proiektuakaz konbinetan. Horrek eroan nau Ekialdeko Afrikara eta Balkanetara. Kosovoko gerra eta beste krisi batzuk bertan igaro nebazan, UNICEFegaz, Nazino Batuakaz eta OSCEgaz alkarlanean.
Ubiden daukazu enpresea.
Aditu Arkeologia dauka izena gure enpreseak, eta kooperatiba bat da. Formula hori hainbat errazoirengaitik aukeratu genduan; garrantzitsuenetariko bat zan bere funtzionamentuan nahiko malgua dan sektore baten jente gehiago sartzea ahalbidetuko eban egiturea sortutea, hain zuzen. Arkeologia, lan aldetik ezegonkorra da eta gure enpresan parte hartzean dabenai egonkortasuna emon gura badeutsegu be, gure enpreseak bere proiektuak edo beste lantalde batzukaz loturea izaten daben personak sartzea erraztu gura genduan.
Ubiden bertan sortu zan? Zergaitik arkeologia enpresa bat Ubiden?
Aditu Arkeologia Ubiden sortu genduan 2009an. Hemen egoteko errazoietako bat zan Euskal Herrian lan egiten dogun lekuetarako sarbidea erraztea. Nafarroan eta Araban, egiten dogu lan batez be eta Ubidek kokapen ezin hobea eskaintzen dau herrialdeko edozein lekutara denpora gitxian iristeko, gure jarduera garatzeko baldintzak hobetuz.
Udalak be lagundu eban gure egoitza hemen ipinten, eta, horreri esker, laborategi bat eta bulegoak daukaguz ikerketak egiteko. Gainera, Bizkaian jarraitu gura genduan; ze gure sorreran, Foru Aldundiak barrikuntza teknologikoko enpresa gisa kalifikau ginduzan, arkeologian prospekzino geofisikoaren eta auzitegiko zientziaren prestakuntzan eskaintzen doguzan teknika eta ekipamentuengaitik. Eta Ubide Arabako mugan dago.
Gure zerbitzuen artean ikerketa arkeologikoa eta historikoa dagoz. Azterketa historikoak, artxibistikoak eta abar be egiten doguz, udalentzat, erakundeentzat eta beste erakunde batzuentzat. Aztarnategiai balioa emoten deutsegu eta ondarea eta historia zabaltzea bilatzen dogu. Helburu horregaz, museoak ezartzen, erakusketak sortzean eta abar lagundu dogu. Ikerketa arkeologikoa ez da, normalean, partikularrai eskaini ahal jakien jarduera bat, baina, askotan, antxinako objekturen bat aztertutea edo ikerketa genealogikoa egitea gura dauan jentea be bajatorku.
Azaldu egin dozuezan lan edo proiekturen batzuk.
Gure azken proiektua Kuartangoko paisaia dolmenikoaren esplorazinoan esku hartzea izan da. Kanpoko proiektua da, baina geugaz kontetan dabe bidezko prospekzino azterketa zehatzetarako, makina oso espezializaduak daukaguzalako. Baina gauza puntual horreezaz gainera, beti izaten doguz zabalik ikerketa sakoneko urte askotako proiektuak. Esate baterako, Orreagako Karlomagnoren siloa, 778. urteko batailan hildako soldaduen gorpuak sartu ziran leku mitikoa eta Nafarroako erresumaren hasikerea markau ebana. Hiru urte daroaguz proiektu horretan, eta gitxienez hiru edo lau urtez luzatzea espero dogu. Igaz, Napoleonen garaian hildako soldaduen gorpuzkinak atera genduzan, Ubidera ekarri eta gure laborategian aztertu genduzan.
Oindino zabalik daukaguzan beste proiektu batzuk honeek dira: Aracaeliko (Uharte Arakil) etxe erromatarraren azterketea. Erromatarrak eta baskoiak mendeetan zehar Erromatar Inperioan izan eben alkarreragina aztertzen gabiz. Edo Aralarko San Migelen indusketea. Leku horren bilakaera kronologikoa berreragitea espero dogu, sortu zanetik. Gainera, Erdi Aroko hainbat gorpu aztertuta, gure arbasoen profil biologikoa, gaixotasunak eta bestelako inguruabarrak finkatu gura doguz.
Ubide herri txikia da, eta ez da 170 biztanlera heltzean, baina Aditu Arkeologiaren laborategian 300 lagun ingururen eskeletoak izatera heldu gara, nahiz eta horreek, jakina, ez diran erroldatzen.
Ubideko jentearen azterketa genealogikoa egiten zabizie, gitxienez Ubideko amama-aitita bat daukan jentearena. Holan da?
Bai. Aditu Arkeologiaren ekimena da, baina herri txiki batean, eta udal langilea dan Agurtzane Bengoaren jarkera onari esker, proiektuan parte hartzeako izena emoteko prozesua Udala dan foroaren bidez zentralizau dogu.
Baldintzak beteten dituan zenbat jentek emon dau izena?
Azterketa genealogikoa hamahiru laguneri egingo deutsegu. Ubideko biztanleen ia %10 da, baina kontuan hartuta horreetako gehienak anai-arreba bat edo gehiago, eta oso hurreko beste ahaide batzuk dituela, azterlanak, Ubideko biztanle gehienen arbasoak eskaini ahal izango ditu; azken hiru belaunaldietan behintzat, familia presentzia badaukie herrian, hau da, Ubideko aitita-amama bat gitxienez badaukie.
Zein da azterketa honen helburua?
Hainbat helburu ditu. Lehenik eta behin, doban egiteko errazoia da herritarrai eskerrak emon gura deutseguzala; oin dala hamar urte baino gehiago hemen jarri genduan gure enpreseari sano harrera ona egin eutsielako. Uste dot ondo integrau garala eta komunidadeari zeozer emon gura geuntsan. Beste alde batetik, Ubide lango herri txiki baten, hemen bizi diran persona askoren arteko familia loturearen ziurtasuna dago, eta hori agerian itxi gura dogu, ubideztarrak lotzean dituan familia harreman historikoen barri emongo dauan azterlan baten bidez.
Gainera, azken urteotan, Aditu Arkeologia herriaren beste alderdi historiko batzuk ikertzen ibili da, eta XVI. mendearen hasikeran hartzean dan herriaren jatorria azterketa genealogikoan be islatu daiteke. Gaur egungo Ubideko biztanleen arbasoak biltzean, lehenengo biztanleak nondik joan ziran ikusi leikegu, baita mendeetan zehar etorri diranak be eta nondik. Azterlanak aukerea be emongo deusku herriaren sorreran hemen egoazenen populazinoko "bero-mapa" moduko bat egiteko, eta lagunduko deusku Ubideren hasikerako errazoiak eta profila hobeto ulertzen.
Holakorik egin da beste inon?
Nik dakidala ez. Uste dogu Ubidek tamainu egokia daukala ikerketa hau egiteko, eta, gainera, proiektua aberasteko behar dan artxiboko materiala konserbau danez eta eskuratzea badagoanez, parte-hartzaileen gustukoak izango diran emaitzak bermatzen dituala.
Noz arte egingo dozue atzera?
Ikusiko da. Faktore askok erraztu edo gelditu arazo leikie ikerketa genealogikoa. Dokumentu iturri nagusiak erregistro zibila, eta parrokia erregistroak dira. Erregistro zibila XIX. mendearen bigarren erdian sortu zan eta eleizako erregistroak XVI. mendean, Trentoko Kontzilioaren ondorioz. Horreetan, jaiotzai, ezkontzai eta heriotzai buruzko xehetasunak dagoz.
Baina atzerago joatea gatxa da, eta persona arrunten arrastoak, kasu judizialen edo beste egoera berezi batzuen idazkietan baino ez dira topatzen. Persona baten arbasoak nobleziakoak badira, orduan beste istorio bat da, nobleak euren maila baieztatzen saiatzen ziran leinuaren abolengoaren bidez; beraz, badira dokumentu batzuk familiaren antxinatasunaz berba egiten dabenak. Kasu horreetan askoz atzerago joan gaitekez denporan. Oin dala gitxi, XVII. mendean nobleziagaz eta Nafarroako XV. mendeko errege-erreginak lotzean zan persona baten azterketa genealogiko baten, Mahoma eta Karlomagnoraino eroan ahal izan genduan bere familiaren historia, adar bitan.
Zer topatzea espero dozue?
Persona baten batez besteko profilak XVI. mendera arteko arbasoetara eroango gaitu, eta seguruenik adar batzuetan, apur bat atzerago. Kasu berezietan gehiago egin ahal izango dogu, baina gitxi izango dira.
Gure ikerketea seme-alabetatik gurasoetara baino ez da, hau da, zuzeneko jatorrikoa, ondoko adarrak landu barik. Beraz, persona bategaz zerikusia daukan azterketa genealogikoan agertzen diran personak, zuzeneko goranzko lerroan agertuko dira beti. Gure azterketa persona talde batena danez, persona bakotxak beste parte-hartzaileen jatorriagaz daukan erlazinoa be ikusiko da. Batzuetan, aitita-amamak edo birraitita-birramamak partekatuko ditue, edo, akaso, anaia, lehengusu-lehengusina, osaba bosgarren aitona eta abar izan daitekez.
Jakina, kasu batzuetan erregistroak ez dagoz osotuta eta ezin dogu familia lerroren baten aurrera egin. Edo personea gure jarduera eremutik ateratzen bada, agian ez dogu lerro horreetarako sarbiderik izango. Ha-ta guzti be, arbasoak Ubide ixten dabenean be, ikertzen jarraituko doguz. Holan, azterketan Otxandioko, Zeanuriko, Dimako, Igorreko eta abarreko arbaso asko be agertuko dira. Hau da, nondik etorri ziran Ubidera.
Ikerketeari ekin deutsagu daborduko, eta gaur egun, ia 2.000 lagun daukaguz ikerkuntzan; horreetako asko Ubidekoak dira, baina beste batzuk leku askotakoak, batez be Arratia bailarakoak. Beste leku batzuetatik datozen lerroetara zabaltzeak aukerea emoten deusku oin be ikusteko biztanle gehienak bizkaitarrak dirala, nahiz eta Arabatik hain hur egon. Baina zenbat eta gehiago urrundu denporan, orduan eta gehiago ikusiko da Ubideko biztanle gehienak Otxandiotik eta Lenizko haranetik etorri zirala. Parrokiako erregistroak eta erregistro zibilak emon ahal deuskuen informazinoaz gainera, beste artxibo batzuetan be bilatuko dogu informazinoa: hauteskunde-erroldak eta polizia-erroldak, fogerazinoak, egunkari zaharren hemeroteka eta bestelako informazinoa emon ahal daben beste dokumentu batzuetan. Holan, jakin ahal izango dogu, esate baterako, ea jente horrek irakurten eta idazten ekien, euren lanbideak, bizi ziran etxeak, epaitegietako kasuak, eta abar, txostenari alderdi entretenigarriagoa eta gizatiarragoa emonez.
Gauza bitxiak topauko dozuez, duda barik.
Bai, badaukaguz batzuk. Esate baterako, azterketan parte hartutako baten aititak Gasteizen toreatzen eban gremioak mende hasikeran egiten ebezan zezenketetan, eta egunkarian adierazoten dau bertan behera itxi ebezela "auzo-lotsagaitik", eta horrek toreatzaile gisa eukan trebezia eskasa adierazoten dau. Edo XIX. mendean epaimahai batek neska bateri emondako berbeari huts egiteagaitik ezkondu behar izan eban arbaso baten kasua, neskea haurdun itxi ostean. Eta badira, gerra karlistak euren ekonomian eragindako kalteak konpensetako eskatzen eben familiak, edo diputazinoari bidezain-peoi lanpostu bat eskatzen eutsienak...
Mendeak emoten deuskuen ikuspegiagaz familiagaz partekatzeko eta momentu onak pasetako aukerea emoten daben familia istorio ugari agertuko dira.
Beste proiekturik badaukazue? Erakundeakaz alkarlanean zein bakarrik egitekoak?
Beti gagoz prest udalakaz edo ikerketa historiko proiektu on bat proposau gura dauenagaz lankidetzan jarduteko. Egia esan, gaur egungo pandemiak kalte ekonomiko handia eragin badeusku be, ekimen horreek aurreratzeko denporea be emon deusku; izan be, aurrekontu edo finantzaketarik izan barik, beti egoten dira baztertuta, gauzatzeko denporea izan arte.
Ubidera heldu ginanetik, herriaren historiari buruzko informazinoa biltzean ibili gara, eta hainbat ekimen daukaguz pentsauta; esate baterako, Ubidek Gerra Zibilean izan eban zeregina ezetuten emoteko erakusketa bat, urte honeetan bildu dogun informazino guztiagaz. Gure proiektuak beti saiatzen dira personen eginkizuna islatzen, eta Ubiden bizi diranai aukerea emoten deutsee aurrekoen zenbat gauza partekatzen dituen jakiteko.

2021/3/15

ZURIÑE GARCIA "Inoz oinarrizko sukaldaritzea amaitzen bada, sukaldaritzea bera amaituko da"

Sukaldari ezaguna da Zuriñe Garcia Garcia Igorrekoa. Galdakaoko ostalaritza eskolan ikasi eta gero, Michelin izarra daukan Andra Mari jatetxean hasi zan beharrean, oin dala 21 urte eta atzen 10 urteotan, sukaldariburua da, chef-a.
Sukaldaritza tradizionalean oinarrituta eta sasoiko produktuakaz, ikutu barritzailea daukien platerak ditu gustuko. Ostalaritzeak bizitzarako gauza asko irakasten dituala dino baina momentu gatxa dala, eta ABEEak (Aldi Baterako Erregulazino Espedientea) amaitutakoan, jatetxe askoren etorkizuna ez ete dan arriskuan egongo bildur da.


Urte asko daroazuz jatetxe berean, hori ez da ohikoa ostalaritzan.
Ez, ez da ohikoa. Ostalaritzan joan-etorri ugari egoten dira eta nik sukaldari askogaz egin dot behar. Eneko Atxagaz, berbarako. Andra Mari jatetxean sei urtez egin eban behar eta nire nagusia izan zan. Andoni Arrieta Dimako sukaldariak be egin eban behar hemen. Jente asko pasau da hemendik. Oin, apur bat egonkortu egin da, ez dago hainbeste jente aldaketa. Nire lankide batek 10 urte daroaz nigaz; beste batek 8 eta besteak ia 4 urte.
Michelin izarra 1983tik daukagu. Gatxa da lortzea baina oindino gatxagoa eustea. Ez da bakarrik ondo jaten emotea. Hori be bai, jakina! Baina beste gauza asko baloretan dira. Giroa inportantea da; baita janlekua eta komunak be. Jatekoa, ardaoa... osotasuna eta eguneroko lana dira inportanteenak. Sukaldaritzari jagokonean, sasoiko produktua erabili eta puntuan prestatu behar da. Probak egin behar dira eta gainean egon. Etxean, liburuak irakurri eta internet konsultau, egunean egoteko.
Guk sukaldaritza tradizionala egiten dogu autore ikutuagaz. Oin hainbeste aldatu dira izenak! Oin sukaldari nagusiari chef deitzean jako. Edo chef ejekutiboa. Egia da modernizau ala hil, beste aukerarik ez dagoala eta chef esan behar bada, chef esan eta kito. Baina betiko sukaldariburua da.
Nire ustez sukaldaritza mota bi dagoz. Bata, bizitzari, elikatzeari, osasunari eta ekonomia txikiari dago lotuta. Hau da beti andrak egin izan dabena. Bestea, gizonezkoena, chef-ak egiten dabena, "sorkuntza lan" izentatzen dabena eta aisialdiagaz lotuta dagoana. Zuk ze sukaldaritza mota egiten dozu?
Tarteko bat. Nik txikitan amari laguntzen neutsan suetean. Ama eta amama sano sukaldari onak ziran. Niri sukaldaritzea gustetan jatan, beste barik. Gero ikasketak egin eta gogor egin dot lan urte askotan. Oin, urte asko pasau diranean eta preguntetan deustenean zergaitik dagoz hainbeste gizon eta hain andra gitxi jatetxeetan sukaldariburu, ez dot jakiten zer erantzun. Askotan, andra sukaldari onak sukaldariburu izateko jatetxea eurena edo euren familiarena izan behar dau.
Ni ez naz laborategikoa dirudian gastronomiaren aldekoa. Ez nago kontra, baina nik ez dot hori sukaldatuko. Denporak aurrera egin ahala ikusten dozu bitsak eta keak gauza sinpleak dirala, lehen ikaragarriak emoten baeben be. Sifoi bat euki eta erabilten jakin behar dozu, besterik ez. Baina atzenean, oinarrizko sukaldaritzea amaituten bada, sukaldaritzea bera amaituko da.
Eta zein da oinarrizko sukaldaritzea?
Betikoa. Oin dala 50 edo 100 urte egiten zan ha: babak, lentejak... Baina askotan, izen handiko jatetxeetan praktikak egindakoak datoz ikasten eta ez dakiez lenteja batzuk prestatzen. Hori da oinarria eta hori egiten jakin behar da. Gero egin zeinke gura dozuna, "amarruak". Esate baterako, betiko babak odoloste, txorizo eta hirugiharragaz nik egin neikez, odoloste krema bategaz eta txorizo bitsagaz eta hirugiharra plantxan markauta tenperatura bajuan. Baina horretarako, lehenengotik, oinarrizko sukaldaritzea behar da; betikoa ez badakizu ezin dozu ezer egin. Eta betikoa galtzean bada, arazo bat daukagu.
Michelin gidan, jatetxearen filosofia baloretan da. Ez da esaten zer egin behar dozun izarra lortzeako. Ez dago sukaldatzeko modu bat, edo produktu batzuk erabili beharra bertan egoteko. Filosofia bategaz dago lotuta.
Euskal Herrian ondo jaten ei da. Hori holan da?
Bai, nik uste dot oso ondo jaten dala hemen. Turismo asko be etorten da gure gastronomiagaitik. Baina leku bakotxak dauka bere enkantua eta bere gastronomia. Duda barik, hemen ez doguz paellak Valentzian bezain ondo egingo...
Hemen, lebatza, ezta?
Esate baterako, bai. Itsasoa hur daukagu eta oso produktu ona daukagu. Gero aukeratzen be jakin behar da eta produktuagaz lan egiten.
Jaten be ikasten da eta nik daukat sensazinoa hori galtzean gagozala. Sukaldatzeko denporea behar da eta gizarte honetan beti gabiz presaka eta lanpetuta. Gainera eskura daukaguz modu industrialean aurrez prestatutako jateko asko.
Bai. Orokorrean hemen ondo jaten bada be, badago jentea txarto edo oso txarto jaten dauana. Nik neuk be egun librea daukadanean, edozer jaten dot. Ez dot jateko azkarra deitzean dan hori jaten ez jatalako gustetan baina ez naz hasten gisauak egiten.
Jatetxean osasunari lotutako proiektu bat abiatu dogu, zelanbaist irisgarriago egiteko, danontzako jatekoa egon daiten: barazkijaleentzat, alergiaren bat daukienentzat, zeliakoentzat... Horreek gauzok kontuan hartutako menuak prestatzen doguz. Eta, barazkijaleai esate baterako entzuten deutsezu aspertuta dagozala jatetxeetan beti ensaladak jaten, eta pozik hartzean dabe menu bat aukeratu ahal izatea.
Jatetxe txikietan gatxa da aukera guztiak emotea baina lanean gabiz.
Estresauta bizi gara, osasuna jagoteko modu bat slow food deritxana izan leiteke?
Slow food ez da bakarrik jateko osasuntsua jaten ikastea, beste gauza asko be badira: lasai ezarrita egotea, telebisinoa amatauta eukitea, koilara txikiak erabiltea mokaua txikerragoa izan daiten, sasoiko produktua erabiltea, ortutik zuzenean ekarritakoa... Ura be inportantea da, baina hemen ur ona daukagu. Bilboko ura.
Hainbat eskolatako ikasleak egoten dira jatetxean praktikak egiten, ezta? Zelangoa izaten da harremana?
Bai. Sukaldaritza eskola guztietakoak etorten dira, EHU eta Galdakao, Artxanda, Gamarra eta Peñascal-eko eskoletatik. Eskola bakotxeko bat hartzean dogu, ez dogu gura izaten ikasle asko batera eukitea. Nik beti esaten deutset aprobetxetako. Badakit eskolatik ez datozala ikasita etorten: han oinarria ikasten dabe baina ikasteko egin egin behar dabe, praktikau. Nik gauza bat zortzi bider azaldu ahal dot baina bederatzigarrena ez. Orduan beste zeozertan ipinten dodaz. Batzuek ikastea baino titulua atera gura dabe. Eta beste batzuek esfortzu barik eta lan gitxi eginda, eta hori ezinezkoa da ostalaritzan. Ostalaritzan lan asko egin behar da aurrera egiteko.
Danetik dago, ha-ta guzti be eta lan hau benetan gustetan jakienak be bai.
COVID-19aren kontrako neurriak eragin handia izan dabe ostalaritzan. Aldaketa honeetatik zeintzuk izango dira behin-behinekoak eta zeintzuk behin-betikoak zure ustez?
Honek min handia egingo deusku. Ez dakit honaino eroan gura ginduzan ala ez baina gauza asko aldatu dira. Nik uste, hurrengo 10 urteetan gertatzekoa zan aldaketea, dana batera gertatu dala. Abiadura ikaragarria hartu dau! Eta nik uste bizitzan gauzak apurka-apurka egin behar dirala.
Dana online izango da, dana etxetik. Joera hori baegoan. Aplikazino ugari sortu dira jatekoa eskatzeko. Produktuak eskatzeko be bai. Ez dakit hori gure onerako izango dan ala ez, konturatuko gara, hasi baino ez da egin eta.
Pentsetan dot jatetxean ez dogula askorik igarriko momentuz. Hainbeste denpora urten barik, jenteak urteteko gogoa eta premina dauka. Etorkizunera begira ez dakit, baina momentuz jenteak gurago izango dau jatetxera etorri, etxera eroandakoa jatea baino.
Baina dana internetez bada, lan gitxiago egongo da, dendak zarratu egingo dira...
Oin, zatikako ABEE bat daukagu. Baina ABEEak amaitzen diranean, lehengo moduan itxi beharko deuskue, barruan aforoaren %50agaz ezinezkoa izango dalako askorentzat jatetxea zabalik mantenidutea. Janlekuan, mahai erdiak daukaguz eta gero be, jentea seguruago sentidu daiten holan jarraitutea gurako geunke baina ez dakit posible ete dan.

2021/3/1

MARTIAREN 8A Aurten ez da Arratia mailako manifestazinorik egingo martiaren 8an

COVID-19a ez hedatzeko neurriak guztiz baldintzatu dabe aurtengo Andren Nazinoarteko Eguneko martiaren 8ko egitaraua. Antolatzeko sasoian mobikortasuna galarazota egonda eta jakin barik martian zein izango dan egoerea, batez be, herrira begirako jarduerak prestatu ditue Arratiako talde feministak, andra taldeak eta erakundeak. Eta ez Arratia osora begira.


Arratia mailako ekintza bi egoten dira Andren Nazinoarteko Egunaren inguruan: manifestazinoa Igorren eta Arratiako Andren Mendi Martxea. Aurten, ez dira egingo. Arratia mailako manifestazinoaren ordez, zemendiaren 25ean egin zan legez, konzentrazinoak eta manifestazinoak egingo dira herrietan 18:30ean eta komunikadu bera irakurriko da guztietan. Arantzazun eta Diman manifestazinoak egingo dira. Zeberion 19:00etan izango da konzentrazinoa udaletxe aurrean eta ostean performancea egingo dabe plazako frontoi grisean. Andren Mendi Martxarako deialdirik ez da egin.
Urte asko dira, herrietako taldeak, koordinau egiten dirala kartel bateratua egiteko. Helburua da, beste batzuen artean, ekintza bi leku bitan batera ez egotea. Holan, alde batetik jente gehiagok parte hartu ahal izango dau ekintza bakotxean, eta bestetik, egitarau osoago bat be egongo da eskura. Taldeen arteko sarea be sendotu egiten dau kartel bateratuak. Aurten be egin da kartel bateratua baina herri bakotxean, herriko egitaraua be egin da.
Igaz, konfinamentuak zatitu egin eban aprilerartekoa zan egitaraua: martiaren 12aren aurretikoa egin zan; ostekoa, bertan behera geratu zan dana.

Zezeilean hasita
Mobilidadea asko murrizten dabezan neurriakaz baina zezeilean hasi dira aurten, aldarrikapen feministak. Izan be, Emakumeen Mundu Martxeak Nazinoarteko Bosgarren Ekintza dauka martxan eta horren barruan, transnazionalak eta migrazino politikak salatuteko ekintza sinbolikoak egin ziran Arantzazun, Artean eta Igorren, Zubi guztien gainetik mugarik ez! transnazionalik ez! lelopean eta zezeilaren 27an, Emakumeen Mundu Martxakoak, Artean egon ziran, Basoa defendatzaileen etxean, Arratian egindako zapiak jasoten.
Zapi honeetan, Euskal Herriko 27 eskualdetako talde feministak muga, errazakeria eta transnazionalen podere korporatiboaren aurkako konpromiso kolektiboak adierazoten dabez. EMMk martiaren 6an, Irun-Hendaia arteko mugan emongo deutso amaierea ekintza internazionalari. Bertan erakutsiko ditue "mugen eta transnazionalen aurkako adierazpen artistiko eta politiko feminista diran zapi honeek".

Ikuskizunak eta berbaldiak
Martiaren 5ean, 19:00etan, hiru ekintza dagoz; bata Diman, beste bat Igorren eta bestea Lemoan. Diman, Ez da kasualitatea bertso saio musikatua da programauta dagoana. Bertan, Nerea Ibarzabalek, Oihana Bartrak, Alaia Martinek eta Oihana Iguaranek botako dabez bertsoak eskolako kamaran. Izena aurretik emon behar da udaletxean. Igorren, Ines Bengoak, helduentzako ipuin kontaketea egingo dau Lasarte Aretoan eta Lemoan, Ane Labaka bertsolariaren eta Bea Egizabal aktorearen Erradikalak ginen umorezko ikuskizuna egongo da, Jubiladuen etxeko goiko aretoan. Igorreko ipuin kontaketarako ez da izenik emon behar, Lemoakoan barriz, hilaren 3ra arte emon daiteke izena udaleko webgunean. Arantzazun be eskainiko dabe Erradikalak ginen ikuskizuna hilaren 26an, Kultur Gunean.
Zeberion be martiaren 5erako, 19:30ean, programau dabe Ama-alu-lur sorgin baten ametsa antzezlana, 2019ko Poltsiko Antzerki Sorkuntza saria irabazi ebana. Antzezlan honen idea eta gidoia Beatriz Larrañaga eta May Gorostiagarenak dira. Testuan be biak parte hartu eben, Imanol Arabaolaza eta Ekaitz Goikoetxeagaz batera. Antzezlanaren abiapuntua komunikabideetan agertutako albiste bat da: "Oreretako Aitzibiarte IV kobazuloan, oin dala 14.000 urte inguruko paleolito garaiko irudiak aurkitu ditue. Guztien artean goi-behe metro bat baino gehiago dan alu bat nabarmentzen da". Izena 94 648 10 79 udaletxeko telefonoan emon behar da.
Hurrengo egunean, zapatuan, gure artean dagozan andra migratzaileen esperientziak kontetako kafe tertulia egongo da eguerdiko 12:00etan, Zeanuriko Sagarna tabernan.
Gaztetxoentzako tailerrak be egongo dira. Izan be, martiaren 6an, Lemoako Gaztelekuan, Autodefensa Feminista tailerra egongo da 12 eta 16 urte bitarteko neskentzat. Izena bezpera arte emon daiteke 688 676 908 telefonoan.
Artean egun horretan jantza modernoko udal ikastaroko ikasleak eta edadekoentzako gimnasia egiten dabenak bideo bat grabauko dabe, Geroa morea da jantzaldiagaz. Hurrengo egunean 13:00etan, zuzenean egingo dabe hori jantzialdiori frontoian.
Diman, argazki tailerra egingo dabe domekan, hilak 7, 12:00etan frontoi txikian. Tailerrean, erreferente diran andra batzuen argazkiak pintau, eta herrian zehar ipiniko ditue erretratuok. Hurrengo egunean, 18:30ean, herriko plazan batu eta globoak ipiniko ditue udaletxean, eta ondoren, parkean urte osoan geratuko dan buzoiaren aurkezpena egingo dabe. Gero, konzentrazinoa parkean bertan hasi eta manifestazinoan joango dira, plazaraino. Jakinarazpen eta abesti bategaz amaituko dabe Andren Nazinoarteko Eguneko aldarria.
Hilaren 7an Igorren, 18:30ean The Glorias filma ikusi ahal izango da. Gloria Steinem ekintzailearen bizitzan oinarritutako filma da. 1960ko eta 1970eko urteen artean mobimentu feministearen ahots nagusi bihurtu zan Steinem.
Beste film bat ikusi ahal izango da martiaren 7an Zeberion. Paula Palencianoren No solo duelen los golpes filmaren proiekzinoa eta ondorengo hausnarketea 18:30ean izango dira, Zeberioko dendearen ondoko lokalean.
Bediak, martiaren 8rako, 18:00etan, antolatu dau Maite Arbonies Porres-en berbaldia Mujeres, río y montaña liburutegian. Maite Arbonies ur nahasietako kayak irakaslea da.
Zeanurin, 18:30eko konzentrazinoaren ondoren, Jantzari, tradizioa eta parekidetasuna dokumentala ikusi eta horren gaineko solasaldia egongo da 19:00etan Kultur Etxean.
Hurrengo egunean, Zeanurin Aitziber Aginagalde historialari eta antropologoak, euskal matriarkaduaren mitoaren gaineko tailerra emongo dau. Tailerrak saio bi izango ditu. Lehenengo saioa hilaren 9an izango da, 18:00etatik 20:00etara, udaletxe azpiko gelan; eta bigarrena, hurrengo martitzenean, hilak 16.
Zeberion, Irantzu Varela egongo da martiaren 11n, El feminismo hoy, situación y retos berbaldia emoten 19:00etan, txokoan.

Hile osoan zehar
Hilaren bigarren hamabostaldirako, idazleen mahai-ingurua, bertso saioa eta zineforuma programau dabe Artean, eta Bardintasun diagnostikoaren aurkezpena eta performance bat Areatzan, besteak beste.
Idazleen mahai-ingurua martiaren 18an, 18:30ean Arteako Kultur Etxean da izatekoa. Katixa Agirre eta Alaine Agirre izango dira euren idazte prozesuaren barri emongo daben idazleak. Bea Azpiri kazetariak egingo ditu moderatzaile lanak. Hurrengo zapatuan, hilak 20, Uxue Alberdi, Miren Artetxe, Maite Berriozabal eta Nerea Ibarzabal bersolariak Ez da kasualitatea bertso saio musikatua eskainiko dabe frontoian. Mahai-ingururako eta bertso saiorako izena emon behar da udaletxean. Azkenik, Arteako Andra taldeak antolatuta zineforuma egongo da martiaren 25ean, 17:30ean, Kultur Etxean. Nigeriatik datozan personen trafikoaren inguruko El hilo de la luna pelikulea ikusteko aukerea egongo da.
Martiaren 17an, arrastiko 18:30ean Areatzako udal aretoan egingo da bardintasun diagnostikoaren aurkezpena. Ondoren, Zapalduen Antzerkia konpainiak Egunon lana eskainiko dau.

2021/2/16

ARRATIAKO KALENTURAK IPUIN EROTIKO LEHIAKETEA Adiorik ez

Ipuin lehiaketeak segida euki ezkero, urte batzuk barru liburu baten argitaratuko dira Arratiako
Kalenturak Ipuin Erotiko Lehiaketako ipuin saridunak eta finalista izandako batzuk be bai seguruenik. Bitartean, urtero, ipuin irabazlea irakurri ahal izango da BEGITUn. Aurten, bigarren saria, Karlos Aretxabaleta Bediakoaren Adiorik ez ipuinak eroan dau. Egilea Arratiako izanik berau be argitaratzea ebatzi dau BEGITUk.


Gaueko hamarrak dira jada, eta ez dut nire kontaktuaren berririk. Ez dut morroia ezagutzen, baina jakin badakit tertzioz etorri behar dela aldirian kokatuta dagoen Olimpia izeneko kafetegira. Bart arratsean postontzi sekretuan jasotako informazioa fidagarria zela esango nuke: 22:00etan Olimpia kafetegian; hitz gakoa: "hemen ere txakurrak oinutsik". Berandu dabil, bada, urlia. Dagoeneko urduritzen hasia naiz, baina ez diet nerbioei biderik eman nahi. Orain gutxi, txakurrek "Txato" atxilo eraman zuten, eta susmoa dut aspaldion erakundean bizi dugun ezinegonak zer esan handia izan duela bere atxiloketan.
22:15 eta ez da inor ageri. Erakundeak nekez barkatzen ditu horrelako hanka-sartzeak. Puta semeak botata utzi nau? Gaurko topaketa izugarri garrantzitsua da, izan ere, hemendik aurrera batera jardun beharko gara bikote gisa etortzeke dauden ekintzetan. Horrelako batean, kafetegiko atea zabaldu eta hogeita bost bat urteko gaztea sartu da. Baliteke nire kontaktua izatea, itxurengatik, behintzat. Oso ederra da, beroaldi baterako gustatzen zaidan horietakoa. Zoritxarrez orain ez nago lelokerietarako, misio-sekretuan nabil eta. Tipoak kafea eskatu du eta ingurura begira jarri da, nire bila ariko balitz bezala. Bat-batean, gure begiek topo egin dute, baina berehala jakin dut ez dela nire kontaktua, jarraian joan baitzaio begirada zerbitzariaren ipurdira. Kaka zaharra!
22:23. Pazientzia galtzen hasia naiz, eta, okerrago oraindik, itxaropen azken tantakadak esku artean dudan garagardo botilatik edan ditut. Horrelako batean, altxatzera noala, gibelean ahots bat sentitu dut, niri hitz egiten egongo balitzait bezala. Telebista da. Buelta erdia eman dut erregimenaren propaganda aparailua esaten ari dena arretaz entzuteko. Badirudi "Txato" ez dela ziegan egin dioten galdeketatik bizirik atera. Goian bego. Ni bezala, laukidun alkandora janzten duen 40 bat urteko gizon bat ere telebistari begira dago, komunetako ate ondoan. Ezezko keinu bat eginez, aurpegia jiratu, niri begiratu eta erdi ahapeka hitz gakoa xuxurlatu du: -hemen ere txakurrak oinutsik. Biok dakigu zein den hurrengo pausoa; tragoa ordaindu eta alde egin dugu elkarri deus ez esan gabe.
Oinez ibili gara 10 bat minutuz, elkarrengandik hurbil, baina gehiegi hurbildu gabe, ordu txikietan azeri guztiak buztan luze baitira. Brastakoan, nire kontaktua kalezulo batean sartu da eta ni agertu orduko kotxe zahar bat martxan jarrita dauka; Ford Granada gris eta herdoildua. Behin barruan, nire lehenengo erreakzioa morroiari zarataka hastea izan da. Puntualtasunaren harira hamaika eta bat kontu bota dizkiot aurpegira, horrelako txikikeriengatik erakundean espedienteak zabaldu dituztela eta abar. Bera, ordea, lasai dago oso, eta ez du zirkinik egin. Lasai egoteko esan dit, ito beharrean nagoelakoan edo. Bere burua aurkeztu du, patxadaz, baita "Winston" ezizena darabilela aitortu ere. Jarraian leihatila jaisteko keinua egin dit, gauerdiko arnasak lagunduko nauelakoan. Lasai ikusten dut morroia. Tira, gehiegi kezkatzeko bestelako ziorik ez dugu, momentuz onik eta osorik gaude eta! Hasperen egin dut eta berak agindu bezala, leihatila jaitsi, zigarreta piztu eta minutu batez isilik egon naiz, tarteka berari begira, kotxe barruko tentsioa hoztu nahian.
Orain arte ez diot inolako garrantzirik eman, baina zarataka ari nintzaiola izugarri erakargarria dela iritzi diot. Gizon garaia da "Winston" delakoa, begirada argikoa, eguzkiak zaildutako azal beltzaranekoa eta eskuak zauriz arrailduak ditu. Bisaia iluna, bekain finak eta belarri perfektuak, hargin batek zizelkatu izan balitu bezala. Bere burua lasaitasunez aurkeztu duenean, bizar luzeak izandakoaren arrastoa nabaritu diot, ez baitio koloreak hartu kokots, bibote eta masail inguruari. Erbestean ibiliko ote zen? Gerrilla formakuntzarekin, agian; edota mendian ezkutatua, aldiro erregimenaren aurkako ekintza bortitzetan parte hartzen. Ni baino hamar bat urte zaharragoa dirudien arren, ziur nago ematen duena baino gazteagoa dela; bizitzak gaizki tratatu duenaren seinale. Usain zitrikoa dario, lurrinik garestienek nekez osten lezaketen horietarikoa. Bestalde, begirada sostengatzen duten begi berdeak niri begira ditut, arretaz aztertuko banindute bezala, eta irmoki eutsi diote nire errietari. Istant batez deseroso sentiarazi naute esmeralda distiratsu horiek. Giroak, tentsioak... koiunturak, azken batean, harrapatuta nauka. Soberan ezagutzen dudan berotasuna nagusitu da nire hankartean, eta eszitatzen hasi naiz. Polizia gu zelatatzearen beldur izateak emozio puntua ematen dio abaguneari, eta nire otso sena horretaz ohartu da. Ondoan jesarrita dudan ezezaguna begira daukat, zer gertatzen zaidan jakingo balu bezala, hala ere, ez du konplizitate keinurik adierazi.
Azkenean martxan jarri gara, eta nire aginduen zain dago, neuk baino ez dakit gure pisu sekretuaren kokapena. Protokoloa jarraitu dugu, eta autobide nagusitik kilometro gutxi batzuk egin eta gero, atzera egin dugu errepide zaharretik hiribilduan sartzeko, beste behin. Pisua erdigunetik hurbil dago, ez gehiegi, ordea. Arrunt samarra da, diktadura aurretik eraikitako horietarikoa; tamalez, auzoak bere hasierako kolorea eta bizitasuna aspaldi galdu zuela barrunda daiteke. Ez da kasualitatea erakundeak horrelako auzo batean pisua aurkitu edo jaso izana, izan ere, jakin badakigu ingurumarian jarraitzaile sutsuak ditugula. Hormetan itsatsitako afixek eta pintaden garrasiek gure alde egiten dute, bederen.
Pisura heldutakoan, lehenengo eta behin, goitik behera arakatu dugu, mikroak zein kamerak gu zelatatzen egon daitezkeelakoan. Garbi dago. Luxu handirik gabeko espazioa da, zaharra, sinple-sinplea, logela eta komun bakarrekoa, baina segurua, behintzat. Logela orraztu dugunean, oharkabean, ohea ikusi eta berehala pentsamendu lizunak etorri zaizkit burura. "Winston"ekin larru gorritan imajinatu dut neure burua, norbaitekin larrua jotzeko izango dudan azken aukera bailitzan. Haatik, bere ahotsak pentsamendu erotikoetatik atera nau, halabeharrez. Jarraian armak komuneko ezkutalekutik atera ditugu –Glock 19 eta 22 milimetroko Magnuma–, inbentarioa egin, "burdinak" ondo garbitu eta nagusien jarraibideak irakurri ditugu; oraingo honetan komuneko paperean idatzita aurkitu dugu gure zeregina: erregimenaren inteligentzia zerbitzuko espioi nagusia, "Belea", bilatu, aurkitu eta garbitu.

*********************************************

Asteak astiro doaz, tantaka, gure afera itogin erraldoia bailitzan. Hiru egunik behin hirigunera goaz erosketak egitera, eta, bide batez, "Belea"ren bila aritzen gara tentu handiz; zorte handirik gabe, ordea. Nagusiak urduri daude, eta ekinaldia espero dute gure aldetik. Hala ere, ezin dugu arreta gehiegi deitu, bestela uxatu egingo dugu gure ehiza. Orain gutxi erakundeak "txibatazoa" pasa zigun, eta, antza, puta semeak gogoko du hiriko putetxeetatik ibiltzea ordu txikietan. Are gehiago, gaur bertan jakin dugu larunbatero The Dolls izeneko putetxera doala, eta ia-ia ziplo erori arte mozkortzen dela. Azkenean hor dugu abagunea, guri begira, eta ez dugu etsiko gure zereginean, baldin eta horrela gure herrialdearen askatasuna lortzen laguntzen badugu.
Azaroak 12, larunbata, San Martin eguna. Egun aproposa ekintza zuzena burutzeko, izan ere, amamak erakutsitako esakunea ekarri dut gogora: A todo cerdo le llega su San Martín. Urduri gaude "Winston" eta biok, ez dugu ezta afaldu ere egin, ez baitakigu zelan jokatuko dugun zerri hura ikusten dugunean. Baliteke polizia gure aferaren jakinaren gainean egotea eta gu berunez estaltzea, edo informazioa ez izatea guztiz fidagarria. Haatik, ezin dugu betarik galdu. Dagoeneko zigarreta paketea amaitu dugu, eta azken zigarroei antsietatez jantzitako zupadak eman dizkiegu. Orduantxe Vodka botila atera dut eta hiruna tragoxka edan ditugu egongelan, harik eta alkoholak eragindako berotasuna ausardiari bidea zabaldu arte. -Burua hotz, bihotza bero! Gora herria! Aberria ala hil!
Musika tristearekin nahastu dira gure pausoak The Dolls putetxera sartu garenean. Billete handia eman diogu sarrerako madame-ri behar dugun informazioa entzundakoan, eta hantxe bostgarren gelan aurkitu dugu "Bele" zorria larrua jotzen "Winston" eta bion alaba izan zitekeen nerabe batekin. Atea zabaldu bezain pronto Glock eta Magnum pistolak altxatu eta tiro egin dugu aldi berean, bere bisaia desitxuratua ikusteko ozta-ozta astirik gabe. Tiroek larru gorritan dagoen neskatoak botatako garrasiarekin bat egin dute noizbait, eta lokaleko giro lasaia goitik behera urratu egin du harrabotsak. Buru-berokia kendu eta "egina zegok" bota diot nire lagunari. Ospakizunetarako astirik gabe, hanka egin dugu hainbat arinen, tiroketak polizia guztia erakarriko duelakoan.
Ihesaldirako jarraibideak zorroztasunez bete ditugu beste behin, eta pisura onik eta osorik heldu gara. Zorionez ez gaitu inork jarraitu, hala ere, ito beharrean gaude. Sentimendu partida etorri zaigu brastakoan, eta nire pisukideak negarrari ekin dio ohe gainean jesarrita. Ez da erraza inor akabatzea, nahiz eta huraxe herrialdeko espioirik krudelena izan, nahiz eta gure lagun eta senide askok pairatutako torturen burua izan; ni honezkero ohituta nago. Telebista piztuta dugu, eta gauerdiko "partea" gertatutakoari buruz berri ematen ari da. Orduantxe, "Winston"ek "Belea"ren irudia –artxiboko irudia– kondekorazioz eta dominaz beterik ikusi duenean, sosegua lortu du. Nolabait, askatasun sentsazioak berenganatu du, istant horretan ulertu baitu kondekorazio horiek gure lagunak erahiltzeagatik eta desagerrarazteagatik jarri zizkiola erregimenak.
"Winston"en arrangurak hunkitu egin nau oso-osoan. Astiro-astiro berarengana hurbildu naiz, eta aurpegiko anpuluak xalotasunez sikatu dizkiot. Istant batez, bere usainak, ezagutu nuen egunean bezalaxe, bahitu nau eta erakundeak ezarritako protokolo guztiak haustea erabaki dut. Orduantxe musu bat eman diot masailean, eta ezker eskuarekin bere aurpegia nigana erakarri dut. Begiekin biluztu nau, joandako asteetan bezalaxe, baina gaurkoan gure begiek ez dute nahikorik, ez daude aseturik, gehiago behar dute; haragi gosea, alegia.
Bat-batean airean altxatu eta hormaren kontra jarri nau, nik, ordea, lotsak alde batera utzita, ongi estutu dut nire hankak elkar gurutzatuz bere gerriaren atzeko partetik. Hasierako musu lotsati horrek barruan gordeta generamatzan sentimenduei atea zabaldu die eta denak tropelean irten dira. Ezpainak jan dizkiogu elkarri, bortizki eta arin, elkar maitatzeko azken aukera izango bagenu bezala; jakinaren gainean egongo bagina bezala. Baldarki, bere fraken barruan eztanda egitear dagoen arma nire uzkiaren kontra bultzaka igarri dut, eta horrek gogorarazi dit oraindik ez ditugula aldean ditugun suzko armak baztertu. Poliki-poliki, presarik gabe, jolasten hasi naiz ezkerreko eskuarekin; lehenengo gerrikoa oratu eta trebeziaz askatu dut. Jarraian brageta jaitsi diot, beste eskuarekin atzean ia goraino kargatuta daraman Glock 19-a atera dudan bitartean. Izugarri bero nago, eta argi dago elkarrekin larrua jotzea besterik ez dugula nahi, baina, halabeharrez, elkarrekin jolasteko beta sentitu dut nire barnean. Orduantxe, arma hartu eta goitik behera miazkatzen hasi naiz, gozoki bat balitz bezala. Nire erakunde kidea harrituta dago, baita ni ere. Ziur naiz ez zuela horrelakorik espero, ezta gure nagusiek ere, baina izugarri gustatzen ari zaio ikusten duena, bere begiradak ez baitu erraz engainatzen.
Lurrean gaude jada, baina oraingoan darabildan pistola hezur-haragizkoa da, hankartean hezur askorik ez dagoen arren. Fereka eta musu gozoak ematen hasi natzaio, nire ezpainen zintzotasuna hor behean ere sentitu dezan. Apurka-apurka ahoarekin egindako milikak intentsitatez igo dira, eta bere zakila oso-osorik sartu-irtenean dabil nire ahotik, harik eta bere larruzko panpina lehertzear dagoela igarri dudan arte. Ez diot betarik eman intziriekin hasteko, gau osoa gure zain dugu eta. Ez nago prest nire "biktima" hain goiz askatzeko. Horregatik, bada, nigana erakarri dut pisukidea, izan ere, txanda heldu zait. Lagunak ez dio erronkari izkin egin eta erraztasun handiarekin kendu dizkit honezkero umel egongo diren galtzontzilloak. Istant batez, nire pentsamendua irakurri izan balu bezala, bere mihi heze eta lerdetsua nire uzki barruan sentitu dut, eta itzelezko berotasuna etorri zait sabel aldera. Nik iletik, burutik, oratzen dudan bitartean, bere musu beltz luze hura nire zakilari eragindako esku kolpeekin uztartu du, eta nik ahapeka faborez ez gelditzeko eskatu diot. Huraxe bai sinfonia. Ustekabean zerbait lehertu da nire barruan, eta ezin izan diot oihuari eutsi. Egundoko orgasmoa etorri zait, arrunta den hori hirukoiztu balitz bezala. Hain izan da sakona, ezen hazia ziztu bizian irteten nabaritu baitut. "Winston" ez da kexatu; aitzitik, bere sexu-grina piztu du nire hazi txorroztadak.
Ez dago su etenik gerran bizi baikara, eta elkar maitatzen jarraitu dugu. Orain, ordea, bere gainean jarri naiz, hankalatrabaka, eta bere zakila barrunbeetaraino sartu dut. Minik ez, ezta beldurrik ere. Berotasunak inguratu nau, eta trostan hasi naiz bere gainean, gorputzaren mugetatik aske sentitu nahirik. Tximeletak jaun eta jabe dira nire sabel aldean; eurak ere irtenbidearen bila dabiltza. Bitartean, bularreko ile matazari heldu eta huraxe miazkatu diot, bere izerdia nire ahoan giltzarrapoz bahitu nahian. Lauhazka bizian ari gara gure herriko belazeetan ariko bagina bezala, intzirika, heltzear dagoenaren seinale. Gutxi falta zait, gutxi falta zaio. Bat-batean lehenago sentitu dudan sentsazio bero hura hankartera etorri zait, eta, menturaz, gure begiek bat egin dute gauaren iluntasunean. Bat, bi, eztanda! Estasiak atzeman gaitu, gure garrasiek bat egin dute noizbait, eta ipurdi zein izterretako gihar guztiak trabatu zaizkigu gozamen une hori gure barruan luzaroan gorde nahian.
Isiltasuna. Urrutian kaleko txakurren zaunkak baino ez dira entzuten. Zoragarria izan da, errepikatzeko modukoa, baina ez dugu adorerik. Lurrean botata gaude zabal zabalik dagoen leihotik izarrei begira, izerditan blai. Zigarreta bana piztu eta eskua eman diogu elkarri, baina ez dugu deus esan. Beharrik ez dago. Badakigu, ordea, gerora zer datorren; ihesaldia eta bakoitzak bere bidea berregitea inolako laguntzarik gabe, beti sasi artean eta arantzaz beteriko bideak zeharkatzen, alegia. Hala ere, ez diogu elkarri adiorik esan nahi. Horrelako batean, bere burua sentitu dut nire bular aldean pausatzen meheki nire arnasketa eta bihotz taupadak entzun nahi izango balitu bezala, eta nik keinua itzuli nahi izan diot lepo aldean ferekak eginez ezker eskuarekin. Logale gara, tentsioak eta pasioak lur jota utzi gaitu. Nire pisukidea atoan lokartu da, eta dagoeneko neure buruarekin baino ez naiz ari. Nork jakin "Winston", erregimena erditik kentzen dugunean, agian, elkar ikusterik dugu. Bitartean, gau ona pasa. Beti arte lagun. Negar gehiagorik ez, adiorik ez.

*********************************************

Hamaika hilabete eskas igaro dira logela hartan azkenekoz elkarri adio esan genionetik. Bai, azkenean hanka egin behar izan genuen pisu sekretutik. Poliziak gure ezkutalekuaren berri jaso zuen, "txotaren" batek esanda, ziur asko, eta ozta-ozta agur esateko astirik gabe alde egin genuen. Ordutik aurrera ez dut nire lagunaren berri askorik izan. Gaur arte. Jakin dut han-hemenka aritu dela hilabeteotan, baita mugan zauritu zutela ere. Berdin dio. Orain "Winston"en hilobiaren aurrean nago. Goian bego. Bera hor, lur azpian zerraldo, eta ni hemen, zutik bere hilarriari begira, poeta ezezagun batek idatzitako agur lerroen aurrean. Hura irakurtzean, deskuiduan, anpulu batek ihes egin dit.

Ametsen gatibu naiz.
Gatibu naiz ametsetan.
Gatibuen ametsa naiz.
Ametsak presozainak dira.
Loa, ordea, kartzelarik seguruena.
Ametsen gatibu naiz; zoriontsu, hala ere.

2021/2/1

ARRATIAKO KALENTURAK IPUIN EROTIKO LEHIAKETEA Misterioa

Ipuin lehiaketeak segida euki ezkero, urte batzuk barru liburu baten argitaratuko dira Arratiako
Kalenturak Ipuin Lehiaketako ipuin saridunak eta akaso, finalista izandako batzuk be bai. Bitartean, urtero, ipuin irabazlea irakurri ahal izango da BEGITUn. Rafa Ugalderen Misterioa da aurtengo irabazlea.


Bakarrik geratu da Maria etxea osatzen duen gela bakarrean. Leihotik sartzen den argi urriak Mariaren itzala proiektatzen du horman. Bere soinaren siluetari begira geratu da. Bularrak marrazten duen tontorrari erreparatu dio, eta aldakak definitzen duen bihurguneari. Aldean daraman tunikari gerri inguruan eusten dion lokarria askatu du, eta soinekoa sorbaldetatik behera limurtzen utzi du, txorkatiletaraino. Biluztasunaren itzala agertu zaio horman. Titiburu tentearen irudiari erreparatu dio. Ferekatu egin du hazpuruekin. Izterrak eta aldakak igurtzi ditu, leun; eta eskua pubis aldera joan zaio, hormako itzalean ikusten ez den tokiraino. Lehenengoz egin du hori hamabost urtean. Zirrara bortitz bat nabaritu du hankartean. Ikaratu egin da Maria, eta soinekoa jantzi du, arin; etxean baten bat sartu litekeen beldurrez. Baina hankarteko zirrarak arnasa estutu dio, eta baretu ezinik eman du arratsalde osoa.
Eszena hori josita geratu zitzaion Mariari gogoan, eta une hartako zirrara azalean; bereziki, eskua pubis aldera joan zitzaion unea, suzko mingain baten kilika aluaren barrenean. Aspalditik zebilen sentipen nahasien artean. Mutilen begiradei uko egin behar zien behar bezalako neskato batek; begiak, ordea, ihes joaten zitzaizkion mutikoen irribarreetara. "Jaitsi ezan begirada lotsabako horrek!", bota zion amak behin baino gehiagotan mutikoei irribarrea eskaintzen harrapatzen zuenean, eta etxera helduta zaplaztekoa eman ere bai, baina gorputzaren deia gailendu egiten zitzaien amaren errietei.
Halakoetan ez zuen zaplaztekorik jasoko irribarrea bere adineko mutikoentzat izan balitz, behinik behin; errieta bat nahikoa izango zen. Baina mutiko nagusiei eskaintzen zizkien irribarreak, eta halako irribarre zikinik ezin zuen Mariaren amak onartu. Ordura arte herriko gizonezkoek neskatotxo baten moduan ikusi zuten; Joaquinen eta Anaren alaba baino ez zen Maria. Halako batean, hile gutxiren tartean, aldatu egin zen guztiz; gorputza tentetu egin zitzaion, aldakak zabaldu eta bular aldea oparotu. Betidanik ezagutu zuten mutiko nagusiek, eta gizonezko heldu askok ere, erreparatu zioten Mariaren aldaketari, eta haien arteko hizketaldietan ere lekua hartu zuen metamorfosi hark. "Ama beti gustatu izan zaidak, baina alaba hobeto zatorrek, gero!", "Hiri bakarrik ez, denoi gustatu izan zaiguk ama; baina egia duk, alaba eztia baino gozoago zatorrek!"; halakoak entzutea ohikoa izaten zen gizonezkoek egiten zituzten taldetxoetan, zapatuetan sinagogara egin beharreko bisitaldia egin ostean.
Sentipen nahasmen harekin bizi zen Maria, baina nori esango zion ezer? Isabel baino ez zuen, eurenean denboraldi luzeak egiten zituen lehengusina. Baina zelan esango zion hari gustuko zituela mutikoen begiradak, gehienbat bera baino urteak zaharragoak zirenenak? Zelan esango zion sarritan suzko mingain baten kilika igartzen zuela hankartean, eta ez zuela modurik aurkitzen sua amatatzeko? Isabelek, amaren eta izekoaren irakaspenak ondo bereganatuta zituen, ezingo zuen ulertu su haren arrazoia; edo agian hark ere su berbera igarriko zuen hankartean? Ez zuen adorerik, baina, galdetzeko.
Barruko su horri kontrajartzen zitzaion gurasoek desposa- tzeko aurkitu zioten mutilak eragiten zion hotza. Hitz emanda egoteak, norbera esanekoa izan ez arren, seme edo alaba izanez gero, gizakia esanekoa izatera behartuta zegoen garai hartan. Mutil hura ikusten zuenean ez zuen ezer igartzen azalean; areago, itzali ezinik izaten zuen hankarteko sua leitu egiten zitzaion bizitza osoa hari eman behar ziola pentsatze hutsarekin. "Ama! Nik ez dut gustuko Jose hori!", otu zitzaion esatea behin amari, "Beste hainbat mutil daude hori baino galantagoak herrian"; "Isildu hadi! Lotsabako hori!", erantzun zion amak eskua belarriondokoa emateko prest jasota, "Jabetu naun zelako begi luzeak ditunan mutilentzako!", eskua gelditu zuen Mariaren aurpegia jo orduko, "Hik egingo dun hire gurasoen agindua bete, hori egingo dun hik! Eta kontuz, gero, mutikoei irribarre zikin hori erakustearekin!", debeku horrekin bukatu zuen amak elkarrizketa, gai hura ez zuen aipatu ere egin nahi eta, "Hoa hire zereginetara!".
Etxeko lanei heldu zien Mariak etxeko leiho bakarraren ondoan eserita. Barruan ernetzen zitzaion deiak, baina, galarazi egiten zion amaren aginduei men egitea; ozenagoa zen barrutik sortzen zitzaion deia amaren ahotsa baino. Joseren irudia gogoratzean gizon zintzo eta behargin baten irudia agertzen zitzaion, bihotz onekoa eta gatzik bakoa; gihartsua eta aldi berean baldarra; ibileran eta mugimendu guztietan dorpetxoa. Malizia apur bat izan balu, apur-apurtxo bat baino ez bada ere, erakargarriago egingo zitzaion.
Leihoaren bestaldean agertu zitzaion irudi batek atera zuen gogoeta hartatik. Bera baino urteak zaharragoa zen mutil bat zuen bestaldetik begira. Mariak zeharretara begiratu zion, beldurrez ama konturatuko ote zen-edo, baina begiratzea saihestu ezinik. Ez zion begiratu beharko, mutil hura bera baino nabarmen zaharragoa baitzen, baina gorputzaren kilika, beti bezala, gailendu egiten zitzaion amaren errietei.
Mutilak irribarre egin zion, burua makurtu zuen Mariak, lotsor; baina bere golkorako "begira iezadazu horrela!" pentsatuz. Mutil horrek begikune zuzen-zuzena egiten zion beti, lotsabakoa ia, eta Mariak sano gustuko zuen. Hala begiratzen ziola konturatu zenean, zur ibiltzen zen mutil hura inguruan ote zebilen ikusteko, berak ere begitxoak jartzen zizkion eta. Alde egin zuen mutilak. Inoizkorik hurbilenetik begiratu zion, leihoaren ondo-ondoan jarri zitzaion, eta kilima bat igarri zuen Mariak sabelean. Gero, mutilak alde egindakoan, suzko mingaina hasi zitzaion hankartean kilika berriro. Arnasa estutu egin zitzaion pitin bat, lanari ekin zion, baina ezinegon hori itsatsita geratu zitzaion.
Gauean, Isabelekin partekatzen zuen ohantzean, hankarteko kilikari men egin zion, behingoz. Hori lehenengoz egin zuenetik, barne borroka jasan ezinezkoa izan zuen, txarra eta zikina omen den hori berriro dastatzeko grina bizia nagusitu zitzaion. Eskua pubis inguruan jarri zuen, aluan, eta igurtzika hasi zen; esku-ahur guztiarekin lehenengo, fereka leunak hankartean goitik behera. Arnasa estutu egin zitzaion, bularra airez betetzean bular tontorretako titiburuak gogor igarri zituen. Begiak itxita, sentipen berri horiek guztiak, eztizko grina horren zirrarak, antzeman zituen azalean zehar. Urrats bat harago egitea erabaki zuen, eta erdiko hatzarekin aluko ezpainak alboratu eta igurtziak umeldu egin zitzaizkion. Astiro-astiro ekin zion, arnasestuari eusten, Isabel esnatu ez zedin. Atzamarra mihiarekin busti eta alura eraman zuen behin eta berriro. Ikaraldi bortitz batek bernak gogortu eta beheko ezpaina hagin artean sarrarazi dio. Irakaldi batek astindu dio gorputza, eta Isabel itzartu egin da. "Zer duzu, Maria?", galdetu dio; "Ezer ere ez, ametsetan egin dut! Lasai, egizu lo"; "Seguru? Estu igartzen zaitut"; "Amets gaiztoa izan da, besterik ez".
Lehenengo eguzki printzak agertu orduko jagiten zen egunero, baina egun hartan amak itzartu behar izan zuen. Loaldi gozoa izan zuen, eta aspaldiko partez hankartean igartzen zuen suzko mingaina desagertu egin zen. Pozik itzartu zen. "Ea, bada, jagi!", esan zion amak, "Noiz arte egon behar dun, bada, ohean! Hainbat zeregin zaukenagu".
Moteldu barik areagotu egin zitzaion Mariari jolas hartarako grina. Desposatzekotan zirela, gurasoek antolatu zuten ezkongaien arteko bisitaldia eraman ezina egin zitzaion. Neguko zapatu batean izan zen bisitaldia, behin zapatuak eskatzen zituen sinagogako zereginak amaituta, emaztegaiaren etxean. Halako iluntasunarekin —etxe barruetan ere olioz elikatutako kinkearen argitasun eskasa baino ez zegoen—, sugarraren osteko itzaletan bere irudia eta begikune zuzena egiten zion mutilarena irudikatzen zituen nahasian, elkarri josiak, belarri ondoan xuxurlatutako berba artean, suzko mingainez gorputzean iltzatzen zitzaizkien berbak. Barneak eskatzen zion askatasunaren ordez gurasoen elkarrizketa astunak jasan behar izan zituen, eta aurrean zeukan mozoloa, senargai aspergarria, behin ere ez zuen harrapatu berari papar aldera edo ipurdi aldera begira. Berak ere hari begira ez zuen egundo hankartean kilika berezirik edo titiburuetan tentetasunik igarri. Beste auzune batekoa izan arren, etxe aurretik gero eta sarriago igarotzen zitzaion mutikoa bai bizkorra. Hura bai hura! Haren behakunea bizia zen oso, eta lizuntxoa ere bai, eta lizunkeria kutsu horrek erakargarriago egiten zuen; ez zuen sekula harekin berbarik egin, baina atsegina eta barregarria izan behar zuen, inondik ere. Eta desiragarria! Oheratutakoan ere, gero eta sarriago azaltzen zitzaizkion mutil haren irudiak, eta hasia zen hile batzuk lehenago halako irudiekin olgetan, begiak itxita, eta eskuak jostari; bata, halakoetan hankartean pizten zitzaion kilikan hazka; eta bestea, titiburuetan biraka.
Neguko hileetan zuhaitzak inausi egiten zituzten inguruko gizonezkoek, udaberrian sendo eta osasuntsu hazi ez ezik, egur gutxiago eta fruta gehiago eman zezaten ere. Fruta-arbola, olibondo, mahatsondo eta ahora eramateko moduko edozer ematen zuen landara oro araztu egiten zen. Gizonezkoen lana izaten zen beharleku gogorra baitzen, zeregin horretarako erabiltzen zen tresneria ere bakuna eta garatu gabea izanik. Ilbeheran ekiten zioten, goizean goizetik hasita iluntzera arte, eta amankomuneko lanak izaten ziren. Halako batean elkarren ondoan aritzea egokitu zitzaien Joseri eta behakune bizkordun mutilari ―ez diogu izenik eman hirugarren protagonista den gazteari; utz dezagun, baina, munduko historia irauliko duenaren aitaren izena albo batera, eta aurrerantzean Bizkorra gaitzizena erabiliko dugu horri buruzko aipua egiteko―, eta Josek xehetasun horri ardura handirik eman ez bazion ere, Bizkorrak bai; Bizkorrak, txitean-pitean, goitik behera begiratzen zion gizon baldar, dohakabeko hari, eta bere kolkorako pentsatu zuen: "Tokatu ere txerriari abanikoa!"; eta Maria irudikatu zuen mozolo horrekin alferrik galduta. Gero esku artean zuten zeregina samurra ez zen arren, kilikatxo bat etorri zitzaion hankartera Mariaren begirada, inozentzia galdu gabea eta aldi berean inozotasunik gabea, bere begiekin topo egiten gogoratzean, eta barne gogoetari ekin zion: "Harrapatzen badiat harrapatu, neuk aterako zioat etekina horri; nirekin ez duk alferrik galduko, ez!".
Maria amarekin eta gainerako andrazkoekin joan zen, gizonezkoak zeregin horretan zebiltzala, moztutako adarrak batzera; garrantzizkoa zen fruta-arbolen inguruak garbitzea, moztutako adarretan zomorrorik balego-edo. Bizkorrak urrunetik erreparatu zion neskatoari, eta neskatoak ere bai mutilari. Maria eta neska gazteak adar-batzen zebiltzala, amak eta gainerako andrazkoek ura eta jatekoren bat banatu zituzten gizonezkoen artean, eguzkiaren lehenengo printzak agertzearekin batera hasi baitziren lanean, eta luze egiten zen eguna. "Eramaion ur apur bat Joseri", amaren aginduak ezustean harrapatu zuen Maria; "Lotsa ematen dit, ama!"; "Ez dinat berriro esango!".
Mariak muturra okertu zuen, baina aldi berean Bizkorrarengana hurbiltzeko parada aurkitu zuen. Pitxarra eta kaiku txiki bat hartuta gizonezkoei hurreratu zitzaien. "Urik nahi, Jose?", lehor galdetu zion; "Bai, eskerrik asko!", ura edan zuen, eta gaineratu zuen "Oso eder zaude, Maria", baina Mariak begirada desbideratu, kaikua urez bete berriro eta Bizkorrari eskaini zion. "Urik?" galdetu zion kaikua hurreratzen ziola, begietara zuzen begiratuta, amaren iritziz lotsabakoa izango zen 6 begiradarekin. "Eskerrik asko!", erantzun zion Bizkorrak esanahi ugari izan zezakeen irribarre batekin, eta begiak Mariarenetan iltzatuta.
Haren edateari begira geratu zen Maria sorgindurik. Mutilaren ezpainetatik ur haritxo bat atera zen, eta okotzetik beherako bidea egin zuen papar aldera. Maria tanta hari begira geratu zen, mingainaren puntarekin xurgatzeko gogoaz. Suzko mingaina azaldu zitzaion hankartean, eta bihotzaren taupadak edonork entzuteko moduan bizkortu zitzaizkion. Gorputza bizkor biratu eta pauso azkarrez aldendu zen, Bizkorra haren aldakei begira zuela, eta Joseri jaramonik egin gabe.
Inaustea amaituta, zomorroak uxatzeko erritoari ekiten zitzaion eta inauteria hasten zen. Gazte zein heldu, neska zein mutil, denak nahasten ziren, denak zomorro bihurtu, aurpegiak estalita elkar ez ezagutzeko moduan, eta dantzari ekiten zioten eguzkiaren lehenengo errainuek zerua urratzen zutenetik, ortzimugak berriro irentsi arte. Halako jaietan zaila izaten zen gizarte maila arteko banaketarik; ez baldin bazen, aberatsaren mozorroa txiroarena baino dotoreagoa zela, jakina. Gainerakoan, nahastea izaten zen herritarren artean, jende anabasa, albokoa ez ezagutzeak sorrarazten duen kilika atseginak bildua. Halako egun baten sortu zen Misterioa munduan. Maria berandu etxeratu zen egun hartan. Estu zegoen ama. Haren adineko guztiak ikusi zituen etxeratzen; mozorroak gorabehera, bazekien nortzuk ziren gazteak aurpegia estaltzen zien oihal azpikoa ikusi barik ere. Mariaren lehengusina Isabel ere estu zegoen, bazekien-eta amak dozena bat zaplazteko prest zituela neskato gaztearentzat, etxeko atetik azaltzeaz batera. Aita lo zegoen, lasai asko. Amak bere buruari galdetu zion nondik sortu ote zen alaba hura hain moldakaitz; eta familiaren genealogia guztia ere aztertu zuen, haren moduko arrastorik aurkitzekotan, ezin baina halakorik aurkitu. Gazteen belaunaldi berriak desberdinak zirela, eta nahi zuten guztia lortu behar zutela, beste azalpenik ezin zion aurkitu nahikunde hari.
Goizetik kaleratu ziren txirula joleak, euren soinuarekin jendea biltzeko, eta haien atzetik hasi zen jendea etxeetatik irteten eta elkarrekin batzen. Mariaren etxe aurretik igaro zirenean, gurasoen atzetik irten ziren Maria eta Isabel. Landa ingururantz abiatu zen jende multzoa dantzan, soroetan eta fruta arbolen artean algaraka, zomorro bihurtuta etorri zitezkeen bestelako zomorroak uxatzeko.
Erritu guztietan bezala, baina, ardoa protagonista izaten zen egun hartan. Mahats-biltze garaian ere antzeko ospakizunak egiten zituzten, eta jai horrexetatik ikasi zuten zein lagungarri den ardoa, zorionaren eta algararen bideak askatzeko. Dantzaren eraginez areagotutako berotasuna freskatzeko zahatoen edukia murriztu egin zen, noski; eta zahatoen edukia murriztu ahala norberak betetzen duen zoko ekologikoa hedatuz doa, eta gainontzekoena ere geureganatu egiten dugu, eta hala uzta oparoaren aldeko erritu zena parranda hutsa bilakatu zen; ez gaur egungo gau-pasa zoroetakoa, baina bai orduko denboran eguna ez-ohiko orduetara luzatzeko bestekoa. Iluntzearekin batera suteak piztu zituzten inguruko aireak ere arazteko, eta purifikazio erritu hartan elkarri eskutik heldu eta suaren inguruan hasi ziren dantzan. Eta jakina, behin gaua sartua, dena nahastua.
Bistan denez, hasieran, aipatu dugun bezala dantza eta algara, barrea eta kasuren batean irribarrea. Egunak aurrera egin ahala, baina ―eta zahato barruak hustu ahala, hoba ez―, bada barrea negarrarekin trukatzen duenik, eta algara haserrearekin. Erraza da deduzitzen, borrokaren bat edo beste sortuko zela, eta hori bezain ondorioztapen erraza da pentsatzea erdi kokoloa denak guztiz kokolotuta amaituko zuela eguna; baina baita bizkorra denak aterako zuela etekinik ere anabasa hartatik. Halaxe gertatu zen, bada, gure protagonistetako birekin. Jose erdi kokoloa bazen, zeharo kokolotu zen iluntzerako; Bizkorra, aldiz, bizkor beti, eta gau hartan azeria baino zuhurrago ibili zen. Zuhur ibili zen hasiera-hasieratik, mozorrotuen andana herritik soroetarantz abiatzearekin batera hasi zen neska guztiei hurreratzen, eta luzaro barik ibileratik eta usainetik igarri zion Mariari; haren keinu eta mugimendu guztiak ondo aztertuta baitzituen, eta hoba ez, haren usaina, haren etxe ondotik pasaeran sumatzen zion lurrina.
Dantzaldian Bizkorra bizkor ibili zen Jose mozoloaren aldean, eta Mariaren eskuari heldu zion. Hura izan zen gazte bien arteko lehenengo kontaktu fisikoa, eta Bizkorraren erpurua Mariaren esku-bularraren gainean ferekatxo xume bat deskribatzen hasi zenean, bien arteko lehenengo zirria sortu zen. Mariak ezin zuen jakin kilika hura sorrarazi ziona zein ote zen, baina tximeleta andana bat hegaldatu zitzaion urdailean ezezagunaren laztan ezkutu hura igartzean.
Txirula joleen azken musikarekin amaitu ziren dantzak, gauaren lehenengo zantzuek irudiak eta formak ardoak baino areago difuminatzen zituzten tenorean. Zomorro anabasa apurka-apurka herrirako bidean jarri zen, eta ardoaren eraginez mozolotuenak arbolaren baten pean geratu ziren. Jose ez zen kapaz izan Maria mozorro andana hartan bereizteko; zahatoari heldu zion behar baino gehitxoago, eta zurrungaka geratu zen arbola baten pean. Bizkorrak dantza plantak eginez eskutik helduta zuen neskari estuago, eta albo-alboan jarrita aurpegia estaltzen zion mozorroa zertxobait altxatu zuen, neskatoak mutilaren begiaren kliska ikusteko beste, eta iluntasunak eta ardoak eragindako nahasmena lagun, neskaren eskua askatu barik eta dantza plantak eginez, soro arteko bazter batera joan ziren isilka. Bazekien Mariak, ondo jakin ere, ez zegoela ondo neskak larrainean eta soroetan ibiltzea eguzkia zeruan ez badago, bazekien txoriak lotara joanak zirela, bazekien tenore hartan larrainean ibiltzeak hainbat neskato galbidera eraman zuela; baina eskutik heltzen zion mutilaren fereka esku-bularrean sentitzeak hankarteko suzko mingaina berpiztu zion, eta haren aurpegia ikusi zuenean, bihotza edonork entzuteko moduan jarri zitzaion atzera, taupada ezin bortitzagoak eta kontrol bakoak eginez.
Olibondo baten abaroa hartu zuten ohantze; eta bertan aurpegiko mozorroak erantzi barik ere, mutila gainean jarri zitzaion, eta neskaren gorputza goitik behera estaltzen zuen tunika goratuta, bernak, izterrak, gerria eta hainbeste amets eragin zioten titiak agerian geratu ziren, eta gorputz nerabe haren zuritasunak liluratuta, aurpegia ostentzen zion zapia erantzi eta "Neu naiz" esan zion Mariari, eta Mariak ere arnasestuka eta itolarrian aurpegi gaineko mozorroa erantzi behar izan zuen hasperen artean itoko ez bazen, eta eskua mutilaren tunika azpitik sartuta haren kirten goriari heldu eta biek batera instintiboki, gaztetasunaren kemenari uko egin ezinik, aurreranzko bulkada bortitz bat egin zuten elkarren hankarteko organoetatik lotuta geratu ziren arte; eta orduan argi itsugarri bat azaldu zitzaion Mariari begietan, eta aurrean zeukan mutilaren aurpegia bolatilizatu egin zen suzko eta argizko laino hartan. Uso zuri bat olibondoaren adar baten pausatu zen, Mariari zuzen begira. Segundo batez harengana joan zitzaion begirada Mariari. Eguzkia urrutiko muinoaren ostean ezkutatu zen une berean azken printzak usoaren hegoak argitu eta suzko bihurtu zituen. Azkenik, Maria aieneka eta aiamaka gerria astintzen ari zela, hustu egin zen mutila biriken barrenetik zetorkion orroa batekin, eta tarte labur baten muturra Mariaren titi artean sartuta, adurra dariola, atseden hartu zuen. Mariak hasperen egin zuen instant berean usoa hegaldatu egin zen.
Munduko bularrik epelenean lozorroan zegoela, asaldatu egin zen bat-batean Bizkorra, baten batek ikusi ote zituen ikarak hartuta; altxatu egin zen, eta mozorroa jantzi zuen arineketan ospa egiteko. Begi traidoreak, ordea, Mariaren gorputz biluzirantz limurtu zitzaizkion, goitik behera begiratu zuen haren titien zuritasuna eta tentetasuna, haren alu iletsua, haren desioa ezpainetan… eta halako grina sortu zitzaion atzera, halako gogortasuna erne zitzaion zakilean, ze ospa egin beharrean, balizko begi zelatariez ahaztuta, berriro ere erantzi, Mariari titien gaineraino igota zeukan tunika erantziarazi eta bereganatu egin zuen ostera ere. Bigarren aldia ederragoa izan zen, gorputz gazte biak zuhaizpeko belarretan narraz, bata bestearen gainean, aldian mutila, aldian neska; elkarren gorputzak jan guran, elkarren sexua ahoratu guran. Bigarren hodei batek suz eta argiz estali zituen Mariaren begiak, barreneko intziri batek kanporatzeko ahaleginean eztarria urratu zionean; Bizkorrak bigarren orroa bota zuen, adurra dariola Mariaren bular gainean, amaren titiaren bila dabilen haurtxoaren modura.
Zuhaitz haren azpian, erein zuten hazia; ez zekiten, ordea, hazi horrek erneko zuen gizakiaren sustraiak munduan zehar hedatuko zirela; are gutxiago, sustrai horiek erneko zituzten adaxkak huntzorri igokariarenak baino ugariagoak izango zirela.
Belu etxeratu zen Maria, gaua ondo sartua eta ilun zegoela, arropak zarpailduta, ilea desitxuratuta, aurpegia zurbil. Ulertzekoa da zurbilduta, etsituta geratu izana, garbi ikusi baitzuen senargai zeukan gizon mozolo hark ez ziola Bizkorrak eman berri zizkion astinaldiak emango, berak ere ez ziola gerriari grina berarekin eragingo, ez zituela atzazalak inkatuko gizon haren izter eta bularrean inkatu zituen gogoarekin, ezteien ostetik ez zitzaiola berriro suzko hodeia agertuko, eta ez ziola begirada plazerez itsutuko.
Ama zain zeukan, kopetilun, "Non ibili haiz, lotsabako hori!", galdetu zion sasoi hartako edozein ama ganorazkok egingo zukeen moduan; besoa jasota, ukabila ondo estu, alabaren aurpegia zartatzeko. "Erdi bidean harrapatu nau, eta biluztu egin nau, eta bereganatu egin nau", Mariaren adierazpenak bat-batean geldiarazi zuen amaren ukabila. "Zer dion galdu horrek!"; "Zoragarria izan da, ama; liluragarria!", fisikoki mundu honetan dagoen, baina arima eta izpiritua beste non edo non —gizakiontzat eskuraezin den lekuren baten— duenaren antzera egin zuen berba, misterioak bereganatutako ahotsarekin, gizakiok ezin artikulatu genitzakeen doinu eta tonuarekin. "Nor izan dun halakorik egin dinan madarikatu hori! Jose, akaso!"; "Ez zaitez inozoa izan ama, Josek jakin ere ez daki horrelakorik egiten! Argi eta suzko hodei bat jaitsi da zerutik, hurreratu eta itsutu egin nau, eta bere egin nau"; "Ez ezan Jainkoaren izenik alferrik erabili, berba-gaizto horrek! Ondo dakin-eta jakin Jainkoaren agerkundea dela suzko hodeia"; "Jainkorik ez, aingerua agertu zait niri, ama, aingerua! Uso zuri itxura hartuta. Besterik ez zitekeen izan", zotinka amaitu zuen esaldia Mariak, negarrari eutsi ezinik, ezagutu zuen argiaren ez bezalako etorkizun grisak hartu baitzion begikunea.
Historiak diosku, edo istorioak, Mariaren semea etorri handiko gizakia izan zela; bistan da beraz, ez zela Jose mozoloaren ezpalekoa, eta aitatara egin zuen, inondik ere. Josek, mozoloen artean mozoloena, ontzat hartu zuen Mariaren bertsioa eta sinesgarritasuna eman zion Misterioari. Jakin ere, bazekien genealogian bazuela horrelako kasurik, eta Abraham izeneko arbaso baten emazteak, Sarai izeneko batek, antzu izanik, semea ekarri zuela mundura aingeru bik Abrahami horren berri jakinarazi ostean. Ez dakigu sexu harremanik izan ote zuen Mariarekin, ez baita inongo Eskritura Santutan Joseren aipurik Mariaren birjintasun galerari buruz; beraz, ezin jakin Mariak penetraziodun beste sexu-harremanik izan ote zuen, edo bere sekretua misterioz janzteko sexurik bako betiereko penitentzia egin behar izan ote zuen.

2021/1/17

OEE Erroldatzen laguntzetik harago, oinarrizko eskubideak bermatu eta bizitza ona bilatzen dauan komunidade izatera

Giza Eskubideak beteteak miloeka bizitza ez galtzea ekarriko leuke. Oinarrizko Eskubideen Kartak 13. artikuluan mundutik transitoak librea izan behar dauala dino, baina atzerritarren gaineko Europako legediak mugak zarratuten ditu eta jentetzea Mediterraneoan hiltera kondenau. Muga hilgarri hori pasauta heltzean diranak be, bizimodua aterateko oztopoak oztopoen gainean ipinten deutseezan arau administratiboak topetan ditue. Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) horreri aurre egin guran sortu zan, eta Arratian, 2016ko aprilean egin eban lehenengo batzar orokorra.


Harrezkeroztik, hainbat proiektu atera ditu aurrera OEEk Arratian, eta familia asko kale gorrian geratzea saihestu egin dau beste herrialde batzuetatik etorritakoai bizitza duina lortzeako bidean lagunduz. Oinarrizko eskubideak bermatzeko askotan ilegalidade, alegalidade edo desobedientziatik pasetan dan praktika politikoan jardunda, komunidade bat eratuten dabiz, Giza Eskubideen alde eta bizitza on eta sinplean oinarritutako komunidade bat, hain zuzen be.
Igorreko Kultur Etxean egin zan lehennengo batzar haretan ikusi zan Arratiako gizartea ez egoala prest besoak kurutzatuta hainbeste bizitza galtzea dakarren egoera hori onartzeko. "Hasikeratik oso espazio anitza izan zan. Basakeria horreri erantzuna emoteko gogoa egoan leku askotan. Sano jente diferentea hasi ginan alkarregaz beharrean". Gainera, eta batez be Harrera proiektuai jagokienean, Arratiako gizarte osoa asko inpliketan dala dinoe OEEkoak. "Arratian jente asko dago lagunduten. Alkartasun eta gaiagazko sensibilidade handia dagoz. Herri oso bat dago harrera egiten" dinoe.

Harrera egiten
Euren herrialdea itxi eta familiak amets pilo bategaz etorten dira, eta hemengo errealidadeagaz topo egitean, amets horreek zapuztu egiten dira. Etorritakoai babesa emoteko sortu ziran Harrera taldeak; instituzinoak euren lana egiten ez dabela salatuteko eta lan hori egiteko, hain zuzen be. "Burrukan egingo dogu persona horreek duintasuna lortzeako bidean lagunduteko. Amets zapuztu horreetatik urtetea prozesu luzea da, gogorra da, duelu bat pasau behar dabe eta hemen oztopoak baino ez dabez topetan. Erroldarako laguntza daukie Harrera talde bat dagoalako hori burrukatzen. Bakardadean datorren personeak oztopoak baino ez ditu topetan. Irregulartasun bat. Atzerritar legeak abandonau egiten ditu" azaldu deutsie BEGITUri OEEkoak. Horregaitik, Harrera taldekoak, duintasunerako behar diranak lortzean lagunduten deutsee: etxea, higienerako produktuak eta jatekoa, batez be. Tramiteak egiten be lagunduten deutsee, umeak eskolaratzeko, Osakidetzako txartela eskuratzeko, eta abar. Edozertarako, lehenengotik erroldatuta egon behar da eta horixe izaten da lehenengo pausua.
Harrera proiektuakaz buru-belarri oin dala urte bi hasi ziran. Harrera taldeak egin eta udalakaz hasi ziran batzean jakiteko udalerri bakotxean ze baliabide ebezan egoereari erantzuteko. Artean, Diman, Lemoan eta Zeanurin Harrera taldeak dagoz.
Baliabideak desbardinak dira herri bakotxean. Lemoan berbarako, etxebizitza batzuk daukiez "bloke bat daukagu, etxe okupatu bat. Hutsik egoazan etxe horreek eta ebatzi zan, ezin zala jentea kalean egon eta etxeak hutsik itxi. Hasikeran familia bi sartu ziran, gero etorri zan beste familia bat eta gero mutiko bi. Beste familia bat be badago etxe bat alokairuan hartu dauana".
Diman, momentu honetan, hiru familia dagoz; 11 persona; euretako 6, umeak dira. Udalak ortu bat itxi deutse. Artean, 3 familia dagoz, 15 persona; eta Zeanurin familia bi alokatutako pisu baten.
Hasikerako oztopoak gaindituta, helburua da familia eta persona horreek independiente izatea, ez eukitea ezelango dependentziarik ez OEEgaz, ez estaduagaz, ez beste edozein erakundegaz.

Errolda eskubidea
Lehen, euren herrialdea itxita, gizonak bakarrik etorten ziran, baina momentu baten perfil hori aldatu zan eta oin familiak etorten dira. Askotan, etorri barritan, ez daukie baliabiderik etxebizitza bat izateko, ezta lan egiteko be, eta kale gorrian geratzen dira. Eta momentu horretan umeak kentzeako tramiteak hasten dira. Harrera taldeak egoera hori saihesteko egiten dabe behar. Kale egoeran dagoan familia bateri teilatua, janaria eta gitxieneko baliabideak eskuratzen lagunduteko. Eta gero "irregulartasunetik" urteteko bidea egiten hasten da.
Lehenengo pausua erroldatzea da, ze errolda danerako behar da: Osakidetzako txartelerako, laguntzak eskatzeko... Udal askok ez dabe bermatzen errolda eskubidea. "Udal batzuk ez dabe legeak esaten dauana apliketan. Legeak aurreikusten dau, zubi baten pean bizi bazara be, erroldarako eskubidea daukazula, edo behintzat errolda sozial bat emon deizuen, gutunak bertara ailegetako. Udalerri askotan hori ez da errespetetan eta personeak ez badaki zeintzuk diran bere eskubideak, ez badauka inguruan sare bat informazino hori emoteko, eskubide barik geratzen da". Hori dala eta egoera dramatikoak gertatzen dira: ume txikiak Osakidetzarako eskubide barik, aborturako eskubidea be bermatu barik... "Guk Harreragaz egiten doguna da praktikara pasau: sistemea desobeditzen dogu, oinarrizko eskubideak obeditzeko, egoereari bueltea emoteko eta saiakera sozial bat egiteko beste oinarri baten. Sinisten dogulako aniztasunean bizi daitekela eta gure herria aniztasun horretan bizi leitekela be. Apurka-apurka pausuak emoten doguz, legalidadetik ilegalidadera edo alegalidadera pasauz oinarrizko eskubideak bermatzeko".

Basoa, giza eskubideen defendatzaileen etxea
Errefujiaduen aldeko OEE plataformakoak egiten daben lana, lan poltikoa da. Giza Eskubideetan eta bizitza duinean oinarritutako ideologia bat dauka atzean eta militantziaren bidez gauzatzen da. Errefujiaduakazko lana norabide bikoa izan arren, etorten dan jentea, gehienetan, "bizirik irauteko" dator eta ez helburu politiko bategaz.
Horregaitik, 2019aren amaierarantza amets bat sortu zan. "Hasi ginan pentsetan, badagoala beste alde bat, munduan defensoreak dagozala harrera espazioak behar dabezanak. Eta harrera espazio horreek alkartrukerako izan behar dirala. Orduan Euskal Herriko hainbatek pentsau genduan, zergaitik ez dogu egiten defensoreentzako etxe bat? Baina ez ohikoa, ez instituzinoak edo hainbat alkartek kudeatzen dituen modukoa, benetan komunidadea eregiten dauan etxea baino, eta izango dana esperientzia sozial bat, praktika politiko sozial bat". Holan, ametsa gauzatuteko, modu kolektiboan Bildosola auzoan dagoan etxe bat erosi eta Basoa izena emon eutseen etxea eta proiektuari.
Abenduaren 1ean, eskuratu ebezan etxeko giltzak. Proiektua oindino guztiz definidu barik dago eta asanbladak egiten ditue idearioa ondo definiduteko. Argi dagoana da defendatzaileen etxea dala eta komunidade bat sortu gura dabela, "ikerketarako, hausnartzeko, aktibismo barrien inguruan alkar formetako eta esperientziak trukatzeko".
Gainera, Arratiako mobimentu sozialen topaleku izan daitela be gura dabe bultzatzaileak. Ezin dalako berba egin aktibismoaz Arratian, mobimentu sozialak edo herrigintzagaz kontuan hartu barik. "Arratiako mobimentu barik ez dago Basorik. Basoa izena ebatzi zan basoan danak diralako inportanteak, inurri txikienetik arbolik handienera" eta baso hori egiteko, herri mobimentuak beharrezkoak dira. Proiektuaren gaineko informazino gehiagorako info@basabide.org helbidera idatzi daiteke.

2021/1/3

AZALGORRI Zeanuriko Azalgorri zalduna Errodrigo Zaratekoaren kantu epikoan

Arratiako partea beti euki dogu balada leku, Euskal Herriko iparraldeko lurraldeakaz batera, garrantzitsuenetariko bat. Balada edo konta-poema honeek gure literaturearen kantu, testu eta istorioen moltso harrigarria osotzen dabe.


Beharbada, Arratiako baladarik ezagunena Zeanurin jasotako Frantziako andrea izenekoa daukagu, Hiru truku taldeak ez hain aspaldi kantuz emon euskuna. Izan be, balada istorioren bat kontetan dauan bertsoz emondako genero literarioa dogu, bertsoz egina eta kantuz emona hain zuzen. Balada generoa XVI. eta XVII. mendeen artean garatu ei zan, beti ahozko literaturearen giroan. Hasikera baten balada gai epikoai lotua daukagun arren, denporearen podesuz, beste gai narratibo batzuetara zabaldu ziran, amodiozkoetara berbarako.
XIX. mendean, eta XX.enean be bai, folklorezaleak ahoz bialdutako kantu-poema honeek jasoteko berebiziko ahalegina egin eben. Lehenengoz jaso eta atzen hamarkadetan eginiko azterketak agerian itxi dabez testu honeen balio estilistiko eta literario handia, ez bakarrik filologikoa.
Gaur egun, gutako askorentzat, baina, baladak euskal kantariak kantautako abestien artean dagoz. Batzuk-batzuk oingo herri kanta bihurtu dira, barriro bihurtu be. Nor ez da ahalegindu Benito Lertxundik popularizautako Atharratzeko gaztelua izenekoa zuberera makalean kantetan?
Bada, euskal baladarik zaharrenak, edota behintzat XV. mendeko gertaeren barri emoten deuskuenak, 1570etik 1640ra bitartean idatzitako Ibarguen-Cachopin deritxen kroniketan azaltzen jakuz. Honeek baladok artez lotzean dira euskal lurraldeak sutan itxitako XV. mendeko bandokideen arteko burruka eta liskarrak kontagai dabezan kantu epiko edo eresiakaz.
Kronikok aspalditxo ezagunak baziran be –testu, berba eta esamolde askoren iturria izan dira– 1996an Julen Arriolabengoa ikerlari arrasatearrak begiak ipini ebazan kronika honeetan oharkabean pasautako testu baten, Errodrigo Zaratekoaren kantu epikoan.
Kantuak, euskera zahar-zaharrean, holan dino:

Arma escuduac on dira dardos,
pareric estabe canporacos,
çaratearrac galdu ei dabe Marquia-Çuya çeculaco.

E[rrodrigo] Çarateco, selan xuga[.]a sindean
jaun Juane Abendañocogas gudua arçen sanean,
bi milla guiçon oi ditus bere lelengo deiean,
lau milla bere baleduque premia letorrenean,
Cortaçarretarrac delanterea, Ibarguendarrac urrean,
Gastelan Sarmientuarric asco, es pareric arean,
jaun Asençio Guebaraco ganean darda ordean,
Billela ta Arteaga, anage onac urrean,
saldusunac on[...]rrenean,
onac arin, gog[oa] sendo, arerioaen asean.
Errodrigo Çarateco saldi urdinaen ganean,
bosteun caxcabel urregorrisco saldiac idurenean,
carrerea laster eroean Erbitegui ganean,
arerioac ur jarraica arrebearen semea,
ona chipi, orpo laster, Abendanochea.
—Arren, echosu orain osaba, bixeoc justa gaitean.
—Echi eguidac orailloba, gau bixiric noean,
neure biçian enoaque Urquiçuren contrean,
omenaje eguingo joat biçia dodan artean,
bela vic sar naxaitec Billa Realgo torrean.


Testua non jaso zan ez dakigu, baina bai bertan igarri geinkez XV. mendearen bigarren zatian, 1468 aldean, Arratiako eta Arabako Zuiako leinu nagusien arteko ezinikusiak eta eten bako burrukak. Gaur egungo Zuia udalerrian dagoan Markia herria norbereganatuko eta lur horreetan nor gailenduko, etenbakoak gertatu bide ziran erasoak, hilketak eta etxe-suntsipenak, bai Zigoitia eta Zuiako lurretan Arratiako Abendaño eta Gortazartarren aldetik, bai Arratiako bide-bazter eta etxeetan Zarate eta Mendozakoen aldetik.
Izan be, sasoi haretan Abendañotarren eta Gortazartarren leinuak Arratian nagusi-nagusi ziran, Nafarroako erregeen laguntza jasoten eben Ganboatarren alderdikoak; hau da; Gaztelako monarkia aliadutzat eukien Oinaztarren leinukoen arerioak.
Bada, Lope de Salazarrek Bienandazas e fortunas (XV. mendea) idatzitako lanak Errodrigo Zaratekoaren kantu epikoan kontagai dagoan gertaera bera dakar. Holan, Lope de Salazarrek dinosku "Arratiako Gortazartarrak, Zeanuriko Martin Garcia Axpekoa buru zala", Araba aldera jo ebela Zaratetarrak Zeanurin egindako hilketak mendekatzeko asmoz. Martin Garcia Axpekoa hau Azalgorri ezizenekoa dogu, ulegorrikoa ei zan eta. Beraz, arratiarrak Zaratekoen lurrak eta etxeak erre ebezan, bertako burua zan Rodrigo Zaratekoa bera preso hartu eben. Zigoitia osoa suntsituta gelditu ei zan. Arabarrak alarmarako kanpaiak jo eta Mendozan eta Langraitzen egoan Gaztelako armadea martxan atoan ipini zan Zaratekoai laguntzearren. Atzenean, Mendozatik etorritako Juan Mendozakoa kapitainak Zeanuriko Azalgorri ha, zaldun odolzalea, gaur dan Etxebarri Ipina herrian topau eta bertan hil egin ei eban.


2020/12/15

GABONAK Olentzero, Mari Domingi eta Errege Magoak

COVID-19a ez hedatzeko hartutako neurriak baldintzatu egin dabez aurtengo Gabonetako egitarauak. Herritarrak ez dira kantetan batuko, ez da urte amaierako lasterketarik edo beste kirol probarik egongo eta Olentzero eta Mari Domingi edo Erregeak umeakaz egongo diran arren, formatu barriak asmatu dabez herrietan jente pilaketarik ez egoteko.
Ha-ta guzti be, aurrez aurre murriztutako aforoakaz hirurogei jarduera inguru antolatu ditue udalak eta herriko alkarteak Arratia, Ubide eta Zeberion. Aurten be, inoz baino beharrezkoagoa dan umeen ilusinoa biztuteko eta edade guztietakoen aisialdi eta kultura egarria asetzeko ahalegina egin dabe.
Gorbeialdek, Gabonaria izenpean, merkadu tradizionalak, baserriko produktuen azokak, antolatu ditu; Artean, hilaren 19an, Zeanurin 20an eta Zeberion 26an. Pandemia sasoian be, Gabonetako tradizinoai eusteko.


Arantzazu
Abenduak 24, eguena
12:00etan, Olentzero eta Mari Domingiri ondo etorria plazan.

Urtailak 3, domekea
12:00etan, Ganso & Cía-ren Babo Royal kale antzerkia plazan (euria bada frontoian).

Areatza
Abenduak 19, zapatua
19:00etan, Arima hari laukotearen kontzertua komentuan.

Abenduak 20, domekea
18:30ean, Deabru Beltzak-en Olentzeroren gutunak antzezlana komentuan.

Abenduak 24, eguena
17:00etan, Olentzero eta Mari Domingi frontoian.

Abenduak 26, zapatua
18:00etan, zinea Mr Link: Jatorri galdua Udaletxeko Areto Nagusian.

Abenduak 31, eguena
Bakotxak gura dauanean Urrekoatxara. Zorionak eta urte barri on esanda bideoa edo argazkia 646 355 550 zenbakira bialdu.

Urtailak 3, domekea
18:30ean eta 20:00etan, Gatibu taldearen kontzertua komentuan.

Artea
Abenduak 19, zapatua
11:00etatik 14:00etara, merkadua frontoian.

Abenduak 24, eguena
18:00etatik 19:00etara, Mari Domingi eta Olentzero frontoian.

Abenduak 30, eguaztena
19:00etan, Goizargi Gospel Choir abesbatza eleizan.

Bedia
Abenduak 18, barikua
16:30etik 19:30era, Gabonetako Postal Lehiaketako marrazkiak batzeako azken eguna liburutegian.

Abenduak 19, zapatua
13:45ean, urtekerea Izenaduba Mungiako parke mitologikora.

Abenduak 21, 22 eta 23, astelehena, martitzena eta eguaztena
17:00etatik 19:00etara, Gabonetako tailerrak ludotekan.

Abenduak 24, eguena
13:00etan, Olentzerok eta Mari Domingik umeak hartuko dabez euren gutunak jasoteko plazan.

Abenduak 29, martitzena
17:00etatik 19:00etara, Txoko Bingo frontoian.

Abenduak 30, eguaztena
17:00etan, zinea Mr Link: Jatorri galdua ludotekan.

Urtailak 4, astelehena
17:00etan, Arriaga Antzokira ABAO txiki kontzertura.

Urtailak 5, martitzena
16:30ean, Errege Magoak Bediako umeak hartuko dabez euren gutunak jasoteko plazan.

Dima
Abenduak 18, barikua
Irakurketa-bideo Lehiaketara bideoak bialtzeko atzen eguna dimekoliburutegia@gmail.com helbidera. Liburu bat laburbildu minutu bat eta hiru minutu tarteko bideo baten. Partaideen artean liburuetan gastetako 20 euroko bost bonu zozketatuko dira.
17:30ean, Tarana Karimegaz berbaldia, Mugak gurutzatzen dituzten andrak eskolako kamaran. Andraizeak antolatuta.

Abenduak 19, zapatua
Andran parke ondoko errotondan Gabonetako zugatz morearen argiak iziotutea.
19:00etan, Rapatean, bertso-saio musikatu raperoa eskolako kamaran. Iñaki Viñaspre, Izar Mendiguren, Odei Barroso, Egoitz Zelaia eta DJ Eguren. Aurkezleak: Haritz Casabal eta Eñaut Gantxegi.

Abenduak 24, eguena
12:00etan, Olentzero eta Mari Domingiri harrerea frontoian.

Abenduak 26, zapatua
18:00etan, Lari Produkzioak-en Meri, Mari eta Lari umeentzako antzerkia frontoian.

Abenduak 29, martitzena
18:30ean, Luze edo motz Mirari Martiarena eta Idoia Torregarairen ikuskizuna eskolako kamaran.

Abenduak 30, eguaztena
19:00etan, Txumuluxueta kultur alkartearen 25. urteurreneko ekitaldia eskolako kamaran.

Igorre
Abenduak 19, zapatua
19:00etan, Tanttaka Teatroa konpainiaren Utzi zure mezua seinalearen ondoren antzezlana Lasarte Aretoan.

Abenduak 20, domekea
Olentzero eta Mari Domingiri gutuna eroateko mendi urtekerea IZ guraso alkarteak antolatuta; 16:30ean, zinea Los Fixies contra los Crabots; 18:45ean, Erlauntza Lasarte Aretoan.

Abenduak 22, martitzena
19:30ean, Arratiako Musika Eskolako Gabonetako kontzertua Lasarte Aretoan.

Abenduak 24, eguena
Goizez, badatoz Olentzero eta Mari Domingi saio desbardinak Lasarte Aretoan.

Abenduak 26, zapatua
19:00etan, AMEk antolatuta, Nudo antzerkia eta ostean Gabonetako otzaren zozketea Lasarte Aretoan.

Abenduak 27, domekea
16:30ean, zinea Sin chan en Australia. Tras las esmeraldas verdes; 18:45ean, El año que dejamos de jugar Lasarte Aretoan.

Abenduak 29, martitzena
19:00etan, antzerkia Zaldi urdina.

Urtailak 2, zapatua
18:00etan, antzerkia Botadun katua Lasarte Aretoan.

Urtailak 4, astelehena
19:00etan, Yllana konpainiaren Greenpiss antzerkia Lasarte Aretoan.

Urtailak 5, martitzena
Erregenetako Kabalgata saio desbardinak arrastian Lasarte Aretoan.

Lemoa
Abenduak 22, martitzena
Gabonai hasikerea emoteko ikuskizun berezia Gaztetxean.

Abenduak 24, eguena
Goizean, Olentzero eta Mari Domingi herriko kaleetan zehar; 17:00etan, Mari Domingiren istorioak eta Olentzeroren pasadizoak Udaleko plataforma digitalean.

Abenduak 26, zapatua
Goizean mendi urtekerea Lemoatik. Gaztetxeak antolatuta.
19:00etan, Eñaut Elorrietaren Irteera argiak konzertua kiroldegian.

Abenduak 28 eta 29, astelehena eta martitzena
11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara, Scape Room-a kiroldegian. 4-12 urte bitartekoentzat. 18:30ean, Bocabeats komedia. Kulturgunean 8 eta 18 urte bitartekoentzat.

Abenduak 28, astelehena
18:30ean, Dut taldeari buruzko Pablo Salgado Mendez-en liburuaren aurkezpena Gaztetxean.

Abenduak 29, martitzena
19:00etan, Saharako egoerearen inguruko dokumentala eta tertulia Gaztetxean.

Abenduak 30, eguaztena
18:00etan, Kattalinen abenturak umeentzako ikuskizun musikala kiroldegian.
19:00etan, Larru-ren kontzertua Gaztetxean.

Urtailak 3, domekea
Gaztetxeko altxorren enkantea.

Urtailak 5, martitzena
19:00etan, Raust taldearen kontzertua Gaztetxean.

Ubide
Abenduak 19, zapatua
Olentzero, Mari Domingi eta Galtzagorri umeen etxeetara joango dira eskutitzak jasoteko.

Abenduak 24, eguena
Olentzero eta Mari Domingiri agurra.

Zeanuri
Abenduak 20, domekea
11:00etatik 14:00etara, azokea; 18:30ean, bertso-saioa Unai eta Eñaut Agirregaz, San Isidro eleizan.

Abenduak 24, eguena
Olentzero herrian.

Abenduak 26, zapatua
19:00etan, Izaroren Limones en invierno birako kontzertua frontoian.

Abenduak 28, astelehena
18:30ean, Alex Txikonen Mendi biluzia pelikulea San Isidro eleizan.

Abenduak 29, martitzena
18:30ean, Jakoba Errekondoren konsultategia Kultur Etxean.

Abenduak 31, eguena
10:00etan, Atoan-egaz Altunganara mendi urtekerea eta bueltan pintxo poteoa herriko tabernetatik.

Urtailak 5, martitzena
18:00etan, 2 eta 10 urte bitartekoentzat eta 19:30ean, 10 urtetik gorakoentzat Asier Kidam magoa Kultur Etxean.

Zeberio
Abenduak 23, eguaztena
18:30ean, ipuin kontalaria Hogarrean.

Abenduak 24, eguena
18:00etan, Olentzero eta Mari Domingi frontoian.

Abenduak 26, zapatua
10:00etatik 14:00etara, azokea; 12:00etan, Tor magoaren Amarru ikuskizuna plazan.

Abenduak 28, astelehena
11:00etan, rallya txikientzat frontoian.

Abenduak 30, eguaztena
16:30ean, umeentzako kirol desbardinak egiteko gunea aterpean.
Kontzertu bi be egongo dira baina eguna zehaztea falta da. Beste ekintzaren bat be egon leiteke Gabonen inguruan.

2020/11/30

ZEMENDIAK 25 Ia seirehun persona batu ziran indarkeria matxistearen kontra

Aurten ez da manifestazino jentetsurik egon uriburuetan zemendiaren 25ean, konfinamentu perimetralak galarazo egin ditualako, baina jentea ez da faltau herrietako konzentrazinoetan. Arratia, Ubide eta Zeberion guztira 600 persona inguru batu ziran andrak jasaten daben indarkeria matxistearen kontra aldarria egiteko.


COVIDaren pandemiari aurre egiteko gobernuak hartu dabezan neurriak, genero ikuspegi barik hartu dirala eta andrentzako kaltegarriak izan dirala salatu eben. Konfinamentuan andra asko euren erasotzailegaz egon behar izan dira, isolatuta eta urten ezinik, holango egoeretako andren bizirauteko estrategiak oztopatuz. Neurriok "errazakeria, prekariedadea, eta herri burujaubetzaren galerak biderkatu besterik ez dabez egin". Gainera, honeek ekarritako krisialdiak, eragin zuzena izan dauala eremu feminizaduetan, batez be egoera irregularrean dagozan andra beharginengan salatu eban Arratiako mobimentu feministeak elkarretaratzetan irakurri zan adierazpenean.
Inor bazterrean itxi barik, jente guztiaren bizitza duina eta askea izan daiten, zerbitzu publikoak giltza diralakoan, zebitzu publikoak indartzea be eskatu eben. "Justizian eta bardintasunean oinarrituko diran zerbitzu publikoak. Ezin dogu-eta onartu indarkeria edota bortxaketa salatu eta poliziak zein epaileak gure berbea zalantzan ipinterik. Ume eta gaztetxoen ongizatea bermatzeko sortu diran Zerbitzu Sozialak amari bere seme-alaben kustodia kentzeraino heltzean diralako Guraso Alienazino Sindromea leporatuta, Osasunaren Munduko Erakundeak berak arbuiatutakoa dan arren".

Antolatu urtenbideak emoteko
Erakundeai zerbitzu publiko justuak eskatzeaz gainera, indarkeria matxisteagaz amaituteko antolatu beharra be adierazo eben. "Androk ahaldundu eta alkar babestuteko hautua egin behar dogu; komunidade feministea josi, sareak antolatu eta matxismoaren aurrean urtenbideak emon".
Indarkeria matxistearen adierazpen bortitzena, eraildako andrak dira. Berria Egunkariaren biktimen mapak, 2003tik hona, Euskal Herrian indarkeria matxistak hildako 106 andra eta 11 ume jasoten ditu. Aurten lau. Martiaren 11n, ama-alaba batzuk hilda topau ebezan Abanton. Ertzaintzak hildakoen bikotekidea eta aita atxilotu eban hilketa egotzita. Martiaren 16an, Soraluzen 74 urteko andra bat hilda topau eban Ertzaintzak eta semea atxilotu eben hilketea leporatuta. Maiatzaren 6an Angelun, 89 urteko gizonezko batek 83 urteko andrea hil eta bere buruaz beste egin eban.
Honeek eta munduan hildako guztiak ekarri ebezan gogora Arratiako elkarretaratzeetan: "matxismoak, emakumeon kontrako indarkeriak erail dabezan andra guztiengaitik, gugaitik, geure ama, ahizta, lagun eta inguruko andrengaitik jarraituko dogu burrukan".

 

Umorezko ikuskizun bi

Aurtengo, Andren Kontrako Indarkeria Ezabatzeko Egunaren inguruko Arratiako andra taldeak eta talde feministak antolatutako kartel bateratua apalagoa izan dan arren, ez da hileagaz amaitu eta abenduaren hasikerarako umorezko ikuskizun bi dagoz programauta. 


Abenduaren 2an, 19:00etan, Areatzako Udaletxeko Areto Nagusian, Mirari Martiarena eta Idoia Torregaraik Bakean dagoena bakean utzi berbaldia taularatuko dabe eta hurrengo egunean, abenduak 3, 18:30ean, Marta Urcelayk eta Yogurinha Borovak, Meri, Mari eta Lari umeentzako antzezlana eskainiko dabe Bediako frontoian.
Mirari Martiarena eta Idoia Torregaraik euskerea eta generoa buztartzen ditue Bakean dagoena bakean utzi ikuskizunean. Sei bakarrizketatan, euskalkiak, onomatopeiak, amatasuna, gorpuztasuna eta kristalezko sabaiaren gainean egingo dabe berba umorea erabilita.
Meri, Mari eta Lari umeai zuzendutako ipuin eta kantuz osotutako antzezlana da. "Ipuinak sexu eta genero aniztasunaz egiten dabe berba, familia eredu desbardinez, bildurrak baztertzeaz eta, azken finean, askatasunaz". Ikuskizunak biltzean dituan abestiak Yogurinha Borovarenak dira. Galder Perezek idatzi dau gidoia.


2020/11/16

BEGOÑA PEDROSA "Nire egitekoa hezkuntza komunidadearen zerbitzura egotea da"

Hezkuntza Sailburuordea da Begoña Pedrosa Areatzakoaren eginkizuna hezkuntza estrategiak deseinatzea da. Horretarako beti aldagai asko hartu behar izaten dira kontuan, baina COVID-19a dala-eta, oindino konplejuagoa da oin eta bere erronkarik handiena hezkuntza munduan ilusinoa berreskuratzea dala dino.
Aurrez aurreko eskolen aldekoa da Sailburuordea, beste gauza batzuen artean, arrakala soziala txikitzeko behar-beharrezkoa dalako. Eta osasun neurriakaz be, proiektuetan oinarrituako irakaskuntza aurrera atera daitekela sinisten dau.
Mondragon Unibertsitateko dekanoa eta zuzendaria izandakoak, argi dauka hezkuntzak etorkizuna eregiten dauala.


Ikasturte berezi honetan, zein da Hezkuntza Sailburuordearen lana? Zeintzuk dira zure lehentasunak?
Nire egitekoa da hezkuntza komunidadearen zerbitzura egotea. Horrek esan gura dau testuinguruak sortu behar dirala alkarreri entzuteko eta hortik eregiteko.
Taldean egiten dogu lan, hezkuntza esparruan estrategiak disenaitzen. Nire lana da taldekideakaz koordinetea eta danon artean, identifiketea zeintzuk diran epe luzeko erronkak.
Ikasturte sano berezia izaten ari da hau. Martitik pandemia batetik gatoz, eta ikasturtea hasi da eszenaleku barri baten. Aurrez aurreko eskolak etapa guztietan mantenidutea da hautua: hori dago adostuta hezkuntza komunidadeagaz. Nik uste dot hor danok gagozala ados, batez be ikuspegi sozialetik, testuinguru eta egoera desbardinak dagozalako. Eskolatze prozesua mundu guztiarentzat bermatzea oso inportantea da.
Hori izan da apustua eta ikastetxe guztietan sano lan ona dabiz egiten. Irakasleak, zuzendaritza taldeak... benetan ahalegin handia dabiz egiten osasun zaintza egiteko, martxan jarri diran protokolo guztiakaz. Eta gainera, hezkuntzako proiektuak aurrera eroaten eta etapa bakotxari jagokon plangintzeari heltzean, esfortzu gehiagarri bat egiten dabe.
Momentu honetan lehentasunak dira zentroai entzutea, euren egoerea ondo ulertzeko; laguntzea, eta aldi berean, barriro ilusinoa ekartea hezkuntza mundura. Niretzat hori da momentu honetan, erronkarik handiena.
Ikasturtea hasi aurretik emoten eban ikastetxeetan koronabirusa erraz zabalduko zala, baina ikusi da ez dala holan izan, ezta?
Ikusten gabizana da egunero daukaguzala COVID kasuak ikastetxeetan, baina egia da ikusi dala esparru segurua dala. Hori frogatu dogu daborduko. Erne egon behar gara, ha-ta guzti be, eta ikusi zer aprobetxau geinken hemendik. Hor gabiz fokua ipinten.
Alkarlanerako espazio batzuk zabaldu doguz Hezkuntza Sailean eta astero biltzean gara ikastetxeetako zuzendaritza taldeakaz. Informazinoa ikastetxe guztietara heltzea oso inportantea da. Osasun zaintzari jagokozan protokoloak aldatu egin dira bagiletik hona, eta komunikazino hori ondo egin behar da.
Etapa bakotxean neurri desbardinak dagoz HH eta LHko lehenengo zikloan, burbuila taldean dagoz. Orduan burbuila-taldeetan umeak ez dabe maskararik erabilten. Hori da beste lan egiteko modu bat. Maisu-maistrak bai erabilten dabez, baina umeak ez.
Bigarren ziklotik aurrera maskarakaz egon behar dira momentu guztietan, irakasleak eta ikasleak. Baina ikastetxe bakotxaren planifikazinoa, desbardina da daukiezan espazioen arabera.
Osasun Sailagaz barikuro biltzean gara. Batzorde misto bat dago. Guk planteetan doguz ikastetxeetatik jasotako kezkak eta kontrastau egiten dira Osasun Sailagaz. Batzuetan aldatu egiten dira gauzak. Eskola Kirola, adibidez. Oin azkenengo ebatziagaz bertan behera geratu da. Edo eskolaz kanpoko ekintzak: kurso hasikeran ez ziran aktibau baina gero ikusi da espazio segurua dala, hezkuntza espazio guztiak seguruak dirala.
Adostasun batzuetara heldu eta gero, koefiziente batzuk begiratu eta datuen arabera, hartzean dira ebatziak.
Ikasturte hasikeran protestak egon dira Jaurlaritzari planifikazino faltea leporatuz eta eskatu izan dira baliabide gehiago, ratioak jeistea...
Ratioen gaia ez da izurrite honegaz etorri jakun gai bat. Ratioen gaia beti dago bolo-bolo sisteman. Nik esango neuke gure ratioak oso onak dirala eta gainditu egin behar dogu eztabaida hori.
Baliabide gehiago emon egin dira eta konpromiso batzuk hartu izan dira. Ikastetxeai aukerea emon jakie baliabide gehigarri horreekaz zer egin ebazteko, euren preminen arabera erabilteko. Ikastetxe bakotxak bere erabakiak hartu dauz. Adibidez, ikastetxe batzuetan ebatzi dabe euskerea errefortzu moduan erabiltea baliabide hori, orduan euskerazko irakasle bat bialdu jakie.
Ze eragin daukie hartutako neurriak irakaskuntzaren metodologian?
Maskarearen erabilereak euki dau inpaktu txiki bat erabilten doguzan metodologietan. Hori da daukagun errealidadea momentu honetan, baina bueno, aldi berean, teknologien erabilereak gauzak beste modu sortzaileago baten egiteko aukerea emoten dau.
Begirada positiboa euki behar da; egoera honetatik zer ikasi ahal dogun pentsau. Argi daukagu eskolea presentziala izan behar dala. Ze hor dagoz beste elementu batzuk, alkarrekintzaren garrantzia, ikuspegi sozialetik egon daitekezan arrakalak eta abar. Baina lehen planteetan ez ziran gauzak oin planteetan dira aukera moduan.
Arratiari jagokonez, nik pentsetan dot metodologia barrien inguruan hasi behar dogula berbetan. Aprobetxau behar dogu momentua, behintzat, eztabaida eta hausnarketa hori egiteko. Benetan, gelan, zeintzuk diran inpaktua daukiezan eskuhartzeak eztabaidatzen hasi behar gara. Aprobetxau behar dogu egoera hau pentsatzeko etorkizunean eta daukaguna hobetzeko.
Badagoz esperientzia oso onak gure hezkuntza sisteman, batez be, zuzendaritza eta lidergo konsolidau bat dagozan lekuetan eta ikusten danean inplikazino hori hezkuntza komunidade osora zabaltzen dala. Hezkuntza komunidade osoa esaten dodanean, zera esaten dot: klaustroa, gurasoak... Komunidade guztia inpliketan danean, proiektu oso politak urteten dira. Eta asko daukaguz bailara honetan. Esperientzia interesgarriak punta-puntakoak. Nik esango neuke HH eta LHko ikastetxe ia guztiak hor dagozala sartuta: Areatza-Zeberio aspalditik dagoz alkarlanean, Artean, Zeanurin... Hainbat eta hainbat dabiz proiektuka lan egiten, edade desbardinetan umeak barraiatzen...
Neurri barriakaz hori gatxa izango da aurrera ateratea, ezta?
Bai, sormen handia euki behar da, baina ibili gara ikastetxeak bisitetan azkenengo asteotan eta nik ikusi dodaz proiektu barritzaileak martxan jartzen neurriak ondo zainduz.
Konpromiso handiko profesional bikainak daukaguz hezkuntza munduan eta sortu behar doguz testuinguru barriak profesional horreek saretzeko eta alkarrengandik ikasteko. Ze gauza oso esanguratsuak egiten dira.
Bailaran proiektuak egin dira guraso eta ikasleen artean eta erreferente dira. Eskola txikiko sarean erreferente dira Zeberioko eta Areatzako eskolak.
Zelan ikusten dozu online ikaskuntza? Unibersidadean gero eta gehiago dira online ikasketak.
Online ikaskuntza baino nik digitalizazino prozesuez egiten dot berba. Digitalizazinoa geldituteko etorri zan aspaldi. Ha-ta guzti be, egia da unibersidadean aurrez aurreko ikasketa prozesua eta unibersidadea bizitea oso inportanteak dirala. Harreman sozialak oso inportanteak dira hezkuntza prozesuan, personen garapenean, komunidade izan hori ikasteko zertan datzan, kooperazino proiektu bat bultzatzeko...
Nik aukera izan dot, unibersidade batzuk bisitetako azken urteotan nazinoarte mailan. Gaur egun berba asko egiten da ikaskuntza hibridoaz, presentzialidadea eta online ikaskuntza buztartzen dauanaz. Ondo prestatu behar doguz irakasleak marko pedagogiko barri horretan eta konzientziara ekarri behar dogu online irakaskuntzatik be gauza inportanteak eta gauza interesgarriak egin daitekezala. Eta buztartu ahal dala presentzialidadean egin daitekezan beste jarduerakaz batera. Batzuetan esperientzia jasangarriagoak egin daitekez ondo diseinauta dagoan online irakaskuntza bat sartzean badogu. Eta adibidez, bagabiz oin pilotajetxo bat egiten bigarren hezkuntzako hainbat institututan.
Nik uste dot pandemia honetatik ikasi doguna dala ez dala bakarrik remoto baten jartzea gela bat, baizik eta ikastea zelan hobetu daiteken ikaste-irakaste prozesua ikuspegi tekno-pedagogiko batetik. Eta oin ez gabiz teknologiaz bakarrik berba egiten, pedagogiaz baino. Pedagogia jasangarri bat ekarteaz. Eta hor aukerak identifikau behar doguz.
Erdigunean ikaslea ipini behar dogu, ikaskuntza prozesuan ikaslea motibauta egon behar da. Eta ikaslea engantxau. Atxikimentu hori lortzeako, oso inportantea da metodologia barritzaileak erabiltea.
Horregaitik dinot aukera moduan irakurri behar dogula egoera hau, nahiz eta gogorra izan.
Umeak 6 hilabete egon dira eskolara joan barik, hori igarriko zan bueltan: formazino gitxiago batez be talde sozial zaurgarrienetan.
Diagnostiko bat egiten gabiz. Atzenengo asteetan ariketa bat egin dogu zentro guztietatik argazki hori ondo aterateko. Identifiketako zeintzuk diran beharrak familiaren ikuspegitik eta formakuntza ikuspegitik. Hor hartu-emon zuzena egon da zuzendariakaz diagnostiko on bat egiteko. Momentu honetan badaukagu argazki oso zehatza zentro guztiena. Eta zentro asko dagoz erkidegoan.
Horreen artean bai dagozala zentro batzuk ba igoal gurasoen profilagaitik edo dana dalakoagaitik beste laguntza bat beharko dabena. Ziurtatu gura dogu guztiak izango dabela euren dispositiboa eta horretarako gabiz diseinetan lau urtetako plan digital zehatza. Lehentasuna izango da. Ikasturte honetan ondo-ondo diseinau behar da hori hurrengo lau urteetan askotan aitatzen dan arrakala digital hori gainditzeko. Zentro guztietara ailegau daiten. Arrakala digitala, arrakala soziala da-eta.
Beste hausnarketa bat guraso alkarteakaz bultzatzen gabizana da, zelan lagundu familiai, ze formazino mota emon ahal jakien... kontuan hartuta familia batzuk, alfabetizau barik be egon daitekezala, beste kultura batetik datozelako edo dana dalakoagaitik. Hori guztia agendan dago.
Oso inportantea da ulertzea ikastetxe baten proiektua komunidade terminoetan. Hor behar-beharrezkoa da udalaren inplikazinoa eta apriletik hona ikusi doguz praktika on asko. Udalaren inplikazinoagaz, zuzendaritza taldearenagaz, gurasoakaz batera...
Gurasoen inplikazinoa be oso inportantea da. Eta guraso mota asko dagoz. Hemen aniztasun ikaragarria dago. Izan be, hezkuntza komunidadearen isla da.
Etorkizunari begira, pandemiako umeak eukiko dabe behar besteko formakuntzarik? Eta kapaz izango dira besteakaz harremanetan egoteko?
Nik ez dakit ze etorkizun daukien, baina nik badakit gure zeregina non zentrau behar dan. Ikastetxeetatik lan oso ona egiten dabiz, konfinamentu garaian, eta ikasturte honen hasikeratik, be emozionalidadea landuteko. Hezkuntza oso inportantea da, gure esku dago datozan belaunaldiak zelangoak izango diran definidutea eta nik uste dot horregaitik ahalegin berezi bat egingo dala hemendik aurrera hezkuntza indartzeko eta zentralidadera ekarteko.
Momentu honetan inportanteena da ilusinoa mantenidutea, alkarlanean jardutea. Hemen ez dago administrazinoa alde batetik eta ikastetxeak bestetik, danok gagoz tren berean. Erantzukizun handiko lana da, etorkizuneko personak hezten gagozalako eta Hezkuntza Sailetik ahalegin guztia egingo da hori patxadaz eta ondo egiteko.
Gero, bidean, gauza asko gertatuko jakuz, baina hau ez da epe laburrean amaituko dan zeozer, honekin biziten ikasi behar dogu eta ikasi behar dogu beste tresna batzuk erabilten, ikasi behar dogu gauzak beste modu baten egiten eta hori egingo dogu danok alkarlanean eta batera bagoaz. Ilusinoa mantenidu egin behar da, hezkuntza pasinoa da eta pasino barik ez dagoalako motibazinorik.

2020/11/2

Bruno Soto Fernandez lemoaztarrak urrezko hiru domina irabazi dauz Espainiako Halterofilia Txapelketan

Urri bigarrenaren 17an jokatu zan A Coruñan, junior mailako Espainiako Txapelketea. Hamasei urteko lemoaztarra izan zan irabazlea 89 kategorian, hau da 81 kilo baino gehiago baina 89 baino gitxiago pisatzen dabenen kategorian. Arrankadan 115 kilo altxau ebazan eta denpora bitan 149 kilo. Hirugarren dominea, guztira be sailkapenean lehenengoa izan zalako irabazi eban. Hau, modalidade bietan egindakoaren batuketea da, 264 kilo. Lehia estua izan zan. Izan be, bigarrenari, Alvaro Jimenezeri kilo bakarra atera eutsan Sotok.


Hamahiru urtegaz hasi zan Soto halterofilian eta 14 urtegaz, Espainiako txapelketea sub-15 eta sub-17 be irabazi eban. Bere edadeari jagokona baino apur bat harago doa beti lemoaztarra. Oin be, sub-17 izan arren, juniorra, 20 urte arte, irabazi dau eta.

Gazte hasi zinan halterofilian...
Bai, txiki-txikitan hasi nintzan. Gurasoak entrenetan ziran eta gimnasiora eroaten ninduen. Nik han emoten neban denporea eta, imitauz, zeozer egiten neban, makila bategaz edo. Teknikea begiratuten neban baina ez nintzan entrenetan.
Koxkortutakoan, uger egiten, errugbian eta beste kirol batzuk egiten hasi nintzan eta 13 urtegaz halterofilian hastea pentsau neban. Hamahiru edo hamalau urtegaz; "hauxe da nire kirola" pentsau neban eta serio hartu neban. Gaur arte.
Kluben baten entrenetan dozu?
Basauriko Urbi klubean nago. Klub txikia da Artunduagako kiroldegian. Iñaki Iturbe eta nire aita, Bruno José Soto, dira nire entrenatzaileak. Klubean gazteena naz eta aurten, neu bakarrik nago estadu mailako txapelketetan.
Gatxa da ikasketak eta entrenamentuak buztartzea. Batxilerreko bigarren kursoa egiten nago eta ez da erraza. Egunero entrenetan dot, eguenetan eta domeketan izan ezik. Entrenamentuak hiru bat ordukoak dira: halterofilia ordu bete t'erdi, baina gero muskulazinoa eta luzaketak egiten dodaz ordubete baino gehiago. Gainera oin, COVID-19a dala-eta, ordutegi zehatza dago, trabestu egin da dana.
Dana dala, ni itxialdian be entrenau nintzan. Garaje bat daukagu eta han. Ez zan lekurik aproposena, ez dalako laua, aldapatxo bat dauka, materiala be zaharra zan hasikeran, baina sasoia ez galtzea lortu neban.
Eta Espainiako txapelduna izan arte. Zelan sentidu zinan txapelketan? Lehia gogorra izan zan.
Ni lehian nagoanean, ez dot jakiten, ez nortzuk diran nire aurkariak, ezta zenbat altxatzen daben. Horregaitik ezin deutsut esan, ezta nortzuk ziran nire aurkariak. Podiumera igon ginanak baino ez.
Nik ez deutset besteai begiratzen. Hor, oso eginkizun garrantzitsua dauka entrenatzaileak. Berak begiratzen dau besteak zenbat altxatzen daben... esateko neuri zenbat altxau behar dodan. Neuri, altxau egizu hau esaten deuste eta nik altxau behar dot. Hori da nire eginkizuna.
Arrankadan saiatu nintzan 119 kilo alatxatzen, errekorra izango zana, baina atzera joan jatan. Beste urte bat daukat saiatzeko.
Bai, lehia estua izan zan. Arrankadan bardindu eta denpora bitan kilo bat gehiago altxau neban nik. Bera ni baino zaharragoa da, nik baino 2 edo 3 urte gehiago ditu. Nik ez nekian, lehia estua zala, baina igarri egiten da. Igarri egiten da hasikerako pisuan eta holangoetan.
Hurrengoa Europako Txapelketea izango da?
Urri bigarrenaren amaieran edo zemendian egitekoa zan baina ez da egingo. Ez dakit bertan behera geratu dan ala atzeratu egin daben, baina bitan atzeratuta egoan. Online egitea be hartu zan kontuan. Grabauta zuzeneko bat izango balitz legez. Nagusi mailan egin da txapelketaren bat holan. Baina ez da oso bideragarria, ze ez dago epaile bat danontzat bardina izango dana.
Oingo momentuan ezin da proiekturik euki, zer gertatuko dan ez dago jakiterik eta.
Printzipioz, zemendiaren amaieran, Cadiz-en Espainiako Txapelketea sub-17 jokatzekoa naz. Joateko asmoa daukat eta teorian, hori irabaztea errazagoa izango litzateke, oin irabazi dodana 20 urtera artekoa da-eta. Dana dala, niretzat urteko txapelketarik inportanteena zana jokatu eta irabazi dot. Bete dot helburua.

2020/10/14

PANDEMIAK Aurreko pandemiak

Gizakiaren historia pandemiaz beteta dago. Antxinatean, Erromako Inperioan geldituko gara momentu baten: 165 eta 180 urteen artean Antoninoen izurritea izenekoa gertatu zan. Garai horretan munduan egoan inperiorik handienean, Erroman, populazinoaren herena hil zan pandemia haregaz. Soldadu legionarioak ekarri eben gaixoa, hain zuzen be Ekialde Hurbilean gerrea egin ostean. Erroman bertan sarraskia sekulakoa izan zan, jente asko bizi zalako konzentrauta Inperioko uriburuan. Tragedia haren amaieran Inperioa eta Erroma ikututa gelditu ziran, galera ikaragarriak egon ziralako.


Angel Larrea Beobide

 

Ondorengo gizaldietan be, XX. mendera arte, izurriteak eta pandemiak sarritan agertu dira kalte itzelak eraginez biztanleriaren estamentu sozial guztietan. Europako historian ohar berezia merezidu dabe Erdi Aroan izurrite bubonikoak eragindako hurrengo bi honeek: Bata, 541-543 urteen artean, Justinianoren izurritea deitua eta, larriena, 1347-1351ko pandemia, izurrite baltza deitua. Kalkuletan da hamar personetatik hiru hil zirala gure kontinentean bost urte hareetan. Itsaso Baltzaren iparraldeko Krimea inguruan egondako gerra batetik hasi zan. Tartaroak, alde batetik, eta Genova, Italiar Peninsulatik joandako merkatariak bestetik, burrukan ibili ziran. Tartaroak arratoiak sartu ebezan genovatarren itsasontzietan eta arratoiak infekzinoaren bitartekari bihurtu ziran. Izurritea laster zabaldu zan Genova eta Europako beste itsas portu batzuetara be, gerran egondako parte-hartzaileak etxera bueltau ziranean. Izurrite hau sufriduten ebenen azalean anpoila handiak agertzen ziran; horrexegaitik, izurrite bubonikoa deitzean zan. Gaixotuen eta infektaduen kopurua arin handitu zan, jentea ez egoalako prest gaixoari aurre egiteko. Heriotza krudel hau sufridu ebenak milaka eta milaka familia izan ziran Europako herrialde gehienetan (Euskal Herrian be txikizio galanta eragin eban).
Ondorioz, biztanleria nabari gitxitu zan urietan; bildurra eta mesfidantzea leku guztietara zabaldu ziran. Salbau ziranak, etxeetan gordeta edo konfinamentuan egon ziralako salbau ziran. Bizirik urtetea lortu ebenak, halanda be, askoz ahulago eta pobreago atera ziran. Holan kontatzen dau Decameron izenburuko liburuan F. Bocaccio-k, Florentziako idazle ospetsuak.
Euskal Herriko historian sartuta, aitatu behar da XVI. eta XVII. mendeen artean, 1599-1601 urteen artean gertatutako izurritea (izurrite Atlantikoa edo lanearen izurritea be deitua). Izurrite honen eragin demografiko negatiboak handiagotu egin ebazan orduko gizartearen arazoak, batez be euskal lurraldeetan bizi zan ekonomiaren krisia. 1598ko uda oso beroa izan zan, eta sikate gorri horreri negu hotzak segidu eutsan. Hurrengo urtean jada ahulduta eta makal egoan gizartean sartu zan izurritea. Gaztelan be oso zabal ebilen jada izurritea. Hortik, euskal kostaldean izugarri gogor jo eban, batez be itsas portuetan, Gaztelako lanea edo artilea handik esportetan zalako Flandes aldera.
Pandemia-urteak une gogorrak izaten ziran. Esandako atzerapen ekonomikoari gehitu egin behar jakoz beste ondorio batzuk: esate baterako, "errudunak, arerioak edo sospetxa txarra" sortzean eben personenganako kritikea, tratu txar eta zigorrak. Haserreari, miseriari edo zoritxarrari urtekerea emoteko purgak eta mendekuak ugaritu egin ziran. Hona hemen adibidez bi honeek: 1347-51ko pandemiaren osteko hamarkadetan, sorginen eta juduen aurkako persekuzinoak gero eta larriagoak izan ziran Europan; eta Euskal Herriko 1599-1601eko izurritearen osteko urteetan sorginen aurkako Logroñoko epai-prozesuak egin ziran. Denpora tristeak eta ilunak izan ziran, gainera, aurreko akatsetatik ikasi beharrean, errepikatu egin ziran zoritxarrez.
Goazen, saltu bat eginez, XIX. mendera arte. Bizkaian eta Bilbon pasau zana aztertzeko. Infekzinoa sortzean daben gaixoak birusaren bidez (gripe, barizela...) edo bakterien bidez (kolera, tifus...) transmitiduten dira oso erraz, batez be, jente asko pilatzen dan lekuetan. Garbitasunik ez danean edo ur edangarriaren kalidadea ona ez danean, kolera morbo deiturikoak hainbat hildako eragin ebazan gure inguruan. Lehen epidemia handia 1834ko urtean heldu zan Bizkaira, Guerra Karlistaren garaian konkretuki, hau da, momentu oso desegokian. Geroago, beste epidemia bi gehiago izan ziran bilbotar eta biz- kaitarren artean: 1855ean, hain zuzen be, Arratia inguruko datuak oso larriak izan ziran Diman, Igorren, Ubiden, Zeanurin... Areatzan egindako txosten baten hauxe irakurtzen da: "kolera epidemia latzaren ondorioz gertatutako kalteak lagunduta, urian beharra aurkitzeko aukerak gora egin dau...". Bigarrenak, 1893koa, Bilbon persona ahulenen artean jo eban gehienbat. Hiru plaga izan ziran. Espainia mailan, baina, lau kolera pandemia egon ziran XIX. gizaldian: 1885ekoak, kasurako, eragin gitxi euki eban gure lurraldean. Pentsau leiteke bada, kolereearen gaixoa endemiko edo kroniko bihurtu zala.
Oin arte komentautakoak Euskal Herriko historian zehar bertakoai kalte gehien ekarri deutsenak izurrite bubonikoa eta kolera morbo izan dira. Hirugarrena faltetan jaku: gripe espainarra edo gripe handia deitua, oin dala ehun urte, 1918-1920 urteetan mundu osotik zabaldu zana. Historian egon dan pandemiarik handiena izan dala esaten da. Jatorria zehatz jakin ez arren, Lehen Mundu Gerraren amaieran soldaduak frontetik euren etxeetara bueltau ziranean hasi ziran lehen heriotzak. Pandemiaren bigarren olatua hurrengo urtean heldu zan, 1919an. Jentea guztiz ahulduta egoan legez, efektuak bildurgarriak izan ziran. Hildakoen artean ez zan nabaritzen desbardintasunik, ez zan inor salbetan, bardin zan umeak, zaharrak, helduak edo gazteak izatea; animaliak be (txakurrak eta katuak) bardin tragetan ziran. Guztira, 50 miloe persona gitxi gorabehera, hil ei ziran. Kataklismo demografikoa bihurtu zan, benetan. Epidemiologoak izentautako A gripeak, influenza motako honek, arnas sisteman joten eban, espazio zarratuetan edo gitxi haizetutako lekuetan, sano arin harrapatzen zan, neumoniak eta beste patologia batzuk sortuz. Pandemiaren eragina kalkulaezina izan zan, efektu psikologikoez gainera, familia osoak desagertu ziran, herriak be hutsituta gelditu ziran hainbat tokitan... Zoritxarreko gripe hau 1921. urtean amaitu zanerako, gizartean barriro be biziteko gogo itzela biztu zan, eta ondorioz egoera ekonomiko oneko "hogeigarren hamarkadako urte zoriontsuak" etorri ziran.
Azken hamarkadetan, atzera be, gripeagaz erlazionautako pandemiak estragoak egiten hasi dira, Asian gehienbat (Txinan zehatz-mehatz esanda). Baina Historiak erakusten deuskun legez, lehenagoko pandemiak gaurkotu edo gaurkoak egin dira. Inoz ez dira desagertu. Gure artean daukagun honek ere ezagurri bardinak ditu: infekzino masiboak, heriotzak, gaixotuak sekuelakaz... Denporeak esango dau, baina gehien sufriduko dabenak, betiko moduan, gizarteko talde apalak, jente xumea eta herrialde pobretuak izango dira.

2020/9/30

OPORRETAKO ARGAZKI LEHIAKETEA Deiene Gurtubaik irabazi dau bigarrenez Oporretako Argazki Lehiaketea

Epaimahaikoen arabera, Iraila Gorbeien argazkia, akatsik bakoa, aproposa, gaiari ondo lotua eta kalidade handikoa da, eta horregaitik emon deutsie saria.


"Argazki polit asko heldu dira, baina kalidade aldetik, konposizinoa, gaiagaz loturea... hau perfektua da" dino Ibone Bengoetexea epaimahaikoak. Epaimahaikoai gehien gustau jakiezan argazkiak, esanguratsuenak dirala dinoe, "jentea agertzen dan argazkiak, eta oindino gehiago aurten, beharrizana geunkalako" dino Aranzazu Matak. Aitatu be gura dau finalisten artean egondako San Vicente de la Barqueran ateratakoa, "bizi dogun momentuaren adierazgarria" dalako.
Aurten, 67 argazki bialdu ditue irakurleak lehiaketan parte hartzeako. Aurreko urteetan baino gitxiago eta etxetik hurragoko paisajeak erakusten dituenak. Deiene Gurtubaik BEGITUk antolatutako hainbat argazki lehiaketa irabazi ditu, oporretako atzen biak, tartean.

2020/9/15

IPUIN EROTIKO LEHIAKETEA Arratiako Kalenturak Ipuin Erotiko Lehiaketearen bigarren edizinoa Lemoan izango da aurten

Arratiako Kalenturak Ipuin Lehiaketearen bigarren edizinoa martxan da. Lanak zemendiaren 30era arte bialdu daitekez begitu@topagunea.com helbidera. Hiru sari emongo dira, irabazleak 600 euro jasoko ditu, bigarrenak 400 eta Arratiako ipuinik onenak 250 euro. Sari banaketea erotismoa gaitzat daukan kultura ekitaldi bategaz batera egingo da Lemoako Kultur Etxean Gabonaldian.

Arratiako Kalenturak Ipuin Erotiko Lehiaketea Basauri eta Dimako ipuin erotikoen lehiaketen oinorde eta segidea da. ZERTU Kultur Elkarteak hartu eban bere gain 2019an, Arratiako udalakaz alkarlanean lehiaketea antolatzeko ardurea. Igaz, Igorrekoagaz antolatu eban eta aurten, 2020an, Lemoako Udalagaz batera antolatu dau. Izan be, ZERTU alkartearen eta Arratiako udalen arteko alkarlanean oinarrituten da lehiaketea. Urtero bailarako udal batek ZERTUgaz batera antolatzeko konpromisoa hartzea gura dau ZERTUk, beti udalaren ahalmena kontuan hartuta. Holan, lehiaketea antolatzearen ardurea herriz herri pasetan da.
Lehenengo edizinoan, Ernesto Prat Urzainki nafarraren Sokada baten hiru muturrak lanak irabazi eban; bigarren saria, Durangoko Josu Unzueta Ajuriarentzat izan zan, Ilargiaren abestia lanagaitik eta Arratiako saria Bediako Karlos Aretxabaleta Ormaetxeak eroan eban Ortzimugan larrua jo leike lanagaz. Hamazazpi narrazino lehiatu ziran, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroatik bialdutakoak. Egileai jagokienean, 12 gizonek eta 5 andrak hartu eben parte; gazteenak 22 urte ebazan eta zaharrenak 72.
Igazko sari banaketako ekitaldia Zuriñe Yarrituk aurkeztu eban. Oihan Vegak bakarrizketea eta Ismael Pereirak ikuskizuna egin eben. Irabazleak, Illart Gumuzio Igorreko alkatea, Irene Bilbao ZERTU Kultur Elkarteko presidentea eta Beatriz Azpiri BEGITUko kazetaria eta epaimahaikidearen eskuetatik jaso ebezan sariak.

Zergaitik ipuin erotikoak Arratian?
Kasualidadea izan ala ez, begi golpe baten konturatzen gara asko izan dirala ipuin erotikoen lehiaketetatik pasa izan diran arratiarrak edota oin diran Arratiako bizilagunak. Holan, Igor Estankona, Julen Gabiria, Alvaro Rabelli, Rafa Ugalde, Janire Lopez, Zefe Ziarrusta eta Maite Arrizabalaga lan erotikoen egileak doguz. Horreetako batzuk aspaldi pasau ziran Basauriko Euskarabila alkarteak 1996. urtetik 2012ra arte antolatutako Ipuin Erotiko Lehiaketatik. Urte horreetan, hain zuzen be, Igor Estankona, Julen Gabiria, Alvaro Rabelli, Rafa Ugalde eta Janire Lopezen ipuinak sariak jaso ebezan aitatutako lehiaketan. Gaur Txalaparta argitaletxeak eginiko hainbat bildumatan topau geinkez euren ipuinak, Bero hezeak (2001), Basa gurina (2006) eta Esku hori!! (2012) bildumetan hain zuzen be. Rafa Ugalderen Relax (2007) bildumea be ezin dogu ahaztu. Beste batzuk, Zefe Ziarrusta eta Maite Arrizabalagaren lanak, oindino argitaratu bakoak, azken urteotan Diman antolatutako Dimako Kalenturak Lehiaketeari jagokoz.
Nabarmentzekoa da Rafa Ugalde dimoztarrak ipuin lehiaketa bien artean egindako zubilana. Ipuin erotikoak idazle honeetako batzuen ibilbidean anekdotikoak izan daitekezan arren, batzuentzat lehenengo lanak izan dira, horreekaz urten dabe euskal literaturearen plazara. Eta ez honeek bakarrik, ugari dira gaur ezagunak diran euskal idazle gazteak horreetatik pasau izan diranak, lehiaketok euki daben arrakasta eta eraginaren seinale. Halanda be, bai Basauriko lehiaketeak, bai Dimakoak euren onenak emon ebezan. Gaur egun ez da Euskal Herri osoan genero hau kontuan hartzean dauan beste lehiaketarik, Arratiako Kalenturak da bakarra.

ZERTU Kultur Elkarteak ahalegin bat egin dau ipuin erotiko lehiaketeari eusteko
Belaunaldi bakotxak bere sexualidadearen isla deskubriduteko joerea eukiten dau. Izan be, literatura erotikoak helburu estetikoa eukiteaz gain -literatura guztiak daukan lez- sexu irakaspena be emon gura izan dau. Jendartearen sexu portaera eta fantasien erakuslea da. Areago, jendarteak sexuagaz ze hartu-emon daukan behin eta barriro erakusten deusku.
Literatura erotikoa literatura bera bezain zaharra da. Beti euki izan dogu sensualidadea, amodioa eta barruko sentimentu guztiak islatzeko beharrizana.
Gu seguru gagoz antolatu izan diran ipuin lehiaketa guztiak, generoaren garapena ez eze, irakurle eta idazle barriak be ekarri dabezena gure euskal literaturara. Euskal literatureari ekarpen handia egin izan deutsie. Generoaren bilakaerea be agerikoa da. Gaur erotismoaren agerpen hutsetik harago, nagusi da sexu-generoaren gaineko ikuspuntua emotea. Eta literatura erotikoaren mugak gaindituz erotismoa bera bestelango lanetara be zabaldu da, nabarmen-nabarmen idazle andrazkoen literaturan ikusi daikegun lez.

2020/8/31

BIHOTZ GOROSPE "Negarra aterateko modu bat da kantua sortzea"

Bere Youtube kanalean, Bihotz Gorospe izenekoan, musikaria, Bihotz anpuluak, berak sortutako kantak, dabil kaleratzen. Lehenengo bien hitzak, Dimako Rafa Ugalderen Hondar aleak liburuko poema bi dira.
Bihotz Gorospe igorreztarra da baina Diman bizi da oin dala 9 urte inguru. Lanbidez irakaslea, ibilbide luze eta oparoa dauka musika munduan.


Noz eta zelan hasi zinan musika munduan?
Musikeari lotuta egon naz beti, aita musikaria izan da eta gure etxean musikea beti egon da oso presente. Umetatik euki dot musika zaletasuna. Euskal Kantu Txapelketa batzuetan hartu neban parte umetan aitagaz eta gero nire ibilbide personala hasi neban. Uste dot 1992an edo 1993an izan zala, ez dakit zehatz. Saioa eta Bihotz deitzean zan gure proiektua, nire betiko laguna, Saioa Gonzalezegaz ipini nebana martxan. Bikotea ginan, abots bi eta gitarra bat.
Holan ibili ginan urte batzuk. Hasikeran aitaren kantuak kantetan genduzan eta gero, geuk sortutakoak, Bizkaitik zehar. Gero Kamaran bai izeneko proiektuan sartu ginan. Folk talde bat zan, partaide gehienak Arratiakoak, eta hor ibili ginan urte batzuk. Kontzertu asko egin genduzan, batez be Bizkaian baina Bizkaitik kanpo be bai, Espainara be urten ginan inoz eta maketa bat be grabau genduan. Bitartean, Saioa eta Bihotzek bere ibilbidea jarraitzen eban.
Kamaran bai desegin zanean, Saioak eta nik geure estiloa jorratuteko gogoa geunkan eta maketa bat grabau genduan. Uste dot izan zala 1998an urtean. Elkar disketxea momentu baten gugaz kontaktuan ipini zan interesauta egon zalako. Sasoi haretan triki bikoteen boom-a izan zan: Alaitz eta Maider, Maixa eta Itziar... Guk ez genduan jorratu gura esparru hori, gure estiloa poperoagoa zan, pop-rock estiloa. Urte batzuk beranduago desegin egin zan Saioa eta Bihotz bikotea.
Ha-ta guzti be, zuk ibilbide luzea egin dozu bakarrik, zein beste kantari batzuei lagunduten.
Bai, nire ibilbidea egin dot. Iparraldeko Kim Mafrundi taldeagaz egin nebazan kolaborazino batzuk eta gero urte batzuk geldirik egon nintzan. Beti euki dodaz urte batzuk oso potenteak eta gero beste batzuk egon nazala geldirik. Stand-byn esaten dot nik.
Baina Elkar argitaletxea jarri zan nigaz kontaktuan Kupela taldean parte hartu neian. Kupela trikitilariak dira. Eurekaz bost bat diskotan hartu neban parte koruak egiten. Baita ETBrako kolaborazinoetan be.
Ondoren ETBko Euskal kanturik onena programarako deitu eusten, 2005-2006 urteetan. Horrek asko ikasteko aukerea emon eustan, ze zan zuzenean emitiduten zan programa bat. Astelehenentan, beharretik urtendakoan, Donostiara joaten nintzan erropea probetan, eta eguaztenetan, lanetik urtendakoan joaten nintzan Donostiara programea zuzenean egitera. Hortik talde bat sortu zan eta holan ibili ginan Euskal Herritik zehar zuzeneko emonaldiak emoten eta euskal kantu ezagunenak interpretetan. Talde horretan Xabier San Sebastian, Jon Urdangarin, Juanpa Agirre Akelarreko abeslaria zana eta hainbeste musikari egon ziran. Eta hor ibili nintzan urte bat eta piku Euskal Herrian zehar hainbeste kontzertu egiten.
2006an Harrobi taldean egon nintzan, Dimako David Houston-ek sortutako taldea. David Ibarra da bere izena, baina bere izen artistikoa David Houston da.
Urte bi beranduago, 2008an, ama izan nintzan eta barriro be, geldirik esan daigun, egon nintzan. Kolaborazino batzuk egiten nebazan ha-ta guzti be: Dimako herrian gauza batzuetan parte hartzean, kontzertu batzuetako koroak egiten, batez be. Ni beti izan naz "korista" edo, ze asko gustetan jata koruak egitea.
Eta gero 2014an, hasi nintzan Mikel Inunziagagaz kantetan. Inun-egaz ipini nintzan harremanetan eta disko bitan hartu dot parte: Da nola eta Aingurak diskoetan, hain zuzen be. Urte batzuetan zuzenekoak egiten ibili gara.
Eta oin nabil nire esperimentuak egiten.
Esperimentazino lana da beraz, Bihotz anpuluak?
Eta sorkuntza lana. Momentu honetan ez nago Inunegaz ezer egiten eta bat-batean pentsau neban zeozer nirea egiteko momentua zala. Ze azkenengo urteetan beti izan da baten batentzat kolaborazinoak, baten bateri lagundu... Eta okurridu jatan Youtuben kanal bat zabaldutea, gazteak egiten daben legez.
Kanal horretan hasikeran bersinoak ipini nebazan. Batez be euskal kantuak, baina kanpokoak be bai. Danak ez dira nire kanta kutunak. Batzuk bai eta beste batzuk ez. baina momentu konkretu baten zeozer transmitidu deusten kantak dira eta zeozerrengaitik buruan bueltaka euki dodazanak. Bersinoa egin eta hogei baino gehiago ipini dodaz Youtubeko kanalean azkenengo hileetan.
Eta gero okurridu jatan ordua zala be bai, nire kajoian edo nire karpetan gordeta daukadazan neure kantak, neuk sortutakoak, argitaratuteko. Karpeta hori da Bihotz anpuluak. Hiz joko bat da, ze azkenean nire sorkuntza lan gehienak beti izan dira nire momentu txarrenetan sortutakoak. Negarra aterateko modu bat da kantua sortzea. Eta orduan Bihotz anpuluak, negar anpuluak eta ni Bihotz nazenez holan ipini neutsan izena.
Bideoak grabau eta editetako Jose Migel Atxaren laguntza izan dot. Atxa da betiko laguna, ETBn eta hainbat produktoratan behar egiten dauana. Esan neutsan "beitu Atxa, Youtuben nabil kanta batzuk eskegiten eta nire mobilagaz nabil grabetan. Zelan egin ahal dot?" Eta berak esan eustan "nik grabauko deutsudaz". Eta holan ekin geuntsan, presa barik, ze kantu horreek urtailean grabau genduzan eta oin argitaratu dodaz. Artzubiko errotan grabau genduzan biak eta dira argitaratu dodazan lehenengoak.
Lehenengo bien hitzak, Dimako Rafa Ugalderen Hondar aleak liburuko poema bi dira.
Bai. Beste kanta asko be badaukadaz letrak nireak ez diranak. Asko nireak dira eta beste batzuk beste lagun batenak, Iñaki Mendizabalenak, esaterako.
Rafa Ugalderen Aleak eta Zuri heltzeko ahaleginetan poemak irakurri nebazanean oso-oso identifikauta sentidu nintzan, konexino itzela egon zan eta orduan gitarrea hartu eta segiduan musikea ipini neutsen.
Nik Rafa ezetuten dot herritik eta ipini nintzan beragaz kontaktuan. Eta baimena neukala gura nebana egiteko esan eustan. Kantak grabau eta editau ziranean, entzun ebazan lehenengo personea bera izan zan eta Youtube-n eskegi nebazanean be esan neutsan "Rafa, zu zara lehenengoa, zurea da beharraren erdia-eta".
Kantak banan-banan zabiz argitaratzen, Bihotz anpuluak disko baten batzeako proiekturik badaukazu?
Diskoa ez, baina zuzenekoan egiteko formatuan ipintea bai. Beti pentsau dot egunen baten hartu beharko dodazala bi edo hiru musikari eta nire kantak, beste formato baten, zuzenean emoteko moduan ipini behar dodazala. Baina momentuz ez dot topetan momentua. Banabil bueltaka eta gainera badaukadaz hainbat lagun musikari... Eta badakit esan ezkero, "beitu, topauko dodaz hamar bolo, bazatozie nigaz?" baiezkoa emongo deustela. Baina ez dot topetan momentua. Dana dala, oingo egoeran hamar bolo topetea ez da erreza izango.
Diskoa ez. Gaur egun disko bat grabetea ez da bape erraza: dirua behar da, jente piloa... eta niretzat ez da bape be erraza: beharrean nabil eta ama naz. Baina sorkuntza lana argitaratutea Youtuben oso erraza da. Eta okurridu jatan nire karpetan dagozan kantak argitaratutea. Gura dot segidu hori egiten, Youtuben ipinten nire lanak. Azken finean, nik gura dodana da nire sorkuntza lana erakutsi eta jenteari gustetan bajako entzun dagiala. Musikea aterateko grina hori edo gogo hori asetuten dot holan.
Sormen aldetik momentu potentean zagoz, orduan.
Bai. Egon naz hilabete batzuetan nahikotxo sortzean, nire kuartuan sartuta. Egiten dodana da kuartuan sartu, zarratu eta esaten deutsat umeari: "ez etorri ezertarako be ez". Azkenengo hilabeteetan nahiko topera ibili naz. Eta gainera konfinamentuak be, apur bat erraztu egin deusta hori. Ordu asko egin doguz etxean eta etxean egokeran ba, gitarrea hartu eta negar apur bat egin edo sortu egin dot.

2020/8/2

ZEBERIOKO SORGIÑAK 1555. URTEAN Sorginkeriatik harago, oinazea Arratia-Zeberion

Zeberioko OnaKaos eta Gazte Asanbladeak antolatua, Aste Kulturalak zikloaren barruan, garagarrilaren 4an, Zeberioko sorginai buruzko berbaldia entzun genduan Zubialdeko aterpean. Alkarren arteko distantziak egoki jagonez, han egon ginan entzule asko gaueko iretargiak eta herriko hizlariak argitzen eben sorginai buruzko lainopeari darion 4 mende t'erdiko historia entzuten.

 

Kepa Perez Urraza

 

Inkisizinoa Arratia inguruan
Reguera irakasleak dinoskunez, Aro Modernoan sorginkeria heresiatzat hartuko da, eta ondorioz, sorgin, azti eta siniskeria arloak erlijino katolikoaren aurkakoak joko dira. Nafarroako kasu ospetsuez gainera, XVI. mendeko lehen erdian, Bizkaian, Inkisizinoak 3 ikustaldi burutu ebazan: 1528an, Carranza Doktoreak, 1538-39etan, Valdeolibas eta Olazabal lizentziaduak, eta 1547an, Ybarra lizentziaduak (Reguera 1989, 212).
Horren arabera, 1538-39 urteetan, Calahorrako Inkisizinoak aginduta, Bizkaian 187 persona penitenziatuak izan ziran, hau da, sorgintzat salatu, atxilotu, torturau, epaitu, zigortu eta kondenauak. Guztien izen-abizenak eta zein herritakoak diran zehazten da. Gure inguruari jagokonez, Inkisizinoaren ebazpena jaso ebenen artean, besteak beste, Orozkoko 21 kide, Zeberioko 18 eta Arratiako 22 dagoz. Zeberioztarrai buruz esan, penintenziaturiko batzuk, hurrengo 1555eko sarekadan be atxilotu ebezala. Arratiarren artean, izen batzuk aitatze aldera, horra Inkisizinoko paperetako fotokopian agertzen diran sei herritatik lau Zeanuri, Dima, Areatza eta Lemoa dira (AHN, 785 Lib., 27r fol.).

Zeberio, 1555eko salaketa kriminala
Zeberioko sorginak deitutako auzia, herriko 23 personen kontra garatu zan auzi zibil bat da. 1555eko udaran hasi zan, Juan Arana Areilza zeberioztarrak salaketa kriminal bat Bizkaiko Korrejimentuaren Auzitegian aurkeztu ebanean. Prozesu honetan 8 urte eukazan Katalintxe Gesalaren aitorpenak berebiziko eragina izango dabe.
Konplejutasun handiko auzia izan zan, batetik, 1539ko ebazpenak eragina izan ebalako 1555ekoan. Bestetik, hiru salaketa eta helegite ugari egon ziralako. Atzenik, inplikautako zeberioztarren kopurua oso handia izan zalako, 100 personatik gora.

Katalintxe Gesalaren aitorpenak
Zeberion sorgintzat salatuak ziran personai honako delitu eta gaiztakeria bilduma egozten eutseen: 1) Sorginkeria, aztikeria eta konjuroak burutzea. 2) Siniskeriak erabiltea: kurutze-balioaz, oilarraz, landareez... 3) Ukenduaz igurtzea eta airean hegaz egitea. 4) Petralanda deitutako larran egozan ospakizunetan parte har-tzea: jan-edanak, jantzak, sexu jarduerea "contra natura" burutzea; Belzebul deabrua gurtzea; Jaungoikoa, Amabirjina eta Santuak ukatzea. 5) Soloetan hautsak bota eta frutak galtzea. 6) Umetxoai odola xurgatu eta erailtea. 7) Bestelako deabru-arteak.
Katalintxeren aitorpenak hari honetatik joan ziran: Petralanda larra eta Uribarriko teileria ezetuten dauzala. Petralanda zelaia ez dakiala non dagoan eta inoz ez dala egunez egon, baina bai gauez, hiru gautan, beste sorgin batzukaz. Katalintxek kontetan dauanaren arabera, Areiltzako Pero Ortizen Beaskoetxea baserrian neskame egoala, eta ohean lotan, gizon baltz batek eta burua estalia eukan andra batek Presalde aldera atera eben eta jo eta ostikoka tratu txarrak emon eu- tsiezan. Handik hilabetera, etxe berean egoala, halako baten, Ereñotza auzoko Juan Barrenetxeren baserrian aurkitu zala. Bertan, 16 persona ezagunak identifikau ebazan eta Juan Ereñotzak lapiko batetik ukendua aterata, guztiak gorputz osoa igurtzen ebela. Eta holan gantzatuta, Petralandara hegaz joaten zirala.
Petralandan zer egiten zan itaundurik, Katalintxeren erantzuna zera izan zan: persona nagusiak jantzatu, eta txikerrak bazter baten jarrita egoten zirala. Gero, zidar itxurea eukan pitxar batetik, Belzebulen txiza edaten ebela, sabore garratza eukana. Bitartean, batzuek besteakaz sexu erlazinoa eukiten eben. Atzenean, Juan Ereñotzaren etxera hegaz itzultzen ziran.
Juan Arana Bezurtenek adierazoten dau, Olabarrietako persona batzuei entzun eutsela, Igorreko neska batek ikusi ebala Argiñaoko Marina Argiñanok gaztainondo baten igonda eta lapiko baten eukazan hautsak zugatzari botaten eutsazala. Juanetxa Solatxia lekukoak adierazoten dau sorginak soloetan gariak eta frutak galdu arazoz, "mal de heredades" burutzen ebela. Hurtuño Etxebarrik dino, 1538an, Bastiana eta Maria Otxoa Gesalak (orduan 8 urtekoak), esan eutsiela sorginak zirala eta Adarragako soloetatik hegaz ibilten zirala.

Zeberioko 17 andra eta 6 gizonen atxiloketea. Euren defensea
Sorgintzat salatuak izan ziran aurkako lekukoen aitorpenak jasoten ebazan bitartean, aurretiko informazinoan oinarrituz, abuztuaren lehenengo egunetan, Pedro Pilla epaileak Zeberioko 23 persona atxilotu eta euren ondasunak bahitu egin ebazan. Lehenengo biak Diego Ginea, Areiltzan atxilotua, eta Maria Otxoa Gesala Zubialden. Hirugarrena aldiz, Ereñotza auzoan Juan Barrenetxe, bere emaztea, ama eta arrebea eta eurekaz bizi zan Bastiana Aldekoa. Juanek 24 urte daukaz, eta Barrenetxe baserriaren jaube zan ezkero, etxea eta ondasun guztiak (ohe, abere, tresneria...) bahitu egin eutsiezan.
1555eko abuztuaren 14an, Zeberioko 17 andra eta 6 gizon, Bilbon espetxeratuak izan ziran, besteak beste, Diego Ginea, Pedro Gorositu Muxika, Juan Arandia Isasi, Pedro Hereño, Maria Otxoa Gesala, Ereñotza auzoko Barrenetxetarrak, Bastiana Aldekoa, Maria Arrugaeta eta Maria Ibanes alaba, Maria Amezola, Maria Ibanes Argiñano...
Behin, kartzelan egozalarik, eta euren poderea Prokuradoreai luzatuz, Juan Aranaren aurkako salaketeari aurre egiteko defensea prestatzen hasi ziran. Sorgintzat joak eta atxilotuak egozan argumentazinoa honetan datza: zuzenbidez txarto aurkeztua; ez zalako argitzen eurak sorginak ziranik; persona zintzoak, ospeko aitonen-seme, kristau onak eta elizkoiak dirala eta sakramentu santuak hartzean dabezanak. Aurkariak ez dabela ezelango frogarik aurkeztu; lekukoak entzunaz bakarrik aitorpenak egin ebezela. Katalintxek 10 urte baino gitxiago eukazala, jakituria gitxikoa dala, zentzu aldakorrekoa, eta neskak Petralandan gertatzen danaz kontetan dauana deabruaren engainua dala.

Juan Aranaren bigarren salaketea
Sorginen auzia hartzean egoan itxurea, nonbait ez zan Juan Aranaren gustukoa, eta bigarren salaketea aurkeztu eban. Eta oingoan, ia 40 bat salatzaile gehitzen jakoz. Argumentazinoa aurretiaz aurkeztuaren antzekoa da: aspaldion aitatu sorgin-delinkuenteak ea aztikeria edo sorginkeriak, erabilten dabezan: ukenduak egin, hegaz ibili, Belzebul gurtu, umeak jipoitu...
1555eko urri lehenengoa eta zemendia bitartean, ustezko sorginen aldeko lekukoak aitorpenak burutzen dabez. Lekuko guztiak sorgintzat joak izan ziran aldeko erantzunak emoten ditue: jatorrizko bizkaitarrak dirala, kristau onak eta ospe onekoak, sorginkerietatik aparte bizi dirala... Horrez gainera, Katalintxe Gesala neska arina eta errazonamentu gitxikoa dala, eta honen amari alaba erditzerakoan gertatutakoa, berbaz berba errepetiduten dabe: amak sabelean deabrua daroala.
Prozesuak luze joko daualakoan, Prokuradoreak atxilotuen errubakotasuna frogatutzat emonik, fidantzapeko askatasuna eskatzen dabe. Zemendiaren 4an, korrejidoreak auzia amaitutzat joten dau eta horren arabera ebatziko dauala dino.

Jurisdikzino aldaketak. Helegiteak
Alonso Perez Arteaga korrejidore eta epaile funzinoa aldi berean beteten ebanak hauxe ebatzi eban: sorginkeriaren gaineko auzia ikusita, Calahorrako Gotzaitegiko Inkisidore Jaunen eskuetan ixtea. Baina inkisidore bik esan eben Zeberioko auzian ez egoala ez heresiarik ez eta apostasiarik, eta auzia Bizkaiko Korrejimentura itzultzen da.
Bitartean, 24 urte eukazan (Se)Bastiana Aldekoa Ereñotza auzoko Aldekoa baserriko alabeak, korrejidoreak (Bastianak tormentua jasatea agindu ebana) emondako ebazpenaren kontra jo eban, baita Valladolid-eko Epaile Nagusiak harturiko ebazpenaren aurka be, Bastiana Biz- kaiko Jaurerritik urtebetez deserriratu eban eta. Beraz, Bastianak bere desadostasuna agertzeko Erregearen aurrean, "suplikazino gradua" deitutako helegitea aurkeztu eban. Erregeak errazoia emon eutsan Bastiana Aldekoari, eta ondorioz, ezabatu egin ebazan aurreko instantzia bietan Bastianaren kontra emoniko ebazpen biak: torturatua izatea eta deserriratzearena.
Hegas Benegas korrejidorearen aurrean, Juan Aranak bere 3. salaketea aurkeztu eban, eta 1558ko bagilaren 7an eskatzen dau, sorgintzat salaturik egon ziranak atxilotzea, zigortzea eta deabruaren zerbitzutan dagozanak aurkitzea: "y se descubran los demás malechores de la dicha secta de xorguinos y xorguinas que sirven al demonio...". Bagilaren 30ean, auzia hasi zanetik hirugarren urtera, Iñigo Barrenetxe Prokuradoreak zera argudiatzen dau Benegas Jaunaren aurrean: bere ordezkoak Bastiana Aldekoagaz batera salatuak izan zirala, aurreko korrejidoreak Bastiana torturatzea agindu ebala, eta honek apelatuz, eta irabaziz, aske geratu zan ezkero, gauza bera gertatu behar jakiela bere ordezkoai.
Ha-ta guzti be, Hegas Benegas korrejidoreak Zeberioko Diego Ginea, Maria Saez ama, Juan eta Maria Ibanes Barrenetxe eta Maria Otxoa Gesala, bostak "ur eta kordel" tormentua hartzera kondenetan ditu. Salatuen defenseak Valladolideko Kantzelaritzara helegiten dau. Bere ordezkoak aske gelditzeko hiru argudio erabilten ditu: 1) Errubakotasuna frogatua dagoala. 2) Aitonen-semeak dirala. 3) Bizkaiko Foruak debekatzen dauala bizkaitarrak torturatzea.

Auzi honetatik atera daikegun jakintza
Oin dala 450 urte inguruko dokumentu historiko baten gordetzen dan informazinoa, ondare historiko-kultural parebako lez jo beharko geunke. Espediente judiziala dan "Zeberioko sorginen auziak", XVI. mendeko gizarteaz hainbat ataletako ezagutza eskaintzen deuskue: sozio-ekonomia, etnografia, hizkuntza...
Sorgintzat salatutako persona guztiak haragizkoak eta arruntak izan zirala esan daikegu. Baina bizi, Inkisizinoak sortu eta eragin eban bildur giroan eta gizartean murgildurik egozan, non pentsamentu librea ezabatu egiten zan. Jadanik, askok kritikau dabe Santo Ofizioa dalakoak suposatu eban errepresino fisiko eta ideologikoa, hasikeran judutar, morisko, luteranismo, sexualidade, eta ondoren, sorginkeria zalakoan hainbat praktika herritarren aurka. Ez zan egiaren bila joaten, erruduntasunaren aitortza torturaren bidez bilatzen baino.
Zeberioko ustezko sorginak pleitu osoa gaztelera hutsez idatzia badago be, euskereagazko erreferentzia zuzen ugari dagoz, batez be, 3 eremutan: itzulpen arloan, toponimian (Zeberioko auzoen eta baserrien izen ugari), eta ahozko tradizinoan. Eta aberatsa da etnografia atalean: baserriko tresneria lanabesak, aspaldiko neurriak... Eta denpora neurketea be era berezian emoten da. Maila bi dagoz: naturala (hilbeteko gau baten, oilarrak kukurruka egitean...), eta erlijiosoa: San Juan eta Erramu egunez, San Bartolome bezperea, Gabon gaua... Dakigunez, San Juan eguna eta Gabon gaua kristautasunaren aurretiko euskal elementuez osotutako jaiegunak dira, eta horrez gainera, Zeberion sorgin kontuez lotuak.

Auzian inplikaturiko giza-komunidadea
Katalintxe Gesala umearen nortasuna aztertzerakoan, kontuan hartu beharra dago bere aurrekariak eta zirkustantzia personalak. Batetik, guraso biak. Aita mehatxazalea, eta amari, lekukoak egotzitako aitorpenak egiak balira oso latzak ziran, jaio aurretiaz maitasunik bako izakia zan-eta. Bestetik, oso txikitan umezurtz bikotxa, neskame, sarritan jipoitua, lehen aitorpenean, 7 urteko adina, eta aitorpenak egiterakoan, gertaerak beti gaubez, lotan egoala iratzarria, euskerazko erantzunak erdarara itzulia, jente arrotzen aurrean (epaile, eskribau, abade), eta horrez gainera, aitorpen kontraesankorrak eta aurrez aurreko saio tensinonatuak. Lekuko batzuentzat, Katalintxek neurosia eban.
Maria Otxoa Gesala, 1539an, 7 edo 8 urte eukazana, eta Inkisizinoak ezarritako oholtza gainean Bilbon egon zana. Gainera Juan nebak mehatxatua, eta oso gazte neskame Pedro Ortiz Areiltzaren etxean. Ha-ta guzti be, egoera tristean, loba batek salatu eban eta. Eta pobrea, Zubialden atxilotzera joakon epaileak ezin deutso ondasunik bahitu eta.
Bastiana Aldekoa Ereñotza. Baserri oneko alabea. Dirudianez, Maria Ibanes koinatak ez eban gustukoa, eta Barrenetxetarren baserrian bizi da, sendiak dira-eta. Agian, Santxo nebak lagunduta edo, Bizkaiko Korrejidoreak emondako ebazpenaren kontra joko dau, Chancilleriako Epailearen aurka be bai, harik eta Erregearen eskutik erabateko errudunbakotasuna lortu arte. 24 urte izateko, andra burrukalaria.
Gizonezkoen artean, Juan Barrenetxe eta sendi osoa, beharbada afektaduena da, kide guztiai jarritako diru kondenea dala eta, Barrenetxe baserria mendetan zehar hipotekauta egongo da, eta okerrago, bere zenbait ondasun salduak izanik, berreskuraketan esfortzu eta izerdi handiak egin behar izan ebezan ondorengo oinordekoak.
Zeberioko orduko komunidadea eta gatazka sozial honen hiru ustezko kausak:
1. Patroi/Infantzoien arteko banaketeak ez dau lar argitzen auzia.
2. Auzo bereko auzokideen arteko ezinikusiak eragina euki leike ordukoa zeozer argitzeko: mugakide diran auzoen solo, baso eta bideez gatazkak egotea. Esaterako, Uribarri eta Gorositukoen artean, Ereñotza eta Solatxikoen artean, edota, Areiltzako Goikoetxea baserrian Marina Torrezar eta Diego Ginea hormaz horma bizitea.
3. Sendikotasuna: Maria Otxoa izekoa eta Katalintxe, izeko lobak dira. Ereñotza auzoan, Aldekoa eta Barrenetxetarrak sendikotasuna dabe. Bastianaren aurka lekuko gogorra da Maria Ibanes koinatea.
Gertaera honek ezinbestean, egundoko oihartzuna eta herri mailako inplikazinoa suposatu eban: 23 salatu, 21 salatzaile, 40 lekuko ustezko sorginen aurka, 16 kide salatuen aldeko lekukoak, 100 persona justu, gehi bermariak, aurretiaz ustezko sorgin hilak... Edozein modutan, epaiketa zaila, herri osoarentzat garratza, ondorio latzak itxi ebazana. Hemen, Caro Baroja antropologoaren hausnarketeagaz gelditzen gara: "(Imaginémonos) a muchas pobres mujeres y hombres encarcelados, llevados de aquí a allá, esperando la sentencia... Pensemos también en familias afrentadas, en matrimonios desechos, en vecindades destruidas por el odio" (1987, 154).
Laburtuz, historian zehar, sorginkeriatik harago, min eta oinazea Arratia eta Zeberio haranetan.

2020/6/30

COVID-19A EUSKAL HERRITIK KANPO (II) Errenta mailak markautako itxialdiak

Arratian, alarma egoeratik urtenda gagozanean, beste herrialdeetan zenbateroinoko konfinamentua eta ze egoeratan dagozan jakin gura izan dogu eta kanpoan bizi diran arratiarrak kontau deuskue euren esperientzia. BEGITUren aurreko zenbakian, Erresuma Batua, Irlanda, Alemania, Frantzia eta Mexikon hartutako neurriak azaldu ebezan herrialde horreetan bizi diran hainbat arratiarrek. Oingoan, Lemoako Irune Garciak Maltako konfinamentuaren barri emon dau; AEBkoaren barri, Eider Etxebarria lemoaztarrak eta Itxaso Goikoetxea zeanuriztarrak; Ander Basilio igorreztarra Gambian harrapatu eban pandemiak eta Aimar Iturriondobeitia dimoztarrak Australiatik idatzi deusku, hango egoerearen bere bizipenak kontetako.

 

Konfinamentu goiztiarra Maltan
Lemoako Irune Garcia, Maltako Zejtun herrian bizi da eta apustu etxe bateko kontabilidade buru (Head of Finance) lanetan dihardu. Zejtun Malta hegoaldean dagoan herri bat da, 11.000 biztanle ingurukoa.
Agintariak etxean geratutea agindu baeutseen be, konfinamentua ez dala osoa izan dino Lemoakoak "Posible izan da 3 edo 4 personako taldeetan kanpora urtetea. Honek hainbat aukera emon deuskuz. Adibidez, bizikletan ibilten edo korrika egiten urteteko aukerea" azaldu eutsan BEGITUri bagilaren 13an.
Martia hasikeran hasi ziran neurri nahiko zorrotzak hartzean. Aireportua itxi eta kanpotik etorritakoak 15 eguneko berrogeialdian ipini, berbarako. Eskolak be itxi egin ebezan eta ikasturtea bertan behera geratu da. Gitxieneko zerbitzuak bakarrik egon dira zabalik. "Hau guztiau COVID-19 kasu oso gitxigaz eta hildako bat be ez egoala izan zan. Gobernuak arin erantzun ebala esango neuke. Ospitaleak ondo prestatuta egozan eta ez dira kolapsau". Gainera, Maltako gobernuak atoan aurkeztu ebazala autonomoentzako eta enpresentzako dirulaguntzak azaldu dau Garciak.
Bere lanean, bulegoa itxi eta etxetik lan egiten hasi ziran martiaren hasikeran. "Gure enpreseak opatzen dauzan zerbitzu guztiak online dira, ez dago denda edo lokal fisikorik. Hori dala eta, gu oso ohituta gagoz etxetik lan egitera eta posible izan da lanpostu guztiak ezelango arazo barik mantenidutea. Lan egiteko behar dodan gauza bakarra ordenagailua eta wifi konexinoa da. Hori bai, esango neuke azken hile honeetan inoz baino lan gehiago egin dogula. Etxean egonda, gatxagoa da lan orduak eta denpora librea bereiztea".
Aisialdiari jagokonean be, dana itxitia egon da, gitxieneko zerbitzuak izan ezik. Garciak, etxean kirola egiteko, irakurteko eta ezer egin barik egoteko, aprobetxau dau eta bere konfinamentua, "oso baldintza onetan" izan dala dino.
Bagilaren 5ean, "bizitza normalera" bueltau ziran, "baltzetik zurira, lar arin" Lemoakoaren ustetan. Itxialdiaren ostean, jentea zerbitzu publikoen garrantziaz jabetutea espero dau "ez daitela dana geratu 20:00etako balkoiko txaloetan".

AEBko Illinois eta Oregon-en neurri desbardinak
AEBn estaduak hartzean dabez konfinamentuaren gaineko ebatziak eta, herrialdearen egoerea larria izan arren, aldea dago estadu batetik bestera. Illinoisen berbarako, neurririk gogorrenetakoak hartu dabezala inoan Eider Etxebarria Zuluaga lemoaztarrak bagilaren 22an; Oregonen, barriz, konfinamentua ez dala hain gogorra izan adierazo eban Zeanuriko Itxaso Goikoetxeak bagilaren 12an.
Eider Etxebarria Zuluaga 2014an joan zan AEBra, masterra eta doktoretza egitera. Elebitasunaren jabekuntza prozesua umeengan ikasten dau. Champaignen bizi da eta University of Illinois at Champaign-Urbanan euskal kultura eta gramatika, gaztelania linguistika, eta kognizino eta elebitasunaren inguruko beste hainbat irakasgai irakasten dauz.
Champaign 90.000 biztanleko herria da, Chicagotik 200 kilometro ingurura dagoana. "Leku zoragarria da, eta ikusgarria; aldi berean lasaia eta alaia. Batez be ikasleentzat dago prestatuta: liburutegi asko 24 ordu zabalik dagoz eta kafetegi eta gimnasioak gau erdirarte. Astegoienero dago merkaduren bat, festibalen bat edo arte, musika, edo antzerki emonaldiren bat. Mundu guztiko janak topau daitekez hemen, baina batez be Mexikokoak. Herritik urten eta arto sail itzelak ikusten dira kilometro eta kilometrotan" deskribidu dau Etxebarriak.
COVID-19a dala-eta, Illinoisen, eskola, ofizina, jatetxe eta komertzio guztiak itxita egon dira martiaren erdikaldetik bagilaren 1erarte. Ha-ta guzti be, garraio publikoak beti martxan segidu dau eta paseoan urteteko "ez dogu inoz arazorik euki" dino Lemoakoak. Bagilaren 1etik aurrera barriz, eskolak ez, baina komertzio guztiak zabaldu dabez barriro. "Tabernetan, terrazetan bakarrik egon leiteke, eta gainontzeko komertzioetan, supermerkadu eta ule-apaindegietan, berbarako, maskarakaz bakarrik sartu daiteke. Hondartzak itxita dagoz baina parke naturalak zabalik. Oin ardurarik handiena unibersidadeak noz eta zelan zabaldu da".
Izan be, horrexek dauka eraginik handiena arratiarraren egunerokotasunean. Bere beharragaitik, New York-en, edo Kalifornia edo Texaseko uri handietan berbaldiak emoten dauz, baina "momentu honetan, ez da segurua Champaignetik urtetea, batez be estadu askok ez dabezalako ezelangoko neurririk hartu pandemia kontroletako". Gatxena sozializetako alternatibak topetea izango dala uste dau, "etxeetan batzean hasi gara talde txikerretan, baina jente asko oindino ez da animetan tabernatara joaten gaixotuteko bildurrez".
Honeek guztiak panorama txarra itxi dauala uste dau. Izan be, miloeka persona langabezian dagoz, negozio askok ezingo dabez barriro ateak zabaldu, familia asko miseria gorrian bizi dira eta osasun sistemeak ezin dauz gaixoak hartu. "Krisi itzela dator eta urte oso-oso gogorrak. Merkadu laborala, leituta dago".
AEBko Oregon estaduan bizi da Zeanuriko Itxaso Goikoetxea, Beaverton izeneko urian. Beavertonek 2.100.000 biztanle inguru ditu. Portland metropoliaren parte da eta, beraz, uria non hasten dan eta non amaitzen dan ez da igartzen. Erdigunea dauka, herri lez eregi zalako hasikera baten, baina Estadu Batuetako herri askotan moduan, etxebizitza gehienak auzoetan egoten dira.
Itxialdiak aldatu egin dau arratiarraren egunerokotasuna. Izan be, 3 urteko umea dauka eta oindino eskolara joaten ez dan arren, pandemiaren aurretik "klase batzuetara joaten ginan edo umeak daukiezan lagunakaz alkartuten ginan astean zehar. Astegoienetan Portlanden edo estaduko parkeetan ibilten ginan. Baina oin ez dago klaserik eta lagunak oso gitxitan ikusi doguz, baina bagabiz apurka-apurka barriro alkartuten. Parke asko be itxita egon dira konfinamentuan, oin zabaldu dabez batzuk. Halanda be, etxean eta auzoan ibilten gara gehienbat oindino", azaldu eutsan BEGITUri Goikotxeak bagilaren 12an. Orduan, Portland itxialdiaren 1. fasean egoan. Bagilaren 15ean eskualdeko agintariak, estaduko gobernuari 2. fasera pasetako eskaria egitekoak ziran eta onartu ezkero, bagilaren 22an pasauko ziran bigarren fasera.
Oregon eta Portland-en, muga egiten daben beste estaduetan, -Washington eta Kalifornia- baino kasu gitxiago egon dirala dino, baita EAEn baino gitxiago. Izan be, bagilaren 12an, lau miloe baino biztanle gehiagoko Portland-en 500 kasu inguru eta 171 hildako egozan, arratiarraren arabera. "Oso hasikeratik zarratu ziran tabernak, eskolak, eta abar eta etxetik behar egiteko aukerea askok euki dabe".
Konfinamentua ez dala izan hain gogorra dino Zeanurikoak, kanpoan ibili ahal izan diralako distantziak gorde ezkero. "Hemen jentea bakarrago eta eremu zabalagoetan bizi da eta ez da izan hain gatxa besteakaz kontaktorik ez eukitea, aldaketa handia izan bada be". Dana dala, martiaren amaieran Euskal Herrira etorteko asmoa bertan behera itxi behar izan eben. "Familiakoak be, etortekoak ziran garagarrilean edo abuztuan, baina ez dira etorriko".

Goseari bildur handiagoa Gambian
Ander Basilio igorreztarra Gambian harrapatu eban COVID-19aren pandemiak; Afrikako kosta irribarretsuko Bijilo herrian, hain zuzen be. Bijilo, Banjul uriburutik ordu erdira dagoan kostaldeko herri txiki bat da, bizi-bizia eta azokaz betea. Kosta zati hau Gambiako zonalde turistikoena da.
COVID-19aren aurretik bizimodu guztiz normala egiten ebala dino Basiliok "Arratian modukoa", baina "birusa etorri zanetik erosketak egitera bakarrik urten naz, segurtasun neurriak hartuta, eta haize apur bat hartzeako bakarrik egon ahal zaran hondartzaren batera" joan dala inoan bagilaren 18an.
Konfinamentuari jagokonean, teorian konfinamentua egon arren, praktikan inork ez dauala bete dino. Espainian baino aste bat beranduago dekretau eben eta turista guztiak bueltau eta mugak zarratu ebezan. Izan be, Gambia Senegal herrialdeak inguratuten dau eta Senegal izan da oin arte Afrikako leku kaltetuenetariko bat.
"Lehenengo egunetan jenteak bildurra eukan; negozio eta merkaduak, danak zarratuta, bideak kotxe barik, jentea maskarakaz erosten, hondartzak zarratuta, produktu askoren faltea eta polizia gogor antzean. Baina, mobiduten ez badira ez daukie ahora zer eroan, beraz, merkadu eta denda lokalak atoan hasi ziran funtzionetan, ezelango segurtasun neurri barik eta metro t'erdia errespetau barik. Arrantza portu eta merkaduetan alkarren ondoan dabiz eta transakzino guztiak billeteakaz egiten dira. Goseari bildur handiagoa daukotsie COVID-19ari baino" azaldu deutso BEGITUri Basiliok. Zurien negozioak bakarrik segiduten dabela zarratuta dino.
Bagilaren 18ra arte, guztira 34 positibo egon ziran eta hildako bakarra, baina 1.800 bat test egin ziran bakarrik. Izan be, klinika bakarra dagoala test honeek aurrera eroateko dino Igorrekoak. Dana dala, Gambian hain kasu gitxi egotearen errazoia ez dago argi, baina ebolarik be ez zan egon bere egunean.
Bagilaren amaieran, larrialdi egoerea amaitutzat emotekoa zala eta hegazkin batzuek bertan hartuko ebela lur esan eban Adama Barrow Gambiako presidenteak.

Testak hasikeratik Australian
Aimar Iturriondobeitia dimoztarra heldu barri zan Sydney-ra, COVID-19a agertu zanean. Sydney New South Waleseko uriburua da eta 5 miloe baino biztanle gehiago daukaz. Dimoztarra, Bondi Beach izeneko auzoan bizi da, 11.000 biztanlekoa eta Sydneyko hondartzarik ospetsuenetarikoa dago han.
Iturriondobeitia 15 egunez egon da etxetik urten ezinda. "Etxe barri batera sartu nintzan biziten eta egun bi pasata pisukide batek positibo emon eban COVID-19ko testean. Hamabost eguneko konfinamentua egin genduan, baina etxean 6 persona izanda nahiko ondo pasau zan dana" azaldu deutso BEGITUri.
Berak azaldutakoaren arabera, Sydney-n konfinamentua ez da derrigorrezkoa izan, "baina jente asko alkartzen ziran lekuak, zarratu egin dabez edo neurriak hartu; jatetxeak, berbarako, bakarrik janaria eroateko egon dira zabalik. Kalera beti urten ahal izan da, kirola edo erosketak egiteko".
Apurka-apurka gauzak hobetuten joan dirala inoan dimoztarrak bagilaren 22an. "Hasikera batetik testak doban egiten ziran, etxeko errentak prezioz bajatu ziran eta behar izan ezkero janaria be debalde emoten dabe". Garagarrilaren 1etik aurrera, "ohiko modura" bueltauko dirala espero dau.

2020/6/14

COVID-19A EUSKAL HERRITIK KANPO (I) Itxialdi zorrotza ala itxialdi luzea

Arratian itxialdia amaituta eta alarma egoeratik urtetear gagozanean, zenbaterainoko konfinamentua eta zelan bizi izan daben kontau deuskue beste herrialdeetan dagozan arratiarrak. Erresuma Batuko konfinamentuaren barri emon deuskue Amaiur Santosek eta Arrate Elexpek; Irlandakoaren barri Elene Etxebarria Artabek; Tamara Berganza Alemanian bizi da; Jon Ipiñazar, Frantzian; eta Iñigo Iturrioz Mexikon.

 

COVID-19ak gogor jo dau Erresuma Batua
Londonen dago Amaiur Santos dimoztarra. Eskultura garaikidea ikasten dau eta bulego baten egiten dau lan. COVID-19a dala eta, hartutako neurriak aldatu egin dabe bere egunerokotasuna "Ofizinak zarratu, etxetik lan egin, taberna guztiak zarratu, lagunakaz be ezin ginan gelditu, supermerkaduak hutsik egon ziran lehenengo asteetan ze jenteak bildurra eukan, metro linea asko be zarratu egin ziran, eta medikuarenera joatea ez zan bape be erraza" azaldu dau Dimakoak.
Arrate Elexpe Zeberiokoa Chelmsford-en bizi da, oin dala 10 urtetik. The Deltic Group diskotekan General Manager-a da lanbidez. Urteetan zehar hainbeste herritatik mobidu da klubetan lan egiten, diskoteketan gerente moduan eta diskotekak zabaltzen. Londonetik ordu erdira dago Chelsmsford eta 170.000 biztanle ditu.
Zeberiokoaren lana bete-betean jo dau itxialdiak. "Nire ardura larriena COVID-19agaz langileak izan ziran. Egun batetik bestera zarratu genduan, eta ez nekien zelan konpondu orduko kobretan daben langileen egorea. Gure konpainiak 65 lokal daukaz, eta 2.500 langile inguru. %98 ABEE moduko planetan sartu dira eta %80 kobretan dabiz". Ha-ta guzti be, pandemia gelditu behar dala eta diskotekak zabaldutea arriskutsua litzatekela dino, egunero 2.000 personak positibo emoten jarraituten dabenean. Tabernak zabaltzeko planak dagozala baina momentuz diskotekak ez dirala talde horretan sartzean, edukiera askoz handiagoa daukie eta. Gainera jentea parrandan doanean ez dau pentsetan distantzian, ezta eskuak garbitzean be eta kalean sortzean diran ilarak kontroletako gatxak dira. Eta gaubeako arazoak, -jauskerak, burrukak, istripuak...- be kontuan hartu behar dirala dino. "Pentsetan dot edukierak murriztuko dituela, eta horrek kaltetuko dau negozioa. Gure diskoteketatik astean zehar 2.500 persona inguru pasetan dira" dino Elexpek.
Itxialdian Erresuna Batuan, "beste herrialdeetan legez, Ingalaterran supermerkaduak eta farmaziak izan dira zabalik egon diran denda bakarrak. Lanera joateko baimena eukien bakarrak erizainak eta medikuak izan ziran hasikera baten, eta ofizinetan behar egiten ebenak etxetik egin dabe lan" dino Zeberiokoak. Horixe izan da, Santosen kasua, bulego baten egiten dau behar eta etxetik egin behar izan dau lan konfinamentuan. Oin ABEE baten dago %80 kobretan.
Konfinamentu guztian zehar, etxeko beste bategaz batera, kirola egiteko kalera urteteko aukerea izan dabela dinoe arratiarrak. Maiatzaren 10etik aurrera kalean egoteko gura beste denpora eta bagilaren hasikeratik aurrera, "bost lagunen arteko bilerak baimendu dabez, baina ez etxe barruan, kalean, jardinetan eta parkeetan bakarrik eta distantzia manteniduz".
Bagilaren 1ean hasi ziran eskolak zabalduten ume guztientzat.
Baina bitxiena, dimoztarraren eretxian, da "gobernuak oin ipini dauala berrogeialdia kanpotik datorren jentearentzat! Hamalau egun egon behar dira etxean kanpotik datozenak" inoan Santosek bagilaren 4an. Hiru aste barru barriro begiratuko dabe lege hau".

Irlandan, kasu gitxi baina deskonfinamentu luzea
Areatzako Elene Etxebarria Artabe Irlandan bizi da, Tipperary-ko konderrian, Templederry herritxoan. Tipperary landa eremuko konderria da, Arratiaren antzekoa, herri txikiz osotutako eskualdea, herri handiago bat zentro moduan daukana. Templederryk 500 biztanle inguru ditu.
Irlandan, bagilaren 2an, 25.000 kasu eta 1.650 hildako egozan. Kasuen %48 Dublinen, %6 Cork konderrian eta beste %6 Kildare konderrian. Beste konderrietan sano kasu gitxi egon dirala dino Etxebarriak. Tipperary-n, 530 baino ez, "eta atzenengo aste bietan ez da kasu barririk ez hildakorik egon".
Areatzakoaren arabera, Irlandako konfinamentua ez da Espanian besteko gogorra izan, baina "egia da konfinamentuaren hasikeratik hona ez dirala neurriak bape be aldatu eta hasikerako antzeko egoeran gagozala" azaldu eutsan BEGITUri bagilaren 2an.
Neurrien aldetik, hasikeratik urten ahal izan dira kalera 2 km-ko radioan, etxekoakaz. Hori maiatzaren 18an aldatu zan, lehenengo fasera pasau ziranetik aire zabalean beste persona batzukaz egon ahal izan dira, eta 5 km-ko radioan mobidu, baina etxe barruetan bildu barik. Fase horretan denda batzuk zabaldu ziran baina erropa eta zapata dendak eta taberna eta jatetxeak itxita jarraituten dabe. Baita gimnasioak, liburutegiak, museoak, uleapaindegiak eta holango zerbitzu guztiak be.
Bagilaren 8an bigarren fasera pasau ziran, faseak 3 astekoak diralako Irlandan. "Ez gara fase desbardinetara konderrika pasatzen, Irlanda osoa hartzean da kontuan, eta honek ez dauka zentzu handirik, konderri askotan ia kasurik ez dagoalako". Guztira 5 fase dagoz eta atzena abuztuaren 10ean hastea espero da, eta zerbitzu gehienak ez dira ordura arte zabaltzen hasiko. "Espero dot hemendik eta abuztura arte gobernuak honeri buelta batzuk emotea eta herrialdea esan baino lehenago normaltasunera bueltetea" dino Etxebarriak.
Izan be, kasu gitxi izanda, konfinamentuaren eraginak kezkatzen dau arratiarra. "Iruditzen jata hemen oso astiro doala prozesua, azkenaldian oso kasu barri gitxi dagoz herrialde osoan eta jentea ez dago arduratuta. Atzo (bagilak 1) adibidez 77 kasu barri eta hildako bat egon ziran Irlanda osoan. Jentea aspertzen hasi da, oso jente gitxi dabil maskarakaz eta etxe barruetan eta lorategietan biltzean dabil jaiak edo barbakoak egiteko. Uleapaintzaileak etxez etxeko zerbitzuak emoten hasi dira modu "klandestinoan". Uste dot gobernuak prozesua azkartu beharko leukela behintzat kasurik ez dagoan konderrietan, eta komertzio eta zerbitzu gehienak zabaldu. Ezpabere, egoera ekonomikoak txarrera egingo dau laster eta gatxa izango da gero hortik urtetea. Honetaz aparte, osasun mentalak osasun fisikoaren besteko garrantzia daukala uste dot, eta ez dabiz horreri kasu handirik egiten. Hemen jente asko bizi da bakarrik eta isolatuta, eta jente horrek ez dauka gauza handirik egiteko aukerarik".

Norberaren erantzukizuna Alemanian
Arantzazun jaio eta Areatzan bizi izandako Tamara Berganza Nieto Dresden bizi da. Automozinoan egiten dau behar eta Alemanian bizi da 2018tik bere bikotekidea eta 3 seme-alabakaz.
Alemaniako ekialdean dago Dresde; Saxoniako uriburua da eta 550.000 biztanle baino gehiago ditu. Kultura aldetik oso aberatsa eta izen handiko uria da, bertan dagozan antzerki, orkesta, museo eta arkitektureari esker. Uria eta natura arteko oreka izugarria lortu dau eta kale guztietan zugatz handiak dagoz eta etxe gehienak lorategiak daukiez. Dresden, martitik bagilaren 3ra arte, 10 lagun hil ziran COVID-19ak jota eta kutsatuak be Bilboren aldean, gitxi izan dirala dino.
COVID-19ak ez dauala eragin handirik izan bere bizimoduan dino Berganzak, baina bai mugak zarratuteak bere bikotekidearen lanean. "Berak Txekiar Errepublikan, Polonian eta Eslovakian egiten eban behar eta martiaren 16an mugak zarratutearen ondorioz, etxetik lan egiten hasi behar izan eban" azaldu deutso BEGITUri. Umeak be, maiatzaren 18ra arte etxean gelditu behar izan ziran eskola eta haurreskolara joan barik. "Martiaren 16an eskola eta haurreskolakaz batera antzerki, museo, denda, jatetxe, kaleko jolastoki eta abar ixteko ebatzia hartu ebenean, ez ebezan beste konfinamentu neurri handirik ezarri. Hau da, kalera behar edo gura genduan guztia urten ahal ginan bizikideakaz. Orokorrean oso jente gitxi ikusten zan kaletik eta nik uste dot erantzukizun indibidual handia egon dala hasikeratik" dino Areatzakoak.
Espazio itxietan maskarearen erabilerea derrigorrezkoa da eta erropa denda eta negozio gehienak, edukiera eta higiene neurriakaz, 3 edo 4 aste lehenago zabaldu ebezala azaldu eban Berganzak bagilaren 3an. "Eskola eta ludoteketan, klase bakotxak bere sartzeako leku eta ordutegia dauka eta ez dira beste klaseetako umeakaz alkartzen. Klase bakotxak bere tutoreagaz emoten ditu klaseak eta matematika, hizkuntza eta gizartea emoten dabe bakarrik. Haurreskolan be, neurri antzekoak ditue. Ikasgelan bertan bazkaltzen dabe". Haurreskola eta eskolak orokorrean oso espazio eta jolastoki handiak ditue eta horrek antolatuten lagunduten dauala uste dau Berganzak.
Ez bakarrik eskoletan, urian be espazio zabalak konfinamentua arintzen lagundu dabe bere eretxian. "Hemen espazio zabal asko dagoz, parke handiak, erreka oso zabala eta alde bietatik ibilteko aukerea. Honek guztiak, asko erraztu egin dau egoerea eta ez dogu euki konfinamentuan egon garan sensazino handirik" dino.
Faserik ez da egon baina astero arau edo eskaera barriak egon dira. Ugerleku eta udalekuak zabaldu dabez. Normalidade barrira hurreratzen dagozala esan lei. "Gaur kaletik joan ezkero ez da ia ezer desbardinik ikusten. Hori bai: denda batzuetara sartzeako ilarak dagoz, jenteak maskarak erabilten ditu eta eskuak garbitzeko produktuak dagoz edonon. Baina terraza eta garagardotegi guztiak zabalik dagoz eta jentez beteta, nahiz eta ume txikientzako jantza eskolea oindino itxita egon berbarako".

Faseak hiru asteko iraupena Frantzian
Jon Ipiñazar Areatzakoa, Frantziako hego-mendebaldeko Haute-Garonne departamentuko Toulouse urian bizi da 2018tik. Kotxez, Arratiatik 4 orduko bidaia baino ez danez askotan etorten dala dino "gure parajeak ikusteko eta familiagaz egoteko". Simulazino eta analisi ingeniari lanetan egiten dau behar.
Toulouse Frantziako laugarren uri handiena da biztanleriari jagokonean, 480.000 lagun inguru bizi dira bertan. Kale giro bizia dauka eta arratiarrak gustuko dauka hango kaleetatik ibiltea eta "mahai bueltan garagardao bat edo beste dastatzea".
Konfinamentu sasoia, etxean pasau dau, bertan lan egin, irakurri, eta besteak beste, baliabide telematikoak erabiliz, lagunakaz zeozer hartu edo-eta film eta serieak ikusten.
"Konfinamentuan egon arren, Frantzian kalera urteteko aukerea egon da: beti idatzizko testigantza bategaz, etxetik hur eta ordu beterainoko denporan. Honek, nire ustez, konfinamentua eroangarriagoa egin dau gorputzari astinaldi bat emonez espetxeko leihoen barrak lausotzeko" dino.
Faseak hiru aste irauten dabe. Konfinamentua, martiaren 17tik maiatzaren 10era arte izan zan. Deskonfinamentuko lehen fasea barriz, maiatzaren 11tik bagilaren 1era arte; bigarrena, bagilaren 21era arte izango da eta hirugarrena bagilaren 22tik aurrera.
Bigarren fase honetan, maskarea derrigorrezkoa da garraio publikoan eta 100 kilometro baino gehiagoko distantziak egin daitekez. Dendak, uleapaindegiak, tabernak, jatetxeak eta hotelak zabalik dagoz, baita haur-eskolak, eskolak eta hezkuntza zentroak.
"Lantokira bueltetako, enpresa batzuk maiatzaren 11n lokalen osasun azterketak egiten hasi arren, enpresen gehiengoen langileria bagilaren 2an hasi da apurka-apurka lantokitik lan egiten. Horretarako enpresa bakotxak, osasun azterketak egin ondoren, hainbat neurri ipini ditu martxan: esaterako lanpostu batzuen egokitzapena, langile ororentzat maskarak eskuratzea, langile txandak martxan jartzea, gel hidroalkoholikoa behar dan lekuetan banatzea eta ustezko material kutsatua biltzeako ontziak ezartzea" azaldu eutsan BEGITUri Ipiñazarrek bagilaren 7an. Frantziako Gobernuak enpresentzako laguntza ekonomiko nahikotxo be emongo dituala dino.
Maskarearen erabilerea derrigorrezkoa da leku askotan eta bizilagun bakotxak postaz jaso dau maskara garbigarri bana udalak bialduta.
"Alsazia eta Pariseko departamentuetan eragin garrantzitsua izan dau birusak epidemiaren hasikeratik. Dana dala, denporea pasau ahala, ospitaleratzeen eta heriotzen hazkundea moteltzen joan da. Beste departamentuetan, epidemiak eragin neurtua izan dauala esango neuke. Oro har, konfinamentua pasau eta gero eta bigarren fasean, badirudi gauzak lehengora bueltetako bidea" hartzean hasiak dirala dino Areatzakoak.

Estadu bakotxak neurri desbardinak Mexikon
Lemoako Iñigo Iturrioz Linares eta Areatzako Leize Urriz Mexikon dagoz. Lemoakoa Pueblan eta Areatzakoa Guadalajaran. Iturriozek Lidergo Ekintzailea eta Barrikuntza gradua ikasi eban eta ikasketa horreek zabalduten eta ikasle talde baten coach moduan egiten dau behar hango unibersidade baten.
Puebla, Mexikoko erdikaldean dagoan Puebla estaduko uriburua da. 1,6 miloe biztanle ditu baina lemoaztarra "herri" izena emoten deutsien Cholula auzoan bizi da. Lasaia eta atsegina dala, taberna eta jatetxe txikiak daukazala eta leku guztietara oinez joaten dala dino.
Konfinamentuan etxetik egin behar izan eban lan Iturriozek eta pisukidea Bilbora bueltau eta bakarrik geratuko zala jakin ebanean, Jalisco estaduko uriburua dan Guadalajara joan zan Areatzako Leizegaz eta bere pisukideakaz, pasetako itxialdia. Hile bi pasau ostean, Pueblara itzuli zan.
Orokorrean, gogor jo ditu COVID-19ak, baina biztanle askok egoera ekonomiko larria bizi dabela eta Mexikon ez dabela derrigorrezko konfinamenturik ezarri dino Lemoakoak. "Kalean janaria saltzean daben postuak, jatetxeak, merkaduak... ez dabez konfinamentuan zarratu. Horregaitik ez da inoz derrigorrezko konfinamenturik egon. Behar diran nerriak hartuta beti urten ahal izan dot kalera, polizien edo multen bildur barik. Izan be, Guadalajaratik Pueblara joan nintzan eta ez zan egon ezelango oztoporik estadu batetik bestera joateko".
Dana dala, estadu bakotxak neurri desbardinak ezartzeko poderea dauka eta Pueblak, berbarako, ezarritako neurri bat izan da, kotxean ibili ahal dirala egun jakin batzuetan, matrikulearen arabera. Hori eta hegaldi batzuk bertan behera geratzea izan dira arratiarrak Mexikon bizi izandako mobikortasunari egindako murrizketak.
Jente asko batzean dan lekuak zarratuta dagoz eta unibersidadean dana online egiten dabiz eta datorren ikasturteari begira ziurbakotasun handia dago.
Mexikon osasun baliabideetara heltzean ez dan jentea badagoala eta horreek birusa harrapatu ezkero zelan moldatuko diran kezkea agertu dau Iturriozek.

2020/6/1

JOXERRA AIHARTZA "Hobe dogu jatorrizko arazoak ekiditea, ondorioak konpontzen ibiltea baino"

Joxerra Aihartza (Donostia, 1962) atzen 25 urteotan Dimako Oban bizi da. Biologiako ikasketak Leioan egin ebazan eta zenbait urtetan naturari buruzko dibulgazinoan jardun eban. Atzen 27 urteotan Leioako Zientzia eta Teknologia Fakultatean, Zoologiako irakaslea da. Bertan doktore tesia saguzarren inguruan egin eban, eta geroztik be ugaztun honeen ekologiaz dabil ikerketan; batez be, Euskal Herrian eta Iberiar Peninsulan, baina atzen urteotan munduan zehar be bai. Ikerketa horreen artean, saguzarren birusak aztertzeko hainbat lanetan be hartu dau parte.


Berba asko egin da COVID-19 koronabirusaren jatorriaz: pangolina ete zan, saguzarrak, laborategian egindakoa... Oker ez banago frogatu da jatorria animalia baten dagoala. Hori holan da?
Biologian horrelako "atzerantzako" aurkikuntzak ez dira "frogatzen"; ezin da. Datuak konparauta "ondorioak atera" egiten dira batez be, eta horrek bere mugak ditu, ez dogulako gure ingurunea horren ondo ezetuten.
Kasu honetan, COVID-19 birusaren genetika aztertu, eta ezetuten diran beste birus guztiakaz konparau da. Eta ikusi dana da antzekotasun handiena saguzar txinatar baten aurkitutako beste koronabirus bategaz daukala. Horretatik ondorioztatu da COVID-19a seguruenik inoz saguzarren batetik sortutako birus baten ondorengoa izan daitekela. Baina, aldi berean, guztiz bardina ez izateak adierazoten deusku ez dala zuzenean saguzarretik guregana etorri, eta tartean seguruenik beste animalia batzuetan bizi izan dala denpora batez, oindino ezetuten ez doguzanak. Hor sartzean dira pangolina, zibeta eta beste batzuk. Edozelan, garbi esan behar da saguzarrak ez daukiela COVID-19rik, eta are gitxiago hemengoak.
Kontua da koronabirusak (eta bestelako birusak, bakterioak...) asko dagozala munduan, animalia mota bakotxak badituala bereak, eta guk oindino oso animalia gitxirenak ezetuten doguzala. Ikerketa hori egin egin behar da, munduan zer dagoan eta zelakoa dan ahalik eta ondoen jakitea beti izango dalako inoz baliagarri. Oin COVID-19ari buruz dakiguna ez zan sekula jakingo urteetan zehar ikertzaileok aritu ez bagina animalia desbardinen birusak aztertzen.
Jatorria jakiteak lagundu ahal dau pandemiaren kontrako estrategia eraginkorragoak topetan?
Jatorriak baino, gure inguruan daukaguzan birusen ezagumentu sakonak balio dau. Eta ingurumenaren oinarrizko ezagumentuak. Gure ingurumenaz zenbat eta gehiago jakin, orduan eta tresna gehiago daukaguz etorkizunean gertatu daitekezan arazoak aurreikusi eta aurre egiteko. Kasu honetan, animalia desbardinak dituen birusak, bizimodua, ohiturak... jakin barik gatxagoa izango zan gaixotasun hau agertu zanean zer zan be jakitea. Eta oindino gatxagoa konponbiderik topatzea.
Horrek irakasgai bat emoten dau ikerketeari buruz. Izan be askok esaten dabe ikerketea egin behar dala, baina "aplikatua" bakarrik; hau da, "zerbaistetarako balio dauana". Ikertzaileok oro har esaten dogu, ordea, oinarrizko ikerketea be beharrezkoa dala, hasikeran —ustez— "ezertarako balio ez" dauan arren. Ezetuten dana bakarrik izango dalako inoz baliagarria. Ezetuten ez dana ez. Oinarrizko ikerketea funtsezkoa da herri batek etorkizunik izan dagian. Maila guztietan.
Hartu diran neurriak osasun autoridadeai jarraituz hartu dira. Uste dozu hartu diran neurriak hartu behar ziranak dirala?
Ez naz epidemiologoa, eta beraz, nire eretxia ez da garrantzitsua gai honetan. Edozelan be, makina bat epidemiologoren eta osasun-adituren eretxiak plazaratu dira azken asteotan, eta irakurri dodazan gehienak azpimarratzen dabena gauza bi dira: isolamentua dala, oingoz, izurriari aurre egiteko tresna eraginkorrena, eta funtsezkoa dala ahalik eta test gehien egitea, birusa izan leikien ahalik eta jente gehien identifikau eta isolatzeko. Nik ez dodaz ezetuten hemengo autoridadeak erabilten dituen datu gordinak (argitaratzen diranak ez dira nahikoa), baina inguruko herrietan gertatutakoa ikusita iruditzen jata oso uzkur ibili garala itxialdia hasteko eta presa handiegia daukagula bertatik urteteko. Eta bestalde, ez dot ulertzen zergaitik ez diran askoz be test gehiago egin hemen, egiteko aukerak egon badagozanean; eta Munduko Osasun Erakundeak eta aditu gehienak argi adierazo dabenean ahalik eta test gehien egin behar dirala. Egia da populazino osoagazko test kopuru handia egin dogula, baina daukagun kutsatuen proporzinoagazko balio hori oso txikia da. Ez dot ulertzen, eta inoz inork azaldu beharko dau, garbi ulertzeko moduan.
Gripearen familikoa da COVID-19 koronabirusa? Udagoienean barriz zabalduko da? Mutazinoakaz?
Egia esan, gripea sortzean daben birusak eta koronabirusak ez daukie zerikusi handirik. Dirudianez, koronabirusak ez dira gripearenak bezain erraz aldatzen, baina ha-ta guzti be, beste batzuk baino aldakorragoak izan daitekez. Esan behar da, gizakiok lehendik be 4 koronabirus desbardin sufriduten doguzala, batez be katarroak eta eztula sortzean deuskuezanak, kalte handiegirik egin barik; baina ez dira gripea.
Aurrerantzean COVID-19agaz zer gertatuko dan aurreikusiz eretxi desbardinak plazaratu dira azken asteotan, sarritan eretxi guztiz kontrakoak. Zintzotasunez esan behar dogu ez dakigula zer gertatuko dan. Birus barri bat da, eta oindino jakin be ez dakigu ondo zer egiten deutsan gorputzari, ez zelan jokatzen dauan, are gitxiago aurrera begira zein bilakaera izango dauan. Batzuen ustez, denporeagaz "geugaz ohitu" egingo da, eta beraz ez da horren kaltegarria izango —birusari ez jako komeni bere ostalaria hiltea—. Beste batzuek aldiz dinoe bitartean oindino hainbat "olatu" sufridu beharko doguzala, eta gutariko gehienak pasauko garala bere ostalari izatetik, gripeagaz eta beste zenbait gaixogaz gertatzen dan moduan. Eta bide horretan kalte asko egin leike oindino. Beraz, oso erne ibili beharko dogu.
Udagoien honetarako egongo da txertorik? Ez badago, osasun autoridadeen gomendioa urritik aurrera be konfinamentua eta aktibidade guztiak gelditutea izango da barriro?
Ez dot zalantzarik udagoienerako ez bada ahalik eta lasterren aterako dabela zerbaist, sekulako interes ekonomikoak dagoz-eta horren atzean. Presa gehiago izango dabe, seguru, COVID-19arentzako txertoa bilatzen, lehendik hirugarren munduan hainbeste heriotza sortu dabezan beste gaixoentzat baino. Baina seguruenik COVID-19ak egingo deusku beste erasorik txerto hori guztion esku izan baino lehen. Zenbaterainokoa izango dan? Ikusteko dago hori. Gainera, ez dakigu txertoa lortzean danerako COVID-19a ez ete den zeharo aldatuko, txertoa bera baliobako eginaz.
Hartu zan kontuan konfinamentuak berak sortuko eban hondamendia? Hartuko da kontuan pandemia barriz zabalduten danean?
Hori be ez da nire esparrua, eta beraz, nire eretxiak ez dau askorik balio. Gainera, holangoak "zezena pasata" esatea erraza da beti be. Garbi daukat, ordea, osasuna aurretik jarri behar dala, eta iruditzen jata gobernariak oro har lar uzkur ibili dirala itxialdiak hasteko. Eta horrek seguruenik zaildu egin dau gaitza kontrolatzea. Etorkizunean baleiteke arinago hartzea hartu beharreko ebatziak. Eta holan egiten ez bada, behintzat ezingo da ezjakintasuna aitzakiatzat jarri.
Gaixotasunak eta epidemiak ebitaezinak dira. Bizitzagaz beragaz datoz. Tratetako moduan baina, honek mugarri bat suposatu dauala uste dot. Oin, pandemia guztiakaz ezarriko da konfinamentua? Zein izango erispidea konfinamentua gomendatzeko ala beste neurri batzuk gomendatzeko?
Pandemiak gelditzeko gaitza hedatzea eten behar da, eta horretarako konfinamentua derrigorrezkoa da: gehiengoarena, hemen egin dan moduan, edo gaixorik dagozanena bakarrik, Hego Korearrak egin daben moduan, baina horrek sekulako test mordoa egitea —hemen egin ez diranak— eta kontrol handia eskatzen ditu. Bestalde, gaixotasunak eta pandemiak ebitaezinak dira, bai, eta beti izan dira gure historian, baina dirudianez sekulan ez atzen 50 urte honeetan bezainbeste. Horregaitik, zientzialariak atzen 25 urteotan "gaitz infekzioso emergenteez" egiten dogu berba, eta gaiaren inguruan sekulako liburu, aldizkari eta biltzar mordoa egiten dira. Horren errazoiak batez be ingurumenari egiten ari gatxakozan eraldaketa eta presino bortitzak dira: aldaketa klimatikoa; ekosistemen inbasino, eraldatze eta desagertzea; kutsadurea; larregizko mobikortasuna... zerrendea luzea da. Oindino gehiago, animalietatik datozan birusai jagokienez, azken ikerketak esaten dabe halako "jauziak" askoz errazago gerta- tzen dirala animaliak estresauta dagozanean, euren bizilekuak eta bizibaldintzak kaltetzen doguzalako, esaterako.
Beraz, bai, etorkizunean halako gaitzak geroz eta sarriago agertu ahal izango dira, eta batzuk oingo hau baino erasokorragoak be izan daitekez. Baleiteke, beraz, hemendik aurrera gure arteko harremanak aldatu behar izatea, eta gehiagotan be isolamentura jo behar izatea gaitzen hedapena eteteko. Testuinguru honetan, ni gehiago kezkatzen nau gaitz horreek ez sortzeako egin beharko geunkenaz hausnartu eta konponbideak jartzeak, gaitzai aurre egiteko egin beharko dogunak baino. Alegia, hobe dogula jatorrizko arazoak ekiditea, ondorioak konpontzen ibiltea baino. Eta horretarako ingurumena oin baino askoz be gehiago jagon behar dogu, bai ala bai.
Kutsadureak, biodibersidade faltak eta orokorrean, gizakiak natureari egindako kalteak eragin handia izan dabe pandemia honen neurrian. Eta lar berandu ei da hori konpontzeko...
Ezin dogu onartu berandu danik. Ez da, eta ezin da izan. Ezpabere gureak egin dau. Gure gizartearen funtzionamentua errotik aldatu behar dogu, berandu baino lehen. Ezin dogu geroz eta jente gehiago mantenidu, etenbarik geroz eta gehiago konsumiduten. Horrek ez dauka etorkizunik. Edozein baserritarrek ondo daki ezin dala solo bakarrean gero eta azienda gehiago sartu, etenbarik, eta azienda horreek egunero gero eta gehiago jatea. Horrek soloa erreko dau, eta aziendak hilko jakuz, gaitzak eta goseak jota. Gure planeta da gure solo bakarra, eta ezin dogu beste inondik pentsurik ez galtzurik ekarri.
Ingurumen arazoez berba egiten dogunean beti badirudi urruneko kontuez dihardugula: Antartikako izotza, koralezko arrezifeen galerea, basamortuen hedatzea... Baina Euskal Herrian be ingurumen arazo garrantzitsuak daukaguz, eta bertatik hasi behar geunke gauzak konpontzen: galzorian dagozan espezieen egoerea ez doa hobera eta ez dogu ezer egiten hareen alde; basabizitzaren azken babeslekua ziran mendiak pistaz eta errepidez beteten doguz, azken bazterretaraino be ibilgailuak eroanez; okerreko baso-ustiaketak bertako pinudiak kiskaltzea ekarri dau; Zaldibarren azaleratutako hondakinen kudeaketa negargarriak etorkizuna hipotekatzen dau... Etxetik hasi behar dogu mundua konpontzen.

2020/5/17

ETXEAN HOBETO ARGAZKI LEHIAKETEA Maiatzaren 24ra arte izango da lehiaketea

Alarma egoerea amaitu ez dan arren, konfinamentua arindu danez eta kalera urten daitekenez, Etxean Hobeto Argazki Lehiaketeari amaiera data ipintea ebatzi dau BEGITUk. Izan be, argazkiok etxean, etxetik edo etxaldetik ateratakoak izan behar dira. Argazkiak bialtzeko atzen eguna, maiatzaren 24a izango da. Egun horretantxe be amaituko da Begitxiora mezuak eta irudiak bialtzeko epea.
Jasotako argazkiak, arratiarrak egoereari onena aterateko gai dirala erakusten dabe. Orriotara dakarkuzanak, lekuko.

2020/5/1

EDADEKOEN EGOITZAK Aprilaren amaieran, Arratia eta Zeberioko egoitzetan COVID-19rik ez

OMEren esanetan, Europan COVID-19 gaitzagaz hil diranen erdiak, zahar etxeetan hil dira. Horren jakitun, zaharren egoitzetan, neurri gogorrak hartu ditue birusa sartu ez daiten.

 

Izan be, koronabirusa sartu ezkero, beste edadeko populazinoetan baino errazago eta azkarrago kutsatzen da edadekoen artean. Gainera, zahar etxeetako egoiliarrak gehienetan, beste patologia batzuk be izaten ditue eta egoerea larriagotu egiten da gaixotu ezkero.
Arratian eta Zeberion, 5 zahar etxe dagoz: Diman, Arratiako Egoitza eta Piedadeondo; Bedian bat, Jandoniz eta Zeberion beste bi: Eusebio Aldekoa eta Arbildu, hain zuzen be. begitu kontaktuan jarri da zahar etxeetako arduradunakaz egoerea zein dan galdetzeko eta bostetatik lauk erantzun dabe aprilaren 17tik eta 24ra bitartean. Ordurarte, ez egoiliarren ez langileen artean ez egoan, ez COVID-19ak jotako hildakorik, ezta gaixotutakorik be.

Prebenzino neurriak
Osasun sailak eta BFAk ezarritako prebentzino neurriak era zorrotzean apliketan dira. Egoitzak zarratuta dagoz eta ezin izan dira itxialdian beharginak beste inor sartu. Arbildun, gainera, langile batzuk zahar etxean geratu dira kanpoko kontakturik ez eukiteko eta kutsatzeko arriskua gitxituteko.
Hornitzaileak biltegietan ixten dabez produktuak, materiala, eta abar. Egoitzetara sartzeako egunero tenperaturea hartzean jakie langileai eta nonok 37ºC edo gehiago izan ezkero ezin da sartu. Sartzeako eskuak garbitu eta maskarea jantzi behar da. Eta barruan, 1,5 edo 2 metrotako distantziak mantentzen saiatu behar dira langileak euren artean, baita langile eta egoiliarren artean be.
Hasikera baten, langileentzako Norbera Babesteko Ekipamentuak (NBE) nahikoak ez baziran be, oin, behargin guztientzako daukiezala dinoe lau egoitzetan. Zeanuriko Lanbide Heziketako Zulaibar Ikastegian egin ebezan hor erabilten dan material asko be. "Hasikera baten, konfinamentua ezarri zanean material eskasa geunkan: maskara kirurgikoak eta eskularruak bakarrik. Igorreko Osasun Zentrotik laguntzea izan dogu eta aprila hasikeran heltzean joan jaku material gehiago birusari aurre egiteko: FFP2/3 maskarak, amantalak, beso-erdiko eskularruak... Zulaibargo Ikastegitik eta udaletik be laguntzea izan dogu eta babes maskarak lortu deuskuez" azaldu deutso BEGITUri Ander Garigorta Piedadeondoko zuzendariak.
 Bediako Jandonizen be Zulaibarren egindako babes pantailak erabilten ditue. "Eskerrak emon gura deutseguz honetan lagundu deuskuenai: Zulaibar ikastetxekoai denpora errekorrean bialdu euskuelako babes pantailak, Bediako Udalari astero zentroa desinfektatearren eta babes ekipoak emon deuskuen hornitzaileai" azaldu dau Goizalde Diaz de Gereñu Jandonizeko zuzendariak.
Beste egoitzetan be langile guztientzako NBEak dituela dinoe eta, isolamenturako eremuak prestatu dituela, baten batek COVID-19agaz konpatibleak diran sintomak euki ezkero isolatuteko.
Arratia egoitzan "hiru logela doguz ezarrita, badaezpada, nonor isolamentuan ezarri beharko bagendu erabilteko. Eta behar izan ezkero, Eguneko Zentroa be erabili geinke egoiliarrak isolatzeko" azaldu deutso BEGITUri Naiara Zamalloa zuzendariak.
Jandonizen be "hasikera batetik prestatu genduan eremu bat balizko isolamentuetarako, badaezpadarako aurreikusita euki gura genduan. Eta planta guztiak egokitu genduzan, egoiliarrak distantzia mantenidu ahal izateko" dino Diaz de Gereñuk.
Piedadeondon langile bi izan ditue bakartuta, baina probak egindakoan, negatibo emon dabe. "Momentuz ez da inor gaixotu" dino zuzendariak.

Desinfekzinoa
Erantzun daben egoitza guztietako zuzendariak, instalazinoen desinfekzinoaren garrantzia azpimarratuten dabe. Kutsaturik ez izateko "desinfekzinoa eta babesa" dirala kakoak dino Joseba Zugasti Arbilduko zuzendariak.
Ados dago Naiara Zamalloa Arratiako egoitzako zuzendaria. "Garbiketa intensiboak egiten doguz beharrezkoak diran produktuakaz, Osasun Sailak adierazotakoakaz. Astean birritan gitxienez, fumigetan dogu egoitzako esparru komunak eta hamabost egunetik behin egoitza osoa. Langile guztion konpromisoa funtsezkoa da, egoitzan nahiz etxean eta langileren batek etxean edo inguruan nonor sukarragaz baleuka edo COVID-19aren susmoa, ezin da egoitzara lanera etorri guztiz ziur egon arte ez dagoala arriskurik".

Bideodeiak
Prebenzino neurriak dirala-eta, bizimodua zeharo aldatu jakie egoitzetan bizi diran edadekoai: ezin dira lehengo moduan danak alkarregaz egon; urtetea eta bisitak jasotea galazota euki dabez eta higiene eta desinfekzinorako neurriak hartu dira. Aldaketa honeetako asko, hau pasautakoan be geratuko dira.
Gogorrena, bisitak galazotea izan dala dinoe zahar etxe guztietan, eta egoiliarren senideakaz bideodeien bidezko hartu-emona lagunduten eta komunikazinoa sustatzen saiatzen dirala dinoe arduradunak. "Senideen harremana kentzea kaltegarria dana badakigu. Ebatzi gogorra baina derrigorrez hartu beharrekoa izan da. Dana dala, egoiliarrak ondo egokitu dira egoerara, uste baino hobeto" dino Ander Garigorta Piedadeondokoak. "Egoiliarrak euren egunerokoagaz jarraituten dabe eta familiakaz gura daben guztietan egiten dabe berba, bai telefonoz eta bai bideodeien bitartez" gehitu dau Naiara Zamalloa Arratiako Egoitzakoak. Jandonizen be egunero egiten dituela familiakoakaz bideodeiak dinoe "hasikeran arraro egiten jakien egoiliarrai, ez egozalako ohituta, baina oin irrikitan egoten dira".
Zeberioko Arbildu egoitzako Joseba Zugasti zuzendariak, egoiliar batzuk oin lehen baino kontaktu gehiago daukiela familiakoakaz dino. Izan be, bideodeiak gehienez 2 edo 3 egunetik behin egiten ditue eta bideokonferentziak 4-6 eguneko tarteagaz.

Goiari eusten
Aurrera begira, egoera honegaz biziten ikasi beharko dala uste dabe zahar etxeetako arduradunak eta hartutako neurri asko, higiene eta distantziari jagokienak batez be, behin-betikoak izango dirala. Txarrena pasau dala pentsetan dau Zamalloak, ekipoak eta neurriak ezarrita dagozalako; baina ez da eretxi bardinekoa Piedadeondoko zuzendaria "koronabirusa sartzean bada, orduan izango dogu egoerarik latzena", dino. Dana dala, inportanteena ez kutsatzea dala eta horretarako prebenzinoari, zain- tzari eta hartutako neurriai eutsiko deutseela dinoe gure eskualdeko egoitzetako arduradunak.
Egoiliar eta beharginen animoak ondo dagozala dinoe. "Langileen animoak oin ondo dagoz. Egon dira tensino handiko momentuak, batez be pandemia honen hasikeran, baina oin ondo. Eta egoiliarrak be ondo, euren senitartekoak noz besarkatuko esperantzan" dinoe Arratiako Egoitzatik.
Piedadeondon be hasikeran gogor egin jakiela dinoe "animo aldetik oin dala aste batzuk baino hobeto gagoz oin. Egoiliarrak eta geu be, batzuetan tristetu edo apur bat artegatuten gara, baina danon artean animetan saiatuten gara".
Arbildun, barriz, beharginen animoak goian dagozala dinoe "konturatzen dira zein lan ona egiten dabizen", eta Jandonizen be animoak "oso goian" dagozala dinoe bai beharginenak baita egoiliarrenak be. "Familiak emondako babesagaz sano giro ona dago" dinoe.

2020/4/15

BEGITUK 18 URTE BEGITU, eteten ez dan sokea

Aurtengo april honetan BEGITU aldizkariak 18 urte bete dauz. Arratia, Ubide eta Zeberioko euskerazko aldizkaria adinez nagusi bihurtu da, komunikazinoko ezinbesteko erreferentea gure inguruko euskaldun askorentzat.


Denporea pasetan danean, badira arrunt bilakatzen diran gauzak, eguneroko bizimoduan txertatzen dira, ahaztu egiten dogu noztik hona daukaguzan gure artean. Betikotu egiten dira. Horrelango gauza bat BEGITU aldizkariaz be pentsau geinke, hamabostean behin gure etxean jasoten dogun euskerazko komunikabideaz. Aspaldiko lagun modukoa da, hortxe dago, irakurri egiten dogu, eta, beharbada, irakurri ostean baten batek txoriaren kaiola garbituteko erabiliko dau, edo besteren batek tximiniako sua be biztuteko. Hori da bere birtuderik handiena, erabilgarria da. Bada, gure aspaldiko laguntxo honek 18 urte bete dauz april honetan. BEGITU aldizkaria hazi da, daborduko adinez nagusia dan gaztea dogu, eta gazte guztiak lez, erronka barriai ekiteko prest dago.
Nork esango eutsen Arratian euskeraz argitaratutako aldizkari baten hutsunea igarten ebela eta, 2001ean BEGITUren egitasmo hau zelan mamindu hausnartzen hasi ziran euskalzaleai 18 urte pasa ondoren proiektu honek sendo segiduko ebala!
Izan be, oindino ahula dan euskerearen uniberso honetan irautea gatxa baino gatxagoa da. Hamazortzi urte horreetan BEGITU moduko beste proiektu asko sortu eta desagertzen ikusi izan dogu. Berez, euskerazko komunikabide batek dana kontra dauka: hizkuntza minoritarioa izatea, hiztunaren ohitura faltea bere hizkuntzan irakurteko, diru aldetik inoz ez errentagarria izatea... BEGITUk, ostera, oin arte behintzat asmau dau hasitako bidean. Ez itzelezko ahalegina egin barik, kazetari, arduradun, irakurle, banatzaile, bazkide eta kolaboratzaile askoren partehartze barik ez zan hau guztiau posible izango. Eurekaz guztiakaz beti zorretan egongo gara.
Bada, esan lez, 2001 urrun horretan euskera bera eta, batez be, euskerazko komunikabideak sustatzeagaitik, hainbat bide aztertu ostean, Zertu Kultur Elkartea eratu zan lehenengo, eta, gero, BEGITU aldizkaria.
Hasikeran BEGITU hilabetekaria bazan be, 2008tik aurrera hamabostero daukagu Arratia, Ubide eta Zeberioko etxeetan. Guztira 22 aldizkari argitaratzen dira urteko (garagarrilean eta abuztuan aldizkari bakarra ateraten da). Aitatu behar da, era berean, 2009ko udatik aldizkariaren webgunea be martxan dagoala. Horrek guztiak egundoko aurrerapena ekarri eban. Hori dala eta, albiste eta gai gehiagori lekua egiteaz gain, irakurleen fidelizazinoa be irabazi zan. BEGITUk neurri handi baten zan kultura aldizkaria izateari itxi eta eguneroko informazinoa zabaltzeari ekin eutsan. Gaurko talaiatik ikusita aldaketa hori berebizikoa izan zan begituren historian.

Hamabostekaria izatera pasa eta webgunea eukitea mugarria izan zan
Aldizkariaz gainera, BEGITUk gehigarri bereziak be atera izan ditu lantzean behin: udan jaien barri emoten dabenak, herrietako azoka egunetan (San Isidroetan Zeanurin, Merkartea egunean...), euskerearen nazinoarteko egunean, Korrikan... Horrek erakusten deusku zer lotura handia daukan Arratiako jendarteagaz. Aldizkariak berak, informazinoa zabaltzeaz batera, bertoko jendartea kohesionatzen lagundu daualakotan gagoz. Gaur egun, bere on, eta zergaitik ez aitortu, bere akatsakaz, ezin dogu Arratia imajinau BEGITU barik.

2019an BEGITU aldizkariak ia 140.000 euroko aurrekontua euki eban
Daturen bat emotearren, BEGITU aldizkariak 7.300 aleko tiradea euki dau 2019. urtean, doban banatzen diran aleak. Horretarako ia 140.000 euroko aurrekontua euki eban. begituren plantillan kazetari bat, zuzendaria eta 10 banatzaile dagoz. Enparauko kolaboratzaileak eta Zertu alkarteko batzarra osotzen dabenak boluntarioak eta militanteak dira. Diru-iturri nagusia ez diran arren, aldizkariak dituan 366 harpidedunak, Begitu-lagunak diranak, beren-beregi gogoratu behar doguz, eurak diralako BEGITUren alde ahalegin berezia, ekonomikoa baino gehiago, egiten dabenak. 2020ko honetarako 400 harpidedun euki gura geunkez, horretarako Begitu-lagun barriak egiteko kanpainea martxan daukagu.
Publizidadeak, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Arratia, Ubide eta Zeberioko udalen dirulaguntzak osotzen dabez BEGITUren gainontzeko diru-iturriak. Euren ahalegina eta laguntzea be esker onez jasoten dogu.
   
Andre eta gizonen arteko bardintasunaren alde
BEGITU Arratia, Ubide eta Zeberioko gertakarien bozeroalea, euskaltzalea, Arratiako euskerearen normalizatzailea, ekologistea, kulturzalea, kirolzalea, eta eretxi pluralekoa. Atzen urteotan andre eta gizonen arteko bardintasunaren alde behar berezia bete dau. Aitatzea merezidu dau, begituk andren eta gizonen aukera-bardintasunerako egunero-egunero hartzean dituan neurri eta erispideak; berbarako, aldizkari bakotxeko, alkarrizketatu nagusia hilero tartekatzeko ahalegina egiten da, andrazko-gizonezko oreka bat lortzeako asmoz. Argazkietan, erreportajeetan, eta baita barrietan be genero ikuspuntua jagoten da. 2016ko zezeilaren 26an Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomoa dan Emakunderen Publizitate eta komunikazio ez sexistarako autorregulazinorako kode deontologikoari atxikitu jakon Zertu Kultur Elkartea.

Denpora honetan Zertu alkartea ez da BEGITU aldizkaria bakarrik egitera mugatu
Gure inguruko kulturea bultzatzeko ardurea be badauka Zertuk. Horregaitik, begitu aldizkaria argitaratzeaz gainera, beste ekintza batzuk be egin izan ditu urte honeetan: bertako idazleen liburuak argitaratzea (Gaizka Amondarainen Ortozik edota Iker Yurrebasoren Ametz eta Haizea aurpegian), Arratiako idazleen antologiak argitaratzea, Peru Tximaluze alemaniar jatorriko liburuaren euskerazko bersinoa argitaratzea, Luis Iruarrizagaren 25. urtemugako CDan laguntzaile izatea, Arratiako postalen bildumea ateratea, Arratiako Mankomunidadearen 25. urtemugako gehigarri berezia ateratea, Arratiako Musika Eskolagaz alkarlanean, Arratia aldeko kanta eta bertso zaharrak Musika Eskolaren Historia liburua argitaratzea edo Mauriziaren gainean be gehigarri berezia ateratea edo beste alkarte batzukaz alkarlana bultzatzea... 2013. urtean Arratiera eskuko hiztegia eta Kontaidazu! Kantaidazu! ipuin eta kantu bildumea banandu eban alkarteak Begitu-lagunen artean. 2014ean ostera Arratiera eskuko hiztegiaren 2. edizinoa eta Alvaro Rabellik idatzitako Saguzarren Profhezia ipuina argitaratu zituan. 2015ean telazko boltsa bat eta BEGITUren kamisetak atera genduzan. Korrika dala-eta, eta gauez pasatzen zanez besoko fosforitoa egin genduan 2017an, "Begitu be" leloagaz. 2018ko abenduan Alvaro Rabelliren Ustezko fikzioak liburua aurkeztu genduan Zeanuriko Kultur Etxean, Gabonetako Kultur Astearen barruko ekintzetan. 2019an Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen Lehiaketearen lehenengo edizinoa antolatu eban

Etorkizun hurreko erronkak
Edozelan be, proiektu guztiai gertatzen jakien lez, BEGITU aldizkariari aurrerapausuak egitea ezinbestekoa jako. Aurrera ez egitea benetako atzerapausua litzateke. Horregaitik, pentsetan dogu momentua heldu dala begitu aldizkariari bultzadea emoteko.
Zein norabidetan egin gura dogu aurrerapausu hori? Bada, labur esanda, komunikazinorako teknologia barriak eskaintzen deuskuezan tresnak, eta horreek ekarritako abantailak, behar ditu BEGITUk. Beste modu batera esanda, betiko paperezko begituren ondoan sareko begitu eraginkor eta indartsu bat behar dogu. Holan, begituren webgunea bultzatzeaz gain, begitu sare sozialetan be egon daiten gura dogu.
Ze errazoi daukagu horretarako? Lehena aurretiaz aurreratu dogu. Badira 18 urte BEGITU sortu zala, eta bere oin arteko ibilbidean hainbat aldaketa bizi izan ditu, garatuz joan da. Baina, garapen hori barik, begitu moduko proiektuak gelditzeko arriskua daukie. Eten barik jendartearen unean uneko beharrizanetara moldatzen jakin behar dabe. Etorkizunera egokitu behar dogu.
Hain zuzen be, bigarren errazoia atzen hamarkadetan teknologiaren aurrerakuntzeak ekarritako ondorioetan dogu. Teknologiak komunikazino tresna barriak eskaini ezeze, komunikazinoa bera ulertzeko modua be aldatu dau. Une honetan pentsaezina da komunikabide batentzat sarean ez egotea. Horreri esker komunikazinoa arin transmititzen da, aldi berean euskarri bat baino gehiago erabiltea ahalbidetzen dau (papera, bideoak, blogak, sareko txioak...) eta hedabidearen eta erabiltzaileen arteko alkarregintzea bultzatzen dau; hau da, komunikazino parte-hartzailea sustatzen dau, non edonork emon leiken informazinoa, edonondik gainera. Komunikatzeko era hau belaunaldi gazteak atoan bereganatu dabe. Horreentzat be lan egin behar dau BEGITUk.

2020/3/31

COVID-19 Alarma egoerea luzatu eta funtsezkoa ez dan guztia gelditu da

Alarma egoerea gitxienez aprilaren 12ra arte luzatutea onartu eban Espainiako Kongresuak martiaren 25ean eta 29an, funtsezkoak ez diran jarduerak eteteko 10/2020 dekretua emon eban. COVID-19aren hedapena eteteko hartutako neurriakaz, Arratia, Ubide eta Zeberioko kaleak hutsik dagoz eta jarduera ekonomikoa ia gelditu egin da. Ez ordea, konfinamentuak eta hartutako neurriak ekarriko dabezan ondorioak leuntzeko ekimenak. Izan be, kontau ezinak dira herritarrak eta udalak jentea kutsatu ez daiten eta konfinamentua ondo eroateko abiatutako ekimenak.


Hamabostaldi honetan, herriak desinfektetan ibili dira udalak, traktoreak eta zisternak erabiliz eta eskuz fumigetan fluju handiko lekuak. Dimako Udalak, herritarrai laguntzea eskatu deutse euren etxe inguruak desinfektetako eta horretarako gomendioak emon deutsez. Diman, Areatzan, Artean, Igorren... kale garbiketa bereziak egin dabez eta garbiketa honeetan "azpiegituretan, arreta berezia ipinten jakie fluju handia daukien elementuai (heldulekuak, argiak...). Kalean, garbiketa bereziak eta desinfekzinoa; batez be fluju handiko lekuetan, elikadura denda eta farmazien inguruan, berbarako" azaldu deutso BEGITUri Illart Gumuzio Igorreko alkateak.
Arratiako Udalen Mankomunitateak (AUM), etxean baten bat berrogeialdian egon ezkero, eta osterantzean be, zaborrak kudeatuteko jarraibideak emon ditu jakitera. Etxeko hondakinen bilketa berezitua mantenidu egiten dau eta ahalik eta gehien bereizteko gomendatzen dau errefusa eukiontzia lar ez beteteko. Tamaina handiko hondakinen zerbitzua etenda dago eta Kooperako ontzi zurian bota beharrekoak, alarma egoerea amaitu arte etxean eukitea gomendatzen dau.

Osasuna lehenengo
Osasun arloko langileak babes personalerako ekipamentuen faltea salatu dabe behin eta barriro hamabostaldi honetan. Arratiako Osasun Zentroan be babes ekipoen faltan dagoz eta udalak deialdiak egin dabez, maskarillak eta hidrogelak etxean sobran euki ezkero, Igorreko Osasun Zentrora eroateko.
Gainera, gabezia hori apaltzeko be, herritar batzuek 3D inpresorakaz hainbat material sortzeako ekimena ipini eben martxan Maker komunidadeagaz alkarlanean. Arratiako Zulaibar Ikastegiak osasun langileentzako biserak inprimiduten dabil, ikastetxean daukiezan 3D inpresorakaz. "Irakasleak etxera eroan dabez inpresorak eta etxeetan egin eta zahar etxeetara eta osasun zentroetara eroaten hasi dira" azaldu deutsie BEGITUri Zulaibarretik.
Igorreko enpresa batzuek, BATZ S. Koop-ek berbarako, horretan hasteko asmoa eukan, baina martiaren 29an, funtsezkoak ez diran jarduerak eteteko dekretuagaz bertan behera itxi behar izan eban asmoa.
Konfinamentuak be osasun arriskuak dakarz hainbat lagunentzat: beste batzuen artean, erasotzaileagaz etxean urten ezinda dagozan indarkeria matxistearen biktimentzat, eta psikologiaren aldetik preminak dituen personentzat, depresinoak jota dagozanentzat, berbarako. Indarkeria matxistearen biktima diran andrentzako, AUMk, arreta telefonikoa emoten dau 08:00etatik 15:00etara, 94 631 17 17 eta 688 627 393 telefonoetan. 900 840 111 telefonora be 24 orduetan deitu daiteke. Alarma egoera honetan, "Maskara 19" kanpainea be ipini dabe martxan Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialak eta Foru Aldundiak, arrisku egoeran dagozan andrai laguntzea emoteko protokolo bat adostuta. Holan, indarkeria matxistea sufriduteko arrisku egoeran dagozan andrak, farmaziara joan eta laguntzea eskatu ahal dabe "Maskara 19" esanda.
Psikologia Elkargoak be dobaneko arretea emongo deutso psikobizi.bizkaia@cop.es helbide elektronikoan edo 686 202 918 WhatsAppean, preminan dagoanari.

Edadekoai erosketakaz lagunduten
Eskualdeko herrietan, Areatzan, Diman, Igorren, Lemoan eta Zeanurin, berbarako, herritarrak zein udalak sareak antolatu ditue adinekoai eta behar daben guztiai laguntzea emoteko. Gure eremukoak herri txikiak dira danak, eta horrek bentaja batzuk daukaz. "Bedian lehenengo egunetik hasi ginan edadeko jenteagaz harremanetan jartzen. Erroldatik 65 urtetik gorakoen zerrendea hartu, banan-banan errepasau nor dagoan familia gehiagogaz edo bakarrik, eta banan-banan deitu eutsen alkateak eta zinegotziak, bakarrik edo egoera ahulagoan egon leitekezanai. Guztira 70 familia inguru izan ziran. Erosketak egiteko zerbitzua eskaini jakien, Gurutze Gorriak bideratutako zerbitzuaren bitartez" azaldu deutsie BEGITUri udaletik. Zelan dagozan jakiteko lantzean behin deitzea be eskaini jakie Bediako edadekoai.
Igorren, boluntario sarea sortu eta segurtasun neurrietarako triajea eta protokoloa sortu dabez.
Zaintza lanen garrantzia argi geratu bada be osasun krisi honetan, lan garrantzitsu honetako beharginak, etxeko eta zainketa langileak, zaurgarrienen artean dagoz, lan-baldintza eskasak eta gizartearen errekonozimentu barik. Euren lanagaitik kutsatuta izateko arrisku handian dagoz, eta gainera, lanbide honetako erregimen bereziak langabezia sari barik ixten ditu langileak eta ez deutsez lan arriskuak errekonoziduten, beste gauza batzuen artean. Holan, konfinamentuagaz asko ezin dira urten lan egiten daben etxeetatik, edo soldata barik etxera bialdu dabezala salatuten dabez beste batzuek.

Eskolak eta janlekuak zarratuta
Eskolai jagokienean, eskola eta ikastetxe guztiak zarratuta dagoz sine die. Ikasleak etxean ikasi behar dabe. Gehienak eskolak internet bidez jasoten dabez, baina etxe guztietan ez dago internetik. Horren eragina apaltze aldera, ETB eskolako edukiak emoten hasi da. Save the Children, umeen alde behar egiten dauan GBEk adierazo dau egoera ekonomiko txarrean dagozan umeak izango dirala eskolak zarratutea gehien sufriduko dabenak. Izan be, ume horreek atzean geratzeko arriskua daukie, internet barik, eskola edukietara heldu ezinda.
Baina hori ez da arrisku bakarra. Eskolako janlekuko jatordua kenduta, ume batzuek ez daukie elikadura nahikoa. Horrezaz jabetuta gizarte zerbitzuak eskolakaz ipini dira kontaktuan eta Igorren, berbarako, zailtasunak dituen familiak identifikau eta erosketak egiten deutseez.
Unibersidadean sartzeako probak be atzeratu egin dira eta garagarrilaren 6tik 8ra bitartean egingo dira Bizkaian.

Industria be geratuta
Alarma egoerea hasi zanetik igarri zan industriaren produkzinoan. Izan be, hainbat enpresak zarratu egin ebezan ateak, bertako beharginen osasuna ezin zala bermatu eretxita. Hori areagotu egin zan, martiaren 29ko dekretuagaz.
COVID-19a hedatzen ez jarraituteko jarduera ekonomiko guztia ez da eten. Telelana egin daikien enpresak jarraituten dabe euren aktibidadea etxeetatik. Baina makina handiak erabilten dituen enpresen kasuan ezinezkoa da. Eusko Jaurlaritzak aholkularitza zerbitzu bat ipini dau autonomoai eta enpresa txiki eta ertainai telelana errazteko, Inplantalariak izenekoa. Zerbitzua erabilteko 902 702 142 telefonora deitu edo info@spri.eus helbidera idatzi behar da.
Hurrengo egunetan, gure eskualdean be aldi baterako lan erregulazinoak espero dituela azaldu deutsie BEGITUri konsultautako sindikatuak. Alarma egoeran langileak kaleratzeko neurriak gogortu ditu Espainiako Gobernuak, baina horrek ez ditu kaleratzeak saihestuko. Obrak be gelditu arazo ditu 10/2020 dekretuak.

Komertzio txikiak eta baserritarrak
Tabernak, hotelak eta denda txiki asko zarratuta dagoz edo ordutegia murriztuta daukie, noz arte iraungo dauan egoereak jakin barik eta batek baino gehiagok arazoak izango ditu krisia amaituten danean, zabaldu ahal izateko. Batzuentzat, bitartean behintzat, telelana izan daiteke aukera bat eta jentearen enkarguak telefonoz edo WhatsAppez jaso eta prestatuten ditue adostutako moduan eta orduan bananduteko.
Igorreko Udala, merkatari alkarteagaz ipini da kontaktuan eta komertzio txikiai laguntzak emotea aztertzen dabil. Baita baserritarren azokak manteniduteko aukerak eta moduak.
 
Konfinamentua leuntzeko ekimenak
Etxetik urten ezinda, herritarrak balkoietan eta sare sozialen bitartez kontaktua manteniduten saiatzen dira. Bizi gura izateko hiru gauza behar ei dira: maitatzeko nonor, zeregina eta etorkizunerako proiekturen bat. Etxe barruan egon beharreko ordu eta egun luzeetan zeregina eukiteko, ehundaka ekimen sortu dira Arratia, Ubide eta Zeberion.
Bediako Udal Liburutegiak, e-liburutegiaren erabilerea bultzatzeaz gainera, konfinamentu egoereak eragindako sentimentu eta emozinoak partekatzera bultzatu gura ditu herritarrak, kontakizun, gutun, marrazki edo gainontzeko lan artistikoen bidez. Lanok liburutegia@bedia.biz helbidera bialdu behar dira eta konfinamentua amaitutakoan erakusketea egiteko asmoa daukie. Ludotekatik, barriz, astero lau ekintza proposatzen ditue: familian egiteko jolasak, eskulan baten proposamena eta sukaldaritzako errezeta bi: bata umeakaz egitekoa eta bestea nagusientzat.
Antzeko ekimena ipini dau martxan Dimesten-ek Dimako herri hezitzaileak be. Konfinamentua indarrean sartu eta segiduan, egunero etxean egiteko ekintza bat proposatuten hasi zan. Ekintzak edade guztietako jenteak egiteko modukoak dira eta partaideak ekintzaren argazki eta bideoak dimedimesten@gmail.com helbidera bialtzen ditue. Proposamenen artean, etxean plastilinea egitea, roskillak, terrazetan umeentzako jaia antolatzea eta berba batzuk emonda istorio bat sortzea egon dira.
Lemoako Udalak be, sare sozialen bidez ekimena ipini dau martxan eta egoereari aurre egiteko asmoz, umeakaz etxean egiteko hainbat ekintza prestatu ditu.
Alkarteak, norbanakoak, lagunak, rock bandak edo begituk berak be, sormenerako hain egokia dan egoeran sortutako artelan handiak zein txikiak argitara atera gura dabez.
Adibide moduan, Arantzarte Dantza Taldeak, Aita San Migel estilo librean egitea, grabetea eta arantzarte@gmail.com-era bialdutea proposatu eban eta sare sozialetan ipinten ditu bideoak ikusgai. Youtuberen bitartez Ismael Pereiragaz zumba egin daiteke etxean be.
Zeinke rock taldeak, bere bideoklipa egiteko jenteari euren kantu baten play-back-a egin eta zeinkerock@gmail.com helbidera bialtzeko eskakizuna egin eutsan. Edo begituk martxan ipinitako Etxean Hobeto Argazki Lehiaketea edo Begitxio mezuen espazioa. Gorbeialde Landa Garapenerako Alkarteak be Argazki Lehiaketea ipini dau martxan, "#gorbeiazureetxean" izenburupean. Gorbeiagaz zerikusia daukan argazki bat topau behar da eta turismo@gorbeialdea.com helbidera bialdu, azalpen labur bategaz, aprilaren 6ra arte. Gorbeiako produktuen sorta bat eroango dau irabazleak.
Ludikoak bakarrik edo aldarria egiteko izan daitekez ekintzok. Holan, martiaren 21ean, Lemoako Udalak, errazakeriaren kontrako egunean, aniztasun kulturalaren aldeko aldarria manteniduteko herritarrai argazki bat atera eta horretarako sortutako helbide elektroniko batera bialtzeko eskatu eutsen.
Balkoietan, kontzertuak be emoten ditue Arratiako musikagileak, eta umeak olgetako, kirola egiteko edo jantzaleku bihurtu dira. Lan egiteko leku aproposak be badira balkoiak eguzkia egiten dauanean. Eta erreibindikazino lekua. Bertan egiten dira-eta, lapiko joteak protesta egiteko edo txaloak solidaridadea adierazoteko.

Aurrera begira
Igorreko Jai Batzordeak jakin arazo dau, alarma egoerea bagilerarte luzatutea espero ez dabenez, jaiak "betiko martxan eta normaltasun osoz" antolatzen jarraituten dabela. "Lantalde desbardinak lanean jarraitzen dabe eta apurka-apurka jaietako programazinoa osotuz doa" dinoe. Dana dala, "igorreztarren osasuna mantenidutea" lehentasuntzat daukiela eta egoereak halan eskatuko baleu, ez dabe baztertzen "jaien ohiko formatua moldatzea edo neurri bereziak hartzea".
Udalekuak be, izen emotea zabalik daukie, Dimetaleroak alkarteak jarraituten dau jaialdia antolatuten... Izan be, adituen ustez, alarma egoerea ez da betiko izango.

2020/3/16

PLASTIKOA Herriko denda txikiak emoten dabez aukera gehien plastiko barik erosteko

Plastikoen kutsadurea larria da; ia planetako bazter guztiak kutsatzen ditu. Arratiako bide bazterretan eta erreketan be topau daiteke plastikoa. Ha-ta guzti be, itsasoak dira kutsadura mota honek gehien kaltetuten dituanak; izan be, edozein lekutan botatako plastiko gehienak itsasora heltzean dira, itsasoko ekosistemak arriskuan jarriz.
Eta itsasora ailegautakoan, ez da erraz desegiten. Greenpeace-ren datuen arabera, plastikozko botila batek 500 urte behar ditu desegiteko eta urtero 12 miloe tona zabor botaten dira itsasora.


Itsasoan amaituten ez daben tona asko zabortegietan amaituten dabe. Eta hori be arazoa da. Zaldibarko zabortegian gertatukoagaz zabortegiak beteta dagozala eta ez dirala urtenbidea ikasi dogu, arazoa atzeratzeko modu arriskutsua baino. Ecoembes moduko enpresak ahalik eta gehien birziklatzera animetan dabe, baina eukiontzi horira botatako %30 baino ez dau birziklatzen. Argi dago plastiko kutsadurea gitxitzeko, plastiko konsumoa gitxitu egin behar dala. Eta gure gizartean hori ez da erraza, apurka-apurka, isil-isilean, plastikoa gure eguneroko bizimodu guztian sartu da eta.
Horregaitik, modu kolektiboan, plastikoari alternatibak bilatzeko, Makatzak Arratiako Ekologistak taldeak plastikoak gitxitzeko tailerra antolatu eban martiaren 11n, Igorren. Izan be, erakundeak daukien erantzukizuna ahaztu barik, herritarrak bizimodua aldatu ezean, arazoa ez da konponduko. Igorreko tailerrean 13 lagun batu ziran eguneroko bizitzatik plastikoa kentzeako prozesuan, euren esperientziak, jakintzak eta ideak partekatzeko.

Bertako komertzio eta ekoizleen alde
Gauza guztietan dago sartuta plastikoa eta etxeko gobernu guztia aldatu egiten da erabilera bakarreko plastikoak erosteari itxitakoan. Erosketak egiteko modua be aldatu egiten da ezin dalako erosketa handia egin supermerkadu eta merkatalgune handietan. Gauza batzuk erosi daitekez supermerkaduan, baina herriko denda txikiak emoten dabez aukera gehien plastiko barik erosteko.
Ideak eta esperientziak partekatzeko plastikoak gitxituteko tailerreko jentea hiru taldetan banandu zan. Talde baten, Zeanuri eta Areatzakoak egon ziran; beste baten Igorrekoak, eta hirugarren baten, Zornotzakoak. Izan be, Zornotzatik hiru lagun etorri ziran Igorrera. Hainbat gauza supermerkaduetan erosi daitekezala esan eben; edariak beirazko botiletan; orioa eta ozpina be beirazko botiletan, eta arroza, uruna eta azukrea, papelean, berbarako.
Fruta, barazki, eta lekari ontziratu bakoak erosteko norberak bere boltsatxoak eroanda, trabak ipinten ditue supermerkadu batzuetan; herrietako fruta-dendetan barriz, ondo hartzean dabe. Bai Zeanurikoetan, bai Areatzakoetan, bai Igorrekoetan, bai Dimakoetan, baita Zornotzakoetan be. Herriko merkataritzea, horren aldekoa dala dirudi. Gauza bera gertatzen da harategi eta arraindegietan tupperragaz joan ezkero: herriko dendetan ondo hartzean dabe; ez ordea, supermerkadu batzuetan. Eta hurreko produktuetan espezializautako dendak be, plastiko barik erosteko produktu aukera zabala eskaintzen dabe. Holan, plastiko barik erosteko aukerea egin dabenak, gehiago erosten dabe herriko dendetan eta herriko komertzioa bultzatzen dabe.
Beste aukera bat konsumo taldeak dira. Arratian hainbat dagoz, bertako ekoizleen produktuen salmenta zuzena egiten dabenak. Eskualdeko produktuak konsumiduteko modu bat da. Hau da, plastiko barik erosteak eta ez deutso bakarrik on egiten itsasoari, bertoko baserritar eta komertzio txikiarentzako be onuragarria da. Eskualdeko ekonomiari mesede egiten deutso.

Garbikuzia
Jatekoa erosteko aukerak argi badagoz be, garbikuzia zelan egin ez egoan hain argi. Norbera garbitzeko, erropea garbitzeko eta etxea garbitzeko produktuak ez diralako leku askotan ontziratu barik saltzean.
Bainugelatik plastikoa ken- tzeako, gauzarik errazena akaso, dutxako gelaren ordez jaboi pastillea erabiltea da. Izan be, jaboi pastillak supermerkadu guztietan saltzean dabez eta oso aspaldi ez arte, jaboi pastillea erabilten zan dutxan. Norberaren gustuko jaboia topatzea baino ez da, eta holan asko murrizten da bota beharreko plastikozko ontzi kopurua. "Gure bainugelak farmaziak dirudie, potoz beteta dagoz" inoan Igorreko taldeko batek.
Txanpu solidoa, hortzak garbitzekoak, banbu edo egurrezko hortzeskubilak eta kremak internet bidez edo herritik kanpo (Galdakaon, Bilbon...) erosten dabez batzuek. Beste batzuek barriz, gurago dabe etxean egin jaboia eta kremak.
Etxea garbitzeko "jaboia eta espartzua" nahikoa dala esan eban batek eta talde guztietan kristalak eta gainak garbitzeko aproposa dan ozpin zuriaren erabilera ugariak aitatu ziran.
Ontziratu bako behea garbitzekoa, ontziak garbitzekoak eta abar, bildutakoak ez ekien Arratian erosterik baegoanik be. Produktuok ontziratu barik erosten dabezanak Galdakaon eta Bilbon erosten dabez denda espezializaduetan.

Etxetik kanpo
Etxeko eta etxetik kanpoko jardunak platikoz beteta dago. Herri bazkari, jai eta jaialdi ugari dagoz gure eskualdean eta horreetan plastiko asko sortzean da. Horregaitik, herriko bazkarietan jenteak bere mahai-tresnak eroatea idea ontzat jo eben tailerreko partaideak. "Beste herri batzuetan holan egiten dabe eta ondo funzionetan dau. Jenteak bere platera eroan eta bere platera garbitu, eta poz-pozik" azaldu eban Areatzako taldeko partaide batek.
Jatekoak batzeako eta plastikoa izan ez arren, aluminio-papela desegokitzat jo zan talde guztietan, papela eta fianbrerak proposatuz.
Plastikoa eguneroko bizimodutik kentzea prozesu bat da, ez da bat-bateko kontua. Erronkaz betetako prozesu sortzailea da. Ingurua ez kaltetzea dauka helburu, eta bidean opari txikiak dakarz: eskualdeko merkataritzea eta nekazaritzea indartzea eta produktu freskoen saborea berreskuratzea, besteak beste.

2020/3/2

LETICIA GUTIERREZ VALDERRAMA Europa eta Mexikoko mugetan krimen antolatuaren praxiak bardinak dira

Mugak Zabalduz Karabaneak Artean egindako topaketetan parte hartu eban Leticia Gutierrez Valderrama migratzen daben personen eskubideen defensoreak. Helburu hori daukan kongregazinoko monja da Gutierrez. 2007tik 2012ko zezeilera, Giza Mobikortasunaren Pastoraltzako idazkari ejekutibo egon zan Mexikon eta han hainbat migratzaileentzako harrera etxe sortu ebazan. Defendatzaile lan horretan, Gutierrezek aurre egin deutse AEBko eta Mexikoko gobernuai, eleizeari, mafiai eta migratzaileen eskubideen kontra dagozan guztiai. 2018tik Espainian dago, Europara datozanai lagunduten.
Europa eta AEBko politika migratzaileak, alde bietako migratzaileen aldeko gizarte eragileak eta karabanak izan ditu berbagai BEGITUgaz.


Monja zara. Zein kongregazinotakoa?
Bai, erlijiosoa naz, scalabrinianea. Kongregazinoaren izena italiar abizen batetik dator, fundatzailearen abizenetik, hain zuzen be. Gure kongregazinoa Piacenzan, Italiako iparraldean, jaio zan, 1895ean. Scalabrini apezpikua, oso bisionarioa zan eta XIX. mendearen amaieran italiar migratzaileen alde agertu zan. Gure zeregin nagusia munduko biztanle migratzaileai lagundutea da.


Orduan kongregazino bat dago migratzaileakaz lan egiteko sortu zana?
Bai, hori da gure misinoa munduan. Lau kontinentetako 28 herrialde baino gehiagotan gagoz kongregazinoko androk. Gizonak beste herrialde batzuetan dagoz, baina gu, 28 edo 29 herrialdetan.
Oin, 2018ko garagarriletik, Espainian nago, Sigüenzako (Guadalajara) eleizbarrutiko Migrazinoen Ordezkari lanetan. Han, egoitza eta komunidadea daukaguz, eta migratzaileai eta errefujiaduai laguntzen jarraitzen dot.


Zein da Espainian egiten ari zaren lana?
Batez be, populazino migratzaile eta errefujiaduari gizarteratzen lagunduten deutsagu. Monja bi gagoz eta bestea Caritasen proiektuez arduratzen da. Ni Migrazinoen Ordezkaritzan nago. Boluntario talde bat be badaukagu; batez be andra migratzaileak osotu dabena, eta ekintzak egiten ditue. Danon artean, inklusino lanaren proiektuari egituratxo bat emoten deutsagu.


Eta Mexikon, zein zan zure lana?
Mexikoko errealidadea beste bat da. 2007tik 2012ko zezeilera, Giza Mobikortasunaren Pastoraltzako idazkari ejekutibo lanetan ibili nintzan, Mexikoko Gotzainen Konferentzian. Arduradun legez gotzain bat egon arren, zati operatibo guztia, pastoralaren garapen guztia, nire ardurapean egoan.
Nire ardurea zan, Mexiko osoko eleizbarruti guztiak migrazino prozesuetan migratzaileai lagundutera animetea. Mexikon, gerra egoerea bizi dogu. Mexikoko Gobernuak, narkotrafikoari eta kartel bortitzenai deklarautako gerrea. Herritarrak aurrea hartu eben, migratzaileak bizi eben egoerearen barri emoten. Eta premina horrek migratzaileen eskubideen aldeko sareak eregitea ekarri eban.


Mexikoko biztanleria migratzailea, nondik migratu ohi da?
Batez be, urte hareetan, gure harrera etxeetara ailegetan ziran gehienak hondurastarrak, salvadortarrak, guatemaldarrak eta nikaraguarrak ziran. Horrek ez dau esan gura beste populazinorik ez egoanik. Kontua da hegoamerikarrak (ekuadortarrak, brasildarrak...) ez zirala heltzean eleizaren egiturearen barruan egozan harrera etxeen ibilbidera. Sasoi historiko haretan, beste migrazino prozesu batzuk eukiten ebezan horreek; baita kubatarrak be.


Zergaitik izan ziran migratzaileak narkotrafikoaren aurkako gerran eraso bortitzenak sufriduten ebezanak?
Modu irregularrean migratzea delitua zan, eta migratzaileakaz batera joaten ginanok "trafiko sarearen" parte ginan. Horrek ahultasun handiko egoeran ixten ebazan personak, delituren bat sufriduten eban persona migratzaileak ez eukalako justiziara joteko aukerarik. Izan be, Ministerio publikoak, migratzaile batek jasandako delitu batengaitik salaketa bat tramitau aurretik, migrazino estatusa galdetzeko betebeharra eukan; eta egoera irregularrean egoan personea izan ezkero, bere herrialdera itzultzeko, kanporatzeko edo deportatzeko, Immigrazino Institutu Nazionalari horren barri emon behar eutsan.
Estaduak eragindako eskubide gabezia horreri esker, populazino migratzaileak talde kriminalen biktima izateko aukera handiak eukazan. Gainera, Gotzainen Biltzarrean Migratzaileen Pastoraltzako animazinoan lan egiten neban lehenengo aldi haretan, migrazinoa masiboa zan. Egun baten tren bat heldu eitekean 1.500-2.000 personagaz. Eta batzuetan, goizean tren bat heltzean zan jente kopuru horregaz, eta arrastiko bostetan beste tren bat 300, 400 edo 500 personagaz.
Narkotrafikoari egindako gerra deklarazinoa (2006-2019) hondamendia izan zan eta izan da Mexikorentzat, eta handik pasau diran populazinoak kaltetuak izan dira. Krimen antolatua, instituzinoak aitortu ez arren, de facto autoridadea izan da eta izaten jarraituten dau lurralde askotan.
Holan, krimen antolatuak hainbat delitu antolatu eta personen trafikoa egituratzea eta kontrolatzea lortzean dau. Gainera, egiten ziran delitu guztiak (migratzaileak bahitzea, torturatzea, hiltea, erreskateteagaitik kobretea...) irabazi handiak ixten ebazan, negozioa handia zan. Horregaitik, migratzaileak edozein delituren objektu bihurtu ziran.


Egoera latz horren aurrean, zer egin zenduen giza eskubideen defendatzaileak?
Indarkeriazko testuinguruak eta egoera larriak bultzatuta, eleizea eta gizarte zibila eskubide defendatzaile bihurtu ginan. Defendatzaileok iragarri egiten genduan etorrena, baina, baita salatu be migratzaileak sufriduten dituen delitu, jazarpen, sarraski eta bortxaketa guztiak. Eta esperientzia honek berak behartu ginduzan formazinoa lortzera; hau da, lege-aldaketak egin ahal izateko prestakuntza tailerrak egitera, eta migratzaileak, eurak delituen salatzaile nagusiak izateko konzienziazinoa bultzatzera.
2007-2012 aldia amaitu zanean, scalabriniar monjak ebatzi genduan lan horregaz jarraitutea. Hori dala-eta, beste kide bigaz batera Harrera Etxe bat sortzea tokau jatan. Delitu larrien biktima diran migratzaileai, eta euren giza eskubideak defendituteagaitik mehatxatuta bizi diran Giza Eskubideen defendatzaileai lagunduteko erakundeak dira etxe horreek. Izan be, SMRk (Scalabrinianas Mision con Migrantes y Refugiados), errealidade bi horreek jorratzen ditu, eta 2018ko garagarrilera arte egon nintzan han.


Eta Europako mugetan dagoen egoerea, batez be Mediterraneoko hegoaldeko mugakoa, zelan dago? Ze antzekotasun ditu Mexikoko migratzaileen egoereagaz?
Antzekotasunak krimen antolatuaren praxi globalak dira, bardinak diranak leku baten zein bestean: modus operandi berbera, personen trafikoa, lekualdaketarako erabilten dituen metodoak (hemen paterak deitzean deutseguz, han cayucoak), kobrantzak, bahiketak, estorsinoak, trailerretan egindako lekualdatzeak eta pilaketa esperientziak, hain zuzen be.
Eta zer esan agintari eta migrazino politikai buruz! Zoritxarrez, han komunidade amerikar moduan eta batasun amerikar moduan jarduten dogu, baina desabantaila handiagaz, migrazino politikea AEBk marketan daualako, hau da, Washington-ek. Hemen be, munduko alde honetan, migrazino politikea Europar Batasuneko herrialde guztiak adostuten dabela suposatzen da, baina egia esan, herrialderen batek bestelango migrazino politika bat egin gura badau, zigorra izango dau. Eta iruditzen jata alde horretatik be antzekotasuna dagoala. Baita, mugak kanporatzeari eta militarizatzeari jagokonean be.
2007 ezkeroztik, defendatzaileen aurkako indarkeria eta desprestigiatzea sistematizau egin da. Izan be, mehatxatu egin gaitue, bizirik erretzen saiatu, izen ona kendu... Edozer asmatzen eben gure lana desprestigietako. Eta munduko zati honetan be erreskatatzaileakaz biziten gabizan praxia horixe bera da.
Antzekotasun handia be ikusten dot migrazino politikearen jardunean. Dana dala, hango moduan, hemen be konformetan ez dan gizarte zibil bat topau dot, migrazinoaren errealidadeari emoten jakon erantzuna humanizau gura dauan jentea, migrazino politikearen alternatibea izaten saiatzen dana. Eta esperientzia horreetako bat da gaur hemen Artean bizi doguna. Mexikon defendatzaile asko daukaguz, baina hemen be gauza bera ikusten dot nik. Eta aitortu beharreko zeozer da hori.


Zer iruditzen jatzuz atzen urteotan egin diran Mugak Zabalduz Karabanak?
Han, Mexikon, karabanak ez doguz inoz defendatzaileak bakarrik egin. Bideak migratzaileakaz egin izan doguz beti. Igaz, Mugak Zabalduz Karabaneagaz ibilbidea egiteko suertea izan neban, baina ibilbide hori migratzaileakaz batera egitea bota neban faltan. Esperientzia amerikar ha oso positibotzat joten dot, benetan lortu gendualako aldaketa lokal eta nazional batzuk egitea; hau da, eragin politikoa izatea, migratzaileakaz batera.
Nik uste dot hemen egiten diran karabana horreek, behintzat, Europako politikea ikusi arazoteko balio dabela. Baina iruditzen jata eragin politikoaren zati hori be behar dogula.


Zer egin behar da AEBk eta Europak migrazino politikea aldatu dagien?
Maila globalean manejetan diran politika ekonomikoak kriminalak dira. AEBk eta Europar Batasunak politika ekonomiko hiltzaileak ditue. Hau da, ezin da demokraziaz edo giza eskubideez berba egin giza eskubideak talde jakin batentzat bakarrik diranean. Gainerakook ez gara gizakiak? Ez gara personak? Ez gara sartzean Nazinoarteko Itunetan?
Zer egin behar dan? Ba aberastasuna gitxi batzuen eskuetan, gero eta persona gitxiagoren eskuetan gainera, ixten dauan sistema neoliberal kapitalista hau aldatu behar dogu.
Konturatu behar gara migratzaileak bizi dabena geuk be bizi dogula. Izan be, eskubide sozialak kolokan daukaguz, pensinoak ez dagoz ziur, osasun-eskubideak be ez dagoz ziurtatuta... Horretaz jabetu behar gara, eta kontzientzia horretatik politikariak egiten dituen politikak aldatzen saiatu eta sistemea edo eredua aldatzeko eskatu behar dogu. Bera bakarrik ez da aldatuko eta.


Uste dozu momenturen baten masa kritikoa egongo dala sistema kapitalista hau aldatzeko?
Nik uste dot ekonomiaren eredu barri baten aldeko proposamenak egin beharko gendukezala. Lehentasuna personak eta euren eskubideak izan behar dabe; izan be, barriro dinot, ezin dogula demokraziaz edo humanismoaz berba egin Mediterraneoan jentea hilten daukagunean. Ez da zilegi begiak zarratutea eta pentsetea hau ez dala gertatzen ari.
Eta hau holan izango da Europa aberats bat eta Europa pobre bat ezin dirala egon jabetu arte. Ezin dogu onartu. Badirudi Trump barriz hautatua izango dala, komunidade amerikarrari ekonomia dalako gehien interesetan jakona. Eta gauza bera gertatzen da Europar Batasunagaz. Batzuek pentsetan dabe eredu horreri eutsi behar jakola, holan ondo gagozala, beste batzuek dirala pobrezia sufriduten dabenak...
Konzienziazino hori egiten jarraitu behar dogu, eta gainera, eredu ekonomiko, politiko eta sozial barrietan pentsetan hasi. Eta herrialdeak, benetan autonomoak izan daitezan, eta jenteak bizimodua garatzeko eskubidea gauzatu dagian bere herrialdetik atera behar izan barik, ondo bizi ahal izateko beste eredu bat behar dogu. Migrazinoa aukera bat izan behar da, eta ez aurrera aterateko derrigorrezko betebeharra, gaur egun dan moduan.

2020/2/16

ITZIAR ZABALA "Harrian zentretako gogoa daukat oin, etxean, eta beste helburu batzukaz"

Dima Rock Master ikusten oilo-narrua eukitetik, atzamarretan odola eukitera pasau zan Itziar Zabala. Oindino umea zala obsesino bihurtu zan eskaladea beretzat.
Horman gora lez, hazten joan da ostera, eta lortu dau bizimoduan sokeari neurria hartutea. Dimoztarrak darabilen magnesio zorroa txikia bada be, makina bat izerdi eta poz daukaz pilatuta bertan, gaur egungo Itziar izateko ezinbesteko diranak.


Noz hasi zinan eskalada munduan?
Beti izan naz nahiko egonezinekoa eta beti gustau izan jata kirol asko probetea. Esku pelotan ibili naz, futbolean, igeriketan... Eskaladan hasi orduko danerik egiten neban, beharrizan bat zan niretzat, txikitatik. Beti ibilten nintzan bizikleteagaz alderik alde... Kirol guztietan ibili naz ondo, on egiten izan deuste gainera.
Akorduan daukat baina Dima Rock Master egin zanean plazan nengoala ikusten, gurasoakaz, eta amari esan neutsala "ama, egunen baten hor egotea gustauko jatan". Argi neukan. Hori egin gura neban eta banekian hori egingo nebala. Eta holan izan zan. Pasadizu ha oso grabauta daukat. Hamabi urtegaz zan hori, gazte.


Eta zelan hasi zinan eskaletan?
Dima Rock Master egunean "entrenetan hasi behar naz" pentsau, eta hurrengo eguneko goizeko zortziretan Dimako bulderrean nengoan. Ordurako baegoan bulderra eta akordetan naz bertara joan nintzala, atzamarretatik odola urten arte. Larregizkoa zan, obsesino bihurtu zan. Akordetan naz baten balneariora joan behar ginala eta "ai, eskuak busti egingo dira eta azala apurtu egingo jata" pentsau nebala. Obsesinoa zan.


Zenbat denpora egiten zenduan eskaletan?
Egun guztia. Klase orduak kenduta, egun guztia. Zapatuetan goizeko zortziretan itzartuten nintzan lorik egin ezinda eskaletan joan behar nebalako. Goizeko zortziretan bulderrera joan eta ekin, eta ekin, eta han. Danakaz berbaz, gauzak galdetuten... Bertan gaua egin arte, gero etxera eta etxean be hurrengo egunekoan pentsetan. Akorduan daukadaz eskuak odoletan, komunera joan, busti, garbitu, esparatrapua ipini esku pelotan ibiliko banintzan lez eta barriro be ekin.


Zer emoten eutsun orduan eskaladeak eta zer emoten deutsu oin?
Momentu haretan niretzako eskaladea dana zan. Gaur gauzak ez dodaz bizi intensidade bardinagaz, nire bizimoduko ardatza, duda barik, eskaladea dan arren. Izan be, ez baneban eskaladarik eukiko ez nintzan bizimoduan oso ondo kokatuko. Eta badakit nahiz eta kokatu, ez nintzala gai izango beste era bateko bizimodua egiteko. Beste zeozer topauko neban ezin izango baneban eskalau.


Denporaldi baten eskaladatik kanpo egon zinan. Zerk eroan eutsun tarte hori hartutera? Distantzia ipini gura zenduan?
Bai, holan izan zan. Gauza bat obsesino bihurtuten danean... Ez neban helburu bategaz eskaletan. Ni ondo egoteko beharrizan bat zan. Konturatu barik, txapelketa batetik bajatu eta Espainiako selekzionadorea jatortzu esanez hurrengo astean Edinburgora zoazela Munduko Txapelketara... Eta orduan konturatuten zara zuretzako jolas bat zana, harago joan dala. Hamazazpi urte neukazanean, heldu zan puntu bat esan nebana "gaur ez dot gura. Ez dot gura ze konturatu naz ez dala jolas bat, zeozer gehiago dala". Eta guztiz ebagi neban. Beste gauza batzuetan zentrau nintzan, lagunakaz egon, zein hamazazpi urteko gazte batek egiten dauzan gauzak egiten.
Urte bat edo holako zeozer izan zan, eta barriro be eskaletan hasi nintzan, beste perspektiba bategaz, trankil, nire airera. Eta, ez dakit zergaitik baina bizimoduak barriro be txapelketetara eroan eustan. Zorionez, ja ez nintzan hain umea, eta gauzak beste era batera eroaten ikasi neban, beste era batera hasi nintzan hau biziten, ez obsesino puntu horregaz.


Gaur egun zelangoa da zure egun bat?
Modu kaotikoan bizi naz, agenda barik esan gura dot. Eta emoten dau ez dodazala gauza asko egiten baina parau barik bizi naz. Rokodromo baten egiten dot behar, arrasti guztia rokodromoan sartuta nago. Ez dot asko entrenetan klaseak emon behar dodazalako eta bestelango gauzak egin behar dodazalako. Ez naz kantsau eskaladeagaz, baina momentu honetan bizi dodana ez da entrenamentuetara bideratutakoa. Astelehen eta eguaztenetan klasera joaten naz. Beste egunetan, Baltzolara joaten naz proiektu bategaz buru-belarri nabilelako; orduan, eguraldia ona bada hara joaten naz. Bestela, mendira joaten naz, zein beste gauza batzuk egiteko be aprobetxetan dodaz goizak. Arrastiz, beharrera.


Lesionauta egon zara zati baten. Ordutik ez dogu zure barririk euki.
Oso kuriosoa da ze ez nintzan entrenetan ibili, eta askotan kontua ez da entrenetea, zu buruz garbi eta lasai egotea baino. Iruñara joan nintzan baina nire helburua ez zan txapelketa ha prestetea. Gauzak ondo urten ziran eta irabazi egin neban. Egia esan ez neutsan aparteko garrantziarik emon, beste astegoien bat izan zan niretzat. Espainiako Bloke Txapelketako lehen saiora ez nintzan joan, ez egoan nire planen barruan eta. Txapelketara joatearren joan nintzan eta inozko txapelketarik onena egin neban, guztiz entrenau barik joan arren. Espainiako selekzinora sartzeako neurriak oso oso gogorrak ziran, eta horregaitik, konpetidutea deskartau neban, ezinezko ikusten neban. Kasualidadez, Madrileko bigarren Espainiako Kopara joan nintzan eta bloke guztiak lehenengo saiakerean egin nebazan, bai klasifikatoriakoak eta bai finalekoak. Espainiako hautatzaile barria egoan bertan, David Macia. Kanpora atera ninduan eta esan: "bueno Itziar, ez dot jakin holan zabizenik, Espainiako selekzinoaren barruan zagoz eta prestau zaitez ze, datorren hilean Innsbruck-era, Europako Txapelketara goaz, eta gero Estadu Batuetara eta Japoniara, eta goazen Joko Olinpikoetarako mahai gainean dagoan guztia ipinten". Apur bat despistauta harrapau ninduan, baina dietan ipini eta zoroan lez entrenetan hasi nintzan orduan.
Europako Txapelketara joan nintzan, ez zan oso txapelketa ona izan, nahiko kantsauta nengoan hain gogor entrenau ostean eta. Estadu Batuetara joan nintzan gero eta bigarren blokean bizepseko tendoiak errementau egin eustan. Ez nintzan konturatu errementau eustanik be. Japoniara bidean, hegazkinean, besoa beherantza neukala etorri nintzan. Bilbora bueltau nintzan, berotuteko besoa altxau neban eta "fisio bat behar dot, hemen zeozer dago!" esan neban. Kasualidadez Txinako selekzinoa Bilbon egoan eta euren medikuak begiratu ostean "hau ez da broma bat" esan eustan. Probak egin eta bizepseko tendoia apurtuta neukala jakin neban, orduan ezin izan neban ezer egin. Bost hilebete geldi egoteko esan eusten. Medikuarenera bueltau nintzanean, bost hilabetean geldi egon nintzan arren, geldi egon ezean be bardin izango zala esan eustan, ez dala erabarrituten. Baina ni eskaletan hasi nintzan barriro, ezer pasauko ez balitz lez, gaur arte.


Eta oin?
Eta oin ba puntu bardinean nago barriro. Nire buruan ez da egon momentu baten be ez Joko Olinpikoetako idea hori. Oso interesgarria irudituten jata eta benetan itzela da hor egon ahal izatea, baina bakotxak bere balantzak ipinten dauz eta niri ez deusta konpensetan hara joateak.


Espainiak hartuko dau parte?
Bai. Alberto Ginés López doa. Hamazortzi neska eta hamazortzi mutil dirala uste dot, mundu osotik. Pentsau, Munduko Txapelketan bostehun kirolari gagoz. Hiru disziplinetako media eginda: bulderra, zailtasuna eta belozidadea, horreetatik hamazortzi doaz Joko Olinpikoetara.


Horreek hiru modalidadeak: bulderra, zailtasuna eta belozidadea egoteak polemikea sortu dau, bakotxak espezialidade bat eukiten dauala eta, ezta?
Bai, eta beti izan da holan. Lehen sokeagaz joaten zan eskaletan, esan daigun "zailtasuna" izango zan modalidadea. Gero bulderra modan ipini zan. Ez neuke jakingo esaten zein dan historian lehenengo, zailtasuna edo blokea, baina danok eskaladeagaz gehien erlazionetan doguna zailtasuna da, sokeagaz eskaletea. Gero sortu da abiadurea, eta abiadureak ez dauka eskaladeagaz bape zerikusirik. Ez deutsat baliorik kenduten baina ez dauka zerikusirik. Munduko eskaladorerik onenak ez dauka zertan abiaduran ona izan. Horregaitik sortu da polemikea, zergaitik inbertidu behar dau holango eskaladore batek denporea abiaduran benetan ez danean bere modalidadea?


Badago abiadurea entrenetako aukerarik?
Lehen ez zan egoten. Oin dala gitxi Iruñean ipini eben, lehenengo hormea, horma ofiziala.


Euskal Herrian horma bat bakarrik?
Euskal Herrian bakarrik ez, Espainian ez dakit bi bakarrik ez ete dagozan! Madrilen dago bestea. Beste herrialdeetan asko inbertidu da, antxinatik jakin dabe olinpikoa izango dala. Baina guretzat ezustea izan da. Halanda be, badoa Alberto Ginés. Hiru disziplina dira, medaila bakarra dago ez dabelako busti gura izan zein izan beharko litzateken disziplina olinpikoa esaten. Hurrengo Joko Olinpikoetan ez da holan izango medaila bi egongo diralako, bulderra eta zailtasuna batetik, eta abiadurea bestetik. Eta hurrengoetan bakotxak bere dominea eukiko dau.


Eskaladea egitea karua da?
Oso merkea edo oso karua izan leiteke. Berez materiala momentuan erosten zoazenean karua da, bueno, karua edo, ez dakit: ehun euro balio dauz sokeak, berrogeta hamar arnesak... Beste alde batetik, rokodromo on batera joan gura badozu, gimnasio baten lez, ordaindu egin behar dozu. Orokorrean ez neuke esango oso karua danik, uste dot edozein personak permitidu leiken gauza bat dala.


Bertatik bizi leiteke?
Bai. Kirol guztiak olinpiko egiten diranean bertatik bizi leiteke. Baina aukera bi daukazuz: zure irudia oso ondo saldu, edo oso oso oso ona izan. Mikel Linazisoro, Pou anaiak... badagoz adibideak. Neurri handi baten eskaladatik bizi naz neu be, Piu Gaz-en klaseak emoten dodazalako.


Patrozinadoreak topetako arazorik euki dozu?
Nire kasuan ez da arazo bat izan, euki dodaz patrozinadoreak. Egia esan oso ondo balorau nabe beti. Suertea euki dot aukera horreek eukiteagaitik ze benetan gatxa da laguntzaileak eukitea, batez be laguntzaile ekonomikoak.


Ze gabezia ikusten deutsazuz kirol honeri?
Ez dakit esaten noana atrebidua izango dan baina nik pentsetan dot gaur egun gauza bi desbardindu behar doguzala Euskal Herrian. Bata oso txarto edo ez hain ondo dago, eta bestea oso ondo. Bata da Euskal Herrian eskaladea sano modu gurean bizi dogula, pilo bat harri daukagu, oso eskalatzaile onak dagoz; eta, mendiko eskaladeari jagokonean, eskalatzaile horreek ezin doguz ahaztu. Izan be, Euskal Herria horretan beste herrialde batzuen gainetik dago.
Beste kontu bat konpetizinoa da. Konpetizinoa hemen oso oso berde dago. Barria dalako be bai, aurten sartuko da Joko Olinpikoetan eta. Ez da asko entzuten ezta ikusten be. Baina harro egon behar gara Euskal Herrian eskaladeak lortu dauzan gauzakaz. Josune Bereziartu daukagu hemen. Bereziartuk harrian egin dauzan gauzak oindino be ez dira lortu. Pou anaiak daukaguz, Patxi Usobiaga... Euskal Herria eta Katalunia munduan erreferente dirala esango neuke. Munduko eskaladore onenak konpetizinoan Euskal Herrira eta Kataluniara etorten dira eskaletan. Adam Ondrak adibidez, bere lehenengo 9a eta munduko lehenengo 9a Diman egin eban, Baltzolan. Orduan horretaz harro egon behar dogu.


Baleiteke izatea gaur egun txapelketa ofizialetatik aparte ez dagoalako esate baterako Dima Rock Master moduko txapelketarik?
Eboluzionetan daben gauzak eta personak dagoz, eta beste batzuk inboluzionau egiten dabenak. Kasu honetan inboluzionau egin dogu. Ez dakit errazoia zein dan. Ez dakit lehen herriak ipinten eban inplikazinoa izango zan, eskaladeak konpetizinoan hartu dauan indarra, olinpikoa izatea, holakoen beharrik ez dagoala ikustea... zer dan atzerantza eroan dauana. Dana dala, gaur egun ez dira horreek gauzak egiten. Ez dot Dima Rock Master esaten. Baina egia da holako txapelketa herrikoiak gero eta gitxiagora joan dirala, galdu egin dau arlo honetan eskaladeak, inboluzinoa gertatu da.


Andrak aukera bardinak daukiez kirol honetan?
Niri zeozek benetan harro sentidu arazoten badeusta eskalatzaile izatetik, holan definiduko neukelako neure burua, da kirol honetan gizonak eta andrak bardinak garala, andra batek gizon bateri irabazi ahal deutsalako. Nire begiakaz ikusi dot zelan Munduko Txapelketa baten neska gazteago batek irabazten dauan, gizonezkoen bidean superfinala eginda eta eurak baino gehiago eginda. Bizi izan dodalako be bai konzentrazinoetan munduko onena edo Munduko Kopa irabazi dauan gizonezkoa bide bat egiten saiatu eta lortu ez dauana zelan Munduko Txapelduna dan neskak berotuteko egiten dauan bide hori. Horregaitik, esango neuke oso parekatua dala, bai kapazidadez eta bai sarietan bardinak gara. Zorionez bardin balorauta gagoz neskak eta mutilak. Gustauko litxakit beste kiroletan be egunen baten bardin izatea.


Zer daukazu hobetuteko?
Hobetuteko gauza asko daukadaz. Baina ez eskaladan bakarrik, danean, oindino gaztea naz eta. Eskaladeari jagokenean diru gehiago inbertidu behar dala pentsetan dot. Espainiako selekzinotik persona bat doa Joko Olinpikoetara, Japoniatik asko. Japoniak asko inbertiduten dau eskaladan, eta Espainiako selekzinoak ez hainbeste, edo ez daukagu hainbeste erreminta. Zorionez Euskal Herrian gugaz oso oso inbolukrauta dagoan fisioterapeuta bat daukagu, ez jaku falta ezer. Rokodromo oso on bat be badaukagu Bilbon, baina egia da adibidez Gipuzkoan ez dagoala aukera hori. Inbersino eta baliabide gehiago behar doguz.
Badago beste gai bat be, aitatu gurako neukena. Euskal Herrian, eta gure kultureagaz, penea emoten deusta Baltzolara joan eta jenteak ez dauala ingurua errespetetan ikusteak. Uste dot gehiago balorau behar dogun gauza bat dala. Lurrera botaten doguzan gauzak batu, zaindu. Izan be, gero danok kejetan gara lekuak itxi zein erreguletan dabezanean. Gure bazterrak errespetu apurtxo bat gehiagogaz tratetea gura dot. Benetan tristea da jenteak Coca-cola bat ixten dauala ikustea; min egiten deusta, eta ez latea bertan itxi daualako ze joan eta batu egingo dozu zuk, baina inguruarenganako errespetu hori...


Pentsau dozu inoz kanpora joatea? Japoniara esaterako?
Ez. Ez jata burutik inoz pasau ze, ni oso hemengoa naz. Nire kasuan, ez danak eta ez gura beste baina badaukadaz erremintak bertan. Euki dot kanpora joateko aukerea, txapelketetatik aparte be egon gara konzentrazinoetan, orduan kanpoan egoteko aukerea euki dot gura izan dodanean: Milanen, Alemanian, Austrian...


2020ko proiektuak?
Bihar ez dakit, baina momentu honetan argi daukat urtea ez dala txapelketai begira joango. Akaso probaren baten parte hartuko dot, baina oin ez nago horreri begira. Harrian zentretako gogoa daukat oin, etxean, eta beste helburu batzukaz. Helburu ez errazagoak ez gogorragoak, desbardinak.

2020/2/2

JOSEBA RIOS Barandiaran ez egoan oker

Dimako Axlor kobako aztarnategian Jose Migel Barandiaranek topautako giza fosilak, barriro aztertu ditu Asier Gomezek eta Joseba Riosek zuzendutako ikerketa talde batek. Fosil batzuk sailkatu barik egozan eta horreen artean, Neanderthalen hiru hagin eta buruhazur zati bat topau ditue. Neanderthaltzat joten ziran beste hiru hagin barriz, Sapiens-enak dirala be frogatu dabe.
Axlor, Neanderthalen bizimodua jakiteko aztarnategi garrantzitsuenetakoa da, sano sekuentzia arkeologiko luzea daukalako eta Neanderthalen kultura desbardinak ikertu daitekez sekuentzia horretan.
Joseba Rios Espainiako Giza Eboluzioaren Zentroko ikerlaria da eta Atapuercan (Burgos) egiten dau behar. Dimara hurreratu zan, atzenengo aurkikuntzen garrantziaz BEGITUgaz berba egiteko.

 

Aspaldi topau ebazan Barandiaranek Neanderthalen fosilak Axlorren. Zergaitik Axlor eta zer topau eban bertan?
Barandiaranek 1932an topau eban Axlor. Espedizino bat egin eban Baltzolara eta Axlorreko aztarnategia topau eta industeko itxi eban. Beti egon gara pentsetan ea zergaitik joan ete zan Barandiaran hara. Neanderthalak ziran bere interesa. Nik uste dot Lezetxikin (Arrasate) egoanean industen, Axlor eukala buruan eta orduan Axlorrera joan zala indusketa egiten. Bere azkeneko indusketea izan zan, 1967tik 1974ra. Kanpaina asko egin ebazan jente gitxigaz eta medio gitxigaz, baina indusketa nahiko handia egin eban Axlorren.
Gauzea da, indusketa horretan berak sekuentzia arkeologiko oso luzea identifikau ebala. Hainbat mailatan egozan Neanderthalak itxitako errastuak: tresnak, animalien hazurrak, eta abar. Horregaitik da hain garrantzitsua Axlor ez bakarrik Euskal Herrian, mundu mailan be bai. Hor ikusten dira Neanderthalen bizimoduaren aldaketak denporea joan ahala eta zelango zan euren bizimodua.

 

Zelan egoan Axlor Barandiaranek topau ebanean?
Berak topau ebanean kobea erdi hustuta egoan. Kobea ahuntzak edo ardiak gordeteko erabilia izan zan eta gerra zibilean be erabili ebela pentsetan eban Barandiaranek, ze akordetan zan zelan topau eban1932an, eta gero 1964an aldaketak ikusi ebazan.
Izan be, aztarnategiaren parte nahiko handia falta zan, guztiz hustuta egoan, modu ilegalean hustuta, esan daikegu. Barandiaranek sedimentuz beteta eta ondo konserbautako leku bat topau eban; gero aldapa txiki bat beherantza eta beste sedimentu batzuk sano mobiduta. Lehenengo urtean mobiduta egoana garbitu eban, mobidutakoa kendu, ondo definidu eta trintxera bat egiten hasi zan. Trintxera bat da sakonean industen dan zenbait laukitxo, ikusteko segida estratigrafikoa zelangoa dan. Eta hori industen egoanean, txoko baten, albo baten, topau ebazan lehenengo giza hazurrak: hagin batzuk eta matrail hazur zati bat berbarako.


Hagin horreek dira oin Neanderthalenak ez dirala frogatu diranak?
Bai. Baina Barandiarenek diarioan zera idatzi eban: hazur honeek lur arinean topau dira. Normalean aztarnategi arkeologikoetan eta oso zaharrak baldin badira, fosilak ez dira egoten lur arinean, lur arinean badagoz esan gura dau mobiduta egon dala. Eta berak hori ipini eban apropos: lur arinean topauta. Baina bere diarioa inork ez dau konsultau guk konsultau dogun arte.
Fundación Barandiaranek eukan diarioa; Barandiaranen informazino pribadu guztia dauka eta. Lan ikaragarria egin dabe Fundazinokoak dana digitalizetan. Eta gu joan ginan hara, artxibo digitalak ikusten, eta deskripzino hori ikusi genduan.
Horregaitik, barriro ikertu doguz hagin horreek teknika barriakaz. Eta datu guztiak esaten eben Nenderthalenak ez zirala.


Noz hasi zinien ikerketa hori egiten? Zu eta Asier Gomez EHUko ikertzailea batera hasi zinien?
Ikerketea hasi genduan oin dala hiru urte inguru. Ni aspalditik egon naz berrikusten Barandiaranen bilduma litikoa eta Asier oin dala 3 edo 4 urte hasi zan faunaren aztarnak berrikusten. Asier Gomez Olivenzak zuzendu dau proiektua. Bera paleoantropologoa da eta lan egiten dau Euskal Herriko Unibertsitatean eta Atapuercako taldean dago. Hasi zan errebisetan animalien hazurren bildumea museoan.
Izan be, Barandiaranek atera ebazan milaka hazur zati eta asko zehaztu barik egozan oindino boltsa baten. Identifikazino horretan, topau eban esne hagin bat Neanderthalarena. Eta hori kontestu seguru batetik dator. Guztiak begiratu, eta topau doguz beste hagin bi eta buruhazur zati bat. Orduan daukaguz hiru hagin eta buruhazur zati bat. Eta oso interesgarria da ze agertzen dira maila desbardinetan.
Kaskezurrarena oso polita da, ze bakarrik haginak geunkazan eta hau da Arratian topau dan Neanderthalen lehenengo buruhazur zatia. Eta oso interesgarria ze Barandiaranek bere diarioan zera idatzi eban: "buruhazur zatia, homo neanderthal?" galdera ikurragaz.
Informazino hori galdu egin zan eta guk konsultau egin dogunean, arraio! Barandiaranek esaten eban posiblea zala Neanderthal baten buruhazurra izatea.
Hori be oso polita izan da, ze guk askotan ikusi izan dogu modu lar kritikoan Barandiaranen lana, ordutik hona metodologia asko modernizau dalako. Baina gero ikusten dozu, bere diarioetan, dana oso ondo hartuta dagoala eta deskripzino oso politak eta identifikazino ederrak egin ebazala. Horrexegaitik nik nire pentsamentua aldatu egin dot.


Neanderthalen haginak sasoi desbardinetakoak dira, orduan. Axlorren Neanderthalen kultura desbardinak agertzen dira. Zeintzuk ziran kultura honeek?
Hori gabiz ikertzen, ez bakarrik Axlorreko materialakaz, beste leku batzuetakoakaz be bai.
Gaur egun badakigu Neanderthalak sortzean dirala Europan aurretik egoan populazino batetik, Atapuercan Hazurren Leizean (Sima de los Huesos) agertzen dana. Horrek, gitxi gorabehera, oin dala 200.000 urtetik 220.000 urte arte irauten dau. Populazino hori doa apurka-apurka aldatzen, hori da eboluzino normala. Preneanderthalak dira.
Neanderthalak gitxi gorabehara oin dala 200.000 urtetik aurrera dagoz. Euren kultureagaz, erdi paleolitoan kokatzen doguz. Gaur egun erdi paleolito zaharra eta erdi paleolito barria be desbardintatzen doguz. Zaharra ailegetan da 100.000 urtera eta barria 45.000 urtera. Hortik aurrera, Neanderthalen beste industria edo beste kultura bat agertzen da, Chatelperron aldikoa. Hauxe oso aztarnategi gitxitan agertzen da gurean, Labeko koban (G), Ekainen (G) eta Aranbaltzan (B). Gitxi irauten dau kultura horrek eta 40.000 urtetan, Neanderthalak guztiz desagertuta dagoz. Hortik aurrera gure espezieak okupauko dau lurralde osoa.
Baina Neanderthalen gainean berba egiten dogunean, 160.000 urteri buruz gabiz berba egiten. Urte piloa da. Askotan pentsau izan da urte horreetan guztietan Neanderthalak bizimodu bardin- tsua egiten jarraituten ebela. Baina ez da holan.
Giro ekologiko oso desbardinetan bizi izan ziran. Eta ez nabil esaten Europa mailan, nabil esaten hementxe bertan, Arratiako bailaran. Adibidez, oin dala 115.000 urte hasi zan glaziazinoarteko sasoi bat. Lehen egoana glaziazino sasoia zan, hotza, danok buruan daukagun hori. Baina glaziazinoarteko sasoi horretan tenperaturea eta klima piloa aldatu ziran. Tenperatureak oso altuak ziran, Euskadi tropikala, gaur egungoak baino 5 gradu altuagoak. Eta agertu ziran makakoak, hamsterrak, eta gaur egun ez dagozan eta epoka glaziarretan be egon ez diran zenbait animalia eta landare.


Eta Neanderthalen kulturea desbardina izan zan sasoi desbardinetan...
Neanderthalak gai izan ziran aldaketa horreei egokitzeko. Kultura eta tresnak egiteko moduak aldatu ebezan. Eta hori Axlorren oso ondo ikusten da. Momentu batzuetan erabilten dabez inguruko arrokak euren tresnak egiteko; beste momentu batzuetan, kanpotik ekarritako arrokak... Momentu batzuetan batez be puntak eta ehizatzeko tresnak egiten ditue, beste momentu batzuetan animalien narruari gantza kentzeako eta erropak egiteko tresnak egiten ditue batik bat. Aldaketa piloa dago. Tresnak ikusita, zelan antolatuten eben bizimodua eta ze teknologia eukien jakin leikegu. Aldaketa asko ikusten dira.
Askotan aldaketa horreek ez dira oso argiak izaten. Baina Axlorren bai, oso argiak dira.


Neanderthal eta Sapiens-en arteko nahasterik gertatu zan Arratian?
Ez dot uste. Oin dala gitxi, pentsetan genduan Axlorren baegoala erdi paleolitoko Neanderthalen kultura nahiko gaztea; hau da asko iraun ebana, oin dala 40.000 urte arte. Baegoalako datazino bat kokatzen ebazana maila batzuk hor. Baina igaz hartu genduzan Barandiaranen bildumatik zenbait hazur eta aztarna, barriro datatzeko eta ikusteko ea egia zan azken erdi paleolitoan Neanderthalak egozala. Eta lortutako emaitzak esaten dabe ezetz. Aurreko datazinoa txarto egoala kontaminazino batengaitik eta Axlorreko azken mailak, Neanderthalen azken mailak, oin dala 50.000 urte baino zaharragoak dirala seguruenik. Ez daukagu data zehatzik baina hori ia segurua da. Eta Sapiens lehenak, oin dala 40.000 urte agertu ziran hemen. Beraz, ez dagoz batera momentu berean.
Neanderthal eta Sapiensen arteko koexistentziarik egotekotan Europako ekialde edo erdialdean izango zan. Edo dana Homo sapiensez beteta egoanean, Iberiar peninsularen hegoaldean akaso Neanderthal batzuek jarraitu eben. Baina hori frogatu barik dago. Oso tarte txikian egon ziran espezie biak batera Europan.

2020/1/1

Ernesto Prat Urzainki "Little"ren "Sokada baten hiru muturrak" lanak irabazi dau Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen Lehiaketea

Nafarrak, genero bako sexu istorio bat kontetan dau, irakurlea harrapatu eta momentu baten be interesa galdu ezin dan narrazino honetan. Bigarren saria, Durangoko Josu Unzueta Ajuriarentzat izan da, Ilargiaren abestia lanagaitik. Arratiako onenari saria, Bediako Karlos Aretxabaleta Ormaetxeak eroan dau, Ortzimugan larrua jo leike ipuinagaitik.


Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen lehenengo edizinoa irabazi dauan Ernesto Pratek daborduko ibilbide bat dauka idazle moduan. Izan be, hiru nobela ditu argitaratuta (Hiru ilargi laurden, 2012; Orpoz orpo, 2014, eta Telleria eta gero, zer? 2017) eta sariak be jaso ditu beste ipuin lehiaketetan.
Ernesto Prat Urzainki, "Little", Berriozar herrian jaio zan 1978an. Nekazaritzari eta zurgintzari lotutako ikasketak egin ebazan eta alor askotan egin dau behar: mendiko peoi, euskera irakasle, zerbitzari, musikari... Skalariak taldeagaz sei urte egin ebazan tronpetea joten eta Kalapite musika taldeko kide be izan zan. AEKn euskaldundu zala, eta atzenengo hamarkada bitan Baztanen bizi izan dala be kontau deutso BEGITUri.

Lekarozen bizi zara, ez da?
Bai, Lekarozen bizi naz. Lekaroz Baztango herri txiki bat da, Elizondotik hur dago. Oin langabezian nago baina atzen lau urteotan Baztango Udaleko Gizarte Zerbitzuak antolatzen daben Enplegu Babestuko monitorea izan naz. Lantalde bat sortzean dabe errenta bermatua jasoten dauan jenteagaz, Baztango mendi, herri eta eskoletan hainbat lan egiteko. Eta lan horreek antolatzea, koordinetea eta gauzatzea zan nire ardurea.


Zeintzuk dira zure zaletasunak? Sokada baten hiru muturrak ipuinean ikusten da eskaladaz asko dakizula. Eskalatzea da horreetako bat?
Eskalatzera joan izan naz nozonoz baina ez naz eskalatzailea. Berez espeleologoa naz. Aurten, kobazuloetako zenbait tokitan soltura gehiago irabazteko, eskalatzera joan izan naz, entrenamentu moduan. Hasikera baten ipuina ateraldi espeleologiko baten girotzea pentsau neban baina lurraren erraiak lar hotzak begitandu jatazan Arratiako Kalenturak berotzeko. Ohartu barik, eskalada girora joan jatan istorioa.


Kontau zure literatura ibilbidea. Hiru eleberri kaleratu dozuz, ez da? Azaldu apur bat eleberrien nondik norakoak.
Errepresino politikotik igesean nengoanean hasi nintzan idazten, egutegiari eta erlojuari denporearen burrukea irabazteko asmoagaz. 2012an Hiru ilargi laurden eleberria argitaratu neban, Baztango Metaziri kolektiboagaz. Arkeologiak eta Kristobal Kolon aurreko Hegoamerikako kulturak presentzia handia daukie kontakizunean. 2014an, Txalaparta argitaletxeko Literotura sailean, Orpoz orpo eleberri erotikoa argitaratu neban. Guardia Zibila gazte protagonistearen bila joaten da lehen atalean eta, atalez atal, ezustekoz betetako igesaldiari ekiten deutso gazteak, politika, umorea eta sexua nahasten dituan traman zehar. 2017an Telleria eta gero, zer? nobela baltza argitaratu neban Elkarren Ateko Bandan sailean. Lekarozen, herritarren borondatearen kontra aurrera eroan gura daben Aroztegiako proiektu turistiko espekulatzailearen gatazkan dago oinarritua liburuko tramea eta Lurra izeneko neska gazte punkia da protagonistea. Bestetik, Hotzak eleberria eta igesean nahiz espetxean idatzitako kronikak, testuak eta ipuinak arnoaesklabuendako.blogspot.com blog personalean argitaratzen dodaz.


Ipuinak be idazten dozuz eta hau ez da irabazi dozun sari bakarra. Zeintzuk dira jaso dozuzan beste sariak?
2009 urtean Pyrenaicako Mendi Ipuinen IV. Lehiaketea irabazi neban Free Peltier Little Horsen lanagaz eta 2012an Iruñeako Udalak antolatutako Egile Berriendako Euskerazko XXIII. Lehiaketearen hirugarren saria emon eusten Lozen izan nintzen lanagaitik.


Zein izaten da zure idazte prozesua?
Lehenik idea etorri behar jata burura, ezpabere ez naz ordenagailuaren aurrean ipinten. Ondoren asmoa garatzeko idea nagusiak zerrendatzen dodaz, berba bategaz edo esaldi bategaz, eta idea nagusi horreek garatzeari lotzean naz. Batzuetan buruan neukanaren antzekoa ateraten da, beste batzuetan, gehienetan, sano gauza desbardina. Idazteko prozesua irekia izaten da, aberasgarria, eta, eskema itxietan tematu barik, bidean sortzean diran argudioai libre eusten deutset.


Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen Lehiaketea irabazi dauan ipuina lehiaketarako eginda dago ala aldez aurretik eginda zeunkan? Zelan sortu zan?
Sokada baten hiru muturrak ipuina Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen Lehiaketarako idatzi neban. "Hitzen uberan" atariaren bidez izan neban lehiaketearen barri eta atxakia polita iruditu jatan neure buruari zeozer idazteko erronkea paretako. Burua lanean hasi zan hasikerako idea zaparradea sortuz eta, gauzak apur bat ordenatuta egozanean, ordenagailuaren aurrean jarri nintzan idaztera.
Ez da egin dozun lehenengo narrazino erotikoa eta nobela baltza be gustukoa dozu. Komentau apur bat.
Baztango Idazleekin solasean irakurle taldeko kidea naz, baita Euskal Nobela Beltzaren Astea antolatzen dauan (H)ilbeltza kolektiboko kidea be. Erdal literaturearen gaindosiaren aurrean euskerazko literatureak Euskal Herrian, eta batez be Baztanen daukan eta izan dauan lekua aldarrikatzeaz gainera, genero baltzak aukera parebakoa eskaintzen dau gure jendarte ustelen lotsak lau haizetara hedatzeko. Bersino ofiziala poderearen bersinoa da eta, Euskal Herrian ondo asko dakigun moduan, gehienetan ez dauka zerikusirik egiagaz. Nobela baltzetako protagonista askok egia bilatzen dabe, gertaeren bersino ofizialaren gainetik, eta holan eregiten dira askotan genero baltzeko tramak.


Irakurle moduan, nortzuk dira gehien gustetan jatzuzan idazleak? Erreferenterik badaukazu?
Erreferenteak bai, jakina, baina ez modu argian. Danerik irakurten dot eta irakurketa bakotxaren eragina hor dago, gehiago ala gitxiago nabaritu arren. Edozein modutan, literatura politikora eta literatura politikoki ez zuzenera joteko tendentzia izaten dot. Literatura kinkia ere sano maite dot, edo kinkiz betetako literaturea.


Zelan ikusten dozu euskal literaturea? Eta euskal literatura erotikoa?
Egia esateko ez jata lar interesetan euskal literaturearen giro orokorra. Sano giro intimistea bilatzen da askotan eta panfleto politikoari bildur handia dago. Literatura gauza serioa da Euskal Herrian, serioegia. Eta burgesa. Egunkarietako kritika literarioak irakurten dodazanean, gehienetan ez naz ados egoten. Sarritan, egurtu daben liburua gustau egin jata eta laudorioz josi dabena infumablea iruditu jata. Eta euskal literatura erotikoaren kasuan... bada, ez dala existiduten esango neuke. Ez dakit literatura erotikoa irakurten dan Euskal Herrian baina, irakurten bada, argi dago ez dala euskeraz irakurten. Gaur egun euskeraz argitaratzen dan literatura erotikoa ikustea baino ez dago. Kri-kri, kri-kri... Basamortua dago.

2019/12/16

GABONAK Kultura jarduera ugari Gabonetan

Arratia, Ubide eta Zeberioko udalak eta alkarteak, ume eta nagusientzako kultura jarduera ugari prestatu ditue Gabon sasoirako. Olentzeroren etorrerea ez da inon faltauko eta Errege Magoen Kabalgatak be egongo dira Areatzan, Bedian eta Igorren. Umeak olgetako aukera parebakoa izango dabe Umeentzako Gabonetako Parkeetan eta nagusiak, batez be, kontzertuak, antzerkia eta kirol jarduerakaz gozatuko dabe.


Arantzazu
Abenduak 24, martitzena
11:30ean, plazan auzoetatik kantari Olentzero eta Mari Domingigaz; 13:00etan, Olentzerok umeai harrerea, ardaoa eta pastela egongo dira; 19:00etan, eleizportalean, euskal presoak etxean egoteko 564 kantau.

Abenduak 27, barikua
10:00etatik 12:00etara, Maddigaz patinetan frontoian. Izena udaletxean emon 23a baino lehen.

Abenduak 28, zapatua
19:00etan, Txoborro magoa herriko tabernan; 20:00etan, bingoa eta kopaua.

Abenduak 29, domekea
11:00etan, umeentzako Scape Room, errealidade birtualeko betaurrekoak eta jolasak frontoian.

Urtailak 4, zapatua
Herri urtekerea Gasteizera: izotz pistea, katedrala... Izena emon udaletxean hilaren 23a baino lehen.

Areatza
Abenduak 22, domekea
10:30ean, eleiza aurrean. AKKBko urtekerea Euskaldunara, Bilboko Musika Bandaren Begiradak haurtzarotik ikuskizunera. Konbidauak: Marife Nogales mezzosopranoa, Bilbao Musikako haur abesbatza eta Bilboko Koraleko haurren abesbatza.

Abenduak 24, martitzena
11:00etatik 13:00etara, tailerrak plazan; 13:00etan, Olentzero eta Mari Domingiren harrerako jantzearen entsegua; 17:00etan, kalejirea herrian zehar, plazatik urtenda; amaieran, Olentzero eta Mari Domingiri harrerea eta jantzan egin plazan. Ostean Gortazar Jauregian egongo dira. Guraso Elkarteak antolatuta.

Abenduak 26, eguena
19:30ean, Demode Quartet taldearen kontzertua eleizan.

Abenduak 30, astelehena
20:00etan, Areatzako Bandaren urte amaierako kontzertua. Eleizan.

Abenduak 31, martitzena
09:00etan, eleiza aurretik urtenda Lamiño Kirol Klubak antolatuta Urrekoatxa eta Ilunbera mendi urtekerea. Saldea, txanpana, gaztaia, pernila eta txorizoa egongo dira.

Urtailak 2, eguena,
19:00etan, Artzaintza Gorbeian. Milaka urteko lanbidearen iragana, oraina eta etorkizuna dokumentala Udaletxeko Areto Nagusian.

Urtailak 5, domekea
18:30ean, Erregenetako Kabalgatea. Karpon hasita eguraldi ona egin ezkero, ostean plazan.

Artea
Abenduak 23, astelehena
11:00etatik 14:00etara, Gabon ekintzak ludotekan; 20:30ean, Evening Prayer Gospel taldea Kultur Etxean.

Abenduak 24, martitzena
11:00etatik 14:00etara, Gabon ekintzak ludotekan; 17:00etan, Olentzerori ondo etorria. Plazatik hasi eta auzoz auzo abestu; 19:00etan, Mari Domingi eta Olentzerori harrerea.

Abenduak 26, eguena
11:00etatik 14:00etara, Gabon ekintzak ludotekan.

Abenduak 27, barikua
Gabonetako Umeen Parkera urtekerea 4 eta 14 urte bitartekoentzat.

Abenduak 28, zapatua
18:00etan, orientazino lasterketea eta askari popularra plazan.

Abenduak 30, astelehena
11:00etatik 14:00etara, Gabon ekintzak ludotekan.

Bedia
Abenduak 17, martitzena
Hilaren 20ra arte, 16:30etik 19:30era, Gabonetako Postal Lehiaketako marrazkiak batu liburutegian; 19:00etan, Arratiako Musika Eskolearen kontzertua eleizan.

Abenduak 20, barikua
Eleizalde Jubilatu eta Pentsionisten Elkarteak antolatuta, Gabon Jai Solidarioa frontoian. 17:00etan, ateak zabaldu, ikastaroan egindako Gabonetako postal eta eskulanen erakusketea, pintxo-potea, perkusino tailerra familian. Motxilak eta ludotekako tailerretan egindako gauzak salgai; 18:45ean, gimnasia erritmiko erakustaldia; 19:00etan, Jauziak taldearen eta umeen euskal jantzen erakustaldia. Etxetik janari pakete bat edo euro bi personako eroan behar da. Jatekoa, Elikagaien Bankurako izango da eta dirua Ekuma: Bissau Gineako osasun lankidetza proiekturako.

Abenduak 23, astelehena
17:00etatik 19:00etara, Gabonetako tailerrak ludotekan.

Abenduak 24, martitzena
12:30ean, Olentzero bila joateko batu plazan; 13:30ean, gaztaina erreak plazan.

Abenduak 26, eguena
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara, Gabonetako Parkea frontoian.

Abenduak 27, barikua
10:00etan, urtekerea Gabonetako Umeen Parkera. Bazkaria eta meriendea eroan behar dira.

Abenduak 30, astelehena
17:00etan, zinea Ploey. Ez duzu inoiz bakarrik hegan egingo pelikulea ludotekan.

Urtailak 3, barikua
17:00etan, urtekera familiarra Arriaga Antzokira Ali Baba eta berrogei lapurrak operara.

Urtailak 5, domekea
18:30ean, Erregeen Kabalgatea, aurretik txokolatea bananduko da.

Dima
Abenduak 18, eguaztena
18:30ean, Andraizeak antolatuta, Jone Ibarruriren berbaldia Zer jaten dogu? Elikagaien alde nutrizionala eta ingurugiroa eta ikuspuntu soziala. Abaroa aretoan.

Abenduak 20, barikua
18:30ean, Juan Manuel Etxebarria eta Gontzal Mendibilen berbaldi-kantaldia Bittor eta biok liburuaren aurkezpena. Zamakola alkartean.

Abenduak 24, martitzena
11:30ean, Olentzero eta Mari Domingi.

Abenduak 26, eguena
City Jump eta Gasteizera urtekerea 2002 eta 2007 bitartean jaiotakoentzat.

Urtailak 5, domekea
Dimako koruak egoitza bietan emonaldia eskainiko dau.

Igorre
Abenduak 18, eguaztena
19:00etan, Arratiako Musika Eskolakoen kontzertua Musikatu bizitza eta urte barri on! Lasarte Aretoan.

Abenduak 22, domekea
18:00etan, Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen sari banaketea. Oihan Vegaren Zergaitik praktikatzen dugu sexua gazteleraz? bakarrizketea eta Ismael Pereiraren showa. Publikoaren artean jostailu erotikoak zozketatuko dira Lasarte Aretoan; 19:00etan, Arratiako Bertso Eskoleak antolatuta, Irudibertsotan, Onintza Enbeita, Aitor Sarriegi, Alaia Martin eta Igor Elortza. Marrazkilaria: Igor Menika. Lasarte Aretoan.

Abenduak 23, astelehena
18:00etan, Arantzarteko gazteen jantza saioa kiroldegiko frontoian.

Abenduak 24, martitzena
12:00etan, Badator Olentzero. Joan baserritar jantzita. Mikeletik.

Abenduak 26, eguena
20:15ean, AMEk antolatuta, Alazne Etxebarria eta Mikel Bermejoren MonoloKos. Ondoren Gabonetako 3 otzararen zozketea.

Abenduak 27, barikua
11:30etik 13:30era eta 16:30etik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea eta Zaztaparrak-en tailerrak aterpean.

Abenduak 28, zapatua
20:00etan, Luis Iruarrizaga Abesbatzaren Gabonetako kontzertua Lasarte Aretoan.

Abenduak 29, domekea
17:00etan, zinea La familia Addams; 19:30ean, La trinchera infinita Lasarte Aretoan.

Abenduak 30, astelehena
17:00etan, Jostailu Azokea, Zaztaparrak eta Maratugaz Kultur Etxean.

Abenduak 31, martitzena
11:00etan, izen emotea; 11:30ean, X. San Silbestre lasterketea. Mozorrotuta joan.

Urtailak 2, eguena
11:30etik 13:30era eta 16:30etik 19:30era, Motxoganen tailerrak aterpean.

Urtailak 3, barikua
20:00etan, Yllana Teatroaren Gag movie Lasarte Aretoan.

Urtailak 4, zapatua
18:00etan, antzerkia Mari Errauskin Lasarte Aretoan.

Urtailak 5, domekea
18:30ean, Erregeen Kabalgatea Mandoia kaletik.

Lemoa
Abenduak 19, eguena
10:00etan, JB Eguzkitza Meabe Ikastetxeak antolatuta, Gaztaina eguna ume eta gurasoentzat eskolan; 17:00etan, Udalak antolatuta, Marrazki Lehiaketako jaia. Margo-ipuinak saioa Ludotekan.

Abenduak 20, barikua
10:30ean, JB Eguzkitza Meabe Ikastetxeak antolatuta, Olentzero eta Mari Domingi eskolatik udaletxera.

Abenduak 22, domekea
Udalak antolatuta, ludotekakoen urtekerea Gasteizera 2008 eta 2011 bitartean jaiotakoentzat.

Abenduak 24, martitzena
11:00etan, Olentzero eta Mari Domingi Lemoatik.

Abenduak 25, eguaztena
Ganzabal Mendi Taldearen, mendi urtekerea Urkiola-Anboto (1.331 m.).


Abenduak 26, eguena
11:00-14:00 eta 17:00-20:00, Gabonetako Haur Parkea kiroldegian; 19:30ean, Bentazaharreko mutiko alaiak kantujiran. Kresalatik hasita.

Abenduak 30, astelehena
Lemoako Udalak antolatuta, ludotekakoen urtekerea Bilbora 2012 eta 2015 bitartean jaiotakoentzat.

Abenduak 31, martitzena
12:30ean, Eneko Zamalloa Memoriala. Lemoako IX. Gabonetako Lasterketea. Elizondon.


Harriketarrak Gazte Asanblada
Abenduak 22, domekea
18:00etan, Puski eta Txurruskiren umeentzako ikuskizuna.

Abenduak 24, martitzena
18:30ean, Olentzero joango da Gaztetxera.

Abenduak 27, barikua
Txatxarrike Egune.

Abenduak 29, domekea
20:00etan, Jausiko haz eta Pintxo Lehiaketea.

Abenduak 30, astelehena
18:00etan, Mandala tailerra.

Ubide
Abenduak 24, martitzena
19:00etan, Olentzero plazan.

Zeanuri
Abenduak 20, barikua
18:30ean, bertso musikatuak. Ez da kasualitatea, Alaia Martin, Uxue Alberdi, Miren Amuriza eta Oihana Iguaran bertsolariakaz. Kultur Etxean.

Abenduak 22, domekea
18:30ean, Gorbeiatik Gorbeara, Elena Ocasar eta Aitor Intxaurragaren ikus-entzunezkoa. Kultur Etxean.

Abenduak 23, astelehena
19:00etan, Gabonetako kontzertua. Zeanuriko korua eta txistulariak. San Isidro eleizan.

Abenduak 24, martitzena
Olentzero dator. 11:30ean, plazea apaindu; 17:00etan, Olentzeroren etorrerea.

Abenduak 26, eguena
19:00etan, identidade sexuaduen gaineko berbaldia Iñaki Goñiren eskutik. Kultur Etxean.

Abenduak 27, barikua
18:30ean, Gontzal Mendibil eta Iñaki Garcia Uribegaz Gorbeiako kontuak eta kantuak. Kultur Etxean.

Abenduak 28, zapatua
17:00etatik aurrera, pelotea. Bigarren Mailako Binakako Txapel- ketako kanporaketea. Frontoian.

Abenduak 29, domekea
18:30ean, Artzaintza Gorbeian. Milaka urteko lanbidearen iragana, oraina eta etorkizuna dokumentala. San Isidro eleizan. Aurretik Argazki Lehiaketako sariak bananduko dira. Erakusketea 24 eta 31n goiz eta arrastiz udaletxe azpiko gelan.

Abenduak 30, astelehena
18:30ean, Gorbeia Suzien 2020. Skyrunner World Series-eko lasterketea. Oihana Azkorbebeitia korrikalaria eta Iñaki Uribetxebarria Euskal Selekzinoko hautatzailearen berbaldia. Kultur Etxean.

Abenduak 31, martitzena
11:00etatik aurrera, San Silvestre lasterketea. Taloa eta saldea.

Urtailak 3, barikua
09:00etan, Iruñeara urtekerea.

Zeberio
Abenduak 17, martitzena
Hilaren 31ra arte, Arratiako Tranbia erakusketea. Udaletxean.

Abenduak 18, eguaztena
18:00etatik 20:00etara, Errementari museora bisitea.

Abenduak 20, barikua
18:00etan, ballet erakustaldia plazako frontoian; 19:00etan, Artzaintza Gorbeian. Milaka urteko lanbidearen iragana, oraina eta etorkizuna dokumentalaren aurkezpena udaletxean.


Abenduak 22, domekea
14:00etan, euskal jantzen erakustaldia plazan; 20:00etan, kontzertua, musika kubatarra Ermitabarriko San Antonio ermitan.

Abenduak 23, astelehena
20:00etan, Xabier Madariaga Ur Handitan Motxiladun umeak udaletxean.

Abenduak 24, martitzena
17:30ean, Olentzeroren etorrerea Ermitabarritik plazara; ondoren txokolatea plazan.

Abenduak 26, eguena
12:00etan, Etxazo auzoko jaiak. Mezea San Esteban ermitan, herri kirolak...

Abenduak 27, barikua
20:30ean, Bola jaurtiketea eta taloak Ermitabarrin.

Abenduak 28, zapatua
12:00etan, San Tomas zaharra Barbatxaon.

Abenduak 30, astelehena
18:30ean, Juan Manuel Etxebarriaren berbaldia Euskeraren transmisioaren garrantzia udaletxean.

Abenduak 31, martitzena
10:00etan, Austarri Mendi Taldeak antolatuta, Tontorrandin agur 2019 urteari. Bolanderak, txanpana, hamaiketakoa... plazatik urtenda.

Urtailak 3, barikua
19:00etan, zinea euskeraz Leo da Vinci: Mona Lisa misioa udaletxean.

2019/12/1

ABENDUAREN 3A Euskerearen Eguna, datorren urteko Euskaraldiari begira

Igaz egin zan lehenengoz Euskaraldia, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozial masiboa eta izan eban eraginaren balorazinoa egin ostean, urte birik behin egitea ebatzi dabe antolatzaileak. Beraz, bigarren edizinoa datorren urtean izango da. Euskerearen erabileran eragiten dau eta hori da euskalzaleen kezka nagusia. Eta Euskerearen Egunaren helburua be horixe dana lez, aurten datorren urteko Euskaraldia aurkeztuko dabe hainbat herritan.


Arantzazu, Areatza, Bedia, Dima eta Igorren, beste ekintza batzuen artean, Euskaraldiari begirakoak dagoz. Holan, Arantzazun, Arantzazuko Kultur Batzordeak antolatuta, Euskaraldiari bultzadea emoteko, sare bat egingo da Euskaraldiagaz lotutako desioak eta bizipenak itsatsiz. Euskerearen Egunean bertan izango da, 18:30ean, Kultur Gunean. Partaideen argazkia atera eta manifestua irakurriko dabe. Amaituteko, txokolatea eta bizkotxoak egongo dira egunari amaierea emoteko.
Areatzan, Euskaraldiaren aurkezpena hilaren 13an izango da 19:30ean. Ilaski Serrano telebistako aurkezlea egongo da bertan. Euskerearen Egunean, abenduak 3, Guraso Elkarteak antolatutako ekintza bat egongo da eskoletan, bigarren eskuko jolasen merkadu txikia, txapa tailerra eta txokolatea eskolako aterpean, hain zuzen be. 19:00etan, Euskera Batzordeak antolatutako Andre eta jabe, poesia, bertsoa eta musikea buztartzen dituan ikuskizuna egongo da Udaleko Areto Nagusian.
Aurretik, abenduaren 1ean, "III. Euskerea plazara atera" herri irakurketea egin zan, 50 lagunek hartu eben parte bertan.
Bedian, abenduaren 9an, 18:00etan, herriko liburutegian egongo dira Euskaraldia 2020ko antolatzaileak zeintzuk diran emon beharreko pausuak eta egin beharreko ekintzak azalduten.
Diman barriz, hilaren 2an,19:00etan, berbaldia egongo da Euskaraldia gehiago, gehiagorekin, gehiagotan titulupean, Abaroa Aretoan. Hurrengo egunean, 17:30ean, ekitaldia egingo dabe frontoi txikian. Bertan, adierazpena, bideoak, jantzariak, bertsolariak eta abar egongo dira. Bitartean sinadura bilketea egingo dabe "Nigez harremanak euskeraz" izenpean. Ospakizunakaz amaituteko, hilaren 6an, 18:00etan, Bakean dagoena, bakean utzi atzezlana eskainiko dabe Abaroa Aretoan.
Diman bideoak be grabau dabez herritarrak. Dimesten Herri Hezitzailearen alkarteak, herriko ume eta gaztetxoen berba eta irudiz osotutako bideo bat egiteko, abenduaren 2a baino lehenago Zer da Euskara zuretzat? itaunari erantzuten deutsien 20 segundoko bideoak bialtzea eskatu eutsen dimoztarrai.
Igorreztarrak, 18:00etatik 19:00etara, Euskaraldiagaz lotutako bizipen eta gurariak idatzi eta eskegiko dabez Kultur Etxeko plazan horretarako prestatuko daben sarean. Gero, 19:00etan, ekitaldia hasiko da Kultur Etxean. Han, Inbiu eguneko irudiak ikusi, esaera zaharren bideo lehiaketaren bideo emonaldia eta sari banaketea eta datorren urteko Euskaraldiaren aurkezpena egingo dira.
Artean be, euskereagazko desioak idatzi eta eskegiko ditue plazan 17:00etatik 19:00etara. Bitartean, 17:30ean, Altxorraren bila ibiliko dira umeak eta 18:00etan, taloak egongo dira. Gero, jantza modernokoak girotuko dabe euskerearen jaia Gure nahia kantuaren koreografiagaz.

Ume eta nagusientzako ekintzak
Zeberion euskaldun barriak izango dira protagonista Euskerearen Egunean. Baina aurretik, 15:00etan, eskolako umeak Peru Tximaluze liburuaren irakurketa jarraitua egingo dabe. XIX. mendean Heinrich Hoffmannek sortutako ipuina da Peru Tximaluze, Jürgen Lange alemaniar jatorrizko zeberioztarrak eta Zeanuriko Jurek Ziemkiewiczek itzuli, eta 2008an Zertu Kultur Elkarteak argitaratu ebana Zeberioko Udalaren laguntzeagaz. Ondoren, 18:30ean, Zeberion bizi diran euskaldun barriak euren bizipenak konpartiduko dabez udaletxera hurreratzen diranakaz.
Zeanurin, Euskerearen Egunean, ekitaldi bat egingo dabe herriko hainbat alkartek eskolan 16:30ean. Testu bateratua irakurri eta danak batera abestu egingo dabe. Ondoren txokolatea bananduko da. 17:30ean, udaletxean, hilaren 15ean izango dan Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoen Bizi dantza ikuskizunerako sarrerak erosi ahal izango dira. Ikuskizun barri honetan, pailazoak jantzan ipiniko ditue umeak eta nagusiak. "Zatoz gugaz jantzara, atera zure animalia plazara!" dinoe Katxiporretakoak ikuskizunaren sinopsian.
Baina aurretik be hasita egozan zeanuriztarrak euskerearen inguruko jardueretan parte hartzean. Izan be, zemendiaren 30ean, Zeanuriko Eguzkiola Kultur Elkarteak, Lekorneko (Lapurdi) Baigura ikastoleagazko jardunaldi solidarioa antolatu eban. Erronkarierearen gaineko berbaldia, bertso bazkaria eta Kantu Bat Garakoen kantaldia egon ziran, euskerearen aldeko beste ekintza batzuen artean.
Lemoan be aurretik egin ebezan euskerearen aldarrikapen eta ospakizuna, zemendiaren 25eko aldarriagaz bat eginda, 29an, hain zuzen be. Berba egitea, komuniketea izan zan bitartekoa eta helburua bera eta horretarako berbodromo bat antolatu eben. Hogei personak hartu eben parte, "Aske maite, aske bizi" gaiaren inguruan.

2019/11/17

Auzo kofradiak

Auzo kofradiak herri ondasunak gobernetan dabezan administrazino erakunde zaharrak dira, eta oindino be Bizkaiko herrietako eta oro har, Euskadiko auzo kopuru handi baten konserbetan dira.


Sarrerea. Historia apur bat egin daigun. Ahozko tradizinoaren arabera, gure edadekoen ahotan entzunda, auzo kofradiak elizateak baino lehenago sortu ziran, Erdi Aroko erdiko mendeetan. Gatxa da auzo kofradien antxinatasun hori baieztatzea. Segurtasun handiagoagaz esan daikegu Behe Erdi Aroaren amaieran eta Aro Modernoaren hasikeran, hau da, XV. mendeko atzen hamarkaden eta XVI. mendeko lehen hamarkaden artean, auzo kofradiak Bizkaiko landa eremuetako bizitzan dagozala. Beste horrenbeste esan daiteke Arabari eta Gipuzkoari buruz, non auzo kofradiak "kontseju" eta "ermandade" deitzean diran, hurrengoz hurrengo.
Hainbat dira aitatuko doguzan puntuak, eta auzo kofradien sorrerea adierazoten ez badabe be, bai adierazoten dabe Erdi Aro berantiarrean finkatu zirala:
1) 1452. urtean Batzar Nagusietan Bizkaiko "Foru Zaharra" deritxana onartu zan. Bertan, hidalgoaren figurea zentrala da; izan be, lege-testu horretan jasotako eskubideen jaube eta ondasunen jaube da, eta herentzian itxi ahal izango ditu. Holan, gizon gerlarien Erdi Aroko klanak bidea ixten deutsee gizonezkoai orokorrean, aurrerantzean euren bizi- tzak eta ogasunak Foru Legearen babespean gobernau daikiezan gizabanakoai.
2) "Jauntxoen" eta banderizoen leinuen arteko bando gerren amaiereak bakea ekarri eban, edo gitxienez, egonkortasun sozial handiagoa, momentu aztorauak biziten denporea eroian Bizkaia haretara. Errege-erregina Katolikoak tronura heldutean eta aurrez aurre egozan alderdietako buruzagiak erbesteratzeko zigor neurriak ezartzean, burruka bortitzak amaitu ziran.
3) Gerra horreen amaiereagaz batera, baserriaren agerpen orokorra gertatzen da, eta horrek erabat aldatuten dau landa erakundeen konfigurazinoa. Baserria, bizitegi eraikuntza bat da, familia ekoizpenera eta konsumora bideratua, eta etxe bat eta hainbat baso eta lur hartzean dauz. Etxeari etxaldea esaten jako, eta etxekoen basoai, etxe-basoai.
4) Auzoko ermiten sorrerea. Zerbitzu edo gurtza kristaua funtsezkoa zan etxeko bizilagunen artean. Tenplu txikien eraikuntza, helburu erlijiosoa beteteko egin zan. Tenplu horreei eusteko zenbait ondasun emon jakiezan: tenpluari erantsitako gela xume bat ermitauarentzat, edo etxebizitza bat; beste kasu batzuetan, kanpai-jole/sakristauarentzat edo serora/freilarentzat, jagoteko ardurea eukienak, eta inguruan kokatutako mendi edo zelairen bat, zugazti eta/edo laborantzeagaz. Ermita horreetako askok elementu artistikoak ditue fatxadan, esate baterako, sartzeako ateak edo leihoak, gotiko berantiarrekoak. Kronologikoki XV. eta XVI. mendeen artean kokatzen doguz. Egia da ermita honeen aurretik tenplu kristauak egon zirala: eleiza partikularrak edo patronatukoak eta izakera pribaduko ermitak, gehienak Erdi Aroko jaunenak, euren debozinoko santu jakin batzuenganako altxautakoak.
Arratian, horren adibide dira Urkizuko (Igorre) San Bartolome baseliza desagertua dagoana, edo Altzustako (Zeanuri) Santa Luzia baseliza, eta Lamindaon (Dima) eta Ipiñan (Zeanuri) dagozan patronatuaren eleizak. Bestalde, elizateetako parrokia eleizak baino lehenagoko eleiza txikerrak daukaguz, antxinako parrokiak, hain zuzen; berbarako, San Kristobal eta Santa Luzia Elgetzun eta San Andres Zumeltzun, biak Igorren, edo Altzustako San Migel eta Otzerinmendiko San Lorentzo Zeanurin. Auzoko ermita askok, baita Erdi Aroan sortutako parrokia funtzinoa eukien tenpluak be, aitatutakoak legez, auzo kofradien egiturearen oinarria izan ziran. Auzoko ermiten kasu batzuk honako honeek dira: Diman, Olazabalgo San Roke, Bargondiako Santa Apolonia, Obako San Juan eta San Antolin, Bikarregiko Santa Ageda...; Zeanurin, Asterriako San Andres, Urkistako San Migel Uribeko kofradian, Altzuagako San Juan, Ipiñaburuko Santa Ageda...
5) Antxinatik egon ziran mendi komunalak. Gizaldietan zehar, XIX. eta XX. mendeak arte, herri-mendiak elizateen edo auzo kofradien jaubetzako ondasun higiezinak ziran, eta, izenak berak dinoan moduan, erabilera eta aprobetxamentu komunekoak edo publikokoak. Elizateak "komuneko" mendiak edo ejidoak ebezan, eta kofradiak "kofradi-basoak". Bietan basoetako egurraren ustiapena eta aziendearentzako larreen eta belardiena sano garrantzitsuak ziran herritarren eguneroko mantenuan.
Auzo kofradien kasuan, bakotxak bere jurisdikzino eremuan eukan bere lurraldea, mugarri handiakaz mugatutako mendiak hartzean ebazana, eta handik, ezkurrak, gaztainak, zugatzen hostoak, irak, onddoak eta abarrek, eta karobietatik karea edo burdinoletarako landare ikatza lortzeako landuten ebazanak. Era berean, hostozabaleko espezieak (haretxak, pagoak, gaztaina-arbolak...) landatzen ebezan. Lan hau "landare-imintze" deitzean zan eta kodfradietako kideak auzolanean egiten eben.
Kofradiak beren-beregi horretarako zan kargu bat eukiten eben, ondasun hori kudeatuteko: alkate montazgero edo basazaina. Kofradi-basoak etxeetatik udal ejidoak edo komunalak baino hurrago egozan mendiak ziran. Azken honeek, garaiera handiagoko eremuetan egoten ziran, mendi-saroien edo artzain-saroien ondoan.
Auzolana. Auzo kofradien bereizgarrietako bat da auzolana; adibidez, baselizaren edo bere jaubetzako beste ondasun batzuen egoera ona zaintzeako zereginetan dago: teilatuak konpontzea, zelaiak garbitzea, bolatokiak, mendiak... Beste lan bat, beste sasoi baten funtsezkoa zana kofradien bizitzan, eta gaur egun egiten ez dana, kofradi-bideak zaintzea zan. Lan horreri "bidegintze" deritxo.
Maiordomoa eta Basazaina. Urtean zehar data seinalau bat ermitearen titularra dan santuari eskainitako jaieguna izaten zan, eta da. Ekitaldi hori antolatzeaz kofradiako beste kargu garrantzitsu bat arduratzen zan, maiordomoa. Bere agintaldian jaieguna antolatu eta tenplua zaindu eta garbitzeaz arduratzen da. Ikusten dogunez, kofradiak euren existentzian funtsezkoak diran ondasun biren inguruan antolatzen dira: tenplua edo baselizea, eta herri-mendiak; eta kargu bi dagoz: maiordomoa eta basazaina edo alkate montazgeroa. Era berean, persona hori dagoan kofradietan, erakunde horretako presidentea izango da karguan dagoan bitartean, eta gainera, bera arduratuko da ohiko batzarren, edo beharrezkoa bada, ez ohiko batzarren deialdiak egiteaz, baita kofradiaren liburuak eukiteaz be (kontu-liburua, partaide diran kideen zerrendea, ordenantzak, estatutuak edo erregelamentua...).
Sutegiak. XVI. mendetik finkatuta egozan auzo kofradiak, gitxieneko etxe partaide kopuru bat izan behar ebela: 14, hain zuzen. Xehetasun gisa, esan behar da Asterriako kofradian (Zeanuri) Amalauetxeta izeneko etxe bat egon zala, hamalau etxeren alkartzeari erreferentzia egiten deutsana. Kopuru hori abiapuntutzat hartzean da euskal landa komunidadeen antolaketa ekonomiko-administratiboan. Gehienekoa hogeta hamarretik gorakoa da, Ipiñaburu eta Olazabal kofradien kasuan, berbarako. Etxe bakotxak su/etxe bat dauka, eta kofradian daukan eskubideari "sutegia" deitzean jako. Garaiak aurrera egin ahala, etxe batzuk etxebizitza bitan banandu ziran euren suakaz, eta sutegiak erdi sutegitan banandu ziran, hauxe zan ordezkaritza izateko gitxieneko kopurua eta botoa emoteko eskubidea kofradiaren bileretan; beste etxe batzuek, barriz, sutegiak banandu beharrean, sutegi bi bildu ebezan etxe bakar baten. Horren guztiaren ondorioz, XIX. mendearen hasikeratik aldatu egin zan, batez be, sutegietako partaideen kopurua. Sasoi haretan, presino demografikoaren ondorioz, etxe barriak eregi ziran herri-lurretan; holan, Diman, 1845ean, Elgabide izeneko baserria eregi zan, eta haren jaubeak, Manuel de Bernaolak, 1846an Indusiko kofradiari jagokon sutegien erregistroan inskribiduteko eskatu eban, "Bere eskubide eta betebehar guztiakaz" (Ruper Lekueren obratik hartutako erreferentzia). Holan, bada, baserri barriez eta herrietako plazetan eregitako etxe barriez osotutako sutegi barriak sartu ziran antxinako sutegietan, eta horren ondorioz, auzo kofradiak pisu handiagoa izan eben herrietako eguneroko bizitzan. Izan be, udalak, XVIII. mendearen amaieran, gastu handiagoai aurre egiteko arazo ekonomiko larriak izaten hasi ziranean, euren ondasunen zati bat saltzera behartuta ikusi ziran, esate baterako, mendi komunalak. Zeanurin mendi horreek auzo kofradietara pasetako saiakerak egin ziran arren, azkenean ez zan holan izan. Urte hareetan, 1782an hain zuzen, dokumentu historiko bat jaso genduan, inoz argitaratu bakoa, eta M. Rotaeche jaunaren adeitasunari esker eskuratu ahal izan dogu. Dokumentu horretan, anaitasun baten sorrerea aitatzen da, etxeetako ohiko suteak eragindako galerai aurre egiteko. Ekimen hori aurrendaria izan zan bere eremuan, eta Ipiñaburuko kofradiako sutegietako bizilagunak egin eben. Gero, baserri eta etxeetako jaube gehienak be gehitu ziran.
Eskubideak eta betebeharrak. Sutegiak beti egon dira eta dagoz jaubetza bateri lotuta, baina jaubetza horrek (etxea/etxe multzo edo kofradiatik erositako mendia/kofradi-basoa) sutegi-eskubidea izan behar dau erantsita eskrituran. Heredatzeko unean, etxea/baserria edo "kofradi-basoa" eta sutegia lotuta dagoz. Jaubetza persona bakarrekoa da, eta jaubetza horren jaubea da kofradian karguak euki daikezana. Auzoan bizi diran errentariak ez daukie eskubiderik kofradian. Betebehar gisa ezartzen da sutegiaren titularrak txandaka jagokon kargua hartzea batzarrean, izentatzen daben urtean, etxe zerrendearen eta kofradian sutegi-eskubidea daukien kideen arabera.
XX. mendea. Aro garaikidean, batez be Bizkaiko industrializazinoaren lehen momentuetatik, horrek dakarzan gizarte aldaketak (lehen landa exodoa, obrerizazinoa, gero eta indibidualismo handiagoa...) landa eremuetara heltzean dira. Jaube txikiak, baserrietako biztanleak, modernidadean sartu dan mundu baten, tradizino dira. Baserriak eregiteari ixten jako, abandonetan be hasten dira. Herrixkako bizimodua eta etorkizun ekonomikoa krisian sartzean dira uriguneen bultzada indartsuaren aurrean. Eraldaketa giro horretan, komunidade alkarte txikiak, auzo kofradiak legez, aldaketak ditue: XX. mendeko 30eko hamarkadatik aurrera eta hurrengo hamarkadetan, herri-mendien enkanteak egiten hasi ziran. Ondasun horreen banaketak antzeko loteetan egiten dira, hedadureari eta kopuruari jagokienez, jaube bakotxak daukan sutegi-kopuruaren arabera. Mendi komunalak sutegien jaubeen eskuetara paseteak nabarmen murriztuta ixten dau kofradien ondarea. Eskualdaketa horrek ez dau zelanbaiteko polemikarik izango. Kofradien baliabideak eta etorkizuna oindino kaltetuago geratuko dira hirurogeiko eta hirurogeta hamarreko hamarkadetatik aurrera. Landa eremuko biztanleriaren zahartzeak, esaterako, ez dau erreleboan lagunduten auzo kofradiak moduko ehun urteko erakundeak indarrean manteniduteko. Horreri, gainera, lege zailtasunak gehitu behar jakoz komunidadearen erabilerako ondasunak eskrituratzeko orduan, neurri baten landa guneen errealidadetik urruntzearen ondorioz.
XXI. mendea: lege esparru baten bila. Egoera delikadu horregaz heldu ginan XXI. mendera, eta puntu horretan kofradia batzuk euren egoera juridiko-administratiboa erregularizetan saiatzen dira; hau da, euren existentzia propioa aitortzen ez dauan lege linbo batetik ateratzen. Lana gatxa da, baina ezetuten dogu kofradiaren bat, esaterako, Zeanuriko Asterria, ondasunak eskrituretea lortu dauana. 2015. urtean, ordura arte indarrean egoan legeak ekarren zailtasunaren jakitun, Euskadiko notario eta abogadu talde batek, horreen artean Bizkaiari jagokonez, Juan Antonio Gomeza Villak, Bilboko notarioak, eta Nazario Oleaga Páramok, Bilbon bulegoa daukan abogaduak, Eusko Legebiltzarrak ekainaren 25eko 15/2015 Legea onartzea lortu eben. Lege esparru barri horrek, 16. artikuluan, auzo kofradiak soziedade zibil bihurtuteko aukerea emoten dau, eta, soziedade zibil barriko bazkideak onartuten badabe, sutegiak edo kofradiako beste ondasun batzuk saldu ahal izango dira. Gainera, Jaubetza Erregistroan erakunde propio gisa agertzea lortu gura da. Hori guztiori, etorkizuneko belaunaldientzat gure aurrekoen ondare dan ondasuna babesteko; balio historiko eta kultural eta handikoa, nahiz eta balio ekonomiko eta sozial txikiagokoa izan. Amai- tzeko, Arratiako eta inguruetako auzo kofradietako kideak animau gura doguz auzoetako ondasun komunitarioak idatzi eta erregistrau dagiezan.

* Oharra: lau urte honeetan, lege barria indarrean dala, eta abogaduak eta notarioak hasteko ebatzia hartu ondoren, Euskadiren barruan esperientzia pilotu gisa Bizkaian, Zeanurin hain zuzen, eskrituratu dira lehenengotik Altzustako kofradiaren ondasunak, eta ointsu, Otzerinmendiko kofradiarenak.

2019/10/31

ESKUBIDEAK Umeak be indarkeria matxista instituzionalaren biktima diranean

Bizkaiko Probintzia Auzitegiak, 2018ko abenduan, Foru Aldundia inputau eban, Igorreko Irune Costumero eta bere alabea indarrez bananduteagaitik. Izan be, Probintzia Auzitegiak "delitu zantzuak" ikusi ebazan horretan, eta bananduteko agindua emon ebenen kontrako errekursorik onartzen ez dauan auto irmoa emon eban.


Antonia Giner Cucalella, Balorazino eta Orientazinoko Zerbitzu burua, Consuelo Alonso Vergara, Haurtzaro Zerbitzuko burua, Sergio Murillo Corzo, orduan Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendari nagusia Gizarte Ekintza Sailean eta oin Gizarte Ekintzako Diputadua, eta Maika Urutxurtu Cueva gizarte langilea dagoz inputauta. eta Bizkaiko Foru Aldundiari be "jagokon" erantzukizuna egozten deutso autoak. Lehenengo aldia da, haur zerbitzu bateko arduradunak akusaduen aulkian jarriko dirana.
Ha-ta guzti be, 2019ko urri bigarrenean, oindino epaiketearen zain, ama-alabak bananduta jarraituten dabe. Hori dala-eta, umeak "kalte psikologiko larriak" dituala dinoe BEGITUk konsultautako hainbat iturrik.
Asko dira banandutako ama-alabak, amak aitaren kontra umea erabilten dauan akusazinopean. Horregaitik, ustezko Guraso Alienazino Sindromeari erresistentzia egiteko, hainbat alkartek Red de Resistencia contra el SAP sarea aurkeztu eben Bilbon urri bigarrenaren 1ean, "adinbakoak arriskuan ipinten dituan andrazkoen kontrako egiturazko indarkeria hau bisibilizau eta salatuteko".
Gure Sarea izeneko plataformeak be antzeko egoerai egiten deutse aurre, umeenganako sexu abusuen kontrako lanean dihardu eta. Izan be, abusu kasu gehienetan froga bakarra biktimearen testigantzea izaten da, eta hemen be defenseak amarengana desbideratzen dau fokoa, esanez, asmatu egin dauala edo umea konbenzidu, akusazinoko froga bakarra desmontauz. "Ez da umea baloretan eta enfoke hau erabilten da indarkeriaren biktima dan umeak egin behar dauan ibilbide osoan" dino Gure Sareako Maitane Urizarrek. Arratiako kasu bat be heldu da plataforma honetara.
Kasu asko heltzean jakiez. Horreetako zenbatetan apliketan daben instituzinoak, amak seme-alabetatik urruntzeko, umea erabilten dabilenaren aurreretxia, ez dakie. "Ama faltsu eta manipulatzaileez eta mehatxu bila dabizen andra saminduez osotutako gizarte imaginarioa dago. Batzuetan ez da esango ez Guraso Alienazino Sindromea (GAS), ez instrumentalizazinoa, ez memoria faltsua, baina indarkeria patriarkal hori arlo guztietan dago (gizarte langile, epaitegietako talde psikosozial, epaile eta abar). Eta umeen babeserako dirudien leku asko GASaren aldeko lekuak dira".

Existiduten ez dan sindrome baten itzal luzea
Richard Alan Gardner AEBetako armadako psikiatrak sortu eban Gurasoen Alienazino Sindromearen kontzeptua 1985ean. Honen arabera, guraso batek, normalean amak, sinistu arazo egiten deutso umeari, sexu abusuak edo tratu txarrak jasan dituala. Sindrome honen kontrako tratamentua ez da medikua, legala baino: umea amarengandik urrundu behar da.
Holan definidu eban Gardnerek ustezko sindrome hau: "...GAS garuna garbitzea da. Gurasoetako batek, normalean amak, semea edo alabea aitaren kontra ipinten dau, (...) aita semearen edo alabearen bizitzatik kentzeako, hura desagerrarazteko, eta haurra bere aitak sexu abusuak egin deutsazala uste izateraino heldu daiteke...". Diagnosiaren gainean hau dino Gardner-ek: "...GASa diagnostiketan danean, haurraren zaintza eta kustodia berehala aldatu behar dira, eta faltsukeriaz akusautako aitari emon behar jako, umeak amagaz kontakturik izan barik".
Medikuntzak ez dau hau onartzen eta horregaitik ez dago sartuta DSM-n, (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) buruko gaixotasunak sailkatzeko nazinoarteko eskuliburuan. Neuropsikiatriako Espainiako Elkarteak eta OMEk be asmatutako sindrome horren erabilerea salatuten dabe, eta inongo alkarte profesionalek edo zientifikok ez dau onaruten. Podere Judizialaren Kontseilu Nagusiak adierazo dau honen aplikazinoak andren eta umeen giza eskubideak urratuten dituala.
Ha-ta guzti be, eta hasikera baten psikologo eta espezialistak kontuan hartu ez arren, egun badagoz GASa defendiduten daben psikologoak. Ustezko sindromeari izena aldatuta, hori bai. Holan, "gurasoen interferentzia" edo "instrumentalizazinoa" erabilten dira, besteak beste, tratu txarren biktima diran andra eta biktima bikarioa diran umeen kontrako tresna eraginkor hau izentatzeko. "Gizon biolento guztiak eta euren abogaduak amari leporatzen deutsie seme-alabak instrumentalizetea. Beti. Indarkeriak eragindako kasu guztietan oinarrizko argudio hori agertzen da, esanez aita kendu gura dala umeen bizitzatik. Umeak pentsauko ez balebe legez, subjektibotasunik ez balebe bezala. Hori atzerapausu larria da umeen giza eskubideai jagokienez" azaldu deutso BEGITUri Sonia Vaccaro psikologo forenseak.
Urizar, Gure Sarea taldeko kidearen arabera, "1989an, umeak eskubideen subjektu gisa onartu ziran, eta estaduak eskubideok betetera eta bermatzera behartu ebazan. Sexu abusuen kasuan, haurtzaroaren garapenari buruzko ezagutzak argi itxi dau Haurren Kontrako Sexu Abusuaren (HKSA) kontakizun baten aurrean haurrak ez dauala guzurrik esaten. Aurrerapena nahiko azkarra izan zan, mendean zehar Henry Kempek tratu txarreko haurraren sindromea definidu eban, azkar hedatu ziran babes sistemak ezarri ziran, eta abar. Alkarteak haurraren eskubideen alde egindako lan handiak eta sexu erasoen kontrako mobimentu feministearen salaketak haurren aurkako sexu abusuak ikusgarri egin eben". Baina oin, "lege maila eta zientziako aurrerapenak, eta umeen eskubideen gaineko kontzientzia sozialaren hazkundeak harresi bat topau dabe" dino Urizarrek.

Indarkeria instituzionala
Euskal Autonomia Erkidegoan, Balora izeneko "Arrisku eta desanparo egoeren larritasuna balioesteko" tresna dago. Udal eta lurralde mailako gizarte zerbitzuetan derrigor bete beharrekoa da eta 2017an eguneratu zan.
Tratu txar psikiko atalean, "Haur edo nerabea erabiltea guraso figuren arteko gatazketan eta haur edo nerabeentzat esanguratsuak diren eta bizikidetza nukleoko parte diren beste senide batzuen arteko gatazketan" azpiatala dago. Eta definizinoa hau da: "Bi guraso figurek aktiboki erabiltzen dute haurra edo nerabea batak besteari kalte egiteko eta/edo haurra edo nerabea beste guraso figurarengandik behin betiko urruntzeko".
Balora-ren definizinoa eta GAS- arenaren arteko antzekotasuna beraz, nabarmena dala dino Vaccaro psikologo forenseak: "Eusko Jaurlaritzak apliketan dauan protokoloa GAS dan galdetzen deustazu, bai. Bai, hala da. Eta sistematikoki apliketan da".
Foru Aldundiko Familia Topaguneetan be sistematikoki apliketan dala Gardner-en mehatxuaren terapia jakinarazo dabe hainbat alkartek. Umeari aitagaz ez badago, amagaz barriro inoz ez dala egongo mehatxatutean oinarri-tzen da "terapia" hau. "Aita maitatu behar dozu, zure aita ona da. Aita-alabatan olgauko gara. Eta umeak esaten dauanean amagaz egon gura dauala, 'aitagaz ez bazara egoten, ez dozu ama gehiago ikusiko' esaten deutsie" dino Irune Costumero GAS-aren kontrako Plataforma Lunako kideak.
Plataforma hau 2009an sortu zan GAS eta familia topaguneen kontra. "Topagune honeek ez dira inoz izan eta ez dira inoz neutralak izango, ez dira olgetan ibilteko guneak eta ez deutsee biktimai ezelango segurtasunik emoten. Ze hara derrigor joaten diran ama eta umeak biktimak dira. Ezin dogu ahaztu" dino Ester Ruiz Plataforma Lunakoak Tribuna Feminista aldizkari digitalean. "Tratua umiliagarria da, urruntze-aginduak ez dira beteten eta umeak aitagaz hartu-emonetan jartzera behartzen dira, gura ez badabe be".
Balora-ren erabilerea ama erruduntzat joten dauan genero aurreretxi misoginoan oinarritzen da. Teorian, guraso biai aplikau ahal jako. Hobeto esanda, aplikau behar jako. Baina andrai apliketan jakie bakarrik edo ia bakarrik. Daturik ez dago, ez diralako publikoak. "Ez daukagu daturik baina gizonai apliketan jakon porzentajea minimoa da" azaldu deutsie BEGITUri Red de Resistencia contra el SAPeko kideak.
Alkarte honeetarako, instrumentalizazinoa deiturikoa, indarkeria matxista zuzena eta bikariorako tresnarik eraginkorra bihurtu da. Izan be, gizon batek, andreari instrumentalizazinoa egotzi ezkero, umeen kontra indarkeria erabilteko inmunidadea lortzean dau askotan. Baita derrigorrezko kustodia partekatua edo amari kustodia kentzea be. Indarkeria instituzionalaren ondorio zuzena da, umeen sufrimentu larria eta denporan asko luzatuten dana, ume baten bizitza suntsitu leikena; kalte psikologiko larrietatik hasi eta heriotzeraino heldu daitekena. Eta umeen oinarrizko giza eskubideak, ezelango babes barik geratzen dira.
Genero Indarkeriaren aurkako Estatu Itunak, erasotzaileari bisitak kentzea eta Adingabearen Defendatzaileak be erasotzaileari guraso-ahala kentzea gomendatu arren, gurean instituzinoak, ama eta umeak zigortzen ditu, amak tratu txarrak edo sexu abusuak salatuten baditu, edo beste edozein kasutan, egiturazko indarkeria matxistearen elementu honen bitartez.
Umeen babeserako tresnak eta lan moduak aztertzea eta instituzinoetako behargin guztiai genero ikuspegiko formazinoa emotea, ezinbestekoak dira umeen benetako babeserako.

2019/10/28

SALDA BADAGO Arratiako Feminismoa Euskal Herriko V. Jardunaldi Feministetarako prest

Noka, Orratzak, Zaplast, Andraizea, Mazala, Arteako Andra Taldea eta Arantzazuko Andra Taldea... inoiz baino andra talde eta talde feminista gehiago dagoz Arratian.


Zemendiaren 1, 2 eta 3an, Salda Badago izenpean, Euskal Herriko V. Jardunaldi Feministak izango dira Durangon. Arratiako feministak han izango dira, sinergiak aprobetxau eta salda horregaz mobimentua elikatzeko.
Jardunaldiak baino lehenago, herrietako taldeak batu eta diagnostikoa egin dabe. "Diagnostikoa atera dogu, argazkia, jardunaldietara eroateko. Zeintzuk diran taldeak, ze panorama ikusten dogun... Zein dan etorkizuna, nondik gatozen eta nora goazen" azaldu deutso BEGITUri Idoia Legarreta Nokakoak.
Ahuldadeak eta indarguneak aztertu ondoren, feminismoa Arratian indartsu dagoala uste dabe. Izan be, atzen urteotan, ibilbide luzeagoa daukien taldeai, andra gaztez osotutako taldeak gehitu jakiez, Orratzak Igorren eta Zaplast Lemoan, hain zuzen be. Karmele Beobide Mazala taldekoaren estimazinoen arabera, andra antolatuen kopurua 60 eta 100 bitartean egon daiteke egun.
Formakuntzari jagokonean be, feminismoan sakontzeko garrantzia handiko tresna bat dago eskualdean; Ilgoran Jabekuntza Eskolea, hain zuzen be. Izan be, Arratiako Jabekuntza Eskoleak, egoitzarik ez daukan arren, feminismo aldetik kalidadezko programazinoa eskaintzen dau herriz herri. Ikasturtero herri guztietan egoten da ikastaro edo tailerren bat, baina bertara ez dira hurreratzen herri horretakoak bakarrik, Arratia osotik eta kanpotik etorritako ikasleak baino. "Jabekuntza Eskolea feminismoan formazinorako ardatza da eta Arratian badagoala alkarlana ikusten da" dino Kari Basozabal Areatzakoak.
Arratiako feminismoa dinamika propio bila dabil eta taldeetako partaideak hor ipini gura dabe azentua.


Euskal Herriko Jardunaldi Feministak
Euskal Herriko Jardunaldi Feministak mobimentu feminista autonomoak mobimentuaren ildo estrategiko nagusiak eztabaidatzeko antolatutako jardunaldiak dira. Lehenak, 1977ko abenduan izan ziran Leioan eta 3.000 andra bertaratu ziran. Harrezkeroztik, 1984an eta 1994an EHUko Leioako Campusean, eta 2008an Portugaleteko Nautika Eskolan antolatu ziran.
Urte honeetan, ugariak eta oso anitzak izan dira bertan izandako eztabaidagaiak, momentuan momentuko errealidade eta preminai erantzuten eutseenak: sexualidadea, abortua eta antisorgailuak, bortxaketak, familia-plangintzea, medikuntzea eta andrak, patriarkadua, militantzia eredua, lana eta lanaren banaketea, hezkidetzea, aurrera begirako alternatibak, zientzia, osasuna, militarismoa, pornografia, indarkeria sexistea, gorputzak eta identidadeak... Eta gai honeek guztiak jardunaldien helburu nagusiai erantzun izan deutsee. Hau da, hausnarketa teoriko kolektiboari, talde feministen alkar ezagutza eta saretzeari, hain zuzen be.
Atzen jardunaldietatik hamar urte pasau dira eta testuingurua aldatu egin da Euskal Herrian eta munduan. Egoerearen analisiak partekatzeko eta estrategia bateratuak zehazteko batuko dira feministak zemendiaren lehenengo egunetan Durangon.

Bost ardatz
Gaiak alkarren arteko loturea izan arren, eztabaidak ordenetako eta funtzionamentua errazteko bost ardatzetan antolatuko dira gaiak.
Lehenengo ardatza, Mugimendu Feministaren erraiei begira, mobimentu feministearen barne egitura eta osaketearen gainekoa izango da. Bigarrenak, Gure bizitzak erdiguneratzeko agenda partekatua izenpean, guztiontzat bizitza bizigarriak lortzeako estrategiak bilatuko dauz. Hirugarren ardatza, Indarkeriarik gabeko bizitzak eraikitzen izenekoa da; sistema patriarkal kapitalisteak zigorra eta biolentzia ditu tresna nagusi eta hortik ateratzeko neurriak bilatuko ditue ardatz honetan. Laugarrena, Gorputzak, burujabetzak eta dekolonialitatea deitzean da. Mobimentu feministearen aldarri historikoa izan da gorputzarena, bertan sinbolizetan dalako andren autonomia eta burujabetzea; alde horretatik oingo egoerak planteetan dituan erronkak landuko dira hemen. Bosgarren ardatza, Sexualitateak izango da eta hemen, desirak daukan potenzialtasun politikoa aztertuko da.

2019/10/15

Karabie Gaztetxea: hogei urte herria koloreztatzen

Harriketarrak Lemoako Gazte Asanbladeak, karabi zaharrean lehenengo Gaztetxea egin ebanetik 20 urte bete dirala ospatuko dabe urri bigarrenaren 25, 26 eta 27an.

 

Lemoako erreferente ezinbestekoa da Karabie Gaztetxea eta hogei urteko ibilbide oparo horrek ospakizuna merezidu dauanez hiru egunetako egitaraua prestatu dabe.
Lemoako Gazte Asanbladak 1999 urtean sortu eban Karabie Gaztetxea. Harrobian egoan txabola bat hartu eben horretarako eta horregaitik ipini eutsen Karabie izena. Urtebete beranduago erre egin zan txabolea eta harrezkeroztik eskolak izandako Udalaren eraikinera aldatu ziran gazteak.
Hogei urteotan, Lemoako gizarte eragile aktiboa izan da Gaztetxea, herriko bizitzaren parte. "Beti euki dogun mezu bat da, Milaka amets, norabide bakarra. Hau da, Gaztetxean, amets piloa bete ahal izan dogu, alkarregaz eta batera egin dogulako lan. Herria koloreztatu egin dogu. Talde piloa urten da hemendik: Lemoa Harrera, errefujiaduai laguntzeko taldea hemendik sortu da, Zaplast talde feministea, batzartuten da hemen, AK Arlonagusiko Kornerra Harrobi futbol taldearen jarraitzaileak be hemen batzartuten dira..." azaldu deutsie BEGITUri Harriketarrak Asanbladakoak.

Ospakizuna eta aldarrikapena
Jaiari hasikerea emoteko, txupina hilaren 25ean, barikuan, botako dabe, 18:30ean, Gaztetxe azpiko parkinean. Ondoren, herriko triki poteoari ekingo deutsie. Trikitixea joten daben Arratiako Musika Eskolako Lemoako gazte eta umeak eta joten dakian eta gura dauan beste edonork ipiniko dabe musikea.
Afaria, 21:30ean izango da parkinean, karpapean. "Karpa bat ipiniko da eta dana egingo da bertan. Ez da egingo ezer Gaztetxean. Dana izango da kanpoan aurten" azaldu deutsie begituri Harriketarrak Gazte Asanbladakoak. Izan be, aurreko urteetan ikusi dabe barruan egiten diranean kontzertuak, jente asko kanpoan geratuten dala, lekua txiki eristen jakielako-edo.
Afalostean, 20 urte honeek laburbildu gura dituan ekitaldia egingo da. "Ekitaldia izango da 20 urteak ospatuteko eta gure mezua zabalduteko. Musika zuzenean egongo da denpora guztian, ze hori da gure esentzia. Eta sorpresatxoak be egongo dira, ipuintxo bat kontauko da... Eta gero etorkizunera begira, gure mezua: asanbladan oinarrituta gagozala, autogestinoan, antolakuntzan, baina sorkuntzatik eta gure umorea ipinten dogula gauza guztietan". Afalostea, In Bi Gu taldearen swing eta jazz arteko musika jantzagarriak girotuko dau, musika gozoa eskainiz, jantzan egiteko zein afalosteko barriketaldietarako.
Zapatuan ospakizunak 18:30ean hasiko dira Erruda poteoa deitu daben poteo musikatuagaz. Musikea DJ Reimyk ipiniko dau, bere bizikleta gaineko Sound System-agaz eta partaideak, bizikletan, patinetan edo gurpildun edozerren gainean ibiliko dira poteoan. Bizikletetan banderatxo erreibindikatzaileak eroango dabez, jaigiroa eta aldarrikapena buztartuz.
Kontzertuak 21:00etan hasiko dira Gaztetxe azpiko parkineko karpan. Zeinkek, The Riff Truckers-ek, Moonshine Wagonek, Bad Soundek eta Gorka Suaia eta Mad Muaselek joko dabe. Zeinke, Lemoan sortutako taldea da eta 20 urte harriketarrek kantea sortu dau. Youtuben entzun daiteke kantua, eta urteurreneko ospakizunean zuzenean joko dabe. Afalduteko bokatak egongo dira salgai.
Hurrengo egunean, desmontajea eta garbiketea. "Kartelean ipini gura izan dogu, mundu guztia konziente izateko Gaztetxean egiten danean jai bat edo edozein ekintza, prestaketa, ekintza bera egin, eta, ostean, batu egin behar dala. Batu be bai. Geuk egiten dogu eta geuk garbituten dogu. Hori da gure filosofia. Eta ez dakigu zein puntutaraino jentea dan konziente, kontzertu bat edo dagoanean, hurrengo egunean txanda bat dagoala Gaztetxea garbituteko. Eta hori asanbladan erabakiten dan zeozer dala: inportantea eta politikoa" dinoe Harriketarrak.
Urteurren ospakizunak amaituteko meriendea egongo da; gauzai amaierea emoteko, alkarregaz jatea baino gauza ederragorik ez dagoalako.

Gaztetxea antolakuntzarako espazioa
Herria koloreztatuteaz gainera, Harriketarren beste aldarrikapen historiko bat, Herri bat, Gaztetxe bat izan da. "Gaztetxea antolakuntza espazio moduan erreibindiketan dogu. Ondo paseteaz gainera, azken helburua gazteok zeozertarako antolatutea be badalako. Antolatutearen beharrizan hori adierazo eta hurrengo belaunaldiari zera esateko: espazio hau dago, erabili!".
Erreleboa be egongo dala uste dabe, oin arte egon dan moduan. Baita gauzak ez dirala bardinak izango 20. urteurrenaren ondoren. Baina horixe dauka bizirik egoteak, momentu bakotxa diferentea dala eta egokitzen jakin behar dala. Karabiek egin dauan moduan, autogestino eta sormenagaz herria kolorez betez.

2019/9/30

ARGAZKI LEHIAKETEA Deiene Gurtubai Argazki Lehiaketako irabazle

Epaimahaikoen arabera, umeen pozak transmitiduten dau ondoen udaren esentzia. Plazera eta gozamenaren sasoia da uda. Horregaitik eta daukan konposizino bikainagaitik izan da saritua.

 

Antzeko errazoiengaitik emon deutsie bigarren saria Joseba Rodriguezen, Marroitxo lehiotik begire argazkiari. Kasu honetan, konposizinoa bikaina izateaz gainera, ebokazino gaitasun handia eta egonezin puntu bat badakarrelako.
Horreezaz gainera, beste argazki eder asko jaso doguz BEGITUn. Guztira 118 izan dira. Batzuk hurrekoak eta beste batzuk urrunekoak. Naturea, mundua eta jentearen oparotasuna eta ugaritasuna erakutsi, eta begira egoteak dakarren plazera gogora ekarri izan deuskuenak.
Erdiko orrialdeetan, jasotako argazkien artean egindako aukeraketa bat dago: beste hamabi argazki eder, Sardinian, Hegoafrikan, Islandian, Nafarroan, Costa Rican, Katalunian, Andaluzian, Frantzian eta Austrian ateratakoak.

2019/9/16

LAURA ORUE Ez da justiziarik egon Laura Oruerentzat

Urri lehenengoaren 5ean bete ziran 20 urte Laura Orue Zeberioko gaztearen gorpua topau ebenetik eta hilketeak preskribidu egin dau. Hiltzailea zigor barik geratuko da. Izan be, aurrerago agertuko balitz be, ez dabe ez epaituko ez zigortuko; delitu batek preskribiduteak "edozein erantzukizun penalen desagertzea" dakar-eta. Nok, non, noz, zergatitik eta zelan hil eban Laura Orue argitu barik geratu da. Ez da egon justiziarik beretzat.


Zeberioko Saldarain auzoan bizi zan Laura. 1999an 21 urte eukazan eta Magisteritza ikasten egoan. Etxetik sano gertu dagoan jatetxe baten egiten eban behar uda haretan. Abuztuaren 29ko gauean, Laudion geratuta egoan lagunakaz. Ez zan agertu. Astebete beranduago, boluntario batek gorpua topau eban etxetik hurreko pinudi baten lurperatuta.

Erantzun bako itaun asko
1999ko abuztuaren 29 haretan, lanetik urtendakoan, 23:30ak aldera, Laura etxera joan zan erropea aldatzera. Asmoa zan, gero kotxea hartu, Ugaoko tren geralekura kotxez joan eta han trena hartzea Laudiora joateko. Non desagertu zan Laura ez da jakin. Bere kotxea Ugaoko tren geraleku ondoan aparkauta agertu zan.
Bersino batzuen arabera, Laura lanetik urten zanetik inork ez eban ikusi eta ez dago jakiterik ezta ea tren geralekura heldu ete zan be. Erropea aldatzen egoala etxean be harrapatu eta hil egin eikien, edo Ugaorako bidean, edo beste nonon. Posibilidade guztiak zabalik dagoz; izan be, non eta zergaitik hil eben azalduten dauan zantzurik ez dabe inoz topau, edo behintzat, ez da jakitera emon.
Beste bersino batzuen arabera, Ugaoko geralekura heldu zan eta mutil bategaz berbetan ikusi eban lekuko batek. Kotxea be Ugaoko geralekuan topau zan. Eta hor galtzean da errastua.
Baina Blanca Estrella Ruizek, 2006tik familia ordezkatu dauan Clara Campoamor alkarteko presidenteak, pista hori ez dala behar dan moduan ikertu dino. "Lauraren lagun batek, Laura mutil bategaz ikusi eban Ugaoko nasan. Trenera igotean ikusi eban eta agurtu egin eban" dino. Honen arabera, "ildo horretatik tiraka ez zan ikerketa sakonik egin" eta ikertzaileak susmagarriaren "bersinoa sinistu eben eta ez lagunarena".
Non eta noz hil eben Laura ez da erantzun barik geratu dan itaun bakarra. Hiltzailea bakarra edo gehiago izan ete ziran, eta zelan eta zergaitik hil eban be ez dau argitu ikerketeak. Autopsian ez zan eraso edo defensa zan- tzurik aurkitu eta forenseak itota hil zala ondorioztatu eben, "plastiko bategaz edo". Baina plastikoa be ez da inoz aurkitu.

Ikerketea
1999ko zemendiaren 30ean, jatetxeko lankide bat atxilotu eben. Egun batzuk beranduago libre itxi eben frogarik ez egoalako.
2002ko aprilean, kasua Bilboko Udaltzaingora pasau zan, eta 2003ko maiatzaren 19an, 31 eta 37 urteko gizonezko bi atxilotu ebezan. Izan be, euren kotxean manta bat topau eben, hainbat ulegaz, baina uleok ez ziran Laurarenak eta alibia eukien. Bagilean libre geratu ziran. Harrezkeroztik ez da atxiloketarik egin. 2003ko urri lehenengoaren 30ean, kasua artxibau egin zan.
2006ko urtailean, familiak Clara Campoamor alkartera jo eban, kasua zabalduten saiatzeko.
Aurtengo maiatzean, urri lehenengoan 20 urte bete eta kasuak preskribidu egingo ebala ikusita, eta 20 urteotan DNA probak asko aurreratu diranez, Bilboko epaitegi batek, auzia barriro zabaldutea ebatzi eban, erropetan probak egiteko DNA errastu bateren bila.
Oin kasuak, Laurari eta bere familiari justizia egin barik preskribidu dau. Clara Campoamor alkartearen presidentearen ustez ez da izan kasua bereziki gatxa dalako, ikerketea ez dalako sakon eta zorrotz egin baino. Kotxea topau ebenean familiari emon eu-tsien eta handik denpora batera, familiako guztiak errastu bila ibili ostean, eroan eben kotxea aztertuteko. Ruizen arabera, gorpua topau eben eremua be ez zan zarratu eta jente piloa joan zan lekua ikusten. "Han zigarrokinen bat, oin errasturik edo beste zantzurik egon bazan, galdu egin zan betiko". Kotxea, eremua eta erropak, ez zirala behar bezala aztertu, ezta testigantzea ondo ikertu be dino Ruizek. "Gauzak ez badira zorrotz egiten, interesik ez badaukazu, atzenean hiltzaileak eta bortxatzaileak gura dabena egingo dabe. Hiltzailea nor dan ez da jakin, baina nik jarraituten dot pentsetan, hasikeran uste genduana dala. Justiziak bizkarra emon deutso eraildako neska gazte bateri eta bere familiari" salatu dau.

2019/9/2

IGORREKO "BAKALADEREA" Euskal arrantzaleen atzen epopeiearen erdian

1960ko hamarkadan Igorren jardun eban IBESA makailao enpreseak lotura handia euki eban sasoi haretan makailaoaren arrantzak bizi izan eban garapen eta osteko gainbehereagaz.


Igorreko Urkizu auzoan, Arratia errekearen ertzean, erdi jausita baina, oindino zutunik diraue sasoi baten jarduera industriala euki eben pabiloiak. Bertan Aranzazu garbitoki industriala egon zan, baina adin batekoak ondo gogoratuko dabenez, bertan be, aurretiaz, arratiar askorentzat ezaguna izan zan "Bakaladerea" egon zan. Ha enpreseak IBESA (Industrial Bacaladera Española S.A.) eukan izena, 1972an berrogei behargin eukazan, gehien-gehienak andrazkoak. Arrantza portuetatik etorren makailaoa erdi gazitua, erdi izoztua, bertan garbitu, gazitu eta komertzializetako prestetan eben. 1966tik aurrera frigorifiko industrialen etorrereagaz bat makailao izoztua be lekua hartzean hasi zan. IBESAk ez eban urte askorik gure artean emon, urterik oparoenak 1960ko hamarkadan emon ebazan eta 1970eko hamarkadarako kito egin eban, betirako egin be. Oindino batzuk-batzuk akorduan daukie IBESAko beharginak tranbian ixten eben arrain usainaren arrastoa, horregaitik ei ziran ezagunak.
IBESAren jarduera, baina, testuinguru berezi baten garatu zala esan geinke. Izan be, ez zan izan barrukaldean, portuetatik urrun, jardun eban arrain konserbera bakarra. Bere moduko enpresa asko loratu ziran 1940ko hamarkadaren amaieratik 1970eko hamarkadara bitartean. Enpresa horreek guztiak baeukiezan ezaugarri komunak, hau da, makailao konserbak prestetan ebezan, asko eta asko barrukaldean kokatu ziran, itsasotik urrun; eta sortu eta desagertu sasoi beretsuan egin ziran, makailaoren arrantzearen garapen eta osteko gainbeheragaz batera. Sasoi haretan euskal arrantzaleak Ternuako atzen epopeiea bizi izan eben.

Gerraondoko elikadurea eta arrantza politikea
Gerra Zibila amaituta gerraoste luze eta latza hasi zan Euskal Herrian. Errepresinoa, gosea, egoera ekonomiko tamalgarria nagusi ziran gerraosteko lehenengo urte hareetan. Euskal Herriko arrantza sektorea ez zan salbuespena, berau benetan egoera penagarrian egoan Gerra Zibila amaituta. Gerra bitartean ontzi eta tripulazino asko galdu ziran. Esan geinke 1940ko hamarkadearen hasikeran ez egoala euskal arrantza flotarik. Frankismoak erregimen autarkikoa ezarri eban ekonomiarako eta berehala konturatu zan gosea sufriduten eban gizartea elikatu behar ebala, beraz, elikagaiak lortzeako baliabideak kosta ahala kosta bilatzeari ekin eutsan. Erregimenaren beraren biziraupena be horretan etzan. Orduan agintari frankistak begiak euskal arrantza flotan parau ebezan, ostera be garatzeko laguntzen hasi ziran. Horretarako preso egozan arrantzaleak askatu ebezan, zigorrak leundu ziran eta armadoreai ontzi barriak egiteko diru-laguntzak eta bestelango erraztasunak eskaintzen hasi ziran. Emaitzak berehalakoak izan ziran, hamar urteren bueltan Euskal Herriko arrantza sektorea estaduko handienetako bat bilakatu zan. Ontziak modernizau ziran, arrantzaleen bizi-baldintzak hobetu ziran eta arrantza industriala garatu zan. Frankismoak baeukan janari iturri oparoa itsasoan.
Arrantzeagaz batera industria konserberea be garatzen hasi zan. Ez da harritzekoa IBESAk eta bere moduko beste enpresa batzuk euren jarduera barrukaldera eroatea, halango beste asko Araban eta Nafarroan zabaldu ziran. Izan be, makailaoa zan nekazari guneetan be, kostaldetik urrunenetan be, gehien kontsumiduten zan arraina, gazituta luzaroan iraun ahal ebalako artean hozkailurik ez egoan etxeetan.

Makailao arrantzearen susperraldia 1950eko hamarkadan
Arrantza sektorearen garapen horretan makailaoren arrantzeak berebiziko garrantzia euki eban. Hein handi baten munduko bigarren gerreak arrantza eten eban Ipar Atlantikoko uretan. Urteetako ustiapen falta horrek arrain-tokiak bete ebazan. Europak be, geuk lez, gerraren ondorioz gosea pasetan eban. Holan bada, Ipar-Atlantiko inguruko herrialdeak (Kanadak, Irlandak, Norvegiak...) atzera be arrain-tokiak zabaldu ebezan. Egoera horretan makailaoa izan zan jente asko elikatu eban arrain merke eta ugaria. Makailaoa, ez ahiztu, elikagai iturri handia da, orioa be atarateko balio dau eta, aurretiaz esan lez, bere konserbazinoak abantaila handiagoak daukaz beste arrain espezie batzuen aldean, erraz sikatu eta gazitu leitekelako kostaldetik urrun eroan eta konsumidu ahal izateko.
Gureari jagokonez, makailaoaren arrantzea ez zan ezezaguna gure arrantzaleentzat, inondik be. Mendeak eroezan arrain estimadu hau harrapetan euskal kostaldetik urrun, Ternuan, Groenlandian, Norvegian... Gerra aurrean Pasaiako Pysbe moduko enpresak ekin eutsen makailaoaren arrantza industrialari. Famaduak izan ziran Gerra Zibilean euskal armada osotu eben "bou" ontzi bakaladeroak, Pysbe konpainiari bahituak. Pysbe bera, ontzi barriakaz, izan zan gerra ondoren makailaoaren arranzara bueltau zana.

"Euskal arrantzaleak Ternuan bizi izan eben epopeiarik handiena"
Gerra ondoko makailao arrantza honek euskaldunak Ternuara atzera be eroan ebazan. Baziran gitxienez bost mende euskal arrantzaleak Ternuako urak bisitetan ebezala, gehien bat balea eta makailaoen bila. Dudarik ez, Ternuako arrantza gogorrena suertau zan euskal arrantzaleentzat. Denpora hotza, etenbako ekaitzak, lan gogorrak eta ontzietako bizi-baldintza eskasak benetan arrisku bilakatu eben makailaoaren arrantzea. Artean, 1940ko eta 1950eko hamarkadetan ontzietan ez ei egoan komunik, janari ustela jan behar izaten eben eta istripuetarako botikinik be ez eroen. Bizi-baldintzak asko hobetu ziran hurrengo hamarkadetan, ontzigintzarako be bultzada handia izan zan. Bizi-baldintzen hobetze hori baina lar berandu ailegau zan, Ternuako arrain-tokiak agortzeko zorian egozanerako.

Makailao arrantzearen gainbeherea
1970eko hamarkadearen hasikerako Ternuako arrain-tokiak gainustiatuta egozan, agortzeko bidean, eta atzenean Kanadako gobernuak makailaoaren arrantzea debekatzea erabagi eban. Makailaoaren euskal sektorea krisialdian sartu zan, ontzi konpainiak errekara jo eben eta arrantzaleak behar barik lotu ziran. Zenbait urtez euskal arrantzaleak euren agonia eroan eben Groenlandia eta Norvegiako uretara, halanda be, bertan be makailaoa harrapetako debekua laster zabaldu zan. Harrezkero makailaoa ez zan lehengo arrain ugaria eta merkea, inportazinoak hasita garestitzen hasi zan, makailaoaren industria ez zan hain errentagarria. Testuinguru horretan Igorreko bakaladereak be ateak zarratu ebazan.

2019/7/31

AITOR ERAUZKIN BILBAO: "Sasoi baten zesta puntea izan zan hegemonikoa"

Aitor Erauzkin Bilbao, pelotari ohia, Euskadiko Euskal Pelota Federakuntzako Zuzendari Teknikoa da. Lemoaztar honek, ikasketak, beharra eta zaletasunak, euskal pelotearen munduari lotuta izan ditu beti. Lemoako pelota eskolan hasi eta hantxe jokatu eban amateurretan. SHEE-IVEFeko ikasketak amaitzear egoala, bosgarren urtean, hasi zan pelota eskoletan lanean, Gernika eta Galdakaoko eskoletan, hain zuzen be. Gero, Lemoako pelota eskolara itzultzeko aukerea izan eban eta berau aprobetxauta, bertako klubagaz lanean hasi zan eta jarraitu dau gaur arte. Euskadiko Federakuntzako Zuzendari Tekniko bere lanpostuan, entrenatzaile, koordinatzaile eta, besteak beste, antolatzaile lanak egiten ditu; tartean, Pelotako Euskal Selekzinoko hautatzaile hainbat modalidadetan. Bere ibilbide profesionala dala-eta, euskal pelotearen gaineko sano ikuspegi osoa dauka Erauzkinek eta mundu honen gazi-gozoak konpartidu dauz begitugaz.

Pelotan dana zara zu: pelotaria izandakoa, Danel Elezkano eta beste askoren entrenatzailea, Euskal Selekzinoko hautatzailea... geratzen jatzu ezer egin barik pelota munduan?
Egia esan, nire ibilbidea progresiboa izan da. Pelota munduan egitura bat dago: klubetatik hasita, lurraldeko federazinoetatik pasau eta nazino mailako federazinora artekoa; hau da, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzara. Nik guztiak pasau dodaz. Pelota mundua ez da oso internazionala eta esan daikegu danean egon nazala. 19 urtegaz hasi nintzan eta 38 urte daukadaz. Urte honeetan estamentu guztiak ikutu eta bizi izan dodaz.
Eskupelota eta zesta punta profesionalean lan egin dot pelotariak prestatzen, batez be arlo fisikoan. Pelota profesionalagaz daukadan hartu-emona, pelotariakaz da, enpresakaz ez dot zuzenean hartu-emonik izan.


Esan lei Euskal Herrian eskupelotea bigarren kirol hegemonikoa dala, ezta? Zapatu-domeketan ETB1en peloteak hartzean dau prime time osoa. Zergaitik?
Eusko Jaurlaritzak hiru kirol babesten ditu, estrategikoak diralakoan: euskal pelotea, arrauna eta herri kirolak. Babes hori laguntza instituzionalean, ekonomikoan eta emoten jakon zabalpenean gauzatzen da. Uste dot hitzarmen bat daukiela EITBk eta eskuzko pelota profesionaleko enpresak. Ez dakit holan ete dan ala ez, baina eskupelota profesionalaren audientzia handiagaz justifiketan dabe hainbeste denpora eskaintzea.
Babesa daukien hiru kiroletatik oihartzun eta hedapen handiena euskal peloteak dauka. Baina hedapena eskupelota profesionalera mugatzen da. Hau da, kirol amateurraren edo federazinoak kudeatzen dabenaren oihartzuna oso eskasa da. Gainera, euskal peloteak hainbat modalidade ditu eta eskupelota profesionalari emoten jako bakarrik hedapena, esku pelota profesionalak etekinak emoten deutsazala telebista publikoari argudiatuz.


Enpresa bi dagoz eskupelota profesionalean. Azaldu apur bat merkadu horren funtzionamentua.
Egon badagoz enpresa gehiago baina garrantzitsuenak bi dira, Aspepelota eta lehen Asegarce zana, eta gaur egun Baiko pilota deitzean dana. Horreek biak LEP (Liga de Empresas Profesionales de Pelota a Mano) sortu dabe.
Lehen, Lehen mailako profesional sariak, buruz buruko eta bikoteko txapelketetan, Euskadiko Federakuntzako presidenteak emoten ebazan eta antolaketea federazinoaren bitartez egiten zan. Araudia be Federakuntzeak egindakoa izaten zan. Baina bere egunean, enpresa profesionalak ebatzi eben hortik aldendutea eta euren egitura propioa sortzea. Gaur egun, enpresa profesionalak antolatzen ditu LEP txapelketa ofizialak. Orduan, aldendu ziranetik, federazino eta enpresen arteko erlazino bakarra, federazinoak epaileen prestazinoa emotea izan da, baina hori be amaitu egin da aurten. Holan, lehiaketa ofizialen kontrola, epaileak egiten dabena, enpresa biren esku geratu da. Enpresa bi honeek sortutako erakundeak, guztia antolatu eta kontroletan dau. Federazinoak euskal pelotea antolatuten dau eta enpresa profesional bik eskuzko pelota profesionala. Hau da, klubak oinarriagaz egiten dabe behar eta oinarri horretatik pelotariak sortzean dira. Enpresak jarraipen bat egiten dabe eta interesetan jakien eskuzko pelotariai profesional mailan sartzeako eskaintza egiten deutsee. Normalean, baiezkoa emoten deutsee pelotariak. Gero, edozein enpresatan moduan, langile eta enpresearen arteko erlazinoa dago eta pelotari bakotxak kudeatuten dau bere kontratua.


Enpresa pribaduak dira eta telebistak partidu profesionalak emoten ditu. Horrek esan gura dau, bariku, zapatu eta domeketan, enpresa bi horreen produktuak beteten dabela ETB1eko programazinoko zati oso handi bat.
Bai. Uste dot bien interesa dala: batek audientzia lortzean daualako, eta besteak kontraprestazino ekonomiko bat lortuko dauala pentsetan dot.
Dana dala, federazinoak antolatutako txapelketa ofizial asko dagoz. Euskal Herri mailan lurralde federazinoak dagoz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako federazinoak batuta dagoz Euskadiko Euskal Pilotaren Federakuntzan; gero Nafarroako Pilota Federazioa dago eta Iparraldeko Pilota Federazioa. Federazinook funtzino publiko delegaua daukagu pelotearen kudeaketea egiteko. Hau da, pelota guztia antolatuten dogu: 5 urteko umetatik hasita, jokatu gura dan edadera arte. Baina beti kirol amateurra.
Kirol amateurrean, federazinoak antolatuten dabezan txapelketa ofizialak dagoz, egutegi ofizial bat daukienak, eta edozein erakundek antolatutako txapelketa pribaduak dagoz.
Pelota profesionala beste mundu bat da. 1980ko hamarkadara arte, erremintako pelotea, hau da palea; zesta puntea eta eskua egozan. Gaur egun be jarraituten dabe beste modalidade horreek, baina ez lehengo mailan. Eskuak aurrerakada handia egin dau 1980-1990 hamarkadetatik geroztik.
Euskal Herrian badagoz beste modalidade batzuk, baina ETB biztuta, badirudi eskua bakarrik existiduten dala. Astegoienetan prime time ordutegi osoa eskupelota profesionalak hartzean dau. Euskadiko Pilota Federakuntzak barriz, 8 emonaldi emoten ditu ETBn eta ETB4n izaten dira, eta ez zuzenean. Guk 8 emonaldi daukaguz; profesionaletan barriz, ia 150 jaialdi dagoz. Bariku, zapatu eta domeketan emoten dira, 52 astetan: gitxi gorabehera 150 emonaldi zuzenean. Holan izan da behintzat, nik Federakuntzan emon dodazan urte bi honeetan.


Pentsetan dot pelotari izar batek ez dauala futbolari izar batek beste irabaziko, baina emoten deusta sensazinoa bide horretatik doala kontua. Zenbat irabazi ahal dau frontoi guztiak bete, eta telebistako share marka guztiak apurtuten dituan pelotari batek?
Nik ez daukat daturik. Norbanakoak negozietan dau berea, baina esan deikezut bigarren edo hirugarren mailako profesional batek justu-justu biziteko lain irabazten dauala. Hau da, ikasketa batzuk egiten jarraitzeko eta bere formazinoan jarraitzeko. Lehen mailako eta bigarren mailako pelotarien artean alde handia dago. Baita lehen mailako pelotarien artean be. Maila gorenean dagozan 8-10 bat pelotarik besteak baino gehiago kobrauko dabe. Hor be alde handia egongo da. Eta lehenengo bien eta besteen kontratuen artean sekulako aldea dago.
Baina, debutatzen dauan mutil batek izan leikean kontratuaren eta izar batek izan leikenaren artean alde handia egon arren, ezin da alderatu futbolean irabazten danagaz.


Desbardintasunai jagokienean, jakina, kirol guztietan legez, andra eta gizonen arteko desbardintasuna, ikaragarria da pelotan.
Izan be, gaur egun ez dago andrazkoen pelota profesionalik. Egia esan, atzen bost urteotan Emakumeen Master Cupak oihartzuna emon deutso nesken eskupelotari, baina neskak urteetan jokatu dabe pelotan. Batez be, erramintan, gomazko paletan. Gauzea da beti modalidade hegemonikora goazela; hau da, eskura. Eta euskal pelotan modalidade hori gizonezkoena da. Hori lizentzien konparaketan ikusi daiteke; gizonezkoen 2.000 lizentzia badagoz, andrazkoen 100 lizentzia.
Oin, txapelketetan, eskura jokatzen dabilzan neskak, lehen be eskura hasi ziran eta heldu zan edade bat non itxi behar izan eben. Haur mailara arte eskura jokatu izan daben neskak ikusi dabela aukerea dagoala jarraitzeko Master Cupari esker. Eta horrek be ekarri dau Fedarazinoetatik txapelketak sortzean hastea eta txapelketok jarraipen bat izatea. Etorkizunean be, modalidade honek garapena badauka, andrazkoen pelota profesionala ekarriko dau akaso. Beste gauza bat da ze baldintzatan antolatuko daben, ze oihartzun izango dauan eta ze jarraipen medioen aldetik.
Eskupelotea desbardintasun handiko kirola da eta hemen dago desbardintasunik handiena. Arrakala ikaragarri handia da. Horreri bueltea emon beharko jako, eta hori kirolarentzat be, oportunidade bat da. Eta ikusi be egin beharko da zelan eragiten deutsan fenomeno honek beste modalidadeai. Ze oin arte egoan jokalari bolumenik handiena gomazko paletan zan, eta oin gomazko paletan jokatzen daben neskak eskura pasetan dabilz. Ze eskupelotan diru bat irabazten hasi dira, paletan irabazten ez dabena.


Beste eredu bat posible da masa-kiroletan?
Euskal Herrian pelotea, asko ikusten da, baina gitxi praktikau. Lizentzia gehiago dagoz futbol, saskibaloi, eskubaloia eta beste kirol batzuetan. Baina bai, eskupelota profesionalak publiko handia dauka.
Kirolean, beste eredu bat egon beharko litzateke, baina gizarte neoliberal honetan beste egitura bat sortzea gatxa da. Merkadu librea dago.
Eskupelota profesionala hegemonikoa da eta erremintea eta zesta puntea sano maila desbardinean dagoz oin, baina zesta puntea hegemonikoa izan zan 1960-1970 hamarkadan, 1980ko hamarkadara arte. Mundu mailan be oihartzun handia eukien Jai Alaiak. Erremintak be bai, batez be Bizkaian. Historiako lehenengo andra kirolari profesionalak erraketistak izan ziran XX. mendearen hasieran.
Guk hiru joko daukaguz: Plaza librea edo Plaza, eremu irekian jokatzen dana; trinketea eta ezker hormako frontoia. Bere sasoian baegoan egitura profesionala joko zuzenetan baita be, plaza libreetan eta. Ezker hormako frontoia da sortu zan atzen joko eredua.


Lemoan EH Bilduko zinegotzia be izan zinan 2011-2015 legegintzaldian. Politikeari itxi egin deutsazu?
Bai guztiz. Esperientzia oso aberasgarria izan zan eta lau urte horreetan asko ikasi neban. Bizitzako master bat egitea bezala izan zan, udal baten arlo guztiak ikutzen dira eta herriko jentea sakonago ezetuten dozu. Lau urte oso bizi eta politak izan ziran. Baina nik argi eta garbi itxi neban legegintzaldi baterako konpromisoa hartzean nebala eta konpromisoa hartzeagaz batera %100 emongo nebala baina hori amaitu zanean, nire bizitzako etapa bat amaitu zan. Lemoako jenteagaz hartu-emona izaten jarraituten dot baina oin Areatzan bizi naz.


Pelotatik ateraten dozu bizimodua. Zer gustetan jatzu egitea zure denpora librean?
Denpora librean be kirola egitea gustetan jata. Gaur egun gitxiago egiten dot, ume txiki bi dodazalako eta ez dot denpora askorik kirola praktiketako, baina egia esan, niri kirol guztiak gustetan jataz.

2019/6/30

Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen Lehiaketea martxan

Aurton Zertu Kultur Elkarteak, Igorreko Udalaren laguntzeagaz Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen Lehiaketea martxan ipiniko dau. Lehiaketeak Basauri eta Dimako ipuin erotikoen lehiaketen oinorde eta segidea izan gura dau. Lanak zemendiaren 15era arte bialdu ahal izango dira.

 

Alvaro Rabelli

 

Zergaitik Arratian
Aurreko beste baten esaten genduan lez, kasualidadea izan ala ez, begi kolpe baten konturatzen gara asko izan dirala ipuin erotikoen lehiaketetatik pasa izan diran arratiarrak edo-eta oin diran Arratiako bizilagunak. Holan, Igor Estankona, Julen Gabiria, Alvaro Rabelli, Rafa Ugalde, Janire Lopez, Zefe Ziarrusta eta Maite Arrizabalaga lan erotikoen egileak doguz. Horreetako batzuk aspaldi pasa ziran Basauriko Euskarabila alkarteak 1996. urtetik 2012ra arte antolatutako Ipuin Erotikoen Lehiaketatik.
Urte horreetan, hain zuzen be, Igor Estakona, Julen Gabiria, Alvaro Rabelli, Rafa Ugalde eta Janire Lopezen ipuinak sariak jaso ebezan aitatutako lehiaketan. Gaur Txalaparta argitaletxeak eginiko hainbat bildumatan topau geinkez euren ipuinak, Bero hezeak (2001), Basa gurina (2006) eta Esku hori! (2012) bildumetan hain zuzen be. Rafa Ugalderen Relax (2007) bildumea be ezin dogu aiztu. Beste batzuk, Zefe Ziarrusta eta Maite Arrizabalagaren lanak, oindino argitaratubakoak, atzen urteetan Diman antolatutako Dimako Kalenturak Lehiaketeari jagokoz.

Nabarmentzekoa Rafa Ugalde dimoztarrak egindako zubilana
Ipuin erotikoak idazle honeetako batzuen ibilbidean anekdotikoak izan arren, batzuentzat lehenengo lanak izan dira, horreekaz urten dabe euskal literaturearen plazara; eta ez honeek bakarrik, ugari dira gaur ezagunak diran euskal idazle gazteak horreetatik pasa izan diranak, lehiaketok euki daben arrakastea eta eraginaren seinale. Halanda be, bai Basauriko lehiaketeak, bai Dimakoak euren onenak emon ebezan aspaldi.

Atzen urteotan ez da Euskal Herri osoan genero hau kontuan hartu dauan lehiaketarik egon
Horregaitik, Zertu Kultur Elkarteak beste ahalegin bat egin gura dau ipuin erotikoen lehiaketeari eusteko, aurton, esan lez, Igorreko Udalaren laguntzeagaz; eta aurrerantzean, aukerea egon ezkero, Arratiako beste udal batzuakaz batera auzolanean.

Zergaitik erotikoak?
Belaunaldi bakotxak bere sexualidadearen irudia deskubriduteko jarkerea eukiten dau. Izan be, literatura erotikoak helburu estetikoa eukiteaz gainera -literatura guztiak daukan lez- sexu irakaspena be emon gura izan dau. Jendartearen sexu portaera eta fantasien erakuslea da. Areago, jendarteak sexuagaz zer hartu-emon daukan behin eta barriro erakusten deusku.
Literatura erotikoa literatura bera bezain zaharra da. Beti euki izan dogu sensualidadea, amodioa eta barruko sentimentu guztiak islatzeko beharrizana.
Zertu seguru dago antolatu izan diran ipuin lehiaketa guztiak, generoaren garapena ez eze, irakurle eta idazle barriak be ekarri dabezala gure euskal literaturara. Euskal literatureari ekarpen handia egin izan deutsie. Generoaren bilakaera be agerikoa da. Gaur erotismoaren agerpen hutsetik harago, nagusi da sexu-generoaren gaineko ikuspuntua emotea. Literatura erotikoaren mugak gaindituz erotismoa bera bestelango lanetara be zabaldu da, nabarmen-nabarmen gaur egungo idazle andrazkoen literaturan ikusi daikegun moduan.

Zelango lehiaketea
Arratiako Kalenturak Ipuin Erotikoen Lehiaketea ez dogu bakarrik gure eskualdean lotu daiten gura, berenberegi bertoko literaturazaleak parte hartzean animetan badoguz be, Euskal Herri osorako lehiaketea izatea gura dogu. Horretarako, batetik, ezinbestekoa da sari dezentekoak emotea eta, bestetik, prestigioa emongo deutsan literatura munduko lagun ezagunak osotutako epaimahaia izatea, eta beharbada garrantzitsuena, ondoren, saridun suertautako ipuinakaz argitalpenak egiteko ahalegin berezia egitea.

Arratiako Kalenturak izena Diman egin zan lehiaketeari gorazarre eginez hartuta
Zertu Kultur Elkartearentzat be erronka garrantzitsua izango da lehiaketa hau antolatzea, beste aurrerapausu bat. Lehiaketa honen bidez argi dago zer lortu gura dogun: Euskal Herria osoan eta Arratian literatura zaletasuna bultzatzeko beste tresna bat gehiago eskaintzea; egile gazteai edota hasibarriai hasteko plazea eskaintzea; gazteen artean irakurzaletasuna bultzatzea; berbakera erotiko-afektiboa euskeraz lantzea, eta atzenez, genero erotikoaren inguruko ikuspegi zabalak emotea.
Lanak bialtzeko epea zabalik dago, zemendiaren 15era arte, eta sari banaketea aurtengo Gabon inguruan izango da ekitaldi bategaz batera Igorreko Kultur Etxean.

 

Arratiako Kalenturak
Ipuin Erotikoen Lehiaketea
Zertu Kultur Elkartea. Oinarriak

1- Lehiaketa honetan hamasei urtetik gorako edozein personak hartu leike parte.

2- Lan guztiak argitaratu bakoak eta euskeraz idatziak izan beharko dira.

3- Lanak ipuin erotikoak izan behar dira eta DIN A4 orrietan makinaz tarte bikotxean idatzita aurkeztu beharko dira. Lanen luzeerea lau eta zortzi orrialde artekoa izan beharko da.

4- Lanean ez da egilearen daturik ipiniko, izenburua bakarrik. Egilearen datuak (Izen-abizenak, adina, telefonoa, helbidea eta lanaren izenburua) gutunazal zarratu baten sartuko dira eta gutunazal horren azalean lanean ipini dan izenburu bera ipini beharko da.

5- Lan orijinala, hiru kopia, eta egilearen datuak dituan gutunazala beste gutunazal handiago baten sartuta, honako helbide honetara bialdu beharko da: Zertu Kultur Elkartea, Herriko Plaza 24, 48142 Artea (Bizkaia). Posta elektronikoz bialdu ezkero, gehitu artxibo bi, bat lanerako, bestea datuetarako, eta bialdu helbide honetara: begitu@topagunea.com.

6- Hiru sari emongo dira: lehena 600 eurokoa, bigarrena 400 eurokoa eta Arratiako onenari, 250 eurokoa.

7- Lanak bialduteko azken eguna 2019ko zemendiaren 15a da.

8- Zertu alkarteak izentauko dau epaimahaia literatura munduko kideakaz.

9- Sari emotea irabazleak bertan dirala egingo da. Non eta noz izango dan aurrez iragarriko da.

10- Lan saridunak Zertu alkartearen esku lotuko dira eta osorik zein zatika argitaratzeko aukerea eukiko dau, beti egilea nor dan garbi adierazoz.

11- Zertu alkarteak oinarri honeei edozein aldaketa egiteko aukerea eukiko dau, beti publikoki adierazoz.

2019/6/17

HAIZEA ZIARRUSTA INTXAURTZA "Tesia hasi nebanean baino galdera gehiago daukadaz oin buruan"

Dimako Haizea Ziarrusta Intxaurtza Kimikan doktorearen doktoretza-tesia, ingurumenaren kutsadurearen gainekoa izan zan. Bertan, botika eta eguzki iragazki batzuek ura kutsatu, eta kutsatzaile horreek arrainetaraino heltzean dirala frogatu eban.
Oin, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailean, Osasun Publiko Teknikaria da.

 

Zerk bultzatu zinduan ingurumeneko kutsadura ikertzera?
Kimika lizentziaturea egin neban, eta horren ostean, ingurumenaren kutsadurea eta toxikologiaren inguruko masterra. Eta horregaz lotuta, segiduan hasi neban doktoretzea EHUn bertan, Kimika Analitiko Sailean. Gero, egonaldi bi egin nebazan kanpoan. Bata Estokolmoko Unibersidadean eta bestea Bartzelonako Unibersidade Politek- nikoan. Eta lau urteren ostean...
Unibersidade horreetan, beharrean egon zinan?
Bai. Doktoretzan, beste ikerketa talde batzukaz alkarlana egiten dogu. Gai batzuetan gu ez gara adituak eta gai horreetan esperientzia gehiago daukienakana joten dogu. Han ikasi eta hona ekarri, hemengoai kontau eta geu be aberastuteko.
Doktoretza igazko urri bigarrenean defendidu neban. Defendidu nebanean lanean nengoan Osasun Publikoan. Ikuskaria naz. Goi Mailako Teknikaria.
Momentu honetan, ikertuten jarraituten dozu?
Momentu honetan ez nago ikerketan, baina ikerketako taldeagaz ez dot hartu-emona galdu. Oindino artikulu batzuk publikau barik dagoz eta segiduten dogu alkarregaz lanean. IBeA taldea da, Ikerkuntza eta Barrikuntza Analitikoa, EHUko Kimika Analitiko Sailekoa.
Zertan datza zure oingo lana?
Lanaren helburua osasun publiko egoki bat bermatutea da. Tabernetan, janariaren baldintza higieniko-sanitarioak bermatutea; osasuna hobetuteko kirola sustatu: ibilbide osasungarriak edo elikadura osasungarria ikastetxeetan, berbarako. Uren kalidadea be begiratu, eta Legionella arriskua gertatu ahal dan lekuetan ikusi ea kontrolik dagoan... Arlo diferenteetan egiten dogu lan, osasun publikoari lotuta. Interesgarria da, baina administrazinoan protokoloak segidu behar dira. Ikerketeak gehiago ateraten dau zugandik.
Zergaitik ikasi zenduan Kimika?
Beti gurago izan dot zientzietako adarra; Matematika, Fisika, Kimika... horreek gustetan jataz gehien. Matematika gustetan jatan baina kimikeari ikusten neutsan aplikazino zuzena. Gero karreran lau adar dagoz: Kimika Analitikoa, Fisikoa, Organikoa eta Inorganikoa. Eta karreran aurrera egin ahala, nahiko argi euki neban Kimika Analitikoa egingo nebala.
Azaldu doktoretza tesirako egin zenduan ikerketea.
Ni karreran nengoala egon nintzan kolaborazino beka bategaz, Kimika Analitikako laborategian. Eta Kimikako laborategi horretan ingurumeneko laginak, ingurumeneko kutsadurea eta kutsatzaile desbardinak aztertzen ziran.
Doktoretzea egitean, zeure proiektua izan arren, ikerketea talde bategaz egiten dozu. Taldea sortuta eta bideratuta dago. Ikerketa arlo baten kokatzen da, ze ikerketa babestuteko diru piloa behar izaten da. Diru bat lortu zan ekosistemen osasuna eta horrek ze eragin euki ahal dauan aztertuteko. Proiektu horretan lan diferenteak egin behar ziran eta doktoretza egiteko asmoakaz egon ginanon artean banandu ziran lanok. Beti behar izaten da bestearen lana. Nire tesia narratiba oso bat da, baina besteakaz batera osotuago geratzen da. Tesi bategaz bakarrik ez dira beteten proiektuko helburu guztiak.
Nor izan zan zure tesi zuzendaria?
Zuzendari bi euki dodaz Maitane Olibares Zabalandikoetxea eta Olatz Zuluaga Zubieta. Biak dagoz EHUn irakasle eta talde haretan segiduten dabe.
Ikerketa taldean ikusi genduan urak kutsatuta dagozala, baina askotan kutsatzaile bardinak begiratuten doguz uretan. Eta badagoz batzuk, begiratzen ez doguzalako ez doguzanak ikusten. Hori da botiken kasua. Asko ez dagozanez legislauta, ez dira begiratuten eta ez da kontrolik egiten.
Beste akats bat nahikotxo egiten dana da ura bakarrik aztertutea. Eta gu konturatu ginan, ba kutsatzaileak uretan badagoz, zergaitik ez dira egongo bertan bizi diran arrainetan? Baina ez da bardin, ura aztertutea edo arrain bat aztertutea. Eta ez da bardina arrainaren odola, giharra edo gibela aztertutea. Orduan metodo espezifikoak garatu behar izan genduzan kutsatzaile konkretu batzuk aztertuteko.
Nongo urak eta arrainak ziran?
Urdaibaikoak. Metodoa garatuteko aukera bi dagoz: aztertutea ahalik eta gehien, edo aukeratutea kutsatzaile batzuk eta horreek ikusteko metodo sentikorragoa garatutea. Eta gure apustua bigarren hori izan zan. Antidepresibo batzuk, antibiotiko batzuk eta eguzkitako kremetan dagozan konposatu batzuk aztertu genduzan. Eta ikusi genduan baietz, badagozala bai uretan, baita arrainen gibeletan be.
Ikerketearen helburua uretan dagoan kutsatzaile bat ea arrainera heldu daiteken jakitea zan. Aurreikerketearen ondorioa izan zan, argi dagoala arrainak akumuletako arriskua daukiela. Gero, gura izan genduan ondo-ondo jakin, kutsatzaile hori zelan sartuten dan arrainean eta zelan bananduten dan arrainaren barruan. Hori ezin da egin errekan bertan, ze errekan aldagai piloa dago eta ezin dira kontrolau. Orduan esperimentua diseinau genduan laborategian kontrolauta dagozan baldintzetan egiteko. Suertea daukagu Plentziako Itsas Estazinoa daukagulako, ze holango ikerketa bat egiteko pilo bat arrain behar da. Orduan hartu genduzan haztegiko arrainak, doradak, eta han genduzan arrain gazteakaz egin genduan esperimentua.
Tanga bitan ipini genduzan arrainak, eta bat kutsatu genduan guk guratako konposatuakaz. Honeek izan ziran: amitriptilina antidepresiboa, ziproflaxin antibiotikoa eta oxibentzona ultramore-iragazkia. Eta ikusi genduan arrainen gorpu-tzera hirurak sartzean dirala modu diferentean. Antidepresiboa arin pasetan da garunera. Logikea dauka, ze organo horretan eragiteko diseinauta dago. Oxibentzona be asko akumuletan da arrainean, polaridade bajua daukalako, eta antibiotikoak, kontrara, polaridade altua daukanez, gorputzean sartu baina segiduan kanporatuten da. Horrek ez dau esan gura arrainean eraginik ez daukanik.
Antidepresiboakaz arrainen jokaerea diferentea zan?
Bai. Hori zan gure bigarren helburua, ikustea ea ze eragin daukien kutsatzaile horreek arrainetan. Ikusi genduan akumuletan dirala eta botika hori guri eragin bat egiteko dago sortuta, zergaitik ez deutso ba eraginik egingo arrainari? Eta ikusi genduan esperimentu baten, dosi altuan antidepresiboa hartutako arrainak zurbildu egin zirala, zuritu, eta apetitoa bajatu egin jakien. Gelditu ziran erdi grogi moduan, ibilten ziran astiroago...
Baina, aldaketa bat ikusteko organismo mailan, hau da, zuk begiakaz ikusi ahal izateko, bere gorputzeko metabolitoetan emon diran aldaketak handiak dira. Orduan arrainen metabolismoa aztertu genduan. Eta oxibentzonagaz, eguzkitako kremeagaz, begibistan ez zala ezer aldatuten emoten eban arren, ikusi genduzan aldaketak metabolitoetan.
Ikusten da arrain kutsatuetan badagozala aldaketak.
Orduan oin zer egin behar da?
Guk egin dogun ikerketea beste ikerketa genomiko batzukaz edo konparau beharko litzateke, benetan esateko aldaketak egon dirala eta zein mailatarainokoak izan daitekezan. Ze, arrainari metabolitoa aldatu arren, akaso ez deutso askorik eragingo. Baina ez badau jaten eragina euki ahal dau arrainaren superbibentzian eta arrain asko hilten badira, horrek populazinoari eragin ahal deutso.
Guk egin genduzan esperimentuak aste biko esperimentuak ziran baina arrainak bizitza osoan dagoz uretan, eta ez dira bizi antidepresibo edo antibiotiko bakar bateri esponiduta, kutsatzaile koktel baten bizi dira.
Gure ikerketea atariko ikerketea dala esango neuke. Oin ikusi beharko da ea espezie diferenteetan eragina bardina dan ala ez. Ea eragina bardina dan arrain gazte, arrain handi edo-eta arrautzetan, berbarako. Nik pentsetan dot tesia hasi nebanean baino galdera gehiago daukadazala oin buruan.
Kutsatzaile koktel bat da itsasoa orduan. Egin beharko litzateken lehenengo gauzea da itsasoa ez kutsatu, ezta?
Hori da. Kontua da gure aktibidadeagaitik gizakiok urak kutsatuten badoguz, arrainak arriskuan ipinten gabizala. Eta beste kontu bat da zer egin ahal dogun kutsadura hori ekiditeko. Hori ez da izan ikerketa honen helbura baina buruan eukiteko gauza bat bada. Eta botiken aldetik, neurri bi dagoz: bata da konsumoa bajatutea, ze botika batzuen kasuan, nire ustez, konsumoa ez da egokia... Eta bestea da kutsatzaile hori garbitu ahal daben araztegiak egitea. Ze kutsatzaile barriak sortzean badoguz, araztegiak egokitu beharko dira kutsatzaile horreek garbituteko.
Antidepresibo lar hartzean badira gizarte baten, igoal diseinau beharko litzatekena da gizarte zoriontsuago bat.
Bai. Halan da. Eta albo efektu gitxien daukien antidepresiboak diseinau beharko dira. Eguzkitako kremen kasuan, ez dira araztegietatik pasetan, ze nik hondartzan kremea emon eta uretara noa segiduan. Botiken kasuan kutsatzailea ez-zuzena dala esaten da, bide bat egin behar daualako, kremen kasuan barriz, zuzena.
Baina badagoz alternatibak. Badagoz ingurumenerako hain kaltegarriak ez diran osagarriak daukiezan kremak. Nik aztertu dodan kutsatzailea, oxibentzona, hemen ez dago legislauta, baina Hawain debekatuta dago koralari kalte egiten deutsalako.
Hasi beharko gara farmazietan eta "itsasoaren laguna" edo antzeko pegatinadun produktuak eskatzen. Nik pentsetan dot badagozala norbanakook egin ahal doguzan gauzak, hartu ahal doguzala neurri batzuk. Eta beste asko ebatzi politikoak dira.

2019/6/3

HAUTESKUNDEAK Dime Aukeratu plataformearen esku geratu da zein partiduk hartuko dauan alkatetzea Diman

Maiatzaren 26ko udal hauteskundeak sei alkate barri ekarri dabez gure eremura; Arantzazun, Artean, Diman, Igorren, Ubiden eta Zeanurin, hain zuzen be. Areatzan, Bedian, Lemoan eta Zeberion barriz, oin arteko alkateak jarraituko dabe.

 

Karguan beteranoena Aitor Sorriketa da, 16 urte daroaz eta. Lemoako Saioa Elejabarrietak hirugarren legegintzaldiari ekingo deutso oingoan. EH Bilduk bost herritan jaso ditu boto gehien eta lau alkatetza lortu dauz. EAJ-PNVk, beste lau. Diman, agintean egon dan EH Bilduk lau zinegotzi izango ditu, EAJ-PNVk hiru eta Dime Aukeratu plataformeak bi. Holan, Dime Aukeraturen botoak edo abstenzinoa behar ditu EH Bilduk, eta EAJ-PNVk plataformearen botoak aginte makilea eskuratzeko. Ubiden, Ubideko Herri Kandidatureak aginduko dau, bost zinegotzitatik lau lortu dauz eta.
Gure eskualdeko sei herritan alkatea aldatuko dan arren, aurreko legegintzaldian agintean egon dan partidu berekoa izango da Artean izan ezik. Diman, Dime Aukeratu plataformearen eskuetan dago, EH Bilduk jarraitutea ala EAJ-PNVk eskuratzea alkatetzea.
Asier Aburtok (EH Bildu) hartuko deutso lekukoa Igor Menikari Arantzazun. Areatzan, Asier Garciak (EH Bildu) segiduko dau alkatetzan. Artean, EAJ-PNVko Alberto Intxaurraga izango da alkate; izan be, aurreko legegintzaldian ez bezala, EAJ-PNVk zinegotzi gehiago ditu, EH Bilduk eta Aldatuz Herri Plataformeak batuta baino.
Bedian, Aitor Sorriketa (EAJ-PNV) izango da alkatea, atzenengo 16 urteotan legez.
Diman, Jose Mari Atutxa (EH Bildu), Josu Gorospe (EAJ-PNV) edo Koldo Ausmendi (Dime Aukeratu) izango da alkate.
Igorren, EH Bilduk segiduko dau, baina alkatea aldatu egingo da. Illart Gumuzio izango da alkate barria. Lemoan ordea, Saioa Elejabarrietak (EH Bildu) jarraituko dau, bere hirugarren legegintzaldiari ekiteko.
Ubiden, Ubideko Herri Kandidatureak irabazi ditu udal hauteskundeak eta Zigor Iturrioz izango da alkate. Zeanurin eta Zeberion EAJ-PNVk lortu ditu zinegotzi gehien. Zeanurin, Eider Ajuriagerrak (EAJ-PNV) hartuko deutso txandea Eusebio Larrazabaleri, eta Zeberion, Karlos Idirinek (EAJ-PNV) jarraituko dau alkate izaten.

Zinegotziak
Honeek dira herri bakotxeko zinegotziak.

Arantzazu
Asier Aburto Cortes (EH Bildu)
Adela Perez Perez (EH Bildu)
Haritza Iturbe Izagirre (EH Bildu)
Jesus Mari "Txusmi" Etxebarria Etxebarria (EH Bildu)
Maria Begoña Llano Intxausti (EAJ-PNV)
Jon Monasterio Lejarazu (EAJ-PNV)
Olatz Petralanda Artabe (EAJ-PNV)

Areatza
Asier Garcia Artetxe (EH Bildu)
Yazmina Beobide Aldape (EH Bildu)
Maitane Diez Landajo (EH Bildu)
Iban Simon Iruretagoiena (EH Bildu)
Jose Ramon Ipiñazar Anibarro (EH Bildu)
Carmen Taban Tudorache (EH Bildu)
Damian Agirremota Pujana (EAJ-PNV)
Itziar Zuloaga Egaña (EAJ-PNV)
Jesus Maria Atxa Arce (EAJ-PNV)

Artea
Alberto Intxaurraga Goti (EAJ-PNV)
Ainare Sanchez Basaguren (EAJ-PNV)
Gorka Beitia Zurinaga (EAJ-PNV)
Iratxe Lezeta Ortueta (EAJ-PNV)
Igor Etxaniz Urrutia (EH Bildu)
Itsaso Arrizabalaga Arrizabalaga (EH Bildu)
Iosu Murgia Gonzalez de Mendoza (AHP)

Bedia
Aitor Sorriketa Larrea (EAJ-PNV)
Miren Igone Etxebarria Zamalloa (EAJ-PNV)
Imanol Ispizua Arruti (EAJ-PNV)
Meritxell Lejarzaburu Atutxa (EAJ-PNV)
Aitziber Linaza Basaguren (EAJ-PNV)
Jose Manuel Sanchez San Juan (EAJ-PNV)
Lurdes Ortega Lahera (EH Bildu)
Josu Jule Linaza Goikoetxea (EH Bildu)
Amaia Chantal Arrarte Etxeberria (EH Bildu)

Dima
Jose Mari Atutxa Olabarri (EH Bildu)
Oihane Barrenetxea Olabarri (EH Bildu)
Borja Ruiz Huerta (EH Bildu)
Begoña Quevedo Egia (EH Bildu)
Josu Gorospe Lapatza (EAJ-PNV)
Iurdana Acasuso Atutxa (EAJ-PNV)
Ibai Larrinaga Gastañazatorre (EAJ-PNV)
Koldobika Ausmendi Iturrate (Dime Aukeratu)
Iratxe Agirre Goikoetxea (Dime Aukeratu)

Igorre
Illart Gumuzio Larrazabal (EH Bildu)
Miren Karmele Aurrekoetxea Arkotxa (EH Bildu)
Ibon Ocerin Bengoa (EH Bildu)
Maria Jose Soraya Lizundia Sanchez (EH Bildu)
Jon Koldobika Mendiolabeitia Urkijo (EH Bildu)
Maite Arrizabalaga Arrizabalaga (EH Bildu)
Andere Ortuzar Uribe (EAJ-PNV)
Rakel Barañano Gurtubai (EAJ-PNV)
Koldo Atutxa Apodaka (EAJ-PNV)
Maitane Ipiñazar Miranda (EAJ-PNV)
Jon Zabala Hormaetxe (EAJ-PNV)

Lemoa
Saioa Elejabarrieta Amorrortu (EH Bildu)
Eukeni Bikarregi Uriarte (EH Bildu)
Marian Garay Salutregi (EH Bildu)
Aritz Undurraga Almaraz (EH Bildu)
Ioritz Fernandez Garcia (EH Bildu)
Jon Andoni Perez Bilbao (EH Bildu)
Iñigo Zuloaga Lopez de Letona (EAJ-PNV)
Esther Iturrioz Rementeria (EAJ-PNV)
Mikel Barandika Larrea (EAJ-PNV)
Zuriñe Etxebarria Zuluaga (EAJ-PNV)
Iñaki Barrenetxea Iriondo (EAJ-PNV)

Ubide
Zigor Iturrioz Herrera (UHK)
Iñaki Beobide Ruiz de Escudero (UHK)
Aritz Azcorbebeitia Alberdi (UHK)
Ernesto Villate Gonzalez (UHK)
Aser Astorgano Martin (EAJ-PNV)

Zeanuri
Eider Ajuriagerra Arana (EAJ-PNV)
Mikel Ibarra Martinez (EAJ-PNV)
Gurutze Etxebarria Zuloaga (EAJ-PNV)
Nagore Madariaga Paredes (EAJ-PNV)
Irati Altuna Zuazua (EAJ-PNV)
Javi Campo Goikuria (EH Bildu)
Nahia Urrutxua Arriortua (EH Bildu)
Arkaitz Estiballes Ormaetxea (EH Bildu)
Mikel Sagarna Agirrezabala (EH Bildu)

Zeberio
Karlos Idirin Gorrotxategi (EAJ-PNV)
Beñat Iriondo Petralanda (EAJ-PNV)
Natalia Martinez Manzarbeitia (EAJ-PNV)
Jon Etxebarria Nieto (EAJ-PNV)
Edurne Intxaurraga Beaskoetxea (EAJ-PNV)
Laxia Olagorta Gomez (EH Bildu)
Itziar Aranguren Solatxi (EH Bildu)
Roberto Calleja Arozeta (EH Bildu)
Miren Begoña Beltran Agirre (EH Bildu)

2019/5/15

AREATZA MUSIK AND BEER Garagardao eta musikearen jaia Areatzan

Areatza Musik and Beer, Beerllaro Areatzako Garagardozaleen Elkarteak antolatutako, bertoko eta nazinoarteko musikea eta Euskal Herriko garagardao artisauaren jaialdia, maiatzaren 31n eta bagilaren 1ean izango da. Musikeari jagokonean, Eskean Kristök, Arratiako taldeak, eta Euskal Herria, Galiza, Britainia Handia eta Amerikako Estadu Batuetako beste 9 taldek joko dabe jaialdian. Garagardaoari jagokonean barriz, Basqueland Brewing-eko garagardao artisauak dastatzeko aukerea egongo da. Janari kontuetan be eskaintzea ugaria izango da. Hau danau Areatzako plazea estalduko dauan karpa baten egingo da.

 

Mississippi Queen & The Wet Dogs (rock-soul), Los Brazos (rock), Keylock (blues-rock), Eskean Kristö (rock), James Room & Weird Antiqua (blues), The Soul Jacket (rock and roll), Jared James Nichols (blues-rock) eta The Riff Truckers (rock and roll, blues eta country) izango dira Musik and Beer jaialdian musikea ipiniko daben taldeak eszenaleku nagusian. Paul San Martin Trio taldeak bariku arrastia, maiatzak 31, girotuko dau errekako pasealekua, eta zapatu eguerdian EuskOrleans Dixie Band taldeak animauko dauz Areatzako kaleak. Garagardaoari jagokonean, hiru estadubatuarrek Hernanin sortutako Basqueland Brewing Project-ek (BBP) ekoiztutako garagardaoak dastatu ahal izango dira batez be. BBP enpresearen zazpi garagardao: Captain, Imparable IPA, Arraun Amber Ale eta Begi Haundi, hain zuzen be, beste hirurak denporaldiko garagardaoak izango dira. Beste garagardao bi be dastatu ahal izango dira; DouGall’s-en Leyenda Bitter ingelesa estilokoa eta Braseserie d’Achouffe-ren La Chouffe garagardaoa Blonde Ale belgiarra. BBPk 25 garagardao desbardinetik gora egiten ditu, Arzak, Berasategi eta jatetxe ezagunenetan saltzean diranak. Sariak be jaso ditue euren garagardaoetako batzuek.
Gastronomiari jagokonean, barikuan, hilak 31, Kaitxo-ren txokolateak eta kafeak dastatu ahal izango dira errekako pasealekuan, Paul San Martin Trio musika taldeak jo bitartean. Hurrengo egunean, eguerdian, gaztaia eta garagardaoaren maridajea Beerbaoren eskutik eta bermuta eta gildak eskainiko ditu Destilerías Atxak. Arrastian, Destilerías Atxako Rudaina Jaber Carballoren eskutik konbinaduak egongo dira Areatzan. Gainera, jaialdi osoan, antolakuntzeak ipinitako jatekoa saltzeako leku bat egongo da udaletxeko arkupetan eta Bilbo Dulcek bere produktu gozoak salgai eukiko ditu.


2016tik garagardaoa eta musikea buztartzen
Areatzak beti izan dau musikeagazko lotura handia eta ekitaldi eta musika ziklo ugari egoten dira urtean zehar: Musika bakarrean, Erdu eta musikatu, Folklore Bizian, folk jantza eta jantza tradizional ikastaroak EHUgaz batera eta Zezili Deuna eta San Bartolome egunetako kontzertuak. Horrezaz gainera, Areatzako Musika Bandea sortu eta 35 urte beranduago, bandeak funtzionamentuan jarraitzen dau. Oin dala hiru urte, AGE-Beerllaro Areatzako Garagardozaleen Elkartea sortu zan, gargardaoaren ekoizpen artisaua eta kalidadezko konsumoa bultzatzeko. Eta holan, 2016an, Beerllaro edo Garagardaoaren Eguna ospatu zan. 2017an, Areatzako Tabernarien Elkarteak, Areatzako Udalak, AGE Beerllarok eta Areatzako Kirol Kultur Batzordeak indarrak batu ebezan Blues and Beer Lehenengo Nazinoarteko Jaialdia sortzeako. Herriko eragileen laguntzeagaz, eskola eta Udala moduko instituzinoakaz, ehundaka lagunek disfrutau ahal izan eben jaialdia. Eskola umeentzako berbaldiak dozenaka ikasle bildu ebezan, kale banden nondik norakoak aztertu eta ikasiz. Mila lagun inguruk bertako garagardaoaren 1.900 kaina dastatu ebezan. Food truckak arrakasta itzela izan eban eta 800 zerbitzu emon ebazan eta sare sozialetako jarraipenak ahalbidetu eban Facebook-en 3.200 bistaratzera heldutea eta Youtubeko bistaratzeak 1.500etik gora izatea.
Igaz, musika estiloak ugaritzearen aldeko apustua egin eben antola- tzaileak. Zazpi kontzertu antolatuz bariku eta zapatuan. Gastronomiari jagokonean, mila bat lagunek bertako garagardaoaren 2.900 kaina dastatu ahal izan ebezan. Food truck-ak eta hanburgesak be arrakasta itzela izan eben, 1.200 zerbitzu emon arteraino. Kamiseta eta edalontzien salmentea ikaragarria izan zan; hurrengoz hurrengo, 250 eta 750. Hedabideetan presentzia etenbakoa izan zan eta sare sozialetako jarraipenak ahalbidetu dau Facebookeko jarraitzaileak ia 900era heldutea eta Youtubeko bistaratzeak 1500etik gora izatea. Aurten sareko presentzia handitu dabe eta musikandbeer.eus webgunea martxan ipini dabe
Antolatzaileak aurten bai kalidade aldetik, bai kopuru aldetik igazkoa gainditzeko asmoa daukie. "Urtez urte oinarri sendoak ezarriz goazen heinean, musika proposamena be handituz eta garatuz doa. 2019. urteko jaialdian musika eskaintzea zabaldutea ebatzi dogu; holan aurten, jaialdiaren egun bietan, alde batetik barikuan Paul San Martin Trio eukiko dogu txokolate eta kafe dastaketea girotzen eta zapatu eguerdian bermut sesinoagaz batera kalean musikea joten ibiliko dan talde bat egongo da" dinoe antolatzaileak. "Gure ustetan, apurka-apurka hasikeratik jarritako helburuak beteten gabiz: alde batetik, bertako zein inguruko biztanleak kalidadezko rock, blues, funky musikaz gozatzea eta bestetik, Euskal Herriko, espainiar estaduko zein atzerriko taldeentzat erreferentziazko jaialdi bihurtzea. Musika eskaintza honen helburu nagusia Areatza Musik & Beer jaialdiaren eremuak zabaltzea da" gehitu dabe. Musikeaz gainera "jaialdi honek herriarentzat onurak dakarz, holango jaialdiak turismorako sano erakargarri bihurtu dira-eta. Turismo kultural barri baten agerpenaren aurrean gagoz eta indartu behar dala uste dogu, herri askok euren eskaintza turistiko moduan opatzen dabe esaterako" azpimarratu dabe.


AREATZA MUSIK & BEER

Egitaraua
Maiatzak 31, barikua
17:00etan, Kaitxoren eskutik txokolate eta kafe dastaketea eta salmentea errekako pasealekuan Paul San Martin Trio musika taldeak girotua.
19:00etan, Mississippi Queen & The Wet Dogs.
20:30ean, Los Brazos.
22:15ean, Keylock.
24:00etan, Eskean Kristö.

Bagilak 1, zapatua
12:00etan, garagardao (Beerbao) eta gaztai maridajea errekako pasealekuan (15 euro).
13:00etan, bermut eta gilda (Destilerías Atxa) maridajea errekako pasealekuan (15 euro).
13:30etik 15:30era, musikea herrian zehar EuskOrleans Dixie Band taldeagaz.
16:00etan, Destilerías Atxako Rudaina Jaber Carballok prestatutako konbinaduen maridajea (10 euro).
17:00etan, Munduko III. Garagardao Kupelen Jaurtiketa Lehiaketea.
18:00etan, James Room & Weird Antiqua.
20:00etan, The Soul Jacket.
22:00etan, Jared James Nichols.
24:00etan, The Riff Truckers.
Egun bietan, antolakuntzeak udaletxeko arkupetan ipinitako janari stand-a eta Bilbo Dulceren postre gozoak egongo dira.

2019/5/1

BERRIZTU Eduardo Cabrera: "Nerabeak dira, beste barik"

Areatzako moja-komentua izandakoan, hainbat nerabe dagoz heziketa, laneratze eta gizarteratze prozesu baten barruan, gurasoenganako indarkeriagaitik epaile batek holan aginduta. Zentroa Berriztuk kudeatuten dau. Berriztu irabazi asmo bako erakundea da, 1991n hasi zana hego Euskal Herrian egoan lehenengo Gazte-justizia zentroa kudeatuten.
Eduardo Cabrera Berriztuko pedagogoa eta Gazte-justizia arduradunagaz egon da BEGITU.


Nortzuk zagoze Berriztun?
Momentu honetan 320 profesional gagoz, gehienak Hezkuntza alorrekoak: psikologoak, pedagogoak, gizarte hezitzaileak, gizarte langileak, abogaduren bat... baina baita medikuak eta erizainak be. Gehienak hezkuntza alorreko profesionalak.
Lehenengo zentroa, oin dala 28 urte sortu genduan, 14 eta 18 urte bitartekoentzat izan zan Ortuellan. Hortik aurrera, laguntza alternatibak zabaltzen joan gara. Gazte-justizia, Genero Indarkeriaren biktima diran andrantzako zerbitzu integrala, Gurasoen aurkako indarkeriari aurre egiteko familia alorreko esku hartze programak, Laneratzea eta gizarteratzea, eta abar.


Zer dala-eta zagoze Areatzan?
Areatzan egoteko aukerea komentuak berak emon euskun baldintza onak ditualako: eraikin handia da, eta edozein alternatiba egiteko posibilidadeak ditu. Hasikera baten, zertarako erabili oso ondo jakin barik hartu genduan. Erosteko aukerea emoten dauan alokairuan, hain zuzen. Mojak gure alde egin eben, atzean egoan erakundea gustetan jakien eta. Erabilerarako aukerak ikusten ibili ginan eta atzenean, Eusko Jaurlaritzagaz, gurasoenganako indarkeria erabili dabenentzako zentroa sortzeako ideak egin eban aurrera.


Komentuak mojena izaten jarraituten eban?
Bai. Oingo hilean (martia) edo datorrenean sinatuko dogu salmentea. Alokairuan urte bi egon gara. Guri asko gustetan jakun lekua, hemen hezkuntza alternatiba bat egiteko, baina ez geunkan nogaz. Ez geunkan erakunde publikorik atzean.
Urte bi honeetan egon gara leku honetan interesauta egon eitekean erakunde publiko baten bila. 2018ko zezeil edo martian ikusi genduan zentro espezifiko baten premina eta kontaktuetan hasi ginan. Abenduan sinatu genduan hitzarmena.


Areatzan gurasoen kontrako indarkeria erabili dabenentzako zentro bat egitea zuengandik sortu zan ala Eusko Jaurlaritzatik?
Batera. Egia esan, Gazte-justizia arloko zerbitzu gehiago daukaguz. Orduan, Jaurlaritzako teknikariakaz beharrean gengozanean, pentsau genduan gurasoenganako indarkeriaren errealidadea, beste arazo batzuen errealidadeagaz ez bateratzea komenidu zala. Gazte honeek daukien arazo gehienak etxean izaten ditue. Kanpoan ez dira hain problematikoak izaten eta hobe da beste batzuetatik aparte eukitea. Alde batetik, laguntza lana konzentretearren, espezifikoago egitearren, eta bestetik, ez dagiezan kutsatu beste batzuen arazoakaz.


Zenbat urte ditue zentro honetan dagozan gazteak?
Sartzean diranean, 14 eta 18 urte bitartean izaten ditue, horixe dalako adin txikiko lege penalaren edadea. Gero, ezarritako neurrien arabera, 19 urte artekoak be egon daitekez. Baina orokorrean, 14 eta 18 urte artean eukiten dabez.


Hona etorten diranak beraz, epaile batek emondako agindua beteten etorten dira.
Bai, askatasunaz gabetzeko zigorra daukie. Edo, talde hezitzaile baten alkarbizitza egitea be izan daiteke epailearen agindua. Atzen hau ez da askatasunaz gabetzeko neurria, baina bai etxetik urteteko agindua.
Bizkaian badago gurasoen kontrako indarkeria erabili daben gazteentzako zentro bat, Bizkaiko Foru Aldundiaren menpe dagoana, Hobetzen izenekoa. Hau be geuk kudeatzen dogu. Zentro honetan dagozan gazteak etxean biziten jarraituten dabe baina heziketa lana eta lan terapeutikoa zentroan egiten dabe. Zentro horretara, gazteak, euren familiak eta hezitzaileak joaten dira lan egitera.
Normalean, gurasoenganako indarkeria egoera gehienak holan konpontzen dira, euren inguruan esku-hartze hezitzaile bategaz. Baina batzuetan ez da nahikoa izaten. Batzuetan gaztea etxetik atera behar da eta orduan, epaileak holan ebazten badau, zentro honetara etorri daiteke.


Berriztuk hartzean dau ardura hori, ezta?
Bai. Eusko Jaurlaritzagaz hitzarmen bat sinatuta daukagu. Jaurlaritzak, dirua emoten dau urtean zentroaren diseinua egin eta langile kopuru bat kudeatzeko. Guk aurkeztu genduan proiektua eta kudeaketea mistoa da. Kudeaketa eredu mistoa asko erabilten da Euskal Herrian: erakunde pribaduak proiektua egin eta aurrera ateraten dau, eta erakunde publikoak ikuskatu eta zentroaren segimentua egiten dau.
Zentroan hiru lan mota dagoz. Alde batetik, lan sozio-hezitzailea dago; hau da, gizarte trebetasunakaz, bulkaden kontrolagaz, balioakaz... lotutako lanak. Gero, alde terapeutikoa dago. Familia terapeuta batek, gazteagaz, gazte taldeagaz eta familiagaz lan egiten dau. Eta hirugarren arloa, heziketea da. Areatzan sukaldaritza tailerra daukagu. Gazteak, irakasleagaz euren bazkaria eta afaria egiten dabe eta, bide batez Oinarrizko Lanbide Heziketako ikastaro bat be egiten dabe. Beste OLHko ikastaro bat be badaukagu, eraikuntzen mantenimentuen gainekoa.
Normalean, heziketeari jagokonean, gazteren batek aurrera egin edo kapazidade handiagoa badauka, kanpoko baliabideak be erabilten dira. Esate baterako, Batxilergoko lehenengo maila egiten dabilen mutil bat daukagu. Bera ondo egon bezain laster, bere institutura bueltauko da. Heziketea mantenidu egin behar da, ezin da prozesua eten.


Mutilak dira danak?
Oin dagozanak bai, baina zentroa neskak hartzeako be prestatuta dago. Oin dagozan seirak mutilak dira.


Zeintzuk dira Berrizturen ezaugarriak?
Berriztuk esperientzia handia dauka laguntza alternatibak sortzean. Urte asko daroaguz alternatiba asko eta oso desbardinak sortzean, populazino mota askotarako. Gazte-justizia zerbizuak 28 urte beteko ditu laster. Proiektu asko egin doguz. Eta gurasoenganako biolentziari jagokonean, Hobetzen zentroa daukagu arazo honeek tratetako. Hamar urte dira sortu genduala. Ikerketa asko egin doguz eta oso jente trebatua daukagu gazteak eta euren familiak artatzen.


Zein da gurasoenganako biolentziaren egoerea Euskal Autonomiadun Erkidegoan?
Fiskaltzaren igazko datuen arabera %23 igon da. Errazoi bi dagoz. Bata da, jenteak konzientzia hartu dauala eta errazago eskatzen dauala laguntzea. Atoan eskatzen dau laguntzea eta hori oso ona da konpondu ahal izateko. Gero be badago beste gauza bat eta da, atzen finean nerabeak dirala. Nerabeen jokaera batzuen aurrean guraso batzuk lar bildurtuten dira. Nerabezaroa pasau beharreko sasoi bat da, autoridadea eta arauaren kontra daukan errebeldia guztiagaz. Eta familia egoera batzuetan, sortzean dan alarmagaitik, gehiago salatzen da.
Ete gero egia be bada toxikoen konsumoa bizkortu egiten dala nerabezaroan eta Euskal Herrian gurasook kontroletan ez dakiguzan jarkera nahikotxo dagozala. Hori da errealidadea. Ez da alarma biztutekoa baina gurasoen kontrako indarkeria kasu asko dagoz. Jentea lehenbailehen konpontzen saiatzen da, eta hori ona da.


Normalean, behin nerabezaroa pasautakoan, konpondu egiten da indarkeria arazoa?
Bai. Gehienetan bai, eta lehenago be bai. Nerabeak autoridadea eta arauakaz daukan hartu-emona birkokatzen dauanean. Heldutasuna eta portaerak ikasi edo berrikasi egiten dabez. Alde terapeutikoa be garrantzitsua da familia hartu-emonak konponduteko. Gehienetan, egoerea normalizetako aukera asko dagoz. Esan daiteke Gazte-justiziakoak dirala pronostiko onena daukien delituak.


Dana dala, gora doala dinozu, gure bizimoduagaz zerikusia dauka?
Orokorrean, gurasoenganako biolentzia hartu-emon batzuen aurrean gazteak daukan erreakzinoa izaten da. Esate baterako, izan leiteke permisibidade lar egon dalako, edo etxean genero indarkeria ikusi daualako... Errazoi asko egon daitekez. Baina egia da permisibidade handiko sasoi batetik gatozala eta danok be lar hartzean doguzala kontuan eskubideak eta lar gitxi eginbeharrak. Neska-mutilak zentrora datozanean, atoan galdetzen dabe ea zeintzuk diran euren eskubideak eta inork ez dau galdetzen ea zein dan bere eginbeharra. Hemen betebehar batzuk ditue: ohea egin behar dabe, jatekoa...


Ikuspegi baikorra daukazu, ezta? Gazteai osoko urtenbidea eskaintzen jakiela uste dozu?
Bai. Nik uste dot gurasoenganako indarkeriagaz amaitzeko baliabideak ipinten dirala. Garrantzitsua da Hezkuntza Sistemeak funtzino batzuk hartzea bere gain prozesu honetan lagunduteko. Baita osasun sistemeak be. Nik uste dot konpondu daiteken arazoa dala. Gizartea konzienziau egin da, konponbideak ipini dira martxan eta nire ustez, denporearen podesuz, normalidadera bueltauko da dana.


Zuek beharrean hasi zinienean, oin dala 28 urte, panoramea oso bestelakoa zan?
Bai, jakina! Gurasoenganako biolentziarik ez egoan. Egozan delituak jente baztertuagoak egindakoak ziran. Ez dauka zerikusirik oingoagaz. Gizartea aldatuten doa eta ez dakigu 20 urte barru legearen kontrako ze arazo klase eukiko dabezan nerabeak. Gizartea bera eta gazteen arazoak aldatu egiten dira.
Badago beste arazo bat, toxikoen konsumoagaz lotutakoa, eztabaida handia sortu dauana. Toxikoen konsumoa arazo larria da nerabezaroan. Ez gaurasoenganako indarkeria egiten dabenen artean, beste populazino mota baten baino. Izan be, batzuek ez daukie haxixa edo marihuanaren arriskuaren perzepzinorik. Oso normalizauta dago. "Nire semeak haxixa tabakoa balitz legez erre- tzen dau" dinoe gurasoak.


Gurasoak heroinaren sasoikoak dira eta horren aldean haxixa...
Baina ikerketak dinoe haxixak kalte handia egiten dauala, batez be oso gaztetan erre ezkero. Eragozpen handiak sortzean ditu eta lar normalizauta dago. Nik uste dot droga kontuak, "desnormalizau" egin behar dirala.


Zer moduz Areatzan? Batzuek ez ei dabe oso ondo hartu zuek hona etorri izana.
Danetik egon da. Lehenegotik Udalari eskerrak emon gura deutsat hasikera-hasikeratik babesa emon deuskulako. Baina egia da, okerreko informazinoak be ibili dirala bolo-bolo. Horregaitik, triptiko bat egin genduan jenteari erakusteko zer dan hau eta ateak zabalik jardunaldi bat be egin genduan. Bertan Udal eta eskualdeko erakundeak egon ziran.
Herriari esan behar jako neska-mutil honeek euren edadeko beste edozein neska-mutilen modukoak dirala. Kaletik doazenean autobusa hartzean edo beste edozertan, ez dabela institutuko gazteak baino arazo gehiagorik sortuko. Esan gura dot akaso egunen baten farola bateri ostikada bat emongo deutsiela, baina hori zentroko batek emon edo institutuko gazteak emon, bardin-bardina da. Gazte honeek kalera urteten diranean, ezer ez gertatzeko aukera asko dagozalako da. Eta gertatzen bada, konpondu egingo da beste edozein nerabegaz egiten dogun lez. Nerabeak dira, beste barik, eta heziketa prozesu baten dagoz.

2019/5/1

DANEL ELEZKANO "Egindako lan guztiak merezidu izan dau holango momentu bat biziteagaitik"

85 kilo, 1,87 metro eta 25 urte ditu Danel Elezkano pelotariak. Bere debuta 2012ko abuztuaren 18an izan zan, Bilboko Bizkaia pelotalekuan. Hiru urtegaz hasi zan pelotan eta lau urtegaz Zaratamoko klubean izena emon eban. Kantxan bakarrik ez, unibersidadeko ikasketetan be ondo moldatuten da. ADE ikasi dau Sarrikon eta tributazinoaren inguruko master bat egin dau. Elezkano Zaratamon bizi izan da oin dala sei urtera arte. Harrezkeroztik Diman bizi da.

 

Rakel Aldekoa Diez


Pelotan sekulako lorpenak ditu, 2011n, Baque torneoko buruz buruko txapelduna izan zan Gazte mailan, baita El Diario Vasco-Bankoa Lehiaketako txapelduna Promesetan eta Euskadiko binakako txapelduna Gazte mailan. 2013. urtean Promozinozko banakako txapeldunordea izan zan, 2018. urtean EPELen binakako txapeldunordea eta aurten binakako txapelduna izan da Beñat Rezustagaz batera.

Zaratamokoa zara baina Diman bizi zara. Noz eta zergaitik etorri zinan Dimara?
Ama Dimakoa da eta oin dala 12 urte gurasoak etxe bat egin eben izekoagaz batera. Lehenengo urteetan Zaratamon bizi ginanean astegoienetan eta udan joaten ginan Dimara eta oin berton bizi gara.


Non ikasi zenduan pelotan? Zein izan da zure ibilbidea pelotari moduan?
Pelotan oso gazterik hasi nintzan; anaiak be pelotan egiten eban eta bera ikusten frontoira joaten nintzan. Arrastiak pasetan nebazan frontoian edo aitagaz edo anaiagaz eta lau urte ingurugaz Zaratamoko klubean apuntau nintzan. Gazteena nintzan diferentziagaz. Gainera, normalean 8-9 urtegaz hasten zara txapelketak jokatuten eta ni 6 urtegaz hasi nintzan. Bertan, Haur mailara arte egon nintzan eta gero Galdakaora pasau ginan, anaia eta biok, Zaratamon nire edadeko bakarra nintzalako. Galdakaon urte batzuk egin eta Gazte mailan, Asegarcegaz (oin Baiko) akordio batera heldu ginan eta debutau egin neban. Gero profesionaletan, 4 urte Asegarcen egin ondoren Aspera aldatu nintzan. 2016tik Aspen nago.


Zer moduz Aspen?
Ezin naz kejau, oso-oso gustura nago. Bere sasoian esan neban aldaketea aukera deportiboakaitik bakarrik zala, partidu estelarrak eta txapelketak jokatuteko. Aspek aukera hori emon eustan lehenengo egunetik, konfiantza handia ipini dau nigan, eta aukera horreek emon deustezanean, ni saiatu naz aprobetxetan. Emaitza onak lortu dodaz, baina sasoi onak etorri diran moduan txarrak be etorriko dira.
Egia esan urte bi honeetan asko disfrutau dot, lesinoak errespetau egin nabe, eta lesinoak errespetau ezkero kontinuidade bat izaten da.
Sano eskertuta nago enpreseari eta gustauko jatan be Jokin Etxaniz goraipatutea, niretzako beragaz topo egitea bide honetan subertea izan dalako. Beti gainean dagoan entrenadorea da eta gugaz hartu-emon estua dauka.


Eskoieko eskuan jaiotzetik lesino bat daukazu. Halanda be esan lei ez dala oztopo izan zuretzat. Ze eragin izan dau edo dauka horrek zugan?
Inoz be ez dot euki inongo minik besoan. Arraroa da, ze pelotan egiteko besoa guztiz-guztiz ez luzatutea oztopo bat izan leitekela emoten dau, baina minik ez dot euki inoz inon eta oztopoa ba ez dakit zer esan... nik beti esan dot nire puntu sendoenetako bat ezkerra dala, eta uste dot, eskoieko besoa normal eukiko baneu, ezkerrekoa ez nebala hainbeste landuko. Langundu egin deusta horretan. Txikitan be ezkerragaz lan asko egin neban eta euki dodazan entrenatzaileai be eskerrak emon behar deutsedaz eskoiagaz jokatuten behartuteagaitik. Horregaitik sakea beti egin dot eskoiagaz entrenamentuetan, eta partiduetan be saiatu naz hobetuten.


Zein da zure egunerokotasuna? Zenbat ordu emoten dozu entrenetan?
Entrenetan pelotari bakotxak bere metodoak daukaz. Aspek prestatzaile fisiko bat dauka baina Tolosan dago eta aukerea emoten deuskue prestatzaile bategaz geure kontura ibilteko. Nik, debutau aurretik Aitor Erauzkin euki neban prestatzaile. Gaztetatik ezetu izan dot Lemoakoa dalako. Beragaz oso gustura nago, konfiantza handia daukagu. Berak badaki zelangoa dan nire gorputza, noz nagoan ondo, noz behar dodan gehiago, noz gitxiago... eta planifikazinoa diferentea izaten da. Txapelketetan partidu egunak be ez dira bardinak, batzuetan barikuetan eta beste batzuetan zapatuetan, partidu egunaren arabera egiten doguz entrenamentuak. Normalean 2 edo 3 egunetan, Lemoan egiten dot entrenamentu fisikoa, eta gero beste bi egunetan saiatuten naz Jokin Etxanizengana joaten. Binakako Txapelketan adibidez, lau hilabete dira eta Iruñean jokatu ezkero, ba saiatuten gara Iruñeako frontoian entrenamentua egiten; Bilbon jokatu ezkero Bilbon, eta abar. Eta txapelketatik kanpo, Eibarren egiten dodaz entrenamentuak.


Binakakoa irabazi dozu. Zer suposatzen dau horrek zuretzat?
Kirol ikuspuntutik ez dot uste pelotari diferentea nazanik finala jokatu baino ordu bete arinago nintzanekoa, baina igarten da ilusinoa sortu dodala inguruan. Sano aste politak izan dira honeek. Igaz finala jokatuteko aukerea izan neban eta esan neban nigaitik baino gehiago inguruko jenteagaitik egin eustala ilusinoa; eta aurten be bardin pentsetan dot. Gauza sano polita izan da, amets bat bete dot. Uste dot oin arte egindako lan guztiak merezidu izan dauala holango momentu bat biziteagaitik.


Diman ospatu zenduan ezta? Zelangoa izan zan harrerea?
Diman egin genduan ospakizuna, igazko moduan. Oso momentu hunkigarria izan zan. Dimara heldu ginan eta pilo bat jentek egin euskun harrerea. Gero frontoian afaldu genduan danok batera, eta bueno, bertan ikusten dozuz, familia, Zaratamoko lagunak, kuadrillea, Dimako lagun guztiak... Berotasun hori igarten dozu eta nire kasuan behintzat subertea daukadala uste dot. Izan be, momentu onetan baino momentu txarretan be, eta benetan behar izan dodazanean hor euki dodazalako bai familia eta bai lagunak lagunduteko prest.


Rezusta izan dozu bikotekide. Zelangoa da zuen arteko hartu-emona?
Beñategaz sano hartu-emon estua daukat. Binakako Txapelketea luzeena da, lau hilabetekoa, eta urte biotan partidu guztiak jokatu doguz. Ordu asko pasau doguz alkarregaz eta kantxatik kanpo be hartu-emon oso ona daukagu. Askotan Eibarren entrenetan dogu alkarregaz eta txapelketetan, entrenamentu eta partidu asko alkarregaz izan doguz.


Binakakoa irabazi eta oin Banakakoa preparetan zabiz. Horretan be txapela ekarteko asmotan, ezta?
Entrenau ahalik eta gehien egingo dogu baina badakit banakakoa irabaztea oso gatxa dala. Gainera ez daukat neure burua banakako pelotarizat, ze Banakako Txapelketea irabazteko sano golpe handia euki behar da. Atzen urteotan banakako jokoak euki dauan aldaketeak lagundu ahal deusta, gaur egun airez asko jokatuten dalako. Igaz harritu egin nintzan emondako maileagaz. Finalerdia jokatu neban eta aurten be ilusino bardinagaz preparauko dot.


Zer gurago dozu banakakoa ala binakakoa? Modalidade bakotxaren alde onak eta txarrak.
Niri hiru distantziak gustetan jataz asko: bai binaka, bai eskuz banaka, eta bai lau t'erdikoa. Eta gainera uste dot niretzako be ona dala hirurak jokatutea. Entrenamentuak desbardinak izaten dira: eskuz banaka eta lau t'erdiko entrenamentuak oso gogorrak izaten dira normalean. Nire dohaiak ikusita hiruretatik gitxien nigaz doana frontoi osokoa da, igaz lau t'erdian baino emaitza hobeak lortu nebazan arren.


Zeintzuk dira zure helburu profesionalak pelotan?
Disfrutetea ahalik eta gehien, batez be momentu onak disfrutetea, ze txarrak be euki dodaz eta txarretan sufridu egiten dot. Ni, egia esan oso pozik bizi naz. Beti amestu egin dot pelotari izatea eta lortu egin dot. Oin partidu garrantzitsuak jokatuteko aukerea daukat.


Kirolarien bizitza profesionala ez da luzea izaten. Ondoren zer egingo dozun pentsauta daukazu?
Ikasten beti ondo ibili naz. Enpresen administrazinoa eta direkzinoa ikasi neban eta uste dot biharko egunean horregaz zerikusia daukan zeozertan lan egingo dodala. Momentuz pelotan zentrau gura dot, baina ikasketak ez dodaz alde batera itxi, urtero saiatuten naz zeozer egiten. Oin dala urte bi master bat egin neban. Oin, ingelesagaz nabil burrukan.


Nortzuk izan dira zuretzat erreferente pelota munduan? Eta bizitzako beste arloetan?
Bizitzako beste arloetan familia, hau da, aita, ama eta anaia dodaz erreferente. Pelotan lehen esan dodan moduan, izan dodazan entrenatzaile guztiak eskertuten dodaz. Eta idoloren bat aitatutearren, goi mailako pelotari guztiak gustau jataz, zeozer berezia euki dabe hor goian egoteko: Oinatzek, Xalak, Titinek... danak. Baina uste dot denpora askoan ez doguzala Aimar eta Juan lango beste bi ikusiko. Pelotari perfektuak izan dira. Eta niri Abel Barriola beti gustau izan jata nahiz eta atzelaria izan. Txikitatik asko jarraitu izan dot eta uste dot eredu izan dala bai kantxan eta bai kantxatik kanpo.


San Mamesen ohorezko sakea egin zenduan Athletic eta Rayo Vallecanoren arteko partiduan. Zer sentidu zenduan?
Ia-ia finalean baino urduriago egon nintzan! (barrezka). Inpresinoa emoten dau futbol zelaira sartu eta hainbeste jente ikusteak. Ez gagoz ohituta, futbola beste mundu bat da. Oso hunkigarria izan zan.
 

2019/4/16

KORRIKA Euskerearen alde Korrika Arratian

Arratia, Ubide eta Zeberioko Udal, alkarte, partidu eta norbanakoak parte hartu eben 21. Korrikan. Zeberiokoak aprilaren 10ean eta Arratiakoak 13an, euskerearen aldeko konpromisoa erakutsi eben jai giroan.

 

Partaidetza horren lekuko dira orrialdeotara dakarguzan AEK-k eta Geuria aldizkariak ateratako argazkiak. Asko diran arren bat falta da, Zerturena. Izan be, begitu ateraten dauan Zertu Kultur Elkarteak eta Arantzarte jantza taldeak, Gezalako bidekurutzearen osteko 2364 kilometroa egin eben eta EALEk 2365 kilometroaren lehen erdia. Gezalan furgoneteak okerreko bidea hartu eban eta eurekaz jarraitzaile gehienak. Lekukoak baina, bere bidea egin eban, ilunpetan eta gitxi batzuen laguntzeagaz. Akaso, euskerearen bidean be, bizitzan legez, gauzak ilun dagozanean gitxik jarraituten dabelako bidetik. Danak egin eben bat Igorreko sarreran. Eguneko pasadizutxo bat baino ez zan izan. Beste askoren artean. Erdiko orrialdeetan eta atzenean argazkiak topauko dozuez.

2019/4/6

Korrika Arratian

Aprilaren 13an, 21:15ean sartuko da Korrika Arratian Lemoatik, eta Barazarretik urtengo da Otxandiora joateko. Arratiako AEK-k gure eskualdeko eta Otxandioko 66 kilometroak kudeatzen ditu: alkarteakaz berba egin, kilometroak banandu eta abar.


Korrikarako aste bi eskas falta diranean, 9 kilometro dagoz saltzeako, "Guztira 66 kilometro dira eta horreetatik 57 daukaguz lotuta momentuz. Falta jakuz batez be, Barazar aldekoak" azaldu deutso BEGITUri Gorka Barrenetxea AEK-koak. Otxandioko aldea hutsik itxi dabe hango euskaltegikoen bitartez beteko dalako.
Herrietan eta jente gehiago egoten dan lekuetan, kilometroak "laburragoak" izaten dira, ahalik eta jente gehienaren parte hartzea izateko. Ezpabere Artean edo Areatzan, alkarte bakarrak egingo leuke kilometroa herrian. Gitxienez lekukoa alkarte bik eroan dagien saiatzen dira AEK-koak.
Lekukoa eroango dauan ezaugarriak kontuan be hartzean dabez. "Erdiguneetan lehentasuna daukie udalak, umeak eta nagusiak. Ahaleginduten gara, umeak eskolatik hur eroan dagiela lekukoa, udalak udaletxetik hur...".

Ibilbidea
Korrika, Zornotzatik Arratiako helmugara 21:08an ailegetea aurreikusten da. Lekukoa, Bediako ezker abertzaleak hartuko dau han. Lemorietatik futbol zelairaino eta handik erdigunera joango da Korrika gero, tabernak eta Batzokiaren aurretik pasa eta eskolara joango da. Handik guraso alkarteak eta eskoleak eroango dabe lekukoa. Bidekurutzean Udalak hartuko dau lekukoa udaletxe aurretik pasetako. Gero, herriko alkarte batzuk hartuko dabe Igorreraino eroateko.
Igorretik bitan pasauko da. Lehenengoz, 21:49an Lemoatik eta bigarrenez, 22:56an Dimatik sartuta. Ormazabaletik aurrera, jubiladuenera helduko da. Han, jubiladuak eta Luis Iruarrizaga Abesbatzakoak dira lekukoa hartzeakoak. Igorre erditik be pasauko da, eta udaletxe aurrean Udalak hartuko dau lekukoa. Gero, Dimarantza egingo dau, Batz kooperatiba aurretik pasauta.
Diman eleizarantza doan aldapatik sartuko da 22:22 aldera. "Hortik gora egiten dau eta hor ipini doguz gazteak, aldapan gora dalako. Goian, jubiladuak, aldapan behera egiteko eta gero umeak. Plazara heldu eta umeak hartuko dabe lekukoa. Gero Udalak" dino Barrenetxeak.
Bueltan, barriro be Igorrera, hamaikak bost gitxiagotan, gitxi gorabehera. Biribilgunean Olabarrira sartuko da. Olabarritik bueltatxoa egin eta pasauko dau zubia. Hori dala-eta Korrikak 200 bat metro egingo ditu furgoneta barik, zubitik ezin dalako pasau furgonetea. Zati horretan korrikalariak bakarrik joango dira Euskaltegiraino. Han eukiko dabe zain furgonetea.
Ondoren Arantzazura sartuko da 23:06ak aldera eta handik hiru kilometro egin ostean, kamino nazionaletik lehenengotik eta gero bide zaharretik eginda, Arteara ailegauko da 23:16an. Arteatik Areatzara, 23:30ean sartuko da, gero Zeanurira joateko. Zeanurin, 23:45 aldera sartuko da. Herritik pasau eta Barazarretik Otxandiorantza joko dau. Zeanuriko atzen kilometroa Ubideko herriak egingo dau ia goizaldeko ordubatean.
Bedia, Ubide eta Zeberiotik ez da pasauko, baina herri horreetakoak be parte hartuko dabe Korrikan. Esandako moduan, Korrika Arratian sartzean danean bediaztarrak eroango dabe lekukoa eta urtekeran ubideztarrak. Zeberioko Udalak Arakaldoko peajean eroango dau lekukoa eta zeberioztar guztiak parte hartzera konbidatzen ditu. Aprilaren 10ean, 08:15ean da hitzordua.

Jaigiroa herri guztietan
21. Korrikak parte hartzeako aukera ederra emongo deutso Arratiako jenteari zapatu iluntze-gauean pasetan dalako bertatik. Ha-ta guzti be, Korrika pasau aurretik egongo da zer egin herrietan eta Korrika txikiak, kalejirak eta janak animauko dabe itxaronaldia.
Holan, Arantzazun, 17:00etan egingo dabe Korrika Txiki, 18:30ean, trikipoteoa EinGO taldeagaz eta gero afari-meriendea plazan. Areatzan be 17:00etan hasiko dira umeentzako tailerrakaz; 19:30ean Aretzako Batucakkb batukada taldea herrian zehar ibiliko da, eta 22:00etan, parriladea egingo dabe plazan. Korrikaren ostean, 24:00etan, erromeria egongo da.
Artean, plazan edo Kultur Etxean batuko dira eguraldiaren arabera,18:00etan, Zu eta ni sudurluze bi antzezlana ikusteko eta 21:00etan, euskal karaokea egingo dabe Korrika hurreratu arte. Diman, 14:30ean hasiko dira Korrikaren etorrerea ospatzen herri bazkariagaz. Gero, 17:00etan, umeentzako jolasak, 18:00etan, Kitu musika taldea eta 19:30ean, txitxi-burruntzia egingo dabe Korrika pasau aurretik. Jaia ez da amaituko behin Korrika pasauta; izan be, 24:00etan txokolatea bananduko dabe eta Desore taldeak kontzertua emongo dau Abaroa Aretoan.
Lemoan itxaronaldia beroketa jolasakaz beteko dabe eta ostean, 23:00etan, Beta Brothers Dj-ak egongo dira Karabie Gaztetxean. Igorren kalejirea egongo da itxaronaldia animetako; 19:00etan, Taberna ibiltaria Gau Loratik hasiko da. 20:15ean, Kultur Etxeko plazan mokautxoa jan eta amaierea emongo jako taberna ibiltariari, Korrikara joateko.
Zeanurin eguerdian hasiko dira ekitaldiak. 12:00etan, zeanuriztarrak "olinpiadak" izango ditue plazan; 18:30ean, Xaiborren disko festa eta 21:00etan, Korrika afaria jubiladuenean. Korrika pasau ostean be jarraituko dau jaiak, 23:30ean, DJ-KI egongo da plazan.
Aurreko egunetan be ekitaldiak egingo dira herrietan, Korrikagaz bat egiteko.

2019/4/1

LEMOATX 1937 Eusko Gudarostearen azken garaipena liburua argitaratu dabe

Lemoako Udalak eta Aranzadi Zientzia Elkarteak, Lemoatxeko lubakiak berreskuratzeko egindako ikerketa arkeologiko sakona bilduten dau liburuak. Gerra Zibilari jagokonean, Lemoatx dagoan aztarnategirik garrantzitsuena da, eta liburuan, lurrazpian topautako materialak, lubakiakaz eregitako defensa sistemea, lurpetik ateratako gorpuzkiak eta metodologia zientifikoa erabilita bildutako beste aztarnak jasoten dira, gai honen inguruko lehenengo monografia osotuz.

 

2011n Lemoako Udalak Memoria Historikoa berreskuratzeko prozesua abian jarri eban ikuspegi global eta integratzaile bategaz, eta Lemoatxen gertatutakoak gogoratzeko eta argitaratzeko konpromisoa hartu eban. Urteotako bidean, Udalak Aranzadi Zientzia Elkartea izan dau bidelagun eta Aranzadiren ekarpen zientifiko eta adituagaz egin dira ikerketa lan guztiak. Eusko Jaurlaritzako Bake eta Bizikidetzatik be laguntzea jaso dabe.
"Urte honeetan batez be landu dogun alderdia izan da ondorengo belaunaldiai honen barri emotea eta gazteak heztea gure historia identifiketan. Era berean, gure askatasuna defendidu ebezan baloreak irakatsi deutseguz eta Giza Eskubideen errespetua sustatu" esan eban Saioa Elejabarrieta Lemoako alkateak Lemoatx 1937: Eusko Gudarostearen azken garaipena liburuaren prensaurrean egindako aurkezpenean.
1937ko maiatzaren atzen egunetan eta bagileko lehenengoetan, Nafarroatik etorritako Brigada frankistak presinoa egin eben bai Arratiatik bai Durango-Zornotzatik Bilbo okupetako bidean eta Eusko Gudarostea eta Errepublikearen aldekoak Lemoatxen geratu ziran. Astebete inguruan bataila gogorrak izan ziran han; egunez frankistak konkistetan eben tontorra eta gauez galdu. Denpora horretan, Lemoatxen defensa sistema bat eregi zan, lubaki sistema bat. 2011n, lehenengo hazurrak topau ziranean, hasi zan lubakiak berreskuratzeko prozesua. 2013an lehenengo Auzolandegiak egin ziran. Harrezkeroztik oin arte, lubakiak errekuperau, gudarien hazurrak topau eta orduko gertaeretako objektu piloa topau dira. Horrek liburua argitaratzea eta proiektuagaz jarraitzea ekarri dau.
Argitaratzeko konpromisoa betez, zortzi urte honeetan egindako lana jaso da liburuan. Bost kapitulutan bananduta dago: "Lemoatx gudu baten historia", "Arkeologia lubakietan", "Hondakin materialak Lemoatxeko lubakietan", "Gerrako materiala Lemoatxeko gudu zelaian" eta "Lemoatxen hobitik ateratakoa".
Liburua kalidadezko papelean eta ondo zaindutako edizinoan argitaratu da. Udaletxean eta liburutegian erosi daiteke. Momentuz, 300 ale kaleratu ditue, baina behar izan ezkero, beste tirada bat be egingo leukiela azaldu deutso BEGITUri Lemoako alkateak.
Gerra Zibilaren inguruan, ikuspegi arkeologikoagaz argitaratutako lehenengo lana da Lemoatx 1937: Eusko Gudarostearen azken garaipena liburua.

Lemoatx aztarnategi erreferentea
Lemoatxen aparteko aurkikuntzak egin dituela dino Juantxo Agirre Aranzadi Zientzia Elkarteko Idazkariak. "Hemen aurkitutako objektuak, oin arte ez dira topau Euskal Herriko inongo aztarnategitan, inongo frente lubakitan edo trintxeratan. Lemoatxen lurrazpian dagozan aztarnak dira momentu honetan Gerra Zibileko Memoria Historikoari lotutako inportanteenak". Horregaitik, momentu honetan, Euskal Herrian Lemoatx da erreferente.
Lemoatxeko lubakietan aurkitutakoa aztertzen hamalau ikerlarik hartu dabe parte. Aztarnategi bat aztertzeko espezialista desbardinak behar izaten dira eta Lemoatxekoa aztertuteko ikuspegi zabala hartu dabe. Paco Etxeberria eta Lourdes Herrasti antropologo-fisikoak, lubakietan azaldutako personen aztarnak aztertu ditue; Mikel Diego historialariak ikerketa historikoa egin dau artxiboetan egozan dokumentuak eta bizilagunen testigantzak jasoz. Arkeologia arloan, Jimi Jimenez izan da zuzendaria, bere arkeologo taldeagaz, Alba Peña eta Julian Blancogaz, hain zuzen. Aurkitutako materialak, Euskal Prospekzio taldekoak aztertu ditue.
Liburuan, hildakoak nortzuk diran, zelan industu dan eta abar azaltzen da. "Argazki ikusgarriak dagoz, azaldu ziran moduan. Ez dogu ezelango zentsurarik egin, hazurrak agertzen badira holan plazaratu egin dira, euren objektu personal guztiakaz" azaldu eban Juantxo Agirrek aurkezpenean.

Lubakiak informazino iturri
Gerra materialaren dispersinoak soldadu bat egoan leku zehatza adirazo eta lubakietan topautako objektuak, trintxeretan egiten zan bizimoduaren barri emoten dabe. Harrigarria bada be, elementu organiko asko konserbau dira eta uniformeko jaka bat eta gudari baten txapela berreskuratu ditue. "Hau apartekoa da, gudari baten txapela osorik mantenidu eta barriztutea. Udalak oihaletan espezialista dan batengana jo dau. Lubaki berean jaka bat agertu zan. Pinudiko lurrak azidotasun handia izan arren, modu harrigarrian konserbau dira. Euskal Herrian, Gerra Zibileko arkeologian topau diran uniformeko elementu bakar biak dira" azaldu eban Jimi Jimenez Arkeologia zuzendariak. Testuinguru honetan topau, barriztu eta publikau diran bakarrak dira.
Lubakietan topautako beste objektu batzuk, munizinoz betetako kartutxerak dira. Narruzkoak dira, metalezko errematxeakaz, ondo konserbauta. Munizino paketeak be konserbau dira. Euretako baten fabrikazino urtea be agertzen da, 1934. "Pentsau egizue zer dan arkeologia talde batentzat objektu bat topatzea eta bertan agertzea zein urtetan eta zein fabrikatan eginda dagoan".
Baioneta bat, ondo konserbautako narruzko bota bat, garriko baten belarria Euskadiko Gobernuaren armarriagaz, bizarra egiteko brotxak, hortzak garbitzeko eskubilak, botika ontziak... dira lubakietan topautako beste objektu batzuk. "Brotxa bat batuz, egunkari zati bat be aurkitu genduan. Bilboko El liberal egunkariko zatia da. Ikertzaileak konprobau dabe egunkaria, urtea, orrialdea eta zer ipinten eban zati horren inguruan" dino Jimenezek.

Inbentariautako Ondasun Kulturala izateko eskakizuna
Lemoako Udalak, Eusko Jaurlari- tzari Lemoa Inbentariautako Ondasun Kultural izentatzeko eskatuko deutsala esan eban alkateak eta Memoria Historikoaren alde beharrean jarraituteko konpromisoa berretsi eban. "Argi daukagu instituzino publikoak, aitorpena, justizia eta erreparazinoa egiteko konpromisoa hartu behar dogula eta Memoria Historikoaren berreskuratzeak eskatzen dauan moduan, holangorik barriro gertatu ez daiten konpromisoa. Horregaitik Lemoako Udalak bide honetan lanean jarraituko dauala argi adierazo gura dogu" esan eban Elejabarrietak.

2019/3/13

NADIA ZAMKOVA "Ulergatxa begitantzen jata kanpoztarren kasuan erdereari lehentasuna emotea Arratian"

Nadia Zamkova Zeanuriko Altzusta auzunean bizi da, aspaldian etorri zan Moskutik. Igazko urri bigarrenean, ikasturte barriagaz batera, komunikabideetan azaldu zan Igorreko EPA zentroan euskera taldeak bizi eban egoerea salatzeko.

 

Alvaro Rabelli

 

Komunikabideetan ikusi zaitugu Igorreko EPA zentroko euskera taldearen egoerea salatzen. Zer dala eta?
Hasteko esan behar dot euskera ikaslea nazala, aspalditik Zeanurin bizi naz, seme-alabak euskeraz hazi dodaz, eta oin nire txandea zan, niri toketan jatan euskerea ikastea, horregaitik, Igorreko EPAko euskera taldera joaten hasi nintzan. Egoerea, baina, sano eskasa izan zan hasikeratik. Akorduan euki behar dogu EPAk ez daukala lokal propiorik Igorren, gu hasikeran parrokiak itxitako soto ilun eta hotz baten gengozan. Tira, horregaitik ni ez nintzan arduratzen, beste batzuk bai ordea, beti kejaka ebilzan, eta gainera batzuei parrokian eskolea emotea ez jakien ondo begitantzen. Halanda be, hogeta bat laguneko taldea ginan eta ni gustura nengoan. Kontua da, ikasturte barriagaz batera, guri ezer esan barik, euskera taldea bertan behera itxi ebela, eta aldi berean, gaztelaniazko bi zabaldu ebezala. Benetan, ez dot aituten zelan Arratian kanpoztarren artean gaztelania bultzatzen daben, kanpoztarrak diralako gehien bat EPAra doazenak. Euskerearen kontrako neurria iruditzen jata.


AEK-ra joatea ez zan urtenbide egokiagoa?
Ez, batzuk Galdakaoko EPAra joaten hasi ziran. Baina, begiratu, guk baliabide ekonomiko urriak daukaguz, eta diru-laguntzak gorabehera, AEK-ko ikastaroak sano garestiak dira guretzat; gainera, beste disponibilidade bat eskatzen deutsue, astean lautan joan behar dozu eskolara, nik ez daukat denpora hori, eta hori gitxi balitz, euskaltegiko eskolak tituluak aterateko bideratuta dagoz, ez hizkuntzea ikasteko. Horreri be ez deritxat ondo, guri ez jatorku bat be ondo euskera azterketen sistemea, batzuk helduak garalako, beste batzuk ikasketarik ez daukielako...


Zertan dago kontua oin?
Bada, sano argi neukan Galdakaoraino ez nintzala joango, zergaitik haraino? Eta hemengo baliabideak? Haraino joateko denporea emon behar dozu, garraioa behar dozu, ez. Horregaitik arazoaren barri emoteari ekin neutsan, zenbaitetan salatu behar da gauzak konpontzeko, eta emoten dau salaketak zeozer lortzeako balio izan ebala, ze, handik gitxira aukerea emon euskuen Igorreko Kultur Etxeak itxitako areto baten jarraitzeko. Beste irakasle bat ipini euskuen. Oin ez gara hainbeste ikasle, esan lez, batzuk Galdakaora joatea ebatzi ebelako, baina, tira, taldeari eutsi ezkero, ikasle gehiago etorriko dira. Bestalde, harrigarria da zein baliabide gitxi ipinten daben Arratiako instituzinoak euskerea benetan ikasi daigun; eta baliabideak egon badagoz.


EPAren zereginagaz, oro har, kritiko samarra zara. Zergaitik?
EPAgaz bakarrik ez, hezkuntza sistema osoagaz, zer egiten dabe umeak akademietan? Bada, akademietan badagoz, zarratu behingoz eskolak, ikasteko ez badabe balio, ezta? Baina, bai, nire ustez EPAk beste zeregin bat bete beharko leuke helduen irakaskuntzan. Badira hemen ia ezer ez dakien helduak, eta, jeneralean, heldu guztiok geure ezagupenak barritu behar doguz gizarteko arazoai aurre egingo badeutsegu. Nik neuk EPA horretara bideratuko neuke.


Moskutik Altzustara etorri zinan behin.
Bai, Mosku 1991n itxi neban, Sobiet Batasuna jausten hasi zanean. Lehenengoz Algortara etorri nintzan, gero Altzustara ezkondu nintzan. Leku askotan lan egin behar izan dot, batzuetan errusiera irakaslea izan naz. Oin dana aldatu da, baina akorduan daukat Altzustara etorrita oindino sasoi haretan behi pareagaz landuten zala lurra, traktorerik ez egoan eta. Gauzak zer diran, nik euskerea ikasi gura, baina Altzustako andrak, nire edadekoak, ez deuste euskeraz egiten, ez daukie nigaz pazientziarik. Eta nik euren hitanoa eta guzti ikasi gura neuke.


Errusia gugandik urrun?
Europan gugandik urrunen dagoan herrialdea da bai, baina gaur sano erraz ailegau zeintekez hara. Nire bigarren etxea da, itxaropenez ikusten dot. Errusiak egundoko hazkunde ekonomikoa euki dau, baina hango politikea dala eta ez dala jentea bildur da irabazitako apurra galtzeako. Emoten dau, halanda be, apurka-apurka Errusiako gizarteak konformismoari aurre egingo deutsala.

2019/2/27

MARTIAREN 8A Greba feminista eta hainbat ekitaldi beste gizarte eredu bat aldarrikatzeko

Martiaren 8an, Hetropatriarkatu kapitalistari planto! lemapean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak deitu ditu andrak greba feminista egitera. Arratian, konzentrazinoak, manifestazinoa eta hainbat ekitaldi egingo ditue greba egun honetan.
Mendi martxea, antzerkia, zinea, berbaldiak eta beste ekitaldi askok osotuko dabe martiaren 8aren inguruan Arratiako talde feministak, andra taldeak eta erakundeak antolatutako programazinoa.

 

Mugimendu Feministeak greba modu barri bat sortu dau. Izan be, greba honetara andrak dagoz deituta eta euretariko asko lan baldintza prekarioetan, zaintza lanetan edo enplegu barik dagoz. Egoera horreek ikusgarri egitea be bada grebearen helburua eta egoera horreetan dagozanai grebara lotzeako aukerea emoten deutse. Hori dala eta, parte hartzeako moduak desbardinak izan daitekez leku batetik bestera edo-eta egoera desbardinetan. Protagonistak ebazten dabe zelan parte hartu. Greba babestu gura daben gizonai barriz, etxeko eta zaintza lanez arduratzeko eskatzen deutse Mugimendu Feministeak.
Manifestazinoa Igorreko Kultur Etxetik abiatuko da 12:00etan. Hara joateko zutabeak egingo dira Arratiako herrietatik. Bedia eta Lemoako zutabea, Igorreko eleiza azpiko parkinean batuko da Kultur Etxerantza joateko; Dimakoa, Batz enpresearen ondoan; Zeanuri, Areatza, Artea eta Arantzazutik doazen partaideak Arantzazun dagoan Montero jatetxean batuko dira. Manifestazinoaren ostean, txapak eta photocall-a eta 14:30ean, bakotxak eroandakoa alkarregaz bazkalduko dabe. Kantaldia be egongo da bazkalondoan.
Bazkalostean Diman, konzentrazinoa egingo dabe plazan 17:30ean eta Bilboko manifestazinora joango dira. Egun horretarako, Igorren, Xake Produkzioak antzerki taldearen Lur antzezlana egoan programauta, baina martiaren 8ko grebaren ondorioz bertan behera geratu da.
Zeberion be, Heteropatriarkatu kapitalistari planto! lemapean konzentrazinoa egingo dabe plazan 10:00etan; ondoren, pikete informatiboak egiten ibiliko dira Ugaon eta 14:30ean, bazkaria egingo dabe eskola zaharrean. Bilboko manifestazinora joateko,18:08an daukie hitzordua Ugaoko tren geralekuan.
Martiaren 9an, Arratiako Andren Mendi Martxearen IX. edizinoa izango da. Oingoan, Baltzolako kobetara joango dira, Dimako plazatik 10:00etan urtenda. Ibiltariak plazatik Artabera joango dira; handik, Bargondiara, Baltzolara eta Indusitik barriro plazara. Guztira 7 kilometro inguru. Amaitutakoan kopautxoa egongo da herriko frontoi txikian.

Andrak protagonista diran zinea, antzerkia...
Urtero lez, Arratiako andra taldeak, talde feministak, Udalak eta AUMk kartel bateratua antolatu dabe. Kartel honetan herri bakotxeko ekintza bat dago, baina herri gehienetan, ekintza gehiago egongo dira.
Arteak eta Lemoak emon eutseen hasikerea martiaren 8aren inguruko ekitaldiai, zezeilaren 15ean Arteako Andran Gelan egin zan biolentzia ekonomikoaren gaineko berbaldiagaz eta 28an Virginia Imazen Sex o no sex klown ikuskizunazagaz. Programauta dagoan hurrengo ekitaldia, martiaren 1ean, 18:30ean da. Zeanuriko Kultur Etxean Figuras ocultas filma ikusteko aukerea egongo da. Figuras ocultas Theodore Melfik 2016an zuzendutako filmak kontau barik egoan hiru matematikari andrazko afroamerikarren historia kontetan dau. Katherine Johnson, Dorothy Vaughan eta Mary Jacksonek NASAn egiten eben behar 1960ko hamarkadan, espazioko norgehiagoka eta eskubide zibilen sasoian. Taraji P. Henson, Octavia Spencer eta Janelle Monae aktoreak egiten dabez matematikari horreen papelak.
Martiaren 5ean, 19:00etan, Igorreko Kultur Etxean, zaintza lanak aztertuteko mahai-ingurua egongo da. Bertan, Maribi Ardanza ELAko Bizkaiko zahar egoitzeko taldeko langileak, Dominique Saillard ikertzailea eta zaintzaileak eta Riosby Alvarez eta Silvia Rugamas, Trabajadoras no domesticadas taldekoak egongo dira.
Zapatuan, hilak 9, goizean mendi martxea eta arrastiko 19:00etan, Dimako eskolako ganbaran, Lakrikun Antzerki Taldeak Non gaude? antzezlana eskainiko dau 19:00etan. Lan hau trilogia baten hirugarren zatia da. Greban gaude eta Prest gaude lanen jarraipena. Karteleko hurrengo ekintza be ildo beretik doa. Hilaren 16an izango da, 19:30ean, Arantzazuko Kultur Gunean. Han, Bea Egizabalek eta Ane Labakak Erradikalak gara ikuskizuna eskainiko dabe.
Martiaren 22an, ekintza bi. Areatzan, Skolastikako Josune Muñozek komikiaren munduan andren papelaren gaineko berbaldi-tailerra emongo dau eta gero, partaideak aldez aurretik irakurri daben Ondo maite nazazu komikia aztertuko dabe.Udal Areto nagusian izango da 18:30etik aurrera. Egun berean, 19:00etan, Emakumea euskera eta kirola mahai-ingurua egongo da Bediako liburutegian. Bertan, Oihana Azkorbebeitia Urizar, Ainhoa Lendinez Garate eta Igone Campos Odriozola mendi korrikalariak egongo dira, euren kirol esperientziak partekatzen.

Beste ekintza batzuk
Kartel bateratuan, agertzen diranaz gainera, herri batzuetan beste ekintza batzuk be antolatu ditue. Lemoan, martiaren 8an, Zaplast talde feministeak elkarretaratzera deitu dau 09:45ean, Plaza Gorrian. Diman, martiaren 9an, afaria egingo dabe herriko andrak Baltzola jatetxean eta ondoren jantzaldia izango dabe Kimera taldeagaz.
Zeanurin, hilaren 15ean, Anabel Sanz FeministAldeko kideak berbaldia emongo dau, Denontzako feminismoa % 99rentzako izenpean Eguzkiolan 19:00etan. Ondoren kontzertua egongo da.

2019/2/27

ANE ELORDI ETA IGOR ELORDUI Arratiako AEK-ko sei lagun joango dira Korrikako furgonetetan

Andoni Ariznabarreta, Gorka Barrenetxea, Ane Elordi, Igor Elordui, Joseba Irazabal eta Amagoia Santacoloma Arratiako AEK-ko irakasleak, 21. Korrikako furgonetan joango dira Garestik Gasteizera lasterketea jagoten eta lekukoa bistatik galdu barik. Zortzi laguneko talde bi joango dira 14 orduko txandak eginez. Euskal Herri mailako taldeak dira eta Arratiako ordezkaritza handia da bertan.
Ane Elordi, zornotzarrak 4 urte daroaz Arratiako AEKn irakasle. Lehen aldia da furgonetan joango dana. Igor Elorduik barriz, furgonetan esperientzia handia dauka, Korrikako hainbat edizinotan ibili dalako bertan. Komunikazino arduraduna be izan da 12 urtez. Eurekaz egon da BEGITU jakiteko zelan prestatzen diran erantzukizun horretarako.

 

Kubulu Euskaltegiko hainbat joango zarie Korrikako furgonetan. Ane zuretzat esperientzia barria izango da; ez ordea zuretzat, Igor.
A.E.: Bai, gu eta euskaltegi honetako beste 4 irakasle be bai. Izan be, AEK-ko beste hainbat lagunegaz batera, osotuko doguz karreran joango diran talde biak. Talde bakotxean zortzi lagun inguru joango gara, 14 orduko txandak egiten. Garesetik hasita Gasteizeraino. Talde baten egongo gara hamar egunetan. Nire kasuan lehenengo aldia izango da eta oso pozik nago modu honetan parte hartu ahal izango dodalako.
I.E.: Nik badaukat esperientzia. Ez dakit zenbat edizinotan egon nazan. Nire lehenengo Korrika furgonetan izan zan 2001ean. Harrezkero prensa arduradun joan nintzan Korrikara. Azkenengo hiru edizinoetan, prensa ardurak itxi, eta barriro furgonetan ibili naz. Eta beti esaten dot, bizitzak emon deustan opari bat edo dala. Sano inportantea izan da niretzat Korrika holan bizi ahal izatea, bertatik bertara.
Talde bietan Arratiako AEK-ko jentea dago, ezta?
A.E.: Bai. Euskal Herri mailan egiten da sailkapena AEK barruan. Guk geure burua aurkeztu izan dogu, furgonetan joan gura dogulako. Holan hartu gura dogulako parte. Aukeratuak izan gara eta hori guretzat, ohore bat da. Gure taldean zortzi goaz eta bost gara bertakoak. Beste taldean be, beste zortzi doaz eta gure euskaltegiko bat dago han be.
I.E.: Bitxia da ze Euskal Herri mailako taldeak dira, EH osotik aurkezten dira; baina, kasualidadez, edo dana dalakoagaitik, arratiarrak gara talde baten erdia eta bestean be bat badago. Orduan esan lei, Arratiako toke genuinoa daukala.
Zein taldetan joan zelan egiten da, zozketaz?
I.E.: Ez, AEK-k urteak daroaz Korrika antolatuten eta nahiko modu natural baten izaten da. Korrika hau oso Arratiakoa izango da, kontuan izanda Arratiako zenbat jente doan Korrikako furgonetetan, baina sasoi baten lekeitiarrak izaten ziran asko. Azkenean arduradun bakotxak bere konfiantzazko jentea hartzean dau. Nahiko modu natural baten izaten da: batzuek itxi eta besteak etorri.
Zein da furgonetan egiten dozuen beharra? Zein da zuen egunerokotasuna?
I.E.: Momentuak dagoz; beti da bardina, baina beti da desbardina. Anek esan dauan moduan zortzi lagun joaten gara. Euretako bat arduraduna da, beste bat argazkilaria eta gainontzekoen artean bananduten dira lanak: gidari lanak, furgoneta bi gidatu behar dira eta; mikrofonoko lana, jentea animetako; sorgailua, musika aparatua eta abar gobernau... Eta gero karrerea jagon egin behar da. Beti lekuko eroaleari kargu egin eta pendiente egon; bere atzean pankarta ipini, korrikalariak eta trafikoa zaindu...
Lan eta erantzukizun handia...
I.E.: Bai, baina erlajauta egoteko momentuak be egoten dira. Baina ardurea be bada, bai. Lekukoa beti bistan euki behar da.
Egia da ekipo baten barruan perfil diferenteetako personak egoten dirala. Batzuek gurago izaten dabe mikrofonoa hartu, beste batzuk kirolariagoak dira eta gurago izaten dabe korrika egin, edo gidatu... Ez dira perfil oso zehatzak, eta batzuek egiten dabe gauza bat eta beste batzuek beste bat. Baina 11 egunetan danok danerik egin behar dogu.
Zuretzat lehenengo aldia da, zelan bizi dozu? Ilusinoz? Lan gogorra da.
A.E.: Bai, ilusinoz hartzean dot. Gainera taldean Euskaltegiko beste lau joateak babesa emoten dau, lasaiago zoaz eta datorrenari helduteko prest. Egin behar dana egingo dogu: gidatu edo dana dalakoa.
I.E.: Hamalau orduko txandak dira. Normalean, jenteak errepikatu egiten dau, baina gogorra da. Fisikoki gogorra. Ez galapan asko egin behar dalako, baina hamalau ordu dira furgonetan gora eta behera, eta deskantsu gitxi hartuta.
Korrika ez da geratzen, eta txandea amaitutakoan ikusi behar dozu hurrengo txandea non hartzean dozun, bidearen erdian edo, lotarako lekua hartu eta jatordu on bat egiteko. Egunean behin behintzat ganoraz jan behar da, gainontzekoa furgoneta barruan izaten da-eta. Ganoraz jan eta lo egin. Lotarako be ordu gitxi geratzen dira eta.
Prestaketarik egiten dozue egun horreetan sasoian egoteko?
A.E.: Bai, apur bat bai.
I.E.: Galapan egiten dogu, ariniketan, eta osasuna apur bat jagon. Igoal jenteak pentsetan dau egiten doguzala ez dakit zenbat kilometro galapan Korrikan, ez da hori. Gora eta behera ibilten gara. Prestaketa fisiko bat behar da horretarako.
Uriburuetan jente gehiago egoten da eta lasterketea kontroletako modurik onena, bertan galapan egitea izaten da. Pankartan kide bi ipini eta lekukoa daroana aurrean.
Aurten Arratiatik ordutegi hobean pasauko da Korrika, ez aurrekoetan bezain berandu.
A.E.: Bai, egun polita tokau jaku, zapatua, justo amaitzeko bezperan eta ordu oso ona, iluntze parte horretan. Gainera guri toketan jaku orduan. Eta aurten Dimara be helduko da. Eta Bediatik izan ezik, beste Arratiako herri guztietatik pasauko da.

2019/2/14

PATXI LOPEZ MUÑOZ "Ohitu egin naz bakarrik ibilten, presa barik"

Patxi Lopez Muñoz Areatzakoa, Antartida kenduta, beste bost kontinenteetan ibili da bizikletaz biajeak egiten. Biajetea eta bizikletan ibiltea, pasino biak lotu, eta mundu osoko herriak beste erritmo baten ezetuten ditu oporretan. Beste zaletasun bat be badauka Lopezek: argazkigintzea. Bere biajeetan egindako argazki eta bideoak editau eta bere Youtubeko kanalean ipinten ditu bueltan. Izan be, ikus-entzunezkoak lagungarri izaten dira biajeak kontetako. Leku askotatik deitzean deutsie horretarako; berbarako Arratia Institutuan emongo dau berbaldi bat martiaren 12an.

 

Zein izan zan zure lehenengo biajea bizikletan?
Oin dala 30 urte hogei bat urte neukazanean, Kantauriko kostaldetik izan zan lehena. Oindino ez zan gertatu donejakue bidearen booma. Kaminoko bizikleta bategaz egin neban, orduan ez egoan mendiko bizikletarik eta. Eskuz egindako parrilla batzukaz eta zakutoak hartuta Santiagoraino joan nintzan. Kanpinlekuetan egiten neban lo, kanpindendan. Eta orduan deskubridu neban bizikletaz biajetea zoragarria dala.

 
Zergaitik?
Bizikletan joateak, biajeak astiro egiteko aukerea emoten dau; herrialdean eta kulturan apurka-apurka sartzeako aukerea, jentea ezetutekoa. Hegazkinak lur hartzean dauanean, motxila hartuta antolatutako biajeetan bazoaz, presaka ibilten zara, gauza asko ikusteko. Nik holangoak be egin izan dodaz, baina biaje desbardinak dira eta nik gurago dot bizikletan.


Kantauriko kostaldekoa lehenengoa izan zan eta gero beste asko etorri ziran, ezta?
Bai, Antartida kenduta beste bost kontinenteetan egon naz. Oin dala denpora asko, hogei bat urte edo, eszedentzia hartu eta Australian egon nintzan hiru hilabetez. Gero, Asiatik be ibili nintzan, Malasia eta Indonesiatik. Europa osotik be bai: Viena, Ukrania... Urte baten Istanbuletik Dubvronik-erako ibilbidea egin neban.
Bizikletaz ibiltearen alde txarrak, trafikoa, eta batzuetan zonalde interesante batetik bestera distantzia handiak egoten dirala dira. Horregaitik ondo aukeratu behar izaten dira lekua eta ibilbidea.
Europatik ibili ostean, Ameriketatik hasi nintzan biajeak egiten. Brasilgo ekialdeko kostaldean 35 egun ibili nintzan.
Himalaian be egonda nago eta atzen urte biotan Afrikan: Madagaskarren eta Ugandan, hain zuzen be.


Inportantea izango da gatazka armaturik ez dagoan herrialdeak aukeratzea, ezta?
Bai. Niretzat inportantea da herrialdeak bizikletan ibilteko moduko orografia bat izatea eta gatazka belikorik ez egotea. Brasilera joan nintzanean, hondartza zonalde batetik ibili gura neban eta gero beste leku batzuk ezetutea be gura izan neban. Herrialde oso-oso handia da eta ezinezkoa da bizikletaz osorik ezetutea; horretarako urtebete edo behar da. Gainera, zonalde interesgarri batetik beste zonalde interesgarri batera joateko distantziak handiak dira eta autobusa hartu behar da. Eta gero dago urietako arriskua. Brasilen urietan bizikleteagaz ibiltea arriskutsua da, ez trafikoagaitik bakarrik, lapurretakaitik be bai.


Zein izan da interesgarriena iruditu jatzun lekua?
Leku guztiak daukie zeozer interesgarria, ezingo neuke bakarra aukeratu. Geografia aldetik, Himalaia. Sentiduten dozu kilometroak egiten zabilzala eta bizikleta barik ez zarala ezer. Himalaian, Indiako iparraldean, Tibetegaz mugako paisajeen handitasuna aukeratuko neuke.
Personai jagokienean, Afrika. Eta Afrika aitatzen danean animaliak be aitatu behar dira. Ugandan, berbarako, animaliak kaminoa zeharkatzen dabe. Bizitza edonon dago; txori piloa, jirafak... Eta zu bizikleteagaz elefante eta jirafen ondoan, Nilo ibaia, txoriak, basoak... Oso interesgarria da.
Madagaskar be asko gustau jatan. Kontinentetik aparte dagoan irla bat da eta endemismo piloa dauka. Eta baobabak paisaje onirikoa egiten dabe, beste planeta batekoa dirudi.


Zelan prestatzen dozu biajea?
Lana dala-eta, derrigor joan behar naz abuztuan. Inspirazino iturria internet da. Badagoz bizikletaz biaje handiak egin dituenak eta euren blog-ak jarraituten dodaz.
Gero lagunai aurkezten deutset idea eta batzuetan lagunakaz eta beste batzuetan bakarrik joaten naz. Bakarrik joatea sano gustetan jata. Ohitu egin naz bakarrik ibilten presa barik. Aspaldi honetan GPSagaz eta ibilbidea ondo markauta ibilten naz. Eta gero han, orografia, eguraldia edo dana dalakoagaitik autobusa hartu behar badot, autobusa hartzean dot arazo barik. Ostatua ez dot aldez aurretik hartzean. Bizikleteagaz oso erraza da ostatua topatzea. Herrian sartu ahala, hotelak egoten dira.
Kilometro gitxien egiten dodan egunetan 25 kilometro inguru egiten dodaz. Normalean, 25 eta 100 kilometro bitartean. Egun baten Ugandan 120 kilometro egin nebazan, errementauta amaitu neban. Kontuan izan behar da zakutoak 25 kilo inguru pisatzen dituela: beroa, aldapak...


Izan dozu arazorik animaliakaz?
Ez, baina kontuz ibili naz. Afrikan parke natural batera hurreratu ezkero, galdetu egin behar izaten da ea bufalorik dagoan. Ez dakit zergaitik baina bufaloak txirrindularia etsai moduan ikusten dabe eta eraso egiten dabe.
Himalaian arazoak lurjauziak izaten dira. Abuztuan montzoi sasoia da, orografia oso mendi- tsua da eta harri asko dagoz. Han, harriak kaminoa mozteko arriskua dago.
Brasilen eta lantinoamerikan orokorrean, lapurreta arriskua dago. Brasilen protokolo bat neukan, atraku baten aurrean, nik dana emon. Maillot azpian eroaten nebazan pasaportea eta kreditu txartel bi, etxera bueltau ahal izateko. Baina baten batek atraku baten bizikletea eskatu ezkero, ni dana emoteko prest nengoan.
Bueltan bideoak egiten dozuz eta Youtuben egoten dira ikusgai.
Bai. Neure kanala daukat eta bertan ipinten dodaz egiten dodazan argazki eta bideoak. Hainbat lekutatik be deitzean deuste biajea kontetako. Martiaren 12an, Arratia Institutuan egongo naz.


Aurten nora joango zara?
Ez dakit. Alde batetik, Afrikara joango nintzateke. Afrika ezetuten jarraituteko gogoa daukat baina gogorra da: txertoak hartu behar dira eta klima be gogorra da. Uste dot aurten Perura joango nazala.

2019/2/14

SAN BALENDIN Artea neurtuz ospatuko dabe jaia Eleizondon (Zeanuri), zezeilaren 17an

61 urte beteko dauz artea neutzearen tradizinoak.

 

Jon Urutxurtu

 

Aurten be San Balendin jaia ospatuko da Zeanuriko Eleizondo auzoan, Piedadea izenaz ezagutzen dan ermitearen inguruan. San Balendin egunaren osteko domekan, zezeilaren 17an. Aurten artea neurtzen daben 61. urtea izango da.
Jaia ospatzeko egitarau apala, baina, aldi berean, bitxia antolatu dabe eleizondotarrak: 11:30ean mezea izango da Andra Mari parrokian; meza ostean, San Balendinen irudia parrokiatik 50 bat metrora dagoan ermitara eroango dabe prozesinoan, datorren urtera arte bertan ixteko, eta jarraian ermitearen aurreko artearen neurketeari ekingo deutsie. Neurketearen akta sinatu eta gero, aurtengo maiordomoak, Julen Llanosek, datorren urtekoari, Gabriel Herrererori, agiri-liburua eta ermitearen giltzea pasauko deutsaz. Ostean, barauskarria egongo da, urdaia, pamitxea eta ardaoa, bertara hurreratzen diranentzat. Ekintza horreek herriko txistularien eta Arkaitz Estiballes bertsolariaren kantuen artean egingo dabez.
Egitarau honetan aitagarria da oin dala hirurogeta bat urte eleizondotarrak hasi eben eta oin dala hamahiru urte, aldi baten bertan behera itxita egon ostean, berreskuratu eta ofizialtasuna emon gura izan eutsien ekintzea: Piedadeko artearen neurketea.

Artearen neurketea
Julen Llanos, aurtengo maiordomoaren arabera, "Piedadearen aurrean dagoan artea, lehenago leku berean egoan beste baten ordezkoa da; 1958 urtean landatu eben gure aurrekoak. Hurrengo urteetan, San Balendin egunean edota San Balendin eguna ospatzen zan domekan, "gonbit egunean", batzuetan bazkalostean, eta beste batzuetan afalostean, jai giroan, bolanderak botaz, bertsoak abestuz... artea neurtu egiten eben". Neurtzeaz Gorordo baserriko Zeferino Lejarreta (+) arduratzen zan. Eta neurtu ostean, jaia amaitutzat emoten zan. Zeferinoren koadernoetan lehen urteetako neurketen zehetasunak aurkitu doguz; lehenengo neurketea 1959koa da, eta zera irakurri daiteke bertan: La medida de la encina de la Piedad, en los años medidos. Grueso a la altura de 1,50: 0,18.
Tradizino hau apurka-apurka galdu egin zan eta azken neurketea, Kandido Intxaurragak (+) egin eban 1999an; papertxo batean zera idatzi eban: Piedadeko artea. 99-2-14. a 1,50 circunf.: 1,50.
Aurrekoak hasitako ohiturea ez dabe galtzean itxi gura eleizondotarrak, eta Julen Llanosek dinoanez, "2007an neurtzen hasi ginan barriro, eta 2008an neurtzeaz gainera, agiri-liburua zabaldu genduan, bertan neurtzaileak, maiordomoak eta idazkariak sinatuz. 2008an, Piedadeko artearen neurketea hasi zanetik 50 urte beteten ziranez, ofizialtasuna emon gura izan geuntsan ohitura bitxi honeri, aurrerantzean be jarraipena izan daian. Gainera, zugatzari neurri hartzeaz Zeferino Lejarretaren semea, Gregorio Lejarreta (+) arduratu izan da 2105era arte. Gregorio 2015ean hil egin zan eta 2016an Gregorioren lekukoa Igor Intxaurraga eleizondotarrak hartu eban. Aurrerantzean bera izango da neurtzailea".
Igaz arteari hartutako neurria honako hau izan zan: 189,5 cm-ko perimetroa 150 cm-ko altueran, 2017an baino 0,50 zentimetro gehiago. Zein izango ete da aurtengo neurria?

 

San Balendinen biografia

Erromatar Martirologioak Balendin izenagaz santu bi aitatzen dauz: bata, abadea da eta bestea, gotzaina. Beharbada, nahasketa bat egon daiteke, eta persona berberari buruzko historia bi izan daitekez. Bata, Terniko San Balendin da; Interamnako (gaur egungo Terni) gotzaina izan zan. Ospetsua izan zan ebanjelizatze lanagaitik, sendatzeengaitik eta mirariengaitik. Aureliano enperadorearen jazarpenetan kartzelaratu eta burua ebagita hil egin eben Kristo ondorengo 273an. Bere gorpua Terniko katedralean dago.
Bestea, Erromako San Balendin da. Klaudio Godoa enperadorearen jazarpenak jasaten ebezanai laguntzen eutsen. Baina bera be kartzelaratua eta torturatua izan zan, eta burua ebagita hil egin eben, 268ko zezeilaren 14an. Bere erlikia gehienak Santa Praxades eleizan dagoz.

 

San Balendin gurean

 

Juan Manuel Etxebarria Ayesta

 

Maitemintzea da gauza bat eta maitemintze hori kanporatzea beste bat. Aiko. Gure aurrekoen kulturan, ia ezkutuan maitemintzen zan jentea. Bikoteak, domeka eta jai egunetan alkartzen ziran erromerietan eta gero mutilak maitemindutako neskeari etxera lagundu. Familia barruan be, ez genduzan gurasoak mosuka ikusten gure aurrean. Astegun buruzurian ez egoan ohiturarik "urtetako", iturriko uretan edo izan ezik. Labur esanda, maitemintzea ezkutuan gordetan zan. Aitu noraino. Nik Zeberion batuta daukadanez, ezkutuan maitemindutako bikote batek, haurdun egoan andra bateri aitabitxi-amabitxiak izateko eskatu eutsien, era horretara jendaurrean ofizialtasuna emoteko euren alkar hartu-emonari. Denporeagaz, ohiturak aldatuz etorri dira eta gaur egun munduko beste leku askotan legez, San Balendin egunaren ospakizuna zabaldu egin da euskaldunon artean be eta komertzializau. Goazen ba harira.
Zezeilaren 14an, San Balendin eguna ospatzen dogu, maitasunaren eta laguntasunaren eguna. Guztiok dakigu egun horren barri baina ete dakigu nor izan zan benetan Balendin deuna?
Hainbat istorio dago ospakizun honen jatorriaren inguruan, euretariko bat eta beharbada zabalduena Erromako abade kristau baten istorioa da. Balendin deuna, III. mendean bizi izan zan antxinako Erromako inperioaren kristauen persekuzino garaian.
Garai horretan, soldaduak debekatuta eukien ezkontzea, familiagaz lotura emozionalik euki ez egiteko, ezkondu bako gizonen errendimentua gudu-zelaian hobea zala uste zalako. Balendin abadeak, jokabide hori ikusirik, soldaduak ezkontzeari ekin eutsan ezkutuan, erritu kristauaren bidean.
Hori zala-eta, Balendinek entzute handia eskuratu eban Erroma osoan, maiteminduak eta ezkutuko ezkontzak babesteagatik, eta Klaudio II.a enperadoreak deitu egin eutsan ezetuteko asmoz. Balendinek bisitea aprobetxau egin eban enperadorea konbenziduteko Jesusen doktrina onartu eta jarraitzera. Lehenengotan, Klaudio II.ak ez eutsan abegi txarrik egin ideari, baina soldaduak eta Erromako agintariak kontra jartzera behartu eben. Enperadoreak eretxia aldatu eta Balendin preso sartu eban.
Balendin preso egoala, presozainak bere alaba Juliari eskolak emoteko eskatu eutsan Balendin abadeari, eta egunak joan egunak etorri, neskatoagaz maitemindu egin zan. Bera hilgo eben bezperan, agur-karta bat bialdu eutsan Juliari, "zure Balendinengandik" berbakaz sinatua. Hurrengo egunean, 270eko zezeilaren 14an hil eben. Baleiteke hortik etortea gaur gure kulturan maiteminduen artean maitasun kartak eta postalak bidaltzeko ohiturea.
San Balendinen istorioa Eleiza Katolikoari esker zabaldu zan, mende bi geroagora berreskuratuz.
Garai horretan, Erromako kulturan, jai luperkalak ospatzen ziran. Luperkus-en erritoetatik eratorritako jai paganoa ospatzen eben urtero zezeilaren 15ean. Baina Eleiza Katolikoak, beste jai pagano askogaz legez, Luperkoren inguruko jai pagano horregaz amaitu gura eban eta 498an, Gelasio I. Aita Santuak San Balendin kanonizau eta maiteminduen patroi bihurtu eban. Harrezkero, zezeilaren 14an San Balendinen jai kristaua ospatzen dogu gurean bere omenez.

2019/1/31

OIER ETXEBARRIA "Eskupelotan jokatuten dauan edozein umeren ametsa profesionaletan debutatzea da eta nik bete dot"

 

Oier Etxebarria (Urkuzu, 1997) igorreztarrak, Aspe enpreseagaz debutau eban urtailaren 6an Eibarko Astelena frontoian, Promozinozko Bigarren Mailako Txapelketan, hain zuzen be. Nahiz eta ikasketak eta eskupelotea buztartutea erraza ez izan, Energia Barriztagarrien Ingeniaritza gradua ikasten dabil Eibarren.

 

Rakel Aldekoa Diez


Igorreztarra izanda, Arratian hasiko zinan pelotan, ezta?
Urkuzukoa naz nahiz eta Arratian bizitzarik ez egin. Pelotan zazpi edo zortzi urtegaz hasi nintzan Lemoan. Lehengusuak entrenetan eban eta ni bere entrenamentuak ikusten joaten nintzan. Atzenean neu be hasi nintzan Lemoan. Gaur arte.


Profesionaletan hasi zara aurten Aspen. Zein izan zan zure erreakzinoa Aspek kontratua eskaini eutsunean?
Urte birako firmau dot. Urrietan firmau neban baina kontratua urtailean jarri da indarrean, urte birako. Hiru urte daroadaz eurekaz entrenetan. Atzenengo urtean serioago, astean bitan ala hirutan. Eta "jefea" etorten zan ikusten. Hiru proba egin eustezan eta hirugarrenean lortu neban. Lehenengoan ez nintzan ibili bape be ondo, bigarrenean, eskutik txarto ibili nintzan. Eta ha atzenengo probea izango zala pentsetan neban. Tolosara joan nintzan eta entrenamentu ona egin eta gero Fernando Vidarte, Aspe enpresako gerentea, batzartu zan nire aitagaz eta nigaz. Kontratua firmau gura ebala esan eutsan aitari. Aurten uda txarra pasau dot, eskutik txarto ibili naz baina urrietan topera parau nintzan eta gustau jakon nik egindako entrenamentua.


Zelangoa izan zan debuta? Presinorik izan zenduan? Urduri egon zinan?
Bezperan Zornotzara joan nintzan, lagunengana, eta ez dakit ondo edo txarto egin neban ze mundu guztiak esaten eustan "zu bihar trankil!". Azkenenan etxera heldu nintzan urduri (barrezka). Apur bat kostau jatan lo egitea baina goizean ondo egon nintzan. Bostetan izan zan partidua, hiruretarako joan nintzan. Takoak ipinitakoan urduri jarri nintzan. Kantxara urten eta mundu guztia builaka. Gainera aurreko partidua txarra izan zan eta horrek be konfiantza maila jeisten dau. Konfiantza galtzea oso erraza da, kostetan dana da konfiantza irabaztea. Nire ustez, ez neban ondo jokatu, nahiz eta jenteak baietz esan. Ez neban hutsegite askorik egin eta irabaztea lortu genduan. Sano egun polita izan zan.


Promozinozko Bigarren Mailako Txapelketan zagoz. Zelan sentiduten zara?
Promozino mailan oindino hiru partidu baino ez dodaz jokatu. Gero eta hobeto. Lehenengoagaz ez nintzan oso konforme geratu; bigarrena, hobeto eta hirugarrenean, Mungian, gustura geratu nintzan egindako partiduagaz. Erritmoa biziagoa da promozino mailan.


Zure bikotekidea Aitor Elordi da. Zelan moldatzen zarie alkarregaz?
Ni beragaz oso ondo moldatzen naz, persona ona da, majoa eta horrek be eragin handia dauka jokatzeko orduan. Ondo moldatzen gara eta oso gustura nago beragaz. Momentu onean dago, uda oso ona egin dau eta oin hiru partidutik bi irabazi doguz. Beraz, nahiko ondo goaz. Gainera, afizionauetan be alkarregaz jokatzen genduan.


Zelan definiduko zinake kantxan?
Normalean ez dot hutsegite askorik egiten, baina igoal dago egun bat 12 pelota huts egin neikezanak. Ez dakit, normalean nahiko segurua naz, baina badaukadaz egun txarrak. Garrantzitsuena konfiantzea da. Konfiantza maila altua badaukazu trankil zoaz frontoira eta gura barik be ondo egiten dozu pelotan. Konfiantza eskasa bada, bildurragaz zoaz eta orduan, txarto. Galdutea oso erraza da eta gero konfiantzea barriro zeureganatzea oso gatxa, landu beharrekoa. Burugogorra izan behar da.


Gogorra izan da profesionaletarako pausua? Zeure bizimoduan aldaketarik egon da?
Bizitzan aldaketarik ez, baina bidea bastante gogorra izan da. Entrenamentuetan eta Eibarrera joaten arrasti osoa emoten da. Ikusten dozunean jentea debutetan zure aurretik eta zu hor zabizela geratzen, orduan pentsetan dozu ez dozula debutauko. Baina, bueno, heldu zan eguna. Suertea behar da bizitza honetan eta nik euki dot.


Zelan buztartzen dozuz ikasketak eta pelotea?
Oin arte, nahiko ondo. Ikasketak amaituten nabil, beraz, hobeto. Niri ez jata gustetan gimnasiora joatea ze hurrengo egunean giharretako mina eukiten dot eta ez jata gustetan. Baina pelotan fisikoa be behar da, partidua aguantetako. Ezpabere, heltzean da 12. tantua eta itota zagoz eta aurkaria ez. Horregaitik, landu egin behar da. Aurten, ikasketak dirala-eta, fisikoa ez dot asko landu. Oin urri lehenengotik Aitor Erauzkinegaz entrenetan fisikoa, eta teknikoa Jokin Etxanizegaz (Aspeko entrenatzailea) landuten dot.


Nor izan dozu erreferente zure formazino prozesuan?
Umetan, Abel Barriola, bere jokatzeko eragaitik. Oso langilea zan eta beti alturea topetan eban, kantxea kubriduten eban, leku guztietatik ondo ibilten zan. Gainera, atzelari batek hiru txapel eukitea, berak daukazan moduan... Lau t'erdikoa, buruz burukoa eta binakakoa, zeozergaitik da. Kantxatik kanpo be zelan egiten eban berba alkarrizketetan! Nire erreferentea beti izan da bera. Aurrekoan egon ginan berbaldi baten eta bera gugaz egon zan. Kanpoko tratua be oso gertukoa iruditu jatan, laguntzeko prest.

2019/1/31

LANA ARRATIAN Lana enplegu duin bilakatzeko burrukan

2012an langabezia tasak goia jo eban Arratian, %12,5era helduz eta harrezkeroztik behera egin dau. 2018ko urri lehenengoan Lanbideren datuen arabera, %8,5 zan; (%6,8 gizonezkoena eta %10,4 andrazkoena). Arratiako herri gehienetan %10 baino gitxiagora heldu zan, eta Arantzazuko % 6 eta Lemoako %11 bitartean egoan langabezia tasa. Baina 2007ko "krisialdiaren" aurreko tasara helduten bada be, egoera ekonomikoa aldatu egin da sano, eta harrezkeroztik, jente askorentzako egoereak txarrera egin dau. Lana prekarizau, soldatak jeitsi eta desbardintasunak handitu egin dira-eta.

 

Abendutik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren hazkundea beherako bidean hasi zan, Eusko Jaurlaritzaren Termometro Ekonomikoaren arabera, hazkunde egonkorretik hazkunde leunera pasauz. Arratian be, industrian batez be, joera hori ikusten dabe Errota Fundazinoan. "Nik uste dot industrian gorakadea egon zala baina oin apurtxo bat geldiunea dagoala" dino Iratxe Goikoetxea Errota Fundazinoko koordinatzaileak.

Arratiako langabezia tasa
Arratiako langabezia tasa Bizkaiko tasatik apur bat behera dago. "Krisialdiak" eragindako lanbakoen kopurua igoten beranduago hasi zan Arratian, 2009an hain zuzen be, eta beti egon da Bizkaiko tasaren azpitik. Ha-ta guzti be, 2011 eta 2012an, Areatza eta Bedian, ia %19ra heldu zan, andrazkoenak %20 gaindituz.
2018ko amaieran, egoerea aldatuta egoan. "Badagoz herri batzuk oso tasa bajua daukienak, Zeanurik, adibidez. Tasarik altuenak barriz, Lemoak, Igorrek eta Bediak daukiez. Artea be hor-hor dabil egon da 10etik behera, baina 2018ko urte amaieran, igon da 10etik apurtxu bat. Azkenean, biztanleria txikia dan kasuetan, batek edo bik lana topatzeak edo lan barik geratzeak porzentajea aldatzen dau" dino Iratxe Goikoetxea Errota Fundazinoko koordinatzaileak. Herri guztietan, Artean izan ezik, andrazkoen langabezia tasa gizonezkoena baino handiagoa da.

Industria ez hain ondo
Industriak Arratiako enplegu formalean pisu handia dauka, batez be automozinoak, eta sektoreak 2018an izandako gorabeherak sentidu egin dira Arratian be. "Nik uste dot automozino inguruan dagozanak geldiunea izan dabela urte amaieran. Arratian, Erkidegoan eta Estaduan, pasetan dan gauza bera gertatzen da. Enpresa honeek bezeroak Europan daukiez eta mundu gloablizau honetan, guri be heltzean jaku Europan gertatzen danaren eragina" azaldu deutso BEGITUri Errotakoak.
Agustin Figalek, LABeko Arratiako koordinatzaileak barriz, Erkidegoan orokorrean industriak gora egin dauan arren, ez dala gauza bera gertatu Arratian uste dau. "Arratia horretarako berezia da. Nik uste dot Arratian ez doala handitzen industria sektorea. Esango neuke ixten ari dirala enpresak. Adibidez, Igorren Negarra itxi zan igaz".
Errota Fundazinokoaren ustetan be egoerea ez da oso ona, baina panoramea ez dau hain ilun ikusten. "Batzuek ateak zarratu dabez, baina beste batzuek zabaldu. Ni konsziente naz Negarrak, langile kopuru handiagaz zarratu egin dituala ateak. Langile gehienak Lemoa, Basauri eta Zornotzakoak ziran. Dimako industrialdean be Tecnogourmet zarratu zan. Janari prestatuak egiten ebazan enpresa honek. Baina beste batzuk hazi egin dira eta instalazinoak handitu egin dabez. Industrialdean badagoz pare bat pabiloi barriak erosi dabezanak: Laskor, Langoitia, Ilunbe...".

Hitzarmenak eta azpikontratazinoa
Langabezia tasa jeitsi arren, atzen urteotan enplegu formalaren kalidadeak txarrera egin dauala nabarmen erakusten dabe hainbat ikerketak. Soldatak behera egin dabe; hau da, ez dira bizitza igon dan beste igon. Eta horretan hitzarmenak sinatuteko dagozan zailtasunak dirala gakoa uste dau Agustin Figalek. "Hitzarmena beti izan da langilearen eskubideak defendiduteko tresna bat, baina lege barriak dirala medio ia-ia indarbakotu egin da. Lan piloa egin behar da enpresen barruan hitzarmena lortzeako. Hitzarmen gehienak blokeauta dagoz".
Hori dala-eta, oin arte hitzartuta egon dana bertan behera geratzen dala dino, eta hitzarmen eskasagoetara jo behar izaten dala. Hau da, alde batetik Langileen Estatutua dago, hori da oinarria eta bai ala bai bete egin behar da; gero Estadu mailako hitzarmena dago; gero, EAE mailan egon daitekezan hitzarmenak, eta atzenik, enpresakoak. Ez badago hitzarmenik enpresan, ezta EAE mailan, zuzenean joten da Estadu mailakora, "eskailera bat jeitsiz". Eta hori gero eta sarriago gertatzen dala dino LABekoak. Izan be, bere ustez, hitzarmena desagertu arazo gura dau patronalak, "atzenengo lege eta erreformak patronalari indar gehiago emon deutsie, langileen eskubideak alde batera itxiz. Horren adibide da, kontratuen %80 ez dirala urtebetera ailegetan".
Beste alde batetik, krisialdiaren aurretik, ia enpresa guztietan langileak finkoak ziran eta oin azpikontratazinoa dala nagusi dino. Eta azpikontratauta dagoan langile batek, normalean, eskubide askoz gitxiago eukiten ditu, lan prekarioagoa.

Enplegu formala sortzean
Egoereagaz kezkatuta, enplegu formala bultzatzeko eta enpresak sortzeako lanean dihardue Arratiako udalak eta Mankomunidadeak atzen urteotan. Arratiako Udalen Mankomunitateak (AUM) berbarako, eskualderako enplegu plan bat dauka martxan, eta Enpresa Ideen Lehiaketea lango ekimenakaz, Arratian enpresa barriak sortzean lagundu gura dau. Udalak be euren plan edota ekimenak ateraten ditue aurrera. Batzuk aitatzearren, hor dagoz Igorreko Beharbide enplegu proiektua, edo Areatzako enpresen mintegia.
Arratiako garapena bilatzen dauan Errota Fundazino publiko-pribaduak be urte bi daroaz beharrean. Garapen hori lortzeako arlo askotan egiten dau lan, enplegu eskaerea eta eskaintzaren zubilana egiten. "Enpresetatik jasoten dodan mezua zera da: beharginak topatzea kostetan jakiela. Batez be, esku lan zuzena danean. Lan batzuk espezializazino handikoak dira eta bertako enpresak arazoak daukiez behar horreetarako beharginak topatzen". Hori dala-eta, Zeanurin dagoan Zulaibar Lanbide Heziketa Ikastegia eta Arratiako enpresen artean komunikazinoa eta hartu-emonak sustatzen saiatzen da fundazinoa. Holan, Zulaibarko ikasleak enpresetara egiten dabez bisitak, enpresak barrutik ezetuteko. Baita Institutuko ikasleak Zulaibarrera be, dagozan aukerak ikusteko. Gainera, Enpresa Foroetan, enpresakaz batera, Lanbide Heziketako Ikastegiak parte hartzean dau.
Errota Fundazinoa ekonomia soziala bultzatzen be saiatzen da. "Lan mundua ez da dana enpresea: badagoz ekintzaileak, badagoz lehenengo sektorera dediketan diranak, badagoz ekonomia soziala deritxan horretan jarduten dabenak..." eta errealidade hori be ezetuten emoten saiatzen dira.

Enplegu ez danaren lanaren ekarpena ekonomian
Patronala indartzeaz gainera, krisialdiaren atxakiagaz, murrizketa handiak egin ziran zerbitzu publikoetan eta batzuk esku pribaduetan be ipini ziran. Hori dala-eta, zaintza lanetako sektore pribadua asko hazi da. Sektorea feminizauta dago eta lan baldintzak kaskarrak dira. Askotan, familiak edo familiako andrak hartu behar izaten dabez bere gain.
Euskal Herrian, dependentzia daukien personen kopurua handitzen doa, baina "zerbitzuak gero eta okerragoak" dira sindikatukoaren ustez. "Guk argi ikusten dogu hori zerbitzu publikoa izan behar dala eta horrek esan gura dau funtzionario publikoak emon beharko leukiela zerbitzua. Eta euren lan baldintzak onak izan behar dira. Zerbitzu publiko on bat emoteko, lan baldintzak onak izan behar dira halabeharrez". Zerbitzu kaskar horreek ixten dabezan gabeziak, andrak beteten dabez.
Dependentziaren bat daukien personen zaintzari jagokonean, Monica Ramos Toro antropologoaren arabera, edadeko andrak zaintzaile "ejerzito" informal bat osotuten dabe, Estaduari diru piloa aurrezten.
Jubiladu eta pensinodunak 1.080 euroko gitxienezko pensinoa eskatuten dabiz astelehenero Bilbon, ze ekonomia arloan, lan eta ekarpen handiak egin arren gizarteari, askok ez dabe bizimodu duina egiteko lain jasoten. Elkarretaratze horreetara Arratiako pensinodun asko joaten dira astelehenero. Arratiako ia herri guztietan dagoz jubiladu eta pensionisten alkarteak eta zahartze aktiborako ekintzez gainera, pensino duinen aldeko burrukan dabilz.

Gizarte klase barri bat
Gitxinezko pensino duina eskatzeak eta ez ehuneko soil bat, estrategikoa da. Izan be, enplegu formaleko kotizazinoetan oinarritutako pensinoak tranpa bat izan dira eta dira bizitza osoan zaintza eta etxeko lanetara dedikau diran andrentzat. Sistema horregaz askok alargun geratutakoan sano pensino bajuak jasoten dabez. Bizkaian batez bestekoa, 830 euro ingurukoa da, baina 600 euro baino gitxiagokoak be badagoz.
Pensionistez gainera, andrak be euren indarra erakutsi eben igaz Bizkaian, eta mundu osoan zabaldu ziran euren aldarrikapenen irudiak. Lan duina eta bizitza duina eskatuten daben kolektiboak ugariak eta zabalak dira, eta klase subjektua berrosotuten dagozala esan leiteke, klase barri bat sortzean.
Igazko martiaren 8an, lau ardatzetako greba deialdiagaz erakutsi eben zein izan daiteken klase subjektu hori. Aurten bost izango dira ardatzok, pensionisten ardatza gehitu egin da eta martiaren 8ko greba deialdira.
Egoerea iraultzeko aliantzak behar dira. Eta alianza horreek gizarte klase barri bat sortu leikiela dirudi.

2019/1/15

ERAKUSKETEA Posta txartelak eta zineko irudiak jaso ditu Jon Urutxurtuk erakusketa baten

Arratia posta txartelean argazki erakusketea inaugurauko da zezeilaren 1ean, barikuan, arrastiko 19:00etan, Igorreko Lasarte Aretoan eta bertan egongo da ikusgai hilaren 28ra arte. Arratiari buruz egindako posta txarteletan azaltzen diran 90 bat argazki biltzean dituan erakusketa hau, 2014an Jon Urutxurtu zeanuriztarrak euskera hutsean argitaratu eban Arratia posta txartelean liburuan oinarritzen da. Erakusketearen komisarioa be bera da.


Argazkiak, danak XX. mendearen lehen erdian egindakoak, herriz herri sailkatu dira eta osagarri moduan XX. mendearen hasikeran eta erdikaldean Arratian grabautako zinema irudiak be izango dira ikusgai: Felipe Manterolak, Angel Sojok, Julian Elejostek eta NODOk filmautakoak. Kultur ekintza honen babeslea Igorreko Udala da.
Oin dala denpora gitxira arte gertatzen zanagaz alderatuz, erdi hutsik dagoz postontziak. Internet, irrati, telebista... bidez heltzean da oin mundua gure atariraino. Baina, sasoi baten, posta txartelai esker ezetuten ziran mundu zabaleko txokoak. XIX. mendearen amaierarantza hasi ziran indarra hartzean posta txartelok, eta turismoa hedatuz joan ahala zabaldu egin zan hareek biltzeako zaletasuna.
Arratia posta txartelean erakusketan Arratia bailarari buruz argitaratu diran posta txartelak biltzean dira. 2014an Jon Urutxurtuk izenburu beragaz argitaratu eban liburuan biltzean diran argazkiak dira.
Jon Urutxurtu da erakusketearen komisarioa eta berak dinoanez, "Arratia eta arratiarren irudiak azaltzen diran posta txartelak erakustea eta ezetuten emotea da erakusketearen helburua; holan, Arratiako ondare historikoaren atal bat berreskuratzeko eta ezetuten emoteko".
Guztira 89 posta txartelen argazkiak erakusten dira, 24cm x 38cm tamainuan, hasikera baten topetea pentsetan zana baino askoz gehiago. "Sarritan, Arratia iraganari lotutako parajetzat hartu da, Bizkaia zaharkituaren paradigmatzat. Gertaera horrek pentsau arazo leikigu posta txartel ilustrauak argitaratu ziran lehen urteetan, XIX. mendearen amaieran eta XX.aren hasikeran, ez ebala erakarriko editoreen arreta. Lan honetan azaltzen dan kopurua kontuan hartuz, bistakoa da hori ez zala holan izan".
Dana dala, helburu nagusia Arratiari buruz editau diran posta txartel klasikoak, izenburua edota editorea, inprimatzailea eta argazkilaria idatzita daroena, biltzea izan bada be, ez dira ahaztuten argazki-posta txartelak, argazkilari batzuek posta txartelen papelean errebeletan ebezan argazkiak, postaz bidali ahal ziranak. Aurrekaldean argazkia daroe eta atzekaldean Post Card, Tarjeta Postal, Carte Postale izenburua inprimatua edota helbidea idazteko eta zigilua itsasteko gunea.
Arratia eta arratiarren gaineko posta txartelak argitaratu ebezanen artean, zenbait enpresa zein partikular topau daitekez eta horreen artean honako honeek identifikau dira: Felipe Manterola, Indalecio Ojanguren, Foto Lux, L. G. Bilbao, Librería E. Verdes, Librería Villar, Artes Gráficas Lerchundi S. A., P. Ortiz, Seminario Menor de Ntra. Sra. De Begoña, Areatzako bainuetxea, Bizkaiko Foru Aldundia, Museo de las Guerras, Landáburu Hermanas eta L. Roisin. Editoretzat hartu daikeguz Indalecio Ojanguren eta Durangoko Foto Sol argazki dendea be, eurak editautako argazki-posta txartel bi batzean dira eta.

Felipe Manterola, argazkilari eta editore arratiarra
Editore horreen guztien artean aitamen berezia merezidu dau Felipe Manterolak (Zeanuri, 1885-1977), alde batetik arratiarra izateagaitik, eta bestetik, berak editau ebazan posta txartelen balio etnografikoagaitik. Jaiotzez zeanuriztarra zan eta bere herrian bizi izan zan beti. Felipe argazkilari handia be izan zan, eta zaletasun hori bizibide inoz ez baeban hartu be, aldian aldiko diru-iturri bihurtu eban. Dirudianez, lehenengo argazkia 1904. urtean egin eban, hamazortzi urtegaz, eta ordutik aurrera, 1936ko gerrak eztanda egin arte, mila argazkitik gora egin ebazan. Manterolaren irudietan ageri dana gehienbat honako gai honeetara mugatzen da: paisajea eta lagunak, herriko lanbideak eta jazoerak XX. mendearen lehen hiru hamarkadetan. Eta lan horreetan guztietan argi eta garbi azaltzen da bere jaioterriagaz, Zeanurigaz, eukan lotura handia.
XX. mendeko bigarren hamarkadan posta txartelen bildumak be editau ebazan, berak egindako argazkiak erabiliz. Batzuk Alemanian emon ziran argitara, beste batzuk Frantzian eta Bilbon. Atzen uri honetan Foto Lux etxeak prestatu ebazan. Felipe Manterolaren hamar posta txartel biltzean dira erakusketan. Hamar posta txartelak aurrekaldearen oinean euskeraz idatzitako testua daroe, azaltzen dan argazkiaren gaiari izenburua ipiniz: Eusko-lugin lanak (lau posta txarteletan), Eusko-artaldea, Igande arratzaldea, Bola-tokia, Eusko-etxartea, Eusko-basartea, Zeanuriko-txadona. Atzekaldean egilearen eta herriaren izenak aitatzen dira: "Felipe de Manterola — Ceánuri".
1928tik aurrera zinematografoari be ekin eutsan. Horretarako Amerikako Estadu Batuetatik inportautako 16mm-ko Kodak B modeloa kamarea erabili eban. Filmautako irudi gehienak 1928 eta 1932 urteen artean hartuak dira. Irudi horreetako gehienak Zeanurin filmautakoak dira eta ikusgai izango dira erakusketan.
Aitagarria da Gráficas Lerchundi Bilboko etxeak, 1944an editau eta inprimatu eban hamar posta-txartelez osotuten dan seriea be. Serie A. Arratia. Vizcaya izenburua daroan gutun-azal baten bilduta argitarau ebazan: bina postal Areatzari, Dimari, Igorreri eta Zeanuriri buruzkoak, eta bana Arteari eta Lemoari buruzkoak. Azaltzen diran irudiak Luis de Lerchundiren marrazkiak dira.

XX. mendearen erdira arteko posta txartelak
Kronologiari jagokonez, XX. mendearen hasikeratik 1950eko hamarkadara arte editau ziran posta txartelak aurkezten dira. "Data zehatza ezin bada jarri be, ziurtasunez baieztatu daiteke posta txartel zaharren biak 1906. urtearen aurrekoak dirala, atzekaldea banandu barik daroe eta. Batak Areatzako eleizea azaltzen dau; besteak Igorrekoa, biak koloreetan inprimatuta dagoz. Honako izenburuak daroez aurrekaldean: Areatzakoak 46 Bilbao - Iglesia de Arratia, eta Igorrekoak 47 Bilbao - Iglesia de Amatia. Azken berba hori inprimatze akatsa da, Arratiaren ordez, Amatia ipinten dau-eta. Posta txartel bi horreek Bilboko Librería Villar liburudendeak editau ebazan, 52 alez osatzen zan serie baten. Areatzakoak herri horretako posta marka daroa 1907ko abenduaren 27ko datagaz eta Munichera (Alemania) bidali zan. Aurrekaldean alemanez idatzitako testua daroa: suhinak bere amaxeari bialdutako mezua da, beste gauza batzuen artean urte barri ona opatuten deutso eta eleiza baten irudia bialtzen deutsala dinotso.
Gainontzeko posta txartelak 1906 gerokoak dira, atzekaldea bananduta daukie eta. Erdiak inguru 1906 eta 1920 urteen artean editau ziran. Geroagokoak dira Bizkaiko Foru Aldundiak auzo-eskolai buruz argitaratutakoak, 1922koak hain zuzen be; Areatzako asiloaren postala, 1926. urtearen ingurukoa da; Lemoako Burdin Hesiari buruz Gerren Museoak argitarautakoa, 1937koa edo beranduagokoa; Areatzako bainuetxeari buruzko gehienak eta Arteako Seminario Txikiak editautakoak, seguru asko 1940ko hamarkadakoak; eta Artes Gráficas Lerchundiren seriea, 1944an argitaratua. 1950eko hamarkadakoak dira Gorbeiako Gurutzea islatzen dauana eta Foto Solen Undurragako (Zeanuri) argazki-posta txartela.
Erakusketearen komisarioak dinoanez, "egun, posta txartela bilduma-objektu bihurtu da eta, aldi berean, sasoi bateko paisajeak, monumentuak, eraikinak, ohiturak, janzkerak... ezetuteko informazino iturri ikonografiko garrantzitsua da, zinea, prensa edo irudiak zabaltzeko beste sistema batzuk legez. Posta txartela, gaur egun, Internet eta kultura digitalaren bidez izugarri hedatzen dabizen sare sozialen aurrekari izateaz gainera, hartu-emon postalerako baliabide hutsa baino zeozer gehiago dala esan daiteke, eta sasoi bat islatzen eta sinbolizetan dauan benetako objektutzat jo daiteke".
Gaurkoa ulertzeko eta etorkizunean aurrerantza egiteko, garrantzitsua da iragana ezetutea, eta erakusketa honek horretan lagundu gura dau.

2019/1/1

ARRATIARRA Oihane Pardoren Amarenak enpreseak "arratiarra" jakea egiten dau Donostian

Donostiako Tabakaleran dauka egoitza Amarenak enpreseak. Han Oihane Pardok, tradizinoak inspirautako beste erropa modernoen artean, diseinuzko kaikuak eta "arratiarra" izeneko jakea egiten ditu. Izan be, Eulalia Abaituaren argazkietan agertzen zan Arratiako gizonaren txamarrotea, ezkontza eta beste okasino berezietarako jaka dotorea bihurtu dau Pardok.
Oihane Pardo arkitektoa da eta Shangai-n beharrean egoala euki eban Amarenak enpresea sortzeako idea. Shangai itxi eta Donostiara etorri zan eta 2016ko urri lehenengoan jaio zan Amarenak. Izena, amamak eta amak itxitako legaduari egiten deutso erreferentzia. Amamaren kaiku estimadu bat dagoalako istorio honen hasikeran.


Zer dala-eta sortu zenduan Amarenak?
Ni arkitektoa naz eta kanpoan bizi izan naz denpora luzean, leku askotan. Atzen lekua Shangai izan zan, arkitekto lanak egiten nebazan han. Familia Iruñekoa da. Txikitan behin kaletik ninoiala ikusi neban kaiku bat jantzita eukan bat. Orduan amari galdetu neutsan, "ama, zer da hori?" Eta esan eustan, "kaikua da, antxinako jaka, etxean badaukagu bat, amamarena". Eta handik aurrera, amamaren kaikua erabilten hasi nintzan beste edozein jaka lez. Eta beste lekuetara joan nintzanean, Bartzelonara, Bruselara edo Txinara eroan neban amamaren jaka kuttuna.
Baina heldu zan momentu bat amamaren jakea sano zahartuta egoala eta gura izan neban beste barri bat erosi. Eta konturatu nintzan kaikuak -edo lekeitiarrak hemen esaten deutsaguzan moduan- mozorro bihurtu zirala. Ez eukien amamarenak eukan kalidadezko oihala, diseinua askoz zatarragoa zan, andrazkoenak zaku modukoak ziran... Orduan ebatzi neban amamaren kaikua kopiatzea. Horregaitik ipini neutsan enpreseari Amarenak izena.
Orduan amamaren kaikua kopiau neban eta beste kolore batzuetan be egitea ebatzi neban. Hasikeran niretzat bakarrik. Sasoi haretan Shangain bizi nintzan eta mundu osoko lagunak neukazan. Konturatu nintzan danai atenzinoa emoten eutsela eta kaikua eroateak Euskal Herriaren eta gure historiaren gainean berba egiteko aukerea emoten eustala. Apurka-apurka ikusi neban jantziak edo modak historia eta kulturearen zati bat kontetako gaitasuna daukiela. Jentea eskatzen hasi zan eta etxera bueltetea eta Amarenak sortzea ebatzi neban.


Zelango harrerea euki eban proiektuak?
Oso harrera ona euki eban egitasmoak, nire moduan baegoalako jente asko kalidade oneko eta diseinuzko kaikuen bila. Eta pentsau neban ezin nintzala horretan bakarrik geratu, gauza gehiago bilatu behar nebazala, barriztu eta hareen gainean berba egiten hasteko.
Eta holan aurkitu neban arratiarra.


Zenbateko produzinoa daukazu?
Nik diseinua eta prototipoak egiten dodaz eta produzinoa, Gipuzkoako beste lau tailerretan egiten da, azpikontrata moduko baten. Tailerrak, Donostian, Andoainen, Zumaian eta Irunen dagoz. Ekitaldiak antolatzeko, argazkiak aterateko eta komunikazinorako be, beste jente baten kolaborazinoa daukat.
Produkzino txikia da. Hiru linea dagoz. Bata da, jantzi estandarrak deitzean doguzanak: diseinau, egin eta hor dagoz. Kolekzino mugatua izaten da. Modelo baten 15 ale edo egiten doguz, numerauta egoten dira. Agortzen diranean ikusten dogu ea ateraten dogun bigarren edizinoa ala ez. Esaterako, horreek udakoak 30 egin doguz bakotxeko.
Beste asko, eta hori da bigarren linea, enkarguz egiten doguz. Baten bat etorten da tailerrera eta aukeratzen dau zer gura dauan, zein koloretan... Personalizaua.
Hirugarren linea da gauza bera baina talde handientzat. Uniformeak, esaterako.
Atzenean nik egiten dodana zera da: ikertu, bilatu zeozer nire ustez interesgarria dana eta atzean istorio polit bat daukana, eta diseinuaren bitartez horreri bizi barri bat emon.


Arratiarra zelan sortu zan?
Kaikuak egiten hasi nintzanean, ikerlari, historialari eta museoakaz hartu-emonetan ipinten hasi nintzan. Orduan ezetu neban Bilboko Euskal Museoko jentea eta bisitan joaten nintzan lantzean behin ikusteko zer eukien biltegian, argitaratutako liburuak, eta abar. Ez nekian zer topauko neban eta bat-batean ikusi neban arratiarra. Ez neban jaka hori ezagutzen baina oso polita iruditu jatan.
Orduan Amaia Mujikagaz egin neban berba. Bera da Museoko Etnografi Teknikaria eta kontau eustan jantziaren jatorria. Arratia da Euskadi mailan tradizinozko jantziak gehiago irauten daben puntu horreetako bat. Jakea arratiarrak izena dauka holango azkenak bertan topau ziralako, baina ezin da jakin beste lekuetan be erabilten ete ziran ala ez.
Arratiako gizonak erabilten eben ezkontzeko. Orduko sasoian jantziak andrak egiten ebezan linoagaz baserrian eta ardi-ule oihaleko jakea berezia zan. Ezkontza zan euren bizitzaren egunik garrantzitsuenetakoa eta ezkontzarako, beren-beregi egiten eben jakea. Gero handik aurrera, bizitza osoan, ekitaldi berezietan erabiliko eben jakea eta askotan hiltean arratiarra janzten eutseen edo beste kasu batzuetan belaunaldiz belaunaldi heredetan joaten ziran.
Jakea sano polita iruditu jatan, eta bere historia be bai. Persona batek bere bizian izango eban jakarik onena zan. Ez zan normala eukitea ardi-ulezko erropea eta eukiten eben bakarra izaten zan, joskin batek egindakoa gainera. Sano berezia. Gizonezkoena zan. Baina nik pentsau neban "gizonezkoak ez dakit baina nik uste dot andrak ondo hartuko dabela".
Eta holan hasi nintzan jaka arratiarrari neurriak hartzean, jantzia ikertzen eta ikusten zelan egokitu andren gorputzera.


Zeintzuk dira arratiarra eta beste kaikuen arteko antzekotasun eta desbardintasunak.
Oihal bardina daukie kaikuak eta arratiarra jakak, ardi-ulezkoa. Fieltroa, ardi-ulea konpaktaua da, hau ehunduta dago. Txapelaren oihal bardina. Lepoa be bardina daukie, biribila, baina hortik aurrera, beste guztia desbardina da.
Jaka arratiarrak kanpai itxurako formea dauka. Formea apur bat murriztu baina mantenidu egin dot. Gero daukaz apaingarri batzuk errepresentetan dabenak sortu barri dan garoa, forma nahiko begetalak; hau da, mundu begetalean topau daikeguzan formak.
Nik egin dodana izan da forma horreek hartu, bermarraztu estetikoago egiteko, eta egokitu.
Jantzi honeek irauteko egiten ziran eta ez eukien boltsikorik, boltsikoak faltsuak ziran. Sasoi haretan gerrikoa eroaten eben eta dana sartzean eben han. Nik boltsikoakaz egin dodaz.
Beste aldaketa batzuk be egin doguz. Apaingarria ez zan honen modukoa, sinpleagoa zan eta beti izaten zan baltza. Oihala baltza eta apaingarria be baltza. Guk be egiten dogu baltza eta baltza, baina baita urdina eta gorria, grisa eta urdina... kolore desbardinetan.


Ze bezero motak erosten dau jaka hau?
Arratiarrak ez dau izan kaikuak besteko arrakastarik, ze azkenean kaikuak daukana da mundu guztiak ezetuten dauala, euskal imaginarioan dago, baina arratiarra ez. Eta prezioa be garestiagoa da, ze kaikuak baino lan gehiago dauka. Momentu berezietako jakea da: ezkontzetarako, Gabonetako afari dotoreetarako eta abar. Badaukaguz bezeroak, andrazkoak, ezkondu diranak arratiarragaz. Ondo funtzionetan dau.


Moda desfileetan egongo da orduan.
Bai, arratiarra desfile baten aurkeztu genduan. 2017ko zemendian izan zan, Miramar jauregian, Baserritik jauregira izenpean. Moda iraunkorreko desfilea zan.
Dokumental bat be egin dogu arratiarra aurkezteko eta hor be ikusten da desfilea.

2018/12/16

GABONETAKO AGENDEA Gabonen inguruan kultura eskaintza zabala egongo da Arratiako herrietan

Arratia, Ubide eta Zeberioko udalak eta alkarteak, ume eta nagusientzako kultura jarduera ugari prestatu ditue Gabon sasoirako. Olentzeroren etorrerea ez da inon faltauko eta Errege Magoen Kabalgatak be egongo dira Areatzan, Bedian eta Igorren. Umeak olgetako aukera parebakoa izango dabe Umeentzako Gabonetako Parkeetan eta Gontzal Mendibilen Gau magikoa musikala ikusteko aukerea izango dabe. Nagusientzako eskaintza barriz, batez be kontzertuak, antzerkiak eta kirolak osotuten dabe.


Arantzazu
Abenduak 24, astelehena
12:00etan, plazatik hasita herrian zehar Olentzero abestu; 13:00etan, Olentzerori harrerea plazan.

Abenduak 29, zapatua
11:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea frontoian.


Areatza
Abenduak 24, astelehena
11:00etatik 13:00etara, tailerrak plazan; 13:00etan, Olentzero eta Mari Domingiren harrerako jantzearen entsegua; 17:00etan, kalejirea herrian zehar, plazatik urtenda; 18:15ean, Olentzero eta Mari Domingiri harrerea plazan.

Abenduak 28, barikua
12:00etan, Trakamatraka musika tailerra udaletxean, AKKBk antolatuta.

Abenduak 30, domekea
19:00etan, Areatzako Bandaren urte amaierako kontzertua. Eleizan.

Abenduak 31, astelehena
08:00retan, Lamiño Kirol Klubak antolatuta Siskiño eta Oketara mendi urtekerea. Autobusa debalde izango da. Langostinoak, txanpana eta saldea egongo dira.

Urtailak 3, eguena
20:00etan, Ramon Escalek zuzendutako Arteta Gospel Choir taldearen gospel kontzertua eleizan.

Urtailak 5, zapatua
18:00etan, Erregenetako kabalgatea. Karpon hasita eguraldi ona egin ezkero, ostean plazan.

Artea
Abenduak 24, astelehena
17:30ean, Olentzerori ondo etorria plazan.

Abenduak 28, barikua
20:30ean, Black Floid taldearen kontzertua Herriko Bentan. Jon Andoni Perez, Eduardo Basterra "Baster", Iyes Loirent.

Abenduak 29, zapatua
18:00etan, orientazino lasterketea eta azkari herrikoia. Plazan; 19:30ean, Gabon kantak. Plazan.
Ekintzok, Arteako Udalak, Herriko Bentak, Arteako Andrak, Jabekuntza Eskoleak, Jubiladuen alkarteak, Guraso Elkarteak eta AKKT-k antolatu ditue.

Bedia
Abenduak 18, martitzena
19:00etan, Arratiako Musika Eskolea eta Lemoako Andra Mari Abesbatzaren kontzertua eleizan.

Abenduak 22, zapatua
17:00etatik 18:30era, Gabonetako apaingarriak sortzeako tailerra ludotekan; 18:30etik 19:30era, Gabonetako apaingarriak herritik ipini eta Gabon kantak; 19:30ean, plazan txokolatea.

Abenduak 24, astelehena
09:30ean, Olentzero. Plazan hasita auzorik auzo kantuan; 13:30ean, Olentzero plazara helduko da umeakaz egoteko. Gaztainak erreak jaten itxarongo dabe.

Abenduak 26, eguaztena
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara, Gabonetako parkea frontoian.

Abenduak 28, barikua
16:00etan, urtekerea Arriaga Antzokira. PinotXXIo jantza ikuskizuna.

 

Urtailak 2, eguaztena
17:00etan, Richard zikoina filma ludotekan.

Urtailak 3, eguena
10:00etatik 19:00etara, urtekerea GUPera. Bazkaria eta meriendea eroan behar dira.

Urtailak 5, zapatua
18:30ean, Erregenetako kabalgatea. Aurretik txokolatea bananduko da.

Dima
Abenduak 24, astelehena
11:30ean, Olentzerori harrerea. Eskolan batu eta herritik zehar kantetan. Amaieran, mezua frontoi txikian.

Abenduak 29, zapatua
Beinke jai solidarioa. 16:00etan, jaiaren hasikerea, Dimesten eta photocall-a; 17:00etan, herri kirol desafio mundiala: Areatza, Dima eta Zeanuri; 19:00etan, Beinke kantuan; 21:30ean herri afaria.

Igorre
Abenduak 19, eguaztena
19:00etan, Musikatu bizitza! Arratiako Musika Eskolearen kontzertua Lasarte Aretoan.

Abenduak 21, barikua
18:00etan, Gau magikoa: Kai, Mai, Koa Gontzal Mendibil eta Easo Txiki Abesbatzaren ikuskizuna Lasarte Aretoan.


Abenduak 22, zapatua
18:00etan, Arantzarteren jantza saioa Lasarte Aretoan.
22:30ean, Sua eta Belako taldeen kontzertua Kiñu Gaztetxean.

Abenduak 24, astelehena
12:00etan, Mikeletik hasita Badator Olentzero (baserritarrez jantzita joan).

Abenduak 26, eguaztena
11:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea. Zaztaparraken tailerrak aterpean.
20:00etan, Yllanaren onena ikuskizuna Lasarte Aretoan.

Abenduak 27, eguena
19:00etan, Irudibertsotan, bertso eta marrazki ikuskizuna. Lasarte Aretoan. Arratiako Bertso Eskolea.

Abenduak 28, barikua
17:00etan, jostailu azokea Kultur Etxean. Zaztaparrak eta Maraturen eskutik.
20:15ean, Jose Kruz Gurrutxaga eta Susana Soletoren bakarrizketak. Ostean Gabonetako hiru otzararen zozketea. AMEk antolatuta.

Abenduak 29, zapatua
19:30ean, Gabonetako kontzertua, Luis Iruarrizaga Abesbatza eta Garaizarko Matsorriak Lasarte Aretoan.

Abenduak 30, domekea
17:00etan, umeentzako zinea Superlopez filma; 19:30ean, Dogman Lasarte Aretoan.

Abenduak 31, astelehena
11:00etan, IX. San Silbestre Lasterketan izen emotea; 11:30ean, hasikerea. Mozorrotuta joan.

Urtailak 3, eguena
11:00etatik 13:30era eta 17:00etatik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea. Motxoganen tailerrak aterpean.
19:30ean, Areatzako Bandaren kontzertua Lasarte Aretoan.

Urtailak 4, barikua
16:30ean eta 18:30ean, Pinotxo umeentzako antzezlana (saio bi) Lasarte Aretoan.

Urtailak 5, zapatua
18:30ean, Erregenetako kabalgatea Mandoia kaletik hasita.

Lemoa
Abenduak 20, eguena
10:00etan, Gaztaina Eguna eskolan. Ume eta gurasoentzat. JB Eguzkitza Meabe Ikastetxeak antolatuta.

Abenduak 21, barikua
10:30ean, Olentzero eta Mari Domingi eskolatik udaletxera. JB Eguzkitza Meabe Ikastetxeak antolatuta. 18:00etan, disko festa ludotekan.

Abenduak 22, zapatua
19:30ean, trikipoteoa Oxabiko lagunakaz. Batzokitik hasita.

Abenduak 23, domekea
10:00etan, urtekerea bizikletan. Arlonagusiako kantxatik. Lemoa Txirrindulari Elkarteak antolatuta.

Abenduak 24, astelehena
11:00etan, udaletxean Olentzero eguna; 18:30ean, Olentzero Gaztetxean.

Abenduak 25, martitzena
08:00retan, eskoletatik urtenda mendi urtekerea Urkiola-Anboto (1.331 m.). 08:30ean, Urkiolako goiko aparkalekuan. Ganzabal Mendi Taldeak antolatuta.

Abenduak 26, eguaztena
Olentzeroren Etxera urtekerea. 2011 eta 2014 urteen artean jaiotakoentzat.

Abenduak 27, eguena
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara, Lemoako Haur Parkea kiroldegian.
20:30ean, Galder Perezen Morbus operandi antzezlana. Antzezleak: Aiora Sedano eta Ane Zabala. Karabie Gaztetxean.

Abenduak 28, barikua
19:30ean, Lemoako Abesbatzaren Gabonetako kontzertua. Andra Mari eleizan.
18:30ean, Txatxamurke Egune Karabie Gaztetxean. Gauean Larregi taldearen kontzertua.

Abenduak 30, domekea
10:00etan, urtekerea bizikletan. Arlonagusiako kantxatik. Lemoa Txirrindulari Elkarteak antolatuta.

Abenduak 31, astelehena
10:30ean, Harriketarren urteroko futbol partidua eta beisbolito; 24:00etan, gau erdiko jaia Karabie Gaztetxean.
12:30ean, Lemoako Gabonetako VIII. Lasterketea. Eneko Zamalloa Memoriala. Elizondon.

Urtailak 2, eguaztena
19:00etan, errefujiaduen harrera esperientzien trukaketea. Lemoa harrera herria izateko eta Karabie Gaztetxea harrera gune bihurtzeko egin daitekenaren gaineko eztabaida. Artea, Arrigorriaga, Usansolo, Zierbena, Karmela eta Harrobi Fundaziotik hurreratuko dira norbanako eta esperientzia kolektiboak kontetan. Karabie Gaztetxean.

Urtailak 3, eguena
20:00etan, Pintxo Lehiaketea Gaztetxean.

Urtailak 4, barikua
20:00etan, Koktail tailerra Gaztetxean.

Urtailak 5, zapatua
23:00etatik aurrera, Stankeik taldearen kontzertua Gaztetxean.

Ubide
Abenduak 24, astelehena
19:00etan, Olentezero.

Zeanuri
Abenduak 22, zapatua
19:30ean, txistularien 50. urteurrena "Akaberea da-ta, ibili kontuen", Bilboko Udal Txistulari Bandak eta Zeanuriko abesbatzak lagunduta.

Abenduak 23, domekea
18:30ean, S(u/a)minetik bakera ikus-entzunezkoa. Sandra Carrasco eta Olatz Etxaberen dolutik bakera bidea. Naia Egiluz eta Koldo Rodriguez narratzaile lanetan. Kultur Etxean.

Abenduak 24, astelehena
12:00etan, plazea apaindu; 17:30ean, Olentzero eta Mari Domingiren etorrerea, plazan. Baserritar jantzita joan.

Abenduak 26, eguaztena
18:30ean, Jakoba Errekondoren 2019ko liburu barria eta ilargiaren egutegiaren aurkezpena. Kultur Etxean.

Abenduak 27, eguena
18:30ean, Alvaro Rabelliren Ustezko fikzioak liburuaren aurkezpena, Luis Valenciagaren musikeak lagunduta eta Carlos Torreren irudiak. Kultur Etxean.

Abenduak 28, barikua
16:30ean, euskal artzain txakurrak lanean, plazan; 18:30ean, Eukeni Arriortuak zuzendutako Pastoreak dokumentala. Jon Etxebarria eta Puy Arrietaren bizipenak. Kultur Etxean. Jarraian, Argazki Txapelketako sari banaketea.

Abenduak 30, domekea
18:30ean, Hika Teatroaren Sagartu, jantza, antzerki eta kantu emonaldia frontoian.

Abenduak 31, astelehena
11:00etan, San Silbestre lasterketea. Ondoren, saldea, taloa... Atoan Joko Alairen laguntzeagaz.

Urtailak 2, eguaztena
18:30ean, esku pelotearen gaineko mahai-ingurua Kultur Etxean.

Urtailak 3, eguena
Ume eta gurasoentzako Donostiara egun guztiko urtekerea.

Zeberio
Abenduak 21, barikua
19:30ean, ballet erakustaldia frontoian.

Abenduak 23, domekea
12:00etan, umeen eskupelota partiduak frontoian.
19:00etan, musika entzunaldia: The Gospel Six, Ermitabarriko San Antonio ermitan.

Abenduak 24, astelehena
17:30ean, Olentzeroren etorrerea. Ermitabarritik plazara. Ostean txokolatea egongo da.

Abenduak 26, eguaztena
Etxazo auzoko jaiak. 12:00etan, San Esteban ermitan mezea. Ostean, herri-kirolak eta barauskarria.

Abenduak 27, eguena
11:30ean, Zeberiora bisita gidatua. Errementarien museoa, Olabarrietako Santo Tomas... Izena www.zeberio.net edo www.gorbeiaeuskadi.com-en emon behar da.

Abenduak 28, barikua
17:00etan, bola jaurtiketea eta taloak Ermitabarrin (umeak); 18:00etan, nagusiak; 20:30ean, taloak eta txokolatea.

Abenduak 29, zapatua
12:00etan, Santo Tomas Zaharra ermitan, mezea eta barauskarria.

Abenduak 31, astelehena
10:00etan, mendi urtekerea Tontorrandira. Plazan.
Ekintzok, Zeberioko Udalak antolatu ditu Austarri Mendi Taldea, Austarri Korta Kultur Elkartea, Gure Indarra Jubilatuen eta Pen- tsionisten Elkartea, Iturripe Kultur eta Kirol Elkartea eta Txubelasu Guraso Elkartearen laguntzeagaz.

2018/12/1

ABENDUAK 3. EUSKEREAREN NAZINOARTEKO EGUNA Euskerearen Egunak zarratuko dau Euskaraldia

Euskerearen Egunak zarratuko dau Euskaraldia, baina hamaika egun horreetan hartutako hizkuntz ohitura barriai eutsi beharko deutsee herritarrak ariketea baliogarria izan daiten. Hori ekarriko dabe gogora Euskera Eguneko hainbat ekitalditan. Areatzan, Bedian, Diman, Igorren, Lemoan eta Zeanurin.


Holan Areatzan, arrastiko seirak aldean, mezua irakurriko dabe eta argazkia egingo dabe plazan. Guraso alkartekoak txokolatea bananduko dabe. Bedian, Euskaraldiaren amaiera ekitaldia 19:00etan izango da frontoian eta aurretik Leloentzako Irudien Lehiaketako eta Gabon Txartelen Lehiaketako sari banaketea egongo da.
Diman be frontoi txikian izango da ekitaldia. Seiretan hasiko da eta Ahobizi eta Belarripresten mezuen irakurketea, zunba, argazkia, gaztain erre jana eta zozketea egingo dabe.
Igorren be egingo dabe Euskaraldiaren amaierako ekitaldia. 19:00etan hasiko da eta bertan, bertsolariak, Luis Iruarrizaga Abesbatzak, bideo emonaldiak, sketchak, jantza aktiboko gazteak eta kopauak bermatuko dabe jaigiroa. Aurretik, kalejirea egingo dabe umeak eta helduak eskolatik Kultur Etxera, Zuztertxu, Belarriprest eta Ahobizigaz batera.
Lemoan be poteo musikatuaren ostean hasiko da Euskaraldiari amaierea emoteko ekitaldia. Jubiladuen tabernan izango da. Han, Udalak ariketeari jarraipena emoteko dituan bitartekoak azalduko dabez, Berbalagun aurkezpena egin eta Larregi taldearen kontzertua egongo da.
Zeanurin ekitaldia egingo dabe Kultur Etxean, 18:30etik aurrera. Euskaraldiaren eboluzinoa azalduko dabe, photocall-ean argazkiak atera eta Maddalen Arzallusen agurra entzuteko aukerea egongo da. Ondoren, talo jana egongo da hurreratzen diran guztientzat.

Artea eta Zeberioko jarduerak
Euskerearen Eguna astebarruan dana lez, Artean eta Zeberion ez dabe Euskaraldiaren amaiera ekitaldirik egingo, baina eskolan euskerearen aldeko jarduerak egingo ditue, eta Artean, 18:30ean, txokolatea bananduko dabe plazan.
Zeberion, euskal mitoak eta euskerea gai hartuta, Juan Manuel Etxebarriak hainbat ipuin kontauko ditu eskolan. Eskolaumeez gainera, familiak eta jubiladuak hurreratu daitekez kontakizunera. Aurretik, taloak egingo ditue eskolan umeak eta jubiladuak alkarregaz.

Arantzazun be hizkuntza ohiturak aldatuten
Euskaraldian izena emon barik be, Arantzazun euskera sustatzeko eta hizkuntz ohiturak aldatuteko ahalegina egiten dabiz eta Euskerearen Egunaren inguruko programeagaz egingo dabe hori. Uemagaz batera, zemendiaren 26tik 30era, erakusketea egon zan udalerri euskaldunen egoerea eta bilakaerea erakusteko.
Euskerearen egunean, umeak eta helduak hizkuntza ohituren inguruan hausnartzeko eta aldaketan eragiteko tailerra izango dabe 17:30ean, Kultur Gunean.

2018/11/14

EUSKEREA Hamaika egun eta hamaika jarduera

Txapak paparrean ipini aurretik, zemendiaren 23an, jarduera kultural erakargarriak eskainiko dauz Euskaraldiak. Izan be, udalak eta herritarrak antolatuta, Areatzan, Diman, Igorren, Lemoan eta Zeanurin bideoak grabau dabez eta giro ederreko aurkezpenetan txapak banandu ditue herri askotan. Gainera, Euskaraldiaren harira, berbaldiak, kontzertuak eta ikuskizunak antolatu dira. Aurkezpenetan, informazino eta datuak, kantuak eta jantzak lagunduta emoten dabiz. Inor ez daiten geratu jakin barik Euskaraldia zer dan.


Zemendiaren 9an, Zeanuriko aurkezpen ekitaldian, Eñaut Intxaurragak izena emon aurretik ondo pentsetako esan eban. Pentsetako zeintzuk diran bakotxaren hiztun sareak eta ea horreetan, euskera gehiago egiteko posibilidaderik dagoan. Ondo pentsetako zein papeletan sentiduko dan bakotxa erosoago: hamaika egunetan, leku guztietan lehenengo berbea euskeraz egiten, eta orduan, ahobizi moduan izena emoteko; edo beste batek iniziatibea hartuta, euskeraz erantzuteko prest dagoanak belarriprest moduan emoteko izena. Izan be, Euskaraldia ez da jai bat, hizkuntza ohiturak aldatzeko gizarte ariketa bat baino.
Hizkuntza ohiturak aldatu eta euskerea gehiago egiteko beharra erakusten dabe datuak. Lemoak, herritarren euskerearen ezagutza eta erabilera datuak emon dauz jakitera sare sozialen bitartez. Euskaraldia ariketearen aurretik, honeek dira datuok. Umeak, hamarretik 8,6k dakie euskerea, eta hiruk erabilten dabe. Gazteen artean, hamarretik zazpik dakie euskeraz eta 2k baino gitxiagok erabilten dabe. Helduak dira ezagutza mailarik txikiena daukienak; izan be, hamarretik lauk baino ez dakie eta erabili bik erabilten dabe. Atzenik, jente nagusiari jagokonean, hamarretik seik dakie euskeraz eta erabili, 1,4k erabilten dau. Hamaika eguneko ariketearen ostean, inertzia batzuk aldatu eta erabilereak gora egitea espero da.

Aurkezpen ekitaldiak
Ariketea ilusinoz hartu dau Arratiako jenteak eta ariketearen bezperetan jaigiroa da nagusi. Zeanuriko aurkezpen ekitaldia, herritarrakaz grabautako bideoaren proiekzinoagaz hasi zan Kultur Etxean. Gero Zuriñe Iarrituk emon ebazan ariketearen gaineko zehaztasunak eta Zuriñe Elejaldek umorez betetako pasadizuak kontau ebazan, "euskaldun barrien eta euskaldun zaharren maitasun misterioak", hain zuzen be. Intxaurragak gero, zelan apuntau eta txapea jasoteko zer egin azaldu eban. Ondoren, aurkezpenean egondako guztiak, armairutik urten eta pintxoak jatera joan ziran, jubiladuen tabernara. Joan aurretik talde argazkia egin eben kantuan eta jantzan.
Diman be egun berean izan zan aurkezpen ekitaldia, herriko jakintzaren transmisinorako sortutako Jentiltxu eta Jentili personajeen laguntzeagaz. Aurkezpen lanak Ibon Izak egin ebazan. Umeak agurra jantzatu ostean, Abizarie alkarteak antolatutako Zizetan Argazki Lehiaketako sari banaketea egon zan. Ondoren, umeak egoera desbardin batzuen "kontu txatalak" egin ebezan eta bideoaren making offa ipini eben. "Barre piloa egin eban jenteak" dino Izak. Ondoren, bertsoak bota ebezan hamar neskatok eta egindako bideoa ikusi eben. Ahobizien izenean Haizea Ziarrustak eta belarripresten izenean Manu Cejudok egin eben berba eta amaitzeko zunba taldeak Euskara gure lurra jantzatu eban.
Areatzan, Euskaraldian izena emon dabenentzat edo zalantzan dagozanentzat, Euskaraldiaren gaineko formakuntza saioa emongo dau Maier Ugartemendia UEMAko Tenikariak hilaren 15ean, 19:00etan, Udal Areto Nagusian.
Bedian, Beatriz Elgezabalek aurkeztuko dau Euskaraldia Ttak! umorezko bakarrizketa baten bitartez. Zemendiaren 21ean izango da 18:30ean Bediako Liburutegian. Areatzan be egongo da, abenduaren 1ean, 12:30ean, udaletxeko aretoan.
Zeberion, "batzordea sortu zan, Udal Euskera Batzordea, eta hainbat lan egin ditu herritarren artean Euskaraldiaren gaia zabaltzeko. Herriko hamaikakoagaz diptikoak buzoneatzeaz gainera, mahaia be ipini da barikuetan, plazan, jenteak izena emoteko" azaldu deutso BEGITUri Jon Bollar Zeberioko Euskera Teknikariak.

Hasikera ekitaldiak
Zemendiaren 23an, Euskaraldia ariketearen lehenengo egunean, hasikera ekitaldiak be egingo dira hainbat herritan, Areatzan, Diman Igorren eta Lemoan, berbarako. Euskaraldia jaia izan ez arren, Areatzan, ariketeari hasikerea emoteko txupina botako dabe arrastian, txapen atzen banaketea egin eta Areatzako Bandaren kontzertua egongo da 19:30ean eleizan.
Lemoako hasikera ekitaldia be 19:30ean izango da Kulturgunean. Han, hamaikakoaren aurkezpen publikoa egingo dabe eta, ezagutza eta erabilera datuak kontuan izanda, ariketa sozial honen garrantzia azalduko da. Ekitaldia amaituko da herrian ekimenagaz bat egin daben alkarte, komertzio eta tabernen bideoen aurkezpenakaz. Ekitaldiaren aurretik, 18:30ean, poteo musikatua egongo da Kresala tabernatik hasita.
Igorren, Kantu bat gara eta Arratia Kantuz taldeak emongo deutsie hasikerea Euskaraldiari 19:00etan, Gau Lora tabernan.

Hamaika jarduera
Euskaraldiaren harira, kultur ekitaldi ugari egongo dira Arratian, tartean hainbat berbaldi. Holan, Diman, Kike Amonarrizek emongo dau berbaldia zemendiaren 16an, 19:00etan Abaroa Aretoan. Aurkezlea, "Zergaitik Euskaraldia? Zergaitik orain? Zergaitik Diman? Gurago dozu Dima euskaldunago bat?" Eta, "egingo dogu?" moduko itaunai erantzuten saiatuko da.
Zeanurin, Arratiako hitanoaren inguruko berbaldia emongo dau Karlos Aretxabaletak hilaren 26an, Kultur Etxean, arrastiko 19:00etan, eta Zeberion, Juan Manuel Etxebarriak Zeberioko euskerearen balioaz egingo dau berba hilaren 30ean, 19:00etan, udaletxean.
Euskeraz berba egiteko aukerak gehitzeko, zemendiaren 9an, berbodormoa antolatu eben Lemoan. Areatzan be antolatu dabe eta zemendiaren 30ean izango da, 18:00etan helduentzat eta 19:00etan gazteentzat. Zeanurin, Berbalaguneko partaideak barikuro batzean dira tabernetan.
Jantza ikastaro irekia plazan zemendiaren 26an, 19:00etan; bisita gidatua herritik zehar Mikel Urrizegaz eta "II. Euskerea plazara atera" herri irakurketea abenduaren 1ean, 11:30ean, dira Areatzan programauta dagozan beste ekitaldi batzuk.

Euskerearen Eguna
Euskaraldia, abenduaren 3an, Euskerearen Egunean amaituko da. Hamaika egunez euskeraz berba egiteko ariketan parte hartu daben herri batzuetan amaiera ekitaldia egingo da, ariketea amaitu arren, jenteari hartutako ohitura barriak manteniduten animetan.
Euskerearen Egunean Bedian, Euskerearen aldeko leloentzako Irudien Lehiaketako eta Gabon Txartelen Lehiaketako sariak bananduko ditue liburutegian 18:00etatik aurrera. Amaiera ekitaldia frontoian izango da 19:00etan, eta bertan txokolatea bananduko da. Talde argazkia be egingo dabe.
Euskerearen Eguneko ekitaldia Euskaraldiko ariketari jarraipena emoteko asmoagaz planteau dabe Lemoan. Iluntzeko 19:30ean izango da jubiladuen tabernan. Han, Udalak ariketeari jarraipena emoteko dituan baliabideak azaldu, Berbalagun egitasmoaren aurkezpena egin eta Larregi taldeak kontzertu akustikoa emongo dau hurreratzen diran guztientzat.
Areatzan, Guraso Elkarteak txokolatea bananduko dau arrastiko 18:00etan plazan eta gero, herri argazkia egin eta mezua irakurriko dabe.
Zeberion, Euskera Eguna belaunaldien arteko katea bisibilizauz ospatu gura dabe. Hori dala-eta, umeak eta jubiladuak taloak egingo ditue alkarregaz eskolan.
Beste herri batzuetan be egingo dira ekitaldiak Euskera Egunean.

2018/11/1

ESKOI MUTURRA EUROPAN Eskoi muturra neutralizetako, alkartasuna

Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformeak (OEE) deituta, zemendiaren 10 eta 11n hainbat eragilek topaketea egingo dabe Artean. Helburua da, Europako Parlamenturako hauteskunde bezperetan, kanpaina bat abiatzea, migrazino politika, gerra eta pobreziari aurre egiteko asmoz. Kanpainea zabalduteko atzenengo hiru urteotan, Mugaz Zabalduz Karabanak sortutako sareak erabiliko ditue, bai estadu mailan, bai nazinoarteko mailan be.
Europako hainbat herrialdetan izandako atzenengo hauteskundeak, eskoi muturraren gorako joerea erakusten dabe eta hori Europako Parlamenturako maiatzaren 26ko hauteskundeetan islatuko dala uste dau Anabel Sanz OEE eta Feministaldeko kideak.

Eskoi muturraren politika arriskutsuai aurre egiteko Europa mailako ekintza sinbolikoa maiatzaren 5ean egitea proposatuko dau OEEk Artean.
Zemendiaren 10ean, ekimena definiduteko barruko lana egingo dabe, eta 11n, lan horren emaitza izango dan ekimena, plazan 12:30ean, aurkeztuteko asmoa dagoala jakinarazo deutso BEGITUri Mikel Zuluaga OEEkoak. Gero, 14:30ean, bazkari herrikoia egingo dabe frontoian.

Eskoi muturra, migrazinoa eta gizarte mobimentuak
Zuluagaren berbetan eskoi muturrak bere burua eregiteko, migrazinoaren kontra joatea hartu dau bandera moduan. "Sektore pobreenakaz elikatzen da, pobreen arteko gerrea deritxana biztuz. Ze migratzaileak pobreenakaz konpetiduten dabe gizarte laguntza, etxebizitza eta lanean. Kapitalismoak migratzaileen premina dauka baina era berean, euren kontra ipinten gaitu".
Euren liderrak migratzaileen kontrako diskursoak eta mugak gotortzeko promesak erabilten dabe behin eta barriro Europa eta mundu osoan, sano emaitza onagaz. Europan Suedia izan da azken adibidea, urri lehenengoan egindako hauteskundeetan, partidu xenofoak ia bost puntu egin eban gora botoen %17,6 eta 62 eserleku lortuz.
Partidu ultraeskuindarrak gora egin dabela, ia Europako herrialde guztietako hauteskundeen ondoren emon beharreko notizia bihurtu da. Alemanian, Bigarren Mundu Gerraren ostetik igaz arte, ez zan parlamentuan ultraeskoieko partidurik egon. Eta igaz, botoen %12agaz sartu zan eskoi muturra legebiltzarrean. Frantzian eta Holandan, poderea hartzetik hur geratu dira. Austria, Polonia, Hungaria eta Italian gobernuan dagoz, bakarrik zein koalizino baten parte moduan.
Espainian, Vox gorantza doa eta hedabideetako lerroburuak bete ditu. Ciudadanos gero eta gehiago lerratzen da eskuinera, eta panoramea kezkagarri bilakatzen doa. Oindino gehiago kontuan hartzean badogu, eskoi muturrak eskoi osoan eragiten dauala eta eskoiak, sozialdemokrazian, Europako politika guztia kutsatuz.
Kapitalismoak eta patriarkaduak "pobreai gerra-deklarazinoa egin deutsee eta baliorik ez daukien personak dagozala ebatzi dabe. Jentea jentearen kontra ipini gura dabe, pobreen arteko gerrea sustatuz. Horreri aurre egiten, alkartasun mobimentua eta feminismoa dagoz" dino Sanzek.

Gizarte eredua
Sanzen ustez, eskoi muturraren igoerea sano arriskutsua da eta "gizarte mobimentuak eta gizarte orokorrak erreakzionetan ez badabe, sozialdemokraziak eta liberalak ez dira gai izango aurre egiteko. Hauteskundeetarako taktiketatik harago doa auzia, funtsezkoa da, gizarte ereduaren gainekoa". Izan be, partidu neofaxistak proposatuten daben gizarteak, Margaret Atwood-en The Handmaid's Tale (neskamearen ipuina) liburuko Gilead herrialdearen antza handia dauka aktibistearen ustetan. Eta hori ez da kasualidadea. "Izan be, feminismoak, politika, ekonomia eta gizarte eredua zuztarretik aldatutea proposatzen dau. Feminismoak bilatzen dau ondasunen banaketea eta andrak euren bizitza eta gorputzen gainean ebazteko subjektu politiko libreak izatea. Hori guztia galdu egiten da Europan ezartzen dabizan migrazino politiketatik eratorritako gizarte ereduan. Lehenengotik kanpotik etorritakoai apliketan jakie, baina ez gaitezan engainau, horixe da andra guztientzako gura daben eredua" dino.
Europako historiaren pasarterik ilunenak erakutsi deuskuen moduan, poderea hartzean dauanean, eskoi muturraren erasoa ez da bakarrik izaten beste herrialde batzuetatik etorritakoen kontra. Gizartean desabantaila egoeran dagozan kolektiboak, -andrak, eta LGTBQ+ kolektiboak, esaterako- lortutako eskubide guztiak galdu egiten dabez eta partidu horreen jopuntuan ipinten dira. "Migratzaileen eskubideak defendiduterakoan, ez doguz euren eskubideak bakarrik defendiduten, danon eskubideak baino" dino Zuluagak.
Izan be, Mikel Zuluagaren ustez, Europa deshumanizatzen doa eta Giza Eskubideak gero eta arrisku handiagoan dagoz. "Saiatzen gara Europa humanizatzen, Giza Eskubideen balioak galtzean eta deshumanizatzen doalako. Alkartasuna kriminalizau egiten dabe eta migrazinoari jagokonean, gero eta poltika murritzaileagoak jartzen dira indarrean. Zelan egin, barriro be, Europa Giza Eskubideen kontinentea izan daitela?".

Alkartasuna
OEEkoen ustez, gizartearen alkartasunean dago gakoa. Eskoi muturraren gorakadak hedabideetako lerroburuak bete ditu eta ikusiezin geratu da gizartearen erantzuna neofaxismoen aurrean. Esate baterako, Vox-en mitinean 9.000 jarraitzaile batu baziran be, jente gehiagok egin eban manifestazinoa faxismoaren kontra Valentzian eta horren gaineko albisterik ez zan apenas egon.
Gainera, Europako migrazino politikak, desobedientzia eta alkartasuna eragin dabe Europa osoan zehar. Bigarren Mundu Gerran nazismotik iges egiteko erabilitako ibilbideak berreskuratu dira jenteari mugak pasetan lagunduteko eta migratzaileak eta errefujiaduak etxean hartu edo erroldatu dabezanak ugari dira. Alkartasuna eta harrerea emoten deutseenak milaka dira. "Atzerrira joandako eta gerrak sufridutako herri bat gara. Eta hori gure memorian dago. Horregaitik hartzean dabe hain lan handia neofaxistak geure memoria ezkutatzen. Faxismoa eta xenofobia birsortuteko daukiezan baliabide guztiak erabilten ditue; tartean, hedabideak mezu errazistak bialduteko".
Alkartasun sareak eta kontaktuak aprobetxauz, zemendiaren 10 eta 11n, Europa mailako fronte komun bat eregiteko lanean hasiko dira Artean. Gizarte mobimentuak batu eta sare bat egiten saiatuko dira, maiatzaren 5ean, 12:00etan, Europa osoa kalera urten daiten, mugak zabalduteko eta gerra eta pobreziagaz amaituteko exijiduten.

2018/10/16

GABRIEL GARCIA "Gatxa da garagardao industriala ekoizten daben multinazionalen kontra joatea"

Gabriel Garcia, "Bele", garagardaogilea da. Kataluniatik etorrita, Mandoia mendiko altzoan bizi da. Oin, bere garagardaoa, Belebeer izenekoa, Arratiako plazara ekarri dau. Igorren lantegitxo bat zabaldu barri dau hain gogoko daukan edabe hori egiteko.

 

Alvaro Rabelli


Garagardaogilea zaitugu. Noz hasi zinan garagardaoaren munduan?
Ni Cornellakoa naz, Kataluniakoa. 2005ean Zeberiora etorri ginan, hemengo mendiak ekarrita edo. Baserrian beti egin izan dogu garagardaoa, guretzat, etxerako. Baina, egia esan, Euskal Herrira etorri baino askoz lehenago hasi nintzan garagardaoaren munduan. Cornellan bertan garagardaoen klub baten parte hartzean neban, bertan zaletu nintzan. Eta hasi, bada, asko lez, neska-lagunak garagardaoa egiteko kit horreetako bat opari egin eustan, eta holan hasi nintzan etxean bertan garagardaoa egiten.


Eta Belebeer izeneko hau zelan sortu zan?
Proba asko egin ondoren, egia esan. Batzuetan egundoko astakeriak egin izan doguz, sano txarto urten izan deuskue, asmatu arte. Baina, behin errezetea zein izango zan asmatuta, horreri eutsi deutsagu. 2008rako baegoan prest. Guri gustetan jakun garagardaoa da, mota bakarrekoa. Ez dogu garagardao mota gehiagorik egin gura, momentuz behintzat ez.


Zelango berezitasuna dauka gargardao honek?
Belebeer Belgium Pale Ale klaseko garagardaoa da; hau da, Belgikako garagardaoen estilokoa, gorrixkea, leuna, erraz edatekoa eta ez dauka oso graduazino altua. Maltea bertatik ekarten dogu, Belgikatik, hangoa askoz hobea dalakoan. Hemen be lortu leiteke malta ona, Gasteizen esaterako. Baina, guk Belgikakoa gurago dogu, bertan munduko garagardao onenetariko batzuk egiten diralako. Lupulua be sano garrantzitsua da, garagardaoari usaina, saborea eta mingots puntua emoten deutsalako. Guk lupulu mota bi erabilten doguz, Estadu Batuetan eta Zelanda Barrian jatorria daukienak. Tresneria, ostera, Kataluniatik ekarri dogu, bertan garagardao artisauen munduan hemen baino garatuago dagoalako.


Oin, Igorren zagoz, ezta?
Bai, hasikeran etxerako zana, oin kanpora saltzean hasi gara, Belebeer etiketapean. Denpora gitxi daroagu; izan be, aurton hasi gara. Badakigu ez garala Arratiako lehenengo garagardao artisaua. Jente askok Zeanurikoa izan zan Bertoko markeaz berba egin deusku. Guk ez dogu ha ezetu. Oin Igorren arraindegia izandako lokal txiki bat hartu dogu, Sabino Arana kalean, DIA dendearen atzean. Bertan egiten dogu, eta jentea hara erosten joan leiteke. Edozelan be, gure asmoa inguruko azoka eta tabernetan saltzea da. Oingoz, kontua astiro doa.


Hemen badogu garagardao kulturarik?
Berbarako, Kataluniagaz alderatu ezkero, ez. Han etxeko garagardao edo garagardao artisauen boom hori sano aspaldikoa da. Hemen, oin hasi da ailegetan. Dana dala, gauza bat argitu behar da, eta da izena. Ez da oso zuzena gurea artisau garagardaoa dala esatea, halangorik ez dagoalako, etiketa hori askotan agertu arren. Gurea, berez, etxeko garagardaoa, edo ekoizpen txikiko garagardaoa da, kalidadezkoa inondik be. Kalidadea dalako garagardao industrialetatik bereizten gaituana. Hemen pasaten da batzuek dinoela garagardao mota hau ez jakiela gustetan; normala da, urteak eta urteak daroaguz garagardao industrial txarra edaten, askok eta askok ahosabaia horretara eginda daukie. Eta gero kostua dago, askok uste dabelako garagardao hau askoz garestiagoa dala. Gu, ostera, oso prezio egokian saltzean ahalegintzen gara. Edozelan be, gatxa da garagardao industriala ekoizten daben multinazionalen kontra joatea. Zer topetan dozu hemengo tabernetan? Bitxia da Herriko Tabernetan eta alkarteetan multinazionalen garagardao txarra eukitea. Oindino ez dogu garagardao ona garagardao txarretik bereizten.


Eta aurrerantzean?
Bada, momentuz daukagunari eutsi. Gure gustuko garagardaoa egin, produktu ona euki eta prezio nahiko justuan saldu. Eta batez be, gozatu, etxera ailegau eta garagardao on bat edan.

2018/10/16

JUAN BARROETA Juan Barroeta margolaria, Arratian

Bizkaian Erregimen Forala indarrean egoan oindino 1871n. Bilbotik Biturira joian kamino barria be baegoan martxan. Azpiegitura garrantzitsu hau eginda egoala aprobetxauz, lehenengo bainuetxea zabaldu zan Arratian, Artean konkretuki 1870. urtean. Bainuetxeak osasuna zainduteko eta atsedena hartzeako aukera ezin hobeak izaten ziran, batez be udan eta bainuen denporaldian Bilbotik etorten ziran bisitarientzat. Hurrengo urtean, Barroeta Arratiako haranera ailegau zan.


Angel Larrea Beobide


Nor zan artista hau? Juan Francisco Barroeta Anguisolea (1835-1906) margolari bilbotarra zan. Bere aita Juan be (Ugao/Miravalles, 1801-Bilbo, 1852) pintorea izan zan eta bere ama, Rufa, bilbotarra. Gaztetan hasi zan Juan Francisco pintetan, aitak animauta. Madrilera joan zan ikasketa artistikoak egitera, Federico Madrazo margolari ospetsuaren gidaritzapean, San Fernando Akademiara 1851-1855 urteetan. Sizilian (Italia) be egin eban Barroetak egotalditxo bat lanean. Barroetaren asmoa baina Madrilen gelditutea zan, lan artistikoa egiten. Gauzak ez ziran ondo atera, eta Barroeta Bilbora bueltau zan 1859ko urtean. Pinturan, gai bi ebazan gustukoak: paisajea eta erretratua. Bere obra guztia ikusita, gehienak erretratuak dira, baina paisajeen presentzia kontuan hartzeakoa da. Guk paisajeen inguruan egingo dogu berba. Carlos de Haes pintore belgikarraren eraginari esker heldu jakon Barroetari zaletasun paisajistea. Barroetak pintau ebazan paisaje gehienak Abra inguruan kokatzen dira, hau da, Portugaleten, Sestaon, eta batez be, Getxo inguruan (Areeta eta Algorta). Azken auzo honetan bere bigarren etxea hartu eban Barroetak; holan, erosoago eukan pintau gura ebazan parajeetatik ibilteko, baita lehen aitatutako Haes lagunarengandik be hurbilago egoteko. Orduko urteetan, 1864an, Delmas idazleak argitara emon eban Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya izenburuko liburua. Gida honek be animauko eban Barroeta Bizkaiko herrietatik urtekerak egitera, bisiten bidez lurraldearen eskualde desbardinak hobeto ezetuteko. Beraz, Barroeta aitzindaria izan zan euskal pintore eta artisten artean XIX. mendearen azken hamarkadetan, lehenengo biaje edo urtekera kulturalak egiten hasi zalako.

Barroeta Arratian
Esate baterako, Bilbotik Arteara lau legoa egozan. Bidarlo hori egiteko, ordu batzuk behar izaten ziran diligentzia baten. Diligentziaren Igorreko geltokian fonda bat egoten zan eta Arantzazuko paradan mesoi bat, Barroeta moduko pasoko biajarien zerbitzurako (jana, edana eta deskantsurako kuartu bat, gitxienez). 36 urteko gizon hareri gustau jakon Arratiako bailara margolanak egiteko. Ikusi eban leku aproposa zala bere estilo artistikoari ("realismo" esaten jako), etekin onak aterateko. Lokalizazinoak topetan ibili zan, koadru politak pintetako. Eta aurkitu eban: aurretik, lekuaren bozetoak eta, behar bada, argazkiren bat egingo eban; gero, taulan pintzelakaz akuarelea pintetako. Barroeta lehen akuarelista lez kontsiderauta dago euskal artisten artean. Barroetaren teknikea zera deitzen da: "akuarela sikua", lehenengo egiten da kalidade oneko eta detaile handiko marrazketea, eta ostean marrazketearen barruko espazioa pintau egiten da. Koloreak, gainera, perspektibea emoten deutso koadruari. Beste konstante bat Barroetaren akuareletan argiaren tratamentua da. Ezaugarri honeek ondo igartzen dira gaur dakarguzan hiru akuarela honeetan.
Lehen irudian ikusten dan moduan, errekan ur gitxi dator. Zergaitik? Gehiena errotetan aprobetxetan zalako; gainera, udaren amaieran, ura baju etorten da. Koadruaren irudiagaz jarraituz, deigarriak dira lehen planoan dagozan errekondoko kanaberak, baita andra-gizonak be, kanaberak ebagi eta batu ostean moltsoan ipinten. Arteako Bildosolako auzoko hiru etxe dira, eta margoaren ezkerretik hasita dagoan lehen etxearen ondoan eraikuntza baten armazoia agertzen da. Koadruan baina, etxeen alboa edo atzekaldea dala erreparau deutsagu.
Bigarren irudia be leku berean egin eban Barroetak: Bildosola ondotik pasetan dan Arratia ibaiaren presea da bigarren akuarelearen gaia. Presatik hur andra baten figurea agertzen da margotuta, bere erropak eta aurreko irudian dagoan andrearenak bardinak dira: buruko painelu zuria, gona gorria... Arbolen artean, etxe baten irudia dago, lau uretara egindako teilatu bategaz; antza, Bildosolako jaubeen etxe nagusia izan zan. Koadruaren atzekaldean sano argi nabaritzen dira Lekanda, Upo, Aldamin eta Gorbeiako altuerak.
Goazen hirugarren irudiagaz. Arantzazuko Olarra eta Ibarreta auzoetatik pasauta, herriko erdigunera edo Zelaiara heldu zan Barroeta. Han, kamino barriaren ondotik begiratuta, beste paraje hau agertzen jakon begien aurrean: Arantzazuko eleizearen ingurua, hau da, San Pedro parrokia eskoietara, errotearen etxea erdian, eta harrizko zubi lepoduna bere hatx handia ondoan dauala ezkerretara; urrinean, Aramotz mendilerroa eta Urtemondo hatxa. Hemen amaituko zan Barroetaren ibilaldi hau Arratiatik. Barroetaren atzetik, hainbat artista etorri ziran Arratiara pintetan eta artelanak egiten. Arteatik be hasi ziran hamarkada bat beranduago beste margolari bilbotar batzuk (Anselmo Guinea eta Adolfo Guiard) Arratiara etorten eta bailarako hainbat leku koadruetako irudi eta gai bihurtuten. Kontuan hartzekoa da, gainera, Barroetaren egonaldiaren hurrengo urtean beste gerra karlista bat sortu zala eta haren amaieran, 1876an, Foruen abolizinoa gertatu zala. Barroetak gerran parte hartu eban, liberalen artean, Bilboko setioan, burruka egiten karlisten aurka.
Gerrearen ostean, Barroetak ekingo deutso bere lanari: orduko urteetako burges aberats eta poderetsuen erretratuak egiten. Izan be, Bizkaiko industrializazinoaren prozesuan parte hartu eben familietako partaide nagusienen enkarguakaz posizino ekonomiko erosoa lortu eban. Beste aldetik, Barroetak hainbat aldizkaritan kolaborau eban, pinturari buruzko artikuluakaz, eta abar. Ilustratzailea, operetako eszenografoa eta Bilboko Arte eta Ofizioko Eskolako irakasle eta agintari karguduna be izan zan. Eskolan bertan gorago aitatutako Anselmo Guinea ezetu eban, beste akuarelista handi bat. Barroeta hil zanean (1906. urtean), ez eban itxi ordezkorik. Moda artistikoak asko aldatu ziran XX. mendearen lehen hamarkadetan eta Barroetaren obrea alboratuta gelditu zan. Bestalde, pintura gehienak bilduma partikularretan egon dira: esate baterako, lehenengo eta bigarren margoak Markina-Xemeingo Murga Palazioan. Oin ezetu doguz, Bilboko Arte arloko subastak edo enkanteak egiten dabezan etxeak publikora atera dabezanean.

*Oharra: Iñaki Elexpe igorreztarrari eskerrak emon behar deutsadaz artikulu hau egiteko materiala pasau deustalako.

2018/10/1

ARGAZKI LEHIAKETEA Areatzako Aitor Arnaizek Peniche-n egindako argazkiak eroan dau lehen saria

Bigarren saria Rakel Aldekoak Guatemalako Isla de Flores-en ateratako Iluntzea izeneko argazkiarentzat izan da. 118 argazki aurkeztu dira lehiaketan, inozkorik gehien. Finalera heldutako 17 argazkietatik 15 dakarguz orriotara. Beste biak urri lehenengoko zenbaki bietako Begi Txindorrean agertu ziran.


2018/9/14

GARAZI OLABARRIETA "Ez dago umeentzako musika bat eta helduentzako beste bat"

Garazi Olabarrieta Igorrekoa Arratiako Musika Eskolako irakaslea da. Zeharkako txirula joten dau, baina batez be ahotsaren lanketeari emon deutsaz atzen urteak. Pasa dan ikasturtetik umeen adimen musikala, eta ume eta gurasoen arteko hartu-emon afektiboak garatutea bilatzen dabezan eskolak emoten deutsez 0 eta 3 urte bitarteko umeai eta euren gurasoai.
Umeak gurasoentzako esanguratsua dan musikea entzun behar dabela uste dau irakasleak.


Zein da gehien gustetan jatzun musikea? Badago gustetan ez jatzun estilorik?
Gehien entzuten dodana rock musikea da, baina nire gustuak ugariak dira: musika klasikotik hasita gaur egungo musika modernoenerarte. Danerik. Baina bai, gehien entzuten dodana rock-a da, bere kategoria guztietan.
Sano papel garrantzitsua dauka musikeak nire bizitzan. Ez maila profesionalean bakarrik. Musikea ezinbestekoa da nire bizimoduan. Altxatzen nazanetik lokar- tzen nazan arte beti izaten dot oso presente. Eta ez dot irudikatzen nire bizitza musikea presente egon barik.


Orokorrean bizitzan musikea preminazkoa dala uste dozu?
Bai. Jenteak musikea entzuten dau egunero. Bueno, batzuek kotxean dagozanean bakarrik. Baina musikea nire ustez entzumen eta interpretazino artea dan aldetik preminazkoa dala esango neuke. Ezelango duda barik. Ekarpen handia egiten deutso bai nire bitzitzari, baita gizarteari be. Gizartean, danerako eta arlo guztietan erabilten dogu musikea: jai bat egin gura dogunean, edo hiletetan.


Edade desbardinetarako musika desbardinak dagoz?
Guraso askok galdetuten deuste, "zein da umeak entzun behar daben musikea?" Eta nik beti esaten dot, etxean entzuten dan musikea eta gurasoentzako esanguratsua dan musikea dala umeak entzun behar dabena. Gurasoak pozik badagoz musika mota bat entzuten, hori esanguratsua da eta umeak igarri egiten dau. Ez, ez dago umeentzako musika bat eta helduentzako beste bat.


Lotura emozionala sortzean dauan musikea baino, ezta?
Hori da. Nik ez dot esaten umeak Mozart edo beste baten musikea entzun behar dabela. Etxean entzuten dana ondo dago. Entzutea da inportantea.


Arratiako Musika Eskolan 0 eta 3 urte bitartekoentzako eskolak emoten dozuz.
Bai. Igaz hasi zan holango ikastaro bat martxan Arratiako Musika Eskolan. Talde bat sortu zan urte biko umeakaz.


Aurten be talde bakarra dago?
Ez, talde bi. Igazkoaren jarraipena dago. Hor gehienak 3 urtekoak dira, eta talde barri bat, urte bikoak. Arrakasta handia izan dau eta jentea kanpoan geratu da. Ez dago lekurik, baina datorren ikasturteari begira talde gehiago sortutea espero dot. Nire ikaslerik txikerrenak 8 hilabete ditu.


Zeintzuk dira talde horreen helburuak?
Musika estimulazino goiztiarra egiten dogu eta nire helburuetako bat adimen musikala garatutea da. Nik badakit ikasle guztiak ez dirala izango musikariak, baina batez be saiatuten naz entzuleak prestatzen. Entzule kritikoak.
Ikastaroak, adimen musikala garatuteaz aparte, guraso eta umeen arteko modu afektiboan beste moduko hartu-emonak bultzatzen ditu musikearen bitartez. Musika saio gidatua da.
Pauta batzuk dagoz gelan. Saiatzen naz berbarik ez egiten eta dana musikearen bitartez adierazoten. Gurasoak sano parte hartzaile aktiboak dira. Umeak beste hartzean dabe parte. Edo gehiago. Batez be landuten doguna dira letra bako abestiak. Bloke nagusiak ahotsa eta mobimentua dira.


Zaharrentzako ez dago ezer? Batzuetan emoten dau dana ikasi behar dala umetan eta nagusi edo zaharrok dana dakigula. Baina bizitzak diferenteak dira danak eta batzuek, heldu edo zahar diranean, ikasi gura izaten dabe gaztetan ikasterik euki ez dabena. Arratian badago demanda hori?
Bai. Eta urteak aurrera joan ahala, gero eta edadeko jente gehiago animetan da musikea ikasten. Askotan gazte denporan ez dabe musikea ikasteko aukerarik izan eta hasi egiten dira edadean. Eta badago beste jente asko koruan ibili dana, edo koruan dabilana, Luis Iruarrizaga Abesbatzan edo Arratiako koruan, berbarako, eta gura dauana dakiana sendotu: partiturak irakurten ikasi, esate baterako.
Gorantza doa demanda hori.


Zein litzateke metodologia?
Nik beti esaten dot hizkuntzen moduan ikasten dala musikea. Lehenengotik entzun egiten dozu, gero imitetan hasten zara, gero zentzua topetan hasten zara eta atzenik egiten dozuna da sortu. Eta gero idatzi. Orduan hori izan beharko litzateke musika ikasteko bidea. Nik uste dot hori dala prozesu naturala.
Guraso askok esaten deuste izan dabela nahiko esperientzia txarra musika ikasten, konserbatorio garaian, gogorra zanean eta ume txikerrakaz etorten diranean klasera musikeagaz euki daben barrera hori apurtu egin dabela. Asko disfrutetan dabe!


Zuk bandaren baten edo joten dozu?
Ez. Urte askoan egon nintzan Areatzako Bandan joten, baina egia da sorkuntza ez dodala garatu... Bueno oin banabil nire 2 eta 3 urteko ikasleentzat neure abestiak sortuten, batez be modu griegoetan ez dagozalako gauza asko euskeraz. Oso material gitxi dago eta ni saiatzen naz gauzak sortzean eta eurai erakusten. Baina ez, ez dot inon joten. Musika Eskolan bai, kontzerturen bat eskaini dot, pare bat abesti kantau dodaz eta hor geratzen da.


Behin baino gehiagotan egin deutsuet pregunta bera baina musika taldeak gehiengo handi baten gizonak osotuten dabez. Musika Eskoletan barriz, neska portzentaje handia dago ikasleen artean. Zerk egiten dau kale ikasleak ikusita espero leikeana baina hainbeste neska gitxiago egoteko rock talde edo beste edozein bandatan?
Ez dakit. Nik bai pentsetan dot aldaketa bat dagoala eta gero eta talde misto gehiago dagozala. Badagoz andrazko musikari oso-oso potenteak. Hor dago PJ Harvey, berbarako. Baita Euskal Herrian be. Egia da musika eskolan neska piloa dabizala eta gero ez dakit zer pasetan dan musika taldeetan hain gitxi egoteko.

2018/9/13

Jane Barratt: "1973tik hona aldatu ez dana edadismoa da"

Jane Barratt IFAren Idazkari Nagusia da. IFA (International Federation on Ageing, Zahartzearen gaineko Nazinoarteko Federazinoa) gobernuz kanpoko erakundea da. Nazino Batuai eta Osasun Mundu Erakundeari lotuta dago. Abuztuaren 7tik 10era Zahartzearen gaineko XIV. Biltzar Nagusia antolatu eban IFAk Toronton (Kanada). Han, nagusien bizimodua hobetuteko politiken gainean hausnartzeko 76 herrialdek hartu eben parte.
Biltzarrean, Jane Barratt-ek tartetxoa egin eutsan BEGITUri IFAren zahartzearen ikuspegiaren barri emoteko.


Zein izan da Zahartzearen gaineko Mundu Mailako XIV. Biltzar Nagusi honen helburua? Zenbat jentek hartu dau parte?
IFAren Mundu Mailako Biltzar Nagusiaren markoa, OMEren mundu mailako estaduen estrategiaren gaiakaz eginda dago, euren herrialdeetan egindakoa kontetan datozen ordezkarien jakintza eta grina geureganatu gura doguzalako. IFAren Biltzar Nagusiak bereziak dira bertan eskudunak, profesionalak eta ikerlariak batzean diralako; oinarrizko komunidadeak, liderrak eta partaideak. Bereziak dira danak batera egoten diralako. Ez da gerontologo edo geriatren biltzar bat. Biltzar honetan, jente nagusiaren arazoetan eragina daukien gaien gaineko alkarrizketa esanguratsuak eta eztabaidak dagoz. Gauza txikienetik hasita; esate baterako, botila bat zabaltzeko gai izatea edo ez, gauzarik handienetaraino; robotika, berbarako. Maila guztietako politiketan eragina euki gura dogu: estadu mailan, zein komunidade mailan.
Gitxi gorabehera 1300 lagun etorri dira 76 herrialdetatik. Eta 120 boluntario inguru daukaguz antolakuntza beharretan.


IFA federazinoa da. Ze alkarte edo erakundek osotuten dabe?
Bost taldek osotuten dabe IFA Federazinoa: gobernuz kanpoko erakundeak, gobernuak, industriak, akademiak eta edadeko jenteak. Bost taldeon alkarlanak lagunduten daualako eragina izaten politikan.
Guk, bizitzak errespetauta eta babestuta daukien jente nagusi osasuntsuaren mundu bat gura dogu. Gure helburua aditu eta arituen konexino puntu globala izatea da, edadekoen gaineko politikak bultzatu eta eragiteko.


45 urte dira IFA sortu zanetik. Ia mende erdi honetan jendartea asko aldatu da. IFAren helburuak be bai? Ze helburu bete dira? Zeintzuk dira erronka barriak?
Erronkak aldatzen joan dira. 1973an ez genkien bizi itxaropena hainbeste haziko zanik. Gaur egun, 70 urte, 80, 90 eta baita be 100 urteko jente asko dago osasuntsu eta modu independientean biziten. Ikusi dogu medikuntzeagaz luzeago bizi gaitekezala, baina akaso, ez behar dogun bizi kalidadeagaz. Eta politikai erreparatzen deutsegunean ikusten dogu nagusiai laguntzeko zerbitzuak aldatu egin dirala 1973tik hona, eta teknologia asko daukagula funzionalago izaten lagunduten deuskuna. Baina daukagun erronkarik inportanteenetako bat da familien egiturea zeharo aldatu dala. 1970eko hamarkadan familia eredu bat egoan eta orduan, oingo aldean, seme-alabak luzeago egoten ziran etxean.
Beraz, erronkea da jente nagusi asko dagoala, luzeago bizi dala, eta askotan bakardadean eta isolatuta. Gainera, jente nagusiak gaisotasun kronikoak izaten ditu funtzionalak izan arren. Horregaitik osasun eta zerbitzu sistema osoak garatu behar dira.
Zaharren kontrako indarkeriak be gora egin dau: indarkeria finantzarioak, fisikoak, mentalak eta baita sexualak be. Eta ardurabakotasunak. Gizartea aldatu egin da eta ezin doguz alde batera itxi zintzotasuna eta duintasuna. Jente guztiarentzat, ez bakarrik nagusientzat.
Aldatu ez dana da edadeagaitiko diskriminazinoa, nagusien babes faltea be begi bistan dago. Horretan zentrau behar gara. 2018an be edadismoa dago, 1973an legez.


OMEk gura dau 2020-2030 hamarkadea zahartze osasuntsuaren hamarkadea izatea. Zer esan gura dau horrek? Zertan gauzatuko da?
OMEk bere estadu kideai egiten deutsen proposamena da hori. Gu bat gatoz proposamenagaz; geure estrategia globala OMEren zahartzaroaren eta osasunaren gaineko txostenetik abiatuta egin dogu-eta.
Zahartze osasuntsuaren hamarkadeak osasun zerbitzu bateratuak egiteagaz zerikusia dauka. Gida bat da zerbitzuak konektetako; esate baterako, kardiologia eta gerontologia. Zahar-tze osasuntsuaren hamarkadaren planak be lagunduko dau zaintza sistema, zaintza komunidadea eta etxebizitza zaintzagaz lotzean, nagusiak baliotsuak diran komunidadeetan biziten jarraitu ahal izateko. Ze nagusiak ez dira zertan dependienteak izan. Gainera, neurtu egin behar dogu zenbateko eragina daukien hainbat zerbitzu eta esku-hartzek. Horregaitik guztiagaitik, bat egiten dogu OMEren zahartze osasuntsuaren hamarkadeagaz.


Zeintzuk dira zahartzeko munduko herrialderik onenak?
Ikuspegi desbardinetatik begiratu ahal deutsagu horreri. Begiratu geinke herrialde baten dagoan gizarte egiturea eta horretan ea nagusiak errespetetan diran. Begiratu ahal dogu be diru aldetiko ikuspegitik, zergakaz lotutako eskandinaviar herrialdeen mailari, esate baterako. Baina horrek ez dau esan gura, edadeko personea ez dagoala isolatuta, baztertuta edo bakardadean.
Hori bai, badakigu auzune pobreetan bizi dan jentea lehenago hilten dana, daukien desabantailak dirala-eta: elikadura eskasa, kirola egiteko aukera faltea... Horreek gauzok erabagigarriak dira osasun kontutetan. Beraz, faktore ugari hartu behar dira kontuan.


Andrak be desabantaila egoeran heltzean dira edadera. Sexismoa egiturazkoa danez, bizitza osoan sufriduten dabe diskriminazinoa eta zama horregaz zahartzen dira. Sexismoak eta edadismoak bat egiten dabenean, zer?
Sano galdera interesgarria da hau ze benetan be andren gizarte identidadea eta burrukea bizitza osoan zeharrekoak dira. Batzuetan gainditzen dogu, feminismoari eta genero identidade postestrukturalari esker.
Bai, zerbaist badakigu genero desbardintasunaren inguruan. Eta hori gauza ona da. Txarto egiten gabizena da ez deutsagula nahikoa arreta emoten erreproduzino edadearen osteko andren osasunari. Lan handia egin da andrak eta erreproduzinoaren inguruan, baina ez osteko sasoiaren andren osasunaren inguruan.
Zelan erantzun horreri? Sareak eginaz. Herrialde batzuetan andrak ahaldunduago dagoz eta euren abotsa etzun arazo egiten dabe. Hor dago esate baterako Ontarioko Older Women's Network (Edadeko Andren Sarea). Edadeko andren premina eta arazoen ordezkari dira eta batu ezkero, politiketan eragina izan daikie.
Andrak jarraitu beharko dabe euren osasunaren gainean arreta berezia eskatzen. Gizonak be euren arazoak daukiez osasun kontuetan. Uste dot errekonozidu egin hehar dogula gizon eta andren artean desbardintasunak dagozala osasun kontuetan hainbat errazoi desbardinengaitik.

2018/9/2

ZAHARTZEAREN GAINEKO XIV. MUNDU MAILAKO BILTZARRA TORONTON Itsaso Bengoetxea arduratu zan Bizi Igorre Toronton aurkezteaz

 

Itsaso Bengoetxea, Bizi Batzordeko kideak, edadeko jentearentzat herri txikien garrantzia nabarmendu eban.


"Aukera hau aprobetxau gura dogu holango osasun eta gizarte proiektuetan herri txikiak daukien garrantzia azpimarratzeko. Herri txiki baten bizi izateak edadeko jentea eta beste personen arteko hartu-emonak sendotutea errazten dau; Administrazinoa eta herritarren arteko sinergiak hobetuten dauz, (esate baterako, zuzeneko proiektuak eskola, mediku edo beste jenteagaz). Baliabide ezak, katalizatzaile moduan funtzionetan dau edadeko jentearentzat, eta parte hartze aktiboagaz, proiektua eurena dala sentiduz, irudimen handiagokoak eta dinamikoagoak izan daitekez". Holan aurkeztu eban Itsaso Bengoetxeak Bizi Igorren proiektua abuztuaren 8an Toronton, 14. Zahartzearen gaineko Biltzar Nagusian. Ondoren, bideo baten bitartez azaldu eben protagonistak herrian egindakoa.
Igorrekoen aurkezpena laugarrena izan zan Herri Lagunkoien proiektua zelan ipini daben martxan, zelan ebaluau eta zelan hobetu daben azalduten. Aurretik, Taiwan, Ontario eta Txinako Guangzhou herrietako ordezkariak hartu eben berbea euren egoerea azalduteko. Komunidade handiak dira danak eta arazo desbardinai egin behar deutsee aurre.
Berbaldiaren bezperan, abuztuaren 7an, Itsaso Bengoetxea, Felipe Bernaola eta Jabi Zuluaga, Bizi Igorreko ordezkariak, Toronton batu ziran alkarregaz afaldu eta hurrengo eguneko berbaldiaren ingurukoak komentetako. Erantzukizuna handia izan arren, ilusinoa zan nagusi. "Pozik gagoz egin dogunagaz eta lan horretan segiduteko gogo handiagaz" inoan Bernaolak.
Baina, Igorre aukeratua izan zanean mundu mailako kongresu baten herrian egindako lanaren barri emoteko, Administrazinoaren erantzuna ez zala izan espero ebena dino Bengoetxeak. "Hainbat oztopo eta atzerapen izan dogu finanziazinorako laguntzai lotutako administrazinotik jaso behar genduzan erantzunetan. Eta jaso doguzan emaitza gehienak negatiboak izan dira".
Hurrengo egunean, bideo batez lagunduta, Bizi Igorre proiektuaren barri emon eban Bengoetxeak Ryarson Unibersidadean. Igorreko aurkezpena edadeko jentearentzat herri txikiak daukien bentajetan oinarritu zan. Alde batetik, partaideen arteko ezagutza eta konfiantzea eta bestetik, behetik gorako proiektuak eta erakundeakazko hartu-emon zuzena eta alkarlana errazten dauz. Nagusiak eta beste edadetako jenteagaz egindako alkarlana be argi geratu zan aurkezpeneko bideoan.

Euskerearen presentzia Toronton
Bizi Igorre proiektuaren barri emoten dauan bideoa euskeraz dago, ingelesezko azpitituluakaz. Arantzazuko Balea Musika Ideiak-ek egin dau Toronton erakusteko. Lehenengotik Igorreko alkatea agertuten da noztik dagoan Igorre Herri Lagunkoien sarean sartuta esaten; gero, Jesus Mari Anzolak, jubiladuen alkarteko Idazkari Nagusia izandakoak dino Bizkaiko Nagusiak plataforman izan ebela lehenengoz Herri Lagunkoien barri eta ekarri ebela Igorrera. Eider Aldape Marakako teknikariak ikerketea, eta diagnostiko faseak azaltzen ditu.
Diagnostiko fase horretatik urtendako proiektuak be agertzen dira bideoan.
Izan be, Bizi Igorrek daukan berezitasunetako bat horixe da, ez dala diagnostikoan geratu, proiektuak martxan ipini dirala, gauzatu egin dirala. Batzuk aitatzearren, Gure bihotza zure esku, Udalak ipini ebana martxan; Igorbili, ibilaldiak egiteko edo belaunaldien arteko bideoforumak dagoz.
Proiektuko protagonista nagusiak, herriko 60 urtetik gorakoak be agertzen dira bideoan, ekintzetan parte hartzean batez be. Danak ez, ze Igorren, %20 inguru dira edade horretatik gorakoak, mila bat lagun.

Imsersoko Zuzendari Orokorrak andren egoerearen barri emon eban
Egun bi beranduago, Carmen Orte Socias Imsersoko Zuzendari Nagusiak, Espainiako edadeko andren egoerearen gaineko berbaldia egin eban Biltzarrean, eta egoera honek planteetan dituan hartu beharreko erronkak azaldu ebazan. "Momentu honetan inportanteena andrak ikusgarri egin eta euren oinarrizko beharrizanak betetea da: dirua, sare soziala...". Horretarako, andren pensinoak hobetzea eta gizonen pensinoakaz daukien aldea murriztea beharrezkotzat jo eban. Izan be, bizitza osoan zehar bizi izandako genero diskriminazinoak ondorioak ditu zahartzaroan, eta, Orteren arabera, "pobrezia, dependentzia, bakardadea, ekonomia prekarioa eta genero indarkeria, kontuan hartu behar dira politikak diseinatzerakoan".
Saio honetan, Imsersokoaren aurretik, euren herrialdeetako andra nagusien egoera ikustarazo eben Sri Lanka eta Kanadako lau ikerlarik. Publikoan, Imsersoko zuzendariari entzuten, Bizi Igorre proiektuko kide diran Felipe Bernaola eta Jabi Zuluaga egon ziran. Baita, Cristina Bosch Gironakoa. Ikerlari honek zahartze aktibo eta osasuntsua neurtzeko metodoen gaineko berbaldia emon eban abuztuaren 9an.

Mundu zabaleko esperientziak
International Federation on Ageing, IFAk Toronton antolatutako abuztuaren 7tik 10era izandako Biltzar Nagusian, 76 herrialdetako ordezkariak hartu eben parte. IFA Federazinoak Osasunaren Mundu Erakundearentzat (OME) egiten dau behar. Biltzarrean, gaur egungo eta etorkizuneko edadeko jentearen erronken inguruko gaiak landu ziran. "Ikuspegiak, ikerketak eta munduko errealidadearen adibideak ipiniko deutsee markoa edadeko jentea ez bakarrik osasuntsu mantentzeko, baita gizartean parte hartzeako egokienak diran politiken gaineko eztabaidai" adierazo eban IFAk aurkezpenean.
Lehenengo egunean, edadismoak prebalentzia handia daukala Europan esan eban Alana Officer-ek, OMEren Zahartzerako koordinatzaileak edadismoaren gaineko berbaldi-tailerrean. OMEren definizinoaren arabera, edadismoa "edadeagaitik, estereotipatzea, aurreretxiak izatea eta baztertzea da". Officer-en esanetan, edadismoa maila bitan gertatzen da: banakako edo personen arteko mailan, eta erakunde edo kultura mailan. Muturreko kasuetan, indarkeria erabilteraino helduten da. Adituaren arabera, gizonak andrazkoak baino edadistagoak dira, eta Europan, edadismoak, sexismoak edo errazismoak baino prebalentzia handiagoa dauka, baina gizartea "itsu" dago arazoaren aurrean.
Etxea, bizitza duina egiteko diru sarrera nahikoa eta bakardadeari aurre egiteko nor eukitea dira edadekoen kezka nagusiak munduko herrialde guztietan. Baita errespetuz eta duintasunez tratatuak izatea be, euren dibersidade guztian.

Diagnostikotik ekintzara
Aurkezpen batzuen helburua proiektuak zelan ipini dabezan martxan eta zelan ebaluau diran azaltzea bazan be, gehienetan teorian geratzen zirala uste dabe Igorrekoak. "Proiektuen artean desbardintasun bat ikusi dot. Gurea gauzatu egin da, errealidadea erakutsi dogu, eta besteak joan dira teknikari moduan azalduten zer egin behar dan" azaldu eutsan begituri Jabi Zuluagak Biltzarrean. "Hemen badago jente nagusia baina gehiago egon beharko litzateke. Atzen finean eurak dira esan behar dabenak zelan egin behar dan euren bizimoduak hobetuteko" gehitu eban Bengoetxeak.

2018/9/1

AGURTZANE BENGOA "Ubiden biziteko isiltasuna gustau behar jatzu, lasai egotea"

Agurtzane Bengoa Ubiden jaio, Ubiden hazi, Ubiden bizi eta Ubideko Udaleko behargina da. Herriko isiltasuna, bizimodu lasaia eta inguruko mendiak maite ditu, eta herrian antolatzen diran ekintza guztietan parte hartzean dau: Irantzu Lekueren hormairudia pintetan, berbarako. Ez bakarrik pintau, hormairudia diseinetako aurreko bileretan be egon da. Eta BEGITUri emon deutsaz zehaztasun guztiak.


Ubidera sartu ahala ikusten da hormairudiakaz pintetan zabizien eraikina. Zelan sortu zan eraikin horretan muralak pintetako idea? Irantzu Lekuek berak proposatu eban ala Udala edo herriaren ekimena izan da?
Hezkuntzan lan egiten dauan zinegotzi batek, Irantzuk Gasteizen margotutako mural baten parte hartu eban bere ikasleakaz, Lekueren muralak parte hartzaileak izaten dira-eta. Eta esan euskun berak pentsetan ebala Ubide apur bat girotzeko eta herri moduan egiteko ekintza aproposak zirala Irantzu Lekueren hormairudiak. Orduan, hartu-emonetan ipini ginan artisteagaz eta azaldu geuntsan zer gura genduan. Berak proposamen hau pasau euskun, uste ebalako sarrerako eraikin horretan ondo geratuko zala murala.
Irantzu Lekuek etxea dauka Ubiden eta bertan egon da biziten denporalditxo baten.


Zer da herri sarrerako eraikin hori?
Legutioko Urrunaga urtegia eta Undurragakoa batzean dauan hodia Ubide azpitik pasetan da. Obra hori egin zan sasoian tunelak egin ziran eta aireztapeneko putzua egoan. Arnasa hartzeako eta materialak bajatuteko erabilten zan.
Ubiden sikatea egon zanean, aprobetxau zan ponpaketea ipini eta ura goiko depositora ponpatzeko.


Baina eraikina Udalarena da, ezta?
Bai, eraikina bai. Eraikina herrikoa da baina Ur Partzuergoak kudeatuten dau.


Noz hasi zinien murala pintetan? Zenbat jentek hartu dau parte?
Aurreko astean (abuztuak 20-26ko astean) hasi ginan margotzen. Baina aurretik bilera bat egin zan jentea parte hartzean animetako. Deialdia zabaltzeko betiko bitartekoak erabili genduzan: Hirix aplikazinoa, herrian dagoan panela, iragarki taula, whatsAppak bialdu taldeetara... Gero, Irantzu Lekuegaz bilerea egin genduan. Berak erakutsi euskuzan bere lanak eta galdetu euskun ea zer pentsetan genduan guk panel horretan atera behar zala. Orduan bildu egin ginan herriko jentea eta ideak bota genduzan.


Zenbat bildu zinien hormairudiaren gaiaren gaineko eretxia emoten?
Hogeta hamar persona inguru edade guztietakoak. Nagusi-nagusiak, ume-umeak...
Ubidegaz loturea daukien gaiak atera ziran: txondorra, nondik sortzean dan Ubide, errementeriak, abereak, jaietan ipinten dan arbolea... Apur bat desbardinak egiten gaituen gauzak, hain zuzen be.


Zer ikusirik dauka Ubidek txondorragaz?
Ubide sortu ei zan jenteak hemen dagozan gauza bi aprobetxetako: errekea eta basoa. Basoa, txondorra egiteko. Hau da, Ubide sortu zan basoak eta ura daukaguzalako. Ondo begiratu ezkero, konturako zara Ubideko eraikinak ez dirala nekazaritzakoak. Etxe txikiak dira, gehienak bere egunean, errementaria eukienak. Errementariak untzeak, perrak eta holango gauzak egiten ebezan. Eta hortik sortu zan Ubide. Horregaitik dagoz muralean untzeak eta perrak.
Baina heldu zan momentu bat errementaritzeak ez ebana biziteko lain emoten. Orduan, jentea abeltzaintzan eta baso lanetan hasi zan.
Beste gauza bat gura genduana hormairudian agertzea da estraperloa. Ubide Bizkaia eta Araba artean dago. Sasoi baten, aduana egon zan, katea. Hormairudian estraperloa irudikatzen daben andra batzuk dagoz. Argazki bat dago eta han badagoz andra batzuk ustez gerraosteko errazionamentua batzean, eta hori ager-tzea gura izan dogu.


Estraperloa gerraostean gertatu zan bakarrik ala Ubideko Historiako beste sasoi batzuetan be bai?
Beti egon da estraperloa hemen: muga egon danean, estrapeloa egon da. Gerraostean bai, baina baita gerra aurretik be. Estraperloa egiteko herriko eraikin bazuk erabilten ziran. Esate baterako, badago etxe bat muga-mugan: lorategitik sartzean bazara, Arabatik sartzean zara, eta etxeko atetik urtenda Bizkaitik urteten zara.


Horreek gaiok bileran adostutakoan, zein izan zan hurrengo pausua?
Irantzuk, bileran adostutako gaien gaineko bozeto batzuk ekarri ebazan eta guk bat aukeratu genduan. Ondoren, pinteteari ekin geuntsan. Lehenengotik margotu genduan dana kolore desbardinetan, bozetoaren arabera, eta gero Lekuek marrazten ebazan irudiak. Guk atzetik, berak esandako moduan birpasatzen doguz.


Zenbat animau zarie ekintza honetan parte hartzean?
Momentu desbardinetan persona desbardinak dagoz. Bakotxa joaten da gura dauanean. Lan boluntarioa da. Esate baterako, umeak joaten dira pintetan eta nekatutakoan errekara joan eta olgetan ibilten dira. Gero, igoal, bueltetan dira barriro pintetan beste ordubete-edo. Gura dauanak gura dauanean joaten da.


Dana dala, herri osoarentzako ekintza lez dago planteauta, ezta?
Bai. Saiatzen gara herrian antolatuten jenteak parte hartzeako gauzak. Nagusiak eta txikiak batera, ze 134 baino ez gara. Gauza bat talde batentzako bakarrik planteatzea ez da izaten oso bideragarria. Horregaitik, planteau zan edozein edadetako gura dauan jenteak parte hartzeako ekintza lez. Baita herriari bizitasun apur bat emoteko be.


Zuk zeuk ordu asko egin dozuz murala pintetan. Zeintzuk dira zure zaletasunak?
Oin dala hamaika urte erantzungo neutsun mendira joatea, frontoira, eskulanak... dirala nire zaletasunak. Umea daukadanetik, umea bera. Baina hasi danez apur bat indepenteago egiten, ba beste zaletasunak berreskuratu gura dodaz.
Ubidekoa izanda eta Ubide gustauta, mendira joatea, frontoian ibiltea, kafetxoa hartzea kuadrilleagaz... horreexek izaten dira gure zaletasunak. Aisialdirako, gauza lasaiak. Ze Ubiden biziteko gustau egin behar jatzu lasai egotea. Ez deutsut esango bakardadea, baina bai isiltasuna, eta norberarentzako momentuak eukitea. Uste dot hori dala herri baten jenteak bilatzen dauana.

2018/7/31

UNDURRAGAKO URTEGIA Urtegiaren segurtasuna hobetuko dau egindako by-passak

Hainbat hilabetetan zehar probak egin ondoren, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak Undurraga presako by-pass zerbitzua martxan ipini dau. Partzuergoaren arabera, honek Bilbo metropoliko hornidura bermea sendotuko dau bildutako baliabideak erabiltea ezinezkoa danean, eta hobetu egingo dau urtegiaren segurtasuna, araubiderik zorrotzenagaz bat eginaz.

 

Lur-azpiko galeriak 1,3 kilometro ditu eta urtegiaren ezkerreko aldean dago, urtegiaren amaieratik oinarrira arte.

Segurtasuna
Lanak 2014ko urri lehenengoan hasi ziran eta 11.722.330,49 euroko inbersinoa egin da, Bizkaiko Foru Aldundiagaz sinatutako hitzarmenaren kargura finantziauta. Tunelak 1.300 metro inguruko luzerea dauka eta 3,70 metroko altuerea. Horreri esker, sistemearen hustuteko gaitasuna 84 m3/s areagotuko da eta 288 m3/s-ko gaitasuna izatera helduko da, presa eta urtegien segurtasunaren gainean indarrean dagoan araubidea betez.
Undurragako urtegia 1973. urtea ezkeroztik dago martxan. Barazarreko urtekeran dago, Zeanuriko herrigunetik hegoaldera eginez kilometro bateko distantzian. By-passaren obretan, tunel bat sortu da, urtegiko ezkerraldeko harkaitzezko mendigunetik igarotzen dana. Tunelak hiru helburu dituala azaldu dau Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak.
Alde batetik, Beteluriko EUTko edateko ura bermatzeko tresna izatea da helburuetako bat. Hori hodi handi biren bitartez egingo dau, urtegiaren amaierako puntutik zuzenean 5 m3/s-ko emaria emonaz, eskuragarri dagoan biltegi-bolumena erabili barik. Hori egitearen errazoia Bilbo Handiko hornidurea bermatzeko beharra asetzea da. Baita, beharrezkoa baldin bada, presan konponketak egiteko edo sistemea funtzionetea eragozten dauan istripuren bateri aurre egiteko be, edo bizilagunak hornitzeko beharrezkoa dan ura izateko.
Tunelaren beste helburu bat, Undurragako presearen segurtasun hidrologikoa hobetutea da. Lan honeen ondorioz, nabarmen handituko da egiturearen hustuteko gaitasuna: huste-gaitasuna 64 m3/s gehituko da salbuespenezko urtegiaren gehiengorako eta 110 m3/s gailur kotarako. Horregaz, Presa eta Urtegien Segurtasuneko Araubide Teknikoa beteko da, uriola hipotetiko oso handiari aurre egiteko modukoa. Holango uriola, gaur egungo ereduen arabera, 5.000 urtean behin gertatu daitekean gertakaria ei da.
Atzenik, hasikerako proiektuari gehitu jakiezan hobekuntzai esker, Undurragako urtegian prezipitazino handien ondorioz larregizko uhertasuna daukien uriolak saihesteko aukerea dago, eta, beraz, Beteluriko edateko uren tratamendutegira helduten dan ur gordinaren kalidadea hobetu egingo da.
Hiru helburu horreetan oinarrituta, instalakuntza barrien hiru funtzionamentu egoera posible honeek ezarri dira: uriola handia gertatzen bada presearen segurtasuna gehitzeko, bertan mantentze lanak egitea ahalbidetzeko eta Arratia ibaiak uhertasuna daukanean Beteluriko EUTko ur gordinaren kalidadea bermatzeko.

Elementu nagusiak
Undurragako urtegian, tunelaz gainera, beste elementu batzuk be egin edo aldatu dira hiru helburu horreek bete ahal izateko. By-pass tunela, hornidurarako by-passa, urtegiaren amaierako puntuko hartzeako gunearen obrak, bideratzeko presa txikerra eta deskarga obrea presearen oinarrian, dira elementu horreek.
Urioletarako by-pass tunela, luzeran 1.300 metro inguru daukan galeria da, urtegiaren amaieratik presaren oinarrira arte doana. Sekzino hidraulikoak ganga forma dauka, zabaleran 3,7 metro ditu eta altueran 3,7 metro, ganbera giltzarriagaz.
Beteluriko emariaren 5 m3/s-ko hornidura zuzena bermatzeko Undurragako urtegitik pasau behar izan barik, hornidurarako by-passa egin dabe. Tunelean, hodi bi igarotzen dira, beira-zuntzez indartutako plastikozkoak, eta 900 mm-ko diametroa daukie.
Urtegiaren amaierako puntuko hargunean, lau konporten bitartez, emaria, by-pass tunelera eta hornidurarako by-passera bideratzen da. Emaria bideratzeko, presa txikerra egin dabe hargune obrearen urtegiaren amaierako puntuan eta presa honek guztiz zarratuten dau uraren pasabidea Undurragako presara, by-pass tunelera bideratuz.
Atzenik, presearen oinean egindako deskarga obreak, tuneletik igarotzen dan uraren energia sakabanatzen dau Arratia ibaira ibairatu aurretik.

2018/7/1

ORTUAK Ortuak bizi gaitu

Bagileko egun eta gaua epelak naturara bihurtzen gaitue. Atzean lotu dira sasoi hotz eta euritsuak. Eguzkia goi-goian dago, udako solstizioa da. Ortuko beharrak egiteko sasoia be bada.

 

Alvaro Rabelli

 

"San Juan bagileko, denpora ederreko" dino gure kopla zahar batek udako solstizioaren etorrereari gorazarrea eginez. Urteko egun luzeenak, eta beharbada epelenak be bai, aurrean daukaguz. Negu luzearen ostetik natura bizibarritzen da, borborka dago. Benetako bizi leherketea da. Sasoi honek, gainera, natureagaz bat egiten konbidetan gaitu, basora joaten gara, hondartzara, kalera urteten dogu eguzki izpi eta errainuen bila. Dana bizigarri bihurtzen da. Ezin aiztu, ostera, sasoi honek upeleako beharra dakarrala solo eta ortu kontuetan. Oin egitekoak dira beharrik gogorrenak, eta akaso atseginenak be bai, gure lorategi, solo eta ortuetan.

Ortu bizigarria
Gaur egun ortu kontu eta beharrak be sano aldatu dira. Lehengo denporetan ortua behar-beharrezkoa zan zer edo zer jango bagenduan. Ezinbestez biziraupenari lotutako bizibidea zan, behar gogor eta neketsua inondik be gure baserritarrentzat. Baina, gure baserritar zaharren ortuen ondoan bestelango ortuak loratu dira aspaldion. Batetik, uritik etorritako ortuzale gazteak daukaguz, berez, baserri munduagaz bape hartu-emonik euki ez dabenak, baina bizimoduz aldatu guran edo ortutik biziteko afanean dabilzanak. Ez dira gitxi horreetakoen artean ortuzale profesional bihurtu diranak. Gure nekazal mundurako itxaropen handia dira. Bestetik, ortua, gehiagorako barik, afizinoz lantzen dabenak daukaguz. Gorantza doan zaletasuna dala esan behar dogu. Izan be, lehengo jubiladu ortuzalearen estereotipoa bertan behera lotu da. Ez dira bakarrik jubiladuak, etxetik kanpo zer edo zer egitearren, ortuetan jarduten dabenak, oin adin eta sexu guztietako jentea lurra atxurka dakusagu. Errazoiak be ugari dira. Batzuek etxean bertan jasotako ohiturea dalako egiten dabe, beste batzuek izerdia bota gura dabelako, beste askok errazoi ekologikoak ibilten dabezalako, janari osasuntsua jan gura dabelako, edota etxeko ekonomiari lagundu gura deutsielako, besteak beste.

Zoriontsua izateko ortua landu
Ez dira gitxi, beraz, ortua lantzeak dakarzan onurak. Bizimodu estresatu eta sedentarioan murgilduta dagozanentzat benetako urtenbide bihurtu da. Ez dogu zertan Asia sortaldeko filosofietara jo ortuak zoriontasuna badakarrala jakiteko. Ortuak burua, arimea eta gorputza osatzen deuskuz. Neurri bateko ahalegin fisikoa eskatzeaz gainera, gure zentzumenetarako itzelezko jaia da. Lurra ukututea, usaintzea, momorroen, txoritxuen eta bestelango animalien joan-etorriak mirestea, koloreak eta zaporeak gozatzea, klimatologiaren gorabeheren menpe egotea, eta atzen baten, zu zeu lurraren partea zarala sentidutea ezin ordainduzko esperientzia bizigarria da.

Zenbat buru, hainbat ortu
Ortua bera lantzeko modua be aldatu da, neurri handi baten gure jateko ohiturak be aldatu diralako. Ez hain aspaldi –oindino batzuek eusten deutsie– ohiturea zan ortuariak "zientoka" erein eta landatzea. Zientoka porru, zientoka aza, zientoka dana. Holan, gure ortuak monotono samarrak izaten ziran, eta ortuarien menuak aspergarriak oso. Oin, ostera, ortuari bakotxetik gitxiago erein edo landatzen da, baina askoz bariedade gehiago. Ortuaren globalizazinoa da, edo gura badozue, ortu postmodernoa. Ortuari barri nahikotxo, batzuk exotikoak, sartu dira gure menuetan, eta horren ondorioz, gure ortuetan bere bai.
Aukeran ortu-lorategia gurago dogu gaur egun, espazio bera konpartitzen dabe lorak, sendabedarrak eta ortuariak. Ortuariak ingurua apaintzen eta edertzen dabela atzera be konturatu gara, eta lorak guztiz onuragarriak izan leitekezala ortuarientzat, berauen gaitzak prebenidu edota osatzeko baliogarriak diralako. Ortuaren tamainaz euki dogun ikuspegia be aldatu da, ez dogu zertan lur handia euki, gaur ortua lora-pote baten egin geinke. Tamaina eta forma askotako ortuak ugaldu dira: hormetan ipiniak, balkoi eta terrazetan, urietan, udalak itxitako lurretan, eskoletan... Ortuak eskulangintzea be bultzatzen dau, eskuz egindako lanabesak eta apainketa kontuak lehenesten dira, eta batez be birziklatutako gauza asko; holan ortuak, natur baliabideak, tokiko ekonomiak eta usadioak, eta birziklaketeak osotzen daben zirkulua zarratuten da.

Bagilean zer egin
"Solo eta gari gorde", "apo eta suge, badagoz be, erre" jarraitzen dau esaten gure hasikerako kopla zaharrak sasoi honetan zer egin iradokita. Esan lez, oin lanik gogorrena egin behar da gure ortuan. Udan eta udagoienean batuko doguna erein eta landatu behar da. Gainera dana jagon behar da. Azea, koniflora, arbia, bruselazea, brokolia, artoa, erromaneskua, perrexila, azenarioa, indaba, leka, letxugea, errefaua, errekulea, eskarolea, erremolatxea, idarra, apioa, ziazerbea, zerbea, tomatea, porrua, piperra, alberjina, pepinoa, kalabazea, kuiatxoa eta abar, eta abar landatu eta erein geinkez. Udako inusketea be egin leiteke fruta-arboletan eta atzen aukerea da lurra behar dan lez ongarritzeko. Pataten uztea bidean daukagu, baina patata-landaren inguruan lurra jorratu behar da. Eta batez be, jagon, udabarriko umedadeak gaitzak ekarriko dauz eta. Horretarako tratamentu ekologikoak egin geinkez, gurean ugariak diran asunaz eta azeribustanaz prestatutako urakinakaz esaterako. Eta gogaikarriena be egin, bedarra, ona zein txarra garbitu. Gure gerriak eta desbrozadoreak badakie.  

2018/6/30

MAITE ALDEKOA BERROJALBIZ "Umeen enpatia garatu behar da"

Maite Aldekoa psikologo igorreztarrak hamabi urte daroaz umeakaz beharrean, adimen emozionala eta trebetasun sozialak landuten, hain zuzen be. Arratian horreek landuteko beharrizan handia dagoala eretxita, arazoai modu globalean, logopeda eta fisioterapeuta bategaz urtenbide bat emoteko, urrietan zentro bat zabalduko dau Igorren.
Familia nuklearrean eta amatasunaren exijentziak muturretara eroan diran honetan, gurasoak bakarrik eta noraezean sentiduten dira askotan, eta umeai mugak ipinten lagunduteko familiak profesionalen erispideak behar dituela uste dau Aldekoak, eskoleagaz eta pediatreagaz lankidetzan.
Gaurko gizarteak umeen heziketan planteetan dituan arazoen gainean egin dau berba BEGITUgaz.

 

Zeintzuk dira somatu dozuezan umeen beharrizan handienak?
Gehienbat familiagaz egin beharreko lana. Familien aldetik oindino badago psikoloarenganako bildur apur bat. Baina askotan gurasoak ez dakie zer egin behar dan jarkera batzukaz. Psikologoarengana joteko, jarkereak muga batzuk gainditu behar dituala emoten dau, oso txarto egon behar dala umea, gurasoak pauta batzuk behar izateko. Baina askotan ez dakie umearen amorrualdi baten aurrean zer egin. Eguneroko dinamikeak dudak sortuten ditu. Umearen jarkereak ez dauka zertan kritikoa edo larria izan gurasoak dudak izateko eta hor lagundu leikegu profesionalok.

 
Umeak gurasoak eroanda joango dira psikologoarengana, baina zer gertatzen da gurasoak diranean arazoa? Tratu txarren kasuetan, esaterako.
Bide desbardinetatik etorten dira guregana. Umeak etorten jakuz gurasoakaz, baina etorri ahal dira eskolatik, Umeen Psikiatria Unidadetik, edo gizarte zerbitzuetatik. Gurasoen tratu txarrak dirala eta, gehienak eskolatik bideratuta etorriko dira, ze eskolan emoten dabe umeak denpora gehiena eta han antzeman daikie zeozer gertatzen dala. Nik uste dot eskolea dala gure laguntzaile potenteenetarikoa.


Horrek eskoleagaz edo-eta psikiatra eta pediatreagaz alkarlana eskatzen dau.
Gure esku-hartzea izango litzateke umeakanako interbenzinoa eta familiari be pautak emotea, kontestu desbardinakaz koordinauta: pediatreagaz, eskoleagaz... eta baldin badago beste profesionalen bat, haregaz be bai. Ekipo bat egin behar da, talde profesional bat, ahal danik eta erantzun onena emoteko.
Gure ideologia globala da. Eremu guztiak ikutuko doguz: logopedia, fisio... Eta psikologiatik arlo desbardinak landuko doguz: inteligentzia emozionala, abilidade sozialak, bullying-a, laguntza psiko-edukatiboa...


Umeen kontrako indarkeria mota eta kasu asko dagoz?
Gero eta gehiago eta gero eta adin txikiagoetatik somatzen dira. Askotan esaten dogu umeak gaiztoak dirala, baina gizartearen islada da hori. Egia da indar desbardinak dagozala gizartea hobetuteko baita gazteen eta umeen inguruan be.
Askotan umeak arazoak badaukaz, gurasoai pautak emon behar jakiez. Gugana datozan ume askok arazoak izaten ditue, handiagoak eta txikiagoak. Batzuetan arazoa da lotsatia dala eta hartu-emonetan zailtasunak daukazala. Arazoak txikia emon arren, atzean burla egiten deutsiela eskolan egon daiteke. Niri emoten deusta sensazinoa arlo horretan txarrerantza joan garala. Lehen danak jolasten eben danakaz, bardin da antiejuak euki, lodiagoa izan edo galapan txarto egin. Oin, umeak exijenteagoak dira eta nik uste dot guk horretan badaukagula erantzukizun bat. Danon lana da, gurasoena eta profesionalena. Eskola eta kontestu guztietan jarkera horreek murrizten joan behar gara. Trebetasun sozialak eta adimen emozionala hobetuteko lan egin behar dogu, kontestu guztietan. Umeen enpatia, besteen lekuen jartzea, garatu behar da.


Ze leku dauka matxismoak umeen arazoetan?
Gero eta handiagoa. Umeak gero eta gazteago eurenganatzen dabez genero estereotipoak. Nik ikusi dot hiru urteko umea esaten, ez dauala gauza bat arrosa kolorez margotuko bera ez dalako neska bat. Niri pena handia emoten deusta egoera horrek.


Gizarte hau umezentrista da? Amatasuna muturrera eroan da, amak ez dagoz orain umeen zerbitzura?
Oreka lortzea sano gatxa da, aldagai asko dagoz jokoan. Baina bai, ikusten dogu hori: gauza batzuetarako umeak erantzukizun lar daukiez, ebatzi lar hartu ahal dabez. Gauza batzuetan ez dau ardura eta umeak hartu ahal dau ebatzia: txupatxusa mallukizkoa ala Coca-Colazkoa izango dan, berbarako. Umeak hori aukeratu ahal dau. Baina umeak ezin dabez gauza batzuk ebatzi. Nik ikusi dot hiru urteko ume bat amari esaten "ama zu hemen geratuko zara jesarrita, ni etorri arte" eta ama jesarrita geratu umea etorri arte. Hori tirania da. Horreek gauzok ezin dira permitidu. Muga bat ipini behar da hor. Arau argiak behar dira.
Umeak mugak eta arau argiak behar ditu konfiantzea eta seguridadea eukiteko. Atzenean, umeak txikitan eukiten dabez kasketaldiak topau behar dabelako nor diran, amarengandik desbardintasuna topatzeko. Baina danok jakin behar dogu kontestu bakotxean zer eskatzen jakun eta zer espero dan gugandik. Mugak ipini behar dira, ezpabere ondorioak larriak izan daitekez.
Baina beste alde batetik be bai, exijentzia larregizkoa izan daiteke. Ikusten dogu askotan umeak daukala erantzukizun bat edadeagaitik ez jakona toketan. Eta horrek eroan ahal deutso umeari pentsatzera berak ebatzi behar dauala beti. Egoerak hobetuteko aukerak badagoz.

2018/6/12

BARDINTASUNA Jaietan eraso sexistak ebitau edo erantzuna emoteko kanpainak abiatu dabez

Urtero legez, jaietako sasoia hasten danean, Arratiako Udalen Mankomunitateko Bardintasun Zerbitzuak eta andra taldeak eta talde feministak eraso sexistarik ez egoteko kanpainak abiatu dabez. Taberna, txosna eta beste leku batzuetan kartelak, protokoloak eta eskuorriak egongo dira. AUMk gida bi atera ditu. Bata, mutilentzako gida feministea, eta bestea, neskentzako autodefensa feministarako erispide eta aholkuak jasoten dauana.

 

Herrietako andra talde eta talde feministak be egingo dabe eraso sexisten kontrako kanpainak, AUMkoa lagunduten, zein eurena propioa aurrera eroaten. Jenteak jakin dagian zelan ebitau eraso sexistak eta ikusi ezkero zelan aurre egin.

Igorren eguen feministak
Helburu horregaz, "Eguen feministak" izenpean jaiak danak ondo pasetako dirala, eta eraso sexistarik ez dabela gura konpartiduteko kanpainea egin dabe Igorren Noka eta Orratzak taldeak. Horretarako, jaiak hasi aurretiko eguenean, bagilaren 7an, kalejirea egin eben. Tabernetatik eta gazteen lokaletatik joan ziran pegatinak, kartelak eta panfletoak bananduten eta pankartak ipinten. "Prebentzinoan danok daukagulako papel bat" eta adierazoteko "zer egin behar dan eraso sexisten aurrean: ez begiratu beste alde batera, ez justifikau alkohola edo drogakaz eta abar" azaldu deutso BEGITUri Pili Alvarez Nokakoak.
Hurrengo eguenean, aprobetxauko dabe afalaurreko poteoan parte hartzeako eta "herria feminismoz margoztuteko", klarionakaz eraso sexisten kontrako aldarrikapenak idatziz.
Eguen feministen beste helburu bat Noka eta Orratzak taldeen arteko ezagutzea da.
Artean be eraso sexisten kontrako leloa egingo dabe, eta plazan, pankartak eta kartelak ipinteko asmoa agertu dau Arteako Andra Taldeak. Lemoan Harriketarrak Gazte Asanbladak eraso sexistai erantzuteko pausuak adierazoten dauan kartel bat bananduko dau, beste gauza batzuen artean. Eta beste herrietan be, hainbat eragile antolatu egingo dira jaietan, eraso sexistai erantzuna emoteko.

Arratian "Eraso sexistei erantzun!"
AUMk Arratiako herri guztietan zabalduko dau bere kanpainea. Eraso sexistai zelan erantzun azalduteko, hiru pegatina eta mutil eta neskentzako eskuorriak egongo dira tabernetan, txosnetan eta testing lekuetan, hau da drogen kalidadea neurtzeko stand-etan. Gainera, Emaginek mahaiak ipiniko ditu bagilaren 29an Arantzazun, garagarrilaren 28an Lemoan eta urri lehenengoaren 8an Artean. Han aitatutako materialaz gainera, txapak, liburuak, pegatinak eta beste material batzuk be egongo dira.
Kanpainea ez da aurten Beldur Barik ekimenaren barruan egingo momentuz geldituta dagoalako proiektua, baina sexu erasoen kontrako kanpainea egin egingo da, Emagineren eskutik, hain zuzen be.
Emagin, Euskal Herriko Bilgune Feministaren barruan dagoan formakuntzarako, dokumentazinorako eta ikerkuntzarako taldea da.

Neskentzako autodefensa eskuorria
Andrak espazio publikoan, gauean, kalean eta parranda giroan sufriduten dabezan diskriminazino egoera eta eraso sexistai aurre egiteko gida da, neskai zuzendutako eskuorria. Han noz eta zelan gertatu leitekezan erasoak azalduten da eta aurre egiteko eta bortxaketak ebitetako aholkuak emoten dira, defensarako eskubidea eta ahalmena aldarrikatuz.
AUMko telefonoa, 24 orduko Arreta Zerbitzukoa eta larrialdietakoa be topau daitekez bertan.

Mutilai zuzendutako euskarri feministea
Andren kontrako indarkeria ez da andren arazoa, gizarte osoarena baino, eta gizonak be aurre egin behar deutsee jokabide eta jarkera matxistai. Mutilai zuzendutako euskarrian noz eta zelan identifikau jokabide eta jarkera horreek eta zelan egin aurre azalduten da. Berbarako, gizonen arteko alkar zuritzeko dinamikakaz apurtu beharra azaltzen dau eta "isiltasun paktu honeekaz amaitutea ezinbestekoa da, eraso sexisten aurka daukagun jarkerea plazaratzea". Sexualidadea modu librean bizi behar dala gogoratu arazoten deutse mutilai. Eta matxismoari aurre egiteko, burruka feministearen konplize izatea eskatzen jakie gizonai, hau da, parekidetasunaren aldeko konpromisoa hartzea. Horretarako erasoak identifiketan ikasi behar dabe eta aurre egiten hasi.

2018/6/12

ERROGATIBEA Errogatiba bideak

Arratiako kultur ondare ez-materialaren erakusgarri doguz errogatibak. Ohitura honek bere inguruan batzean ditu Arratiako herri guztiak. Baina ezin ulertu beste kultura eta sasoi desbardinetako erromesaldietatik aparte. Erreportaje honetan lau sinbolotan sakonduko dogu: bidea, arbolea, mendia eta ura.

 

Jose Mari Kortazar

 

Errogatibea eta bidea
Bidea egiteko hamaika errazoi dago. Batzuetan negozio bategaitik egiten dogu bidea. Besteetan hitzordu bat dogulako, inoz errekaduak egiten, edota altxorraren bila. Erromesaren asmoak bestelakok dira. "Zeharo bestelakoaren" bila doa erromesa. Jainkotasunaren arrastoen bila. Jainkotasunaren argi izpien atzetik.
Latineraz peregrinus, bere lehen esangura ibiltaria edo atzerritarra zan. XI. gizaldira arte ez da asumitzen esangura sakratuaren bila dabilanaren ibiltariagaz.
Bide hau egitea, desbardinaren bila ibiltea, kristautasunaren aurretikoa da. Bere arrastoak dagoz haitzuloetan, Carnaceko menhirretan, antxinako Mesopotamian (ziggurat izeneko eraikinak zerua eta lurra batzean ebazan), Egipton... Erromesa jainkotasunagaz bat egiteko asmotan doa.
Hasikerako esangureagaz konturatzen bagara, erromesa edo peregrinoa "atzerritar bat da bere herrian". Urte batzuetan lur eta herri honen seme-alaba da. Herri hau maite dau. Herri honen alde lan eta negar egingo dau. Baina harago, sakonago, gorago joateko gose-egarri da. Arratiako errogatiben gure kasu honetan, helburua santutegi eta mendia doguz, aldi berean. Mendia, kristautasun aurretik be bai. Santutegia, Antonio santuen goi mendiko eleizeagaz bateatutako tokia. Arratia maitatuz eta landuz, bestelako Arratia bat eskatuz, zuzenagoa, libreagoa, solidarioagoa.

Errogatibea eta arbolea
2011ko errogatiban, Arratiako pagoa eroan genduan Urkiolara eta landatu. Ez genkian orduan erromesaldiak eta arboleak, kultura eta mendeetan, izan daben hain lotura estu zabala.
Arbola bakotxak bere esangurea dauka. Budista eta hinduen tenpluetako pippal edo odol gorriko pikondoa emonkortasun ezaugarri da. Eskandinaviako lizar edo Yggdrasil haretxa arbola mitikoa da, munduari eusten deutsana, erroak Jainkoen lurrean sartuta. Altare sintoisten ondoan landatzen dan sakaki arbolaren moduan, beti berde, beti bizi. Egiptoko sikomoroak jainkoen ziurtasuna eta babesa azaltzen dabe.
Eta kurutzea? Oso zaharra da kurutzearen ezaugarria. Badago Txinan, Egipton, Knossos-en eta Kretan. Arbolea sarritan kultugai izan da, biziaren ezaugarria, kosmoaren irudia. Zeru lurrak batzean dituana. Izaki eta gizakien joan etorri etenbakoaren sinboloa. Gizakiaren hazkundearen sinboloa.
Aurten be, Arteako herria izanik errogatibearen antolatzailea eta sakatzailea, arte landare bat eroango da Urkiolara, artea eta urkia, bailara eta mendia, egunerokotasuna eta betikotasuna, asteguna eta jaieguna buztartzearen ezaugarri moduan.

Errogatibea eta mendia
Bide guztiak helburu bat dauka. Erromesaldiak edo errogatibeak be berea dauka. Eta sarritan igoerearen irudia darabil bide horrek.
Tradizino mitiko askok erabilten dabe mendi kosmikoa. Biblian be hor doguz Tabor eta Garizim, Siongo menditxoa. Mesopotamiako ziggurat eraikinak mendiaren erreplikea dira.
Gurean be mendi aparteko bi doguz, geografia erlijioso, kultural eta herri desbardinen bilgune eta helburu: Gorbeia eta Urkiola. Euskal Herrian hamaika doguz: Aralar, Arantzazu, Ainhoa, Estibaliz, Begoña...
Honetan be gizateriaren iturri beretik edaten dogu. Erlijino arkaikoetan. Ekialde Hurbileko, Egiptoko edota Indiako erlijino handietan. Biblian, zer esanik be ez, zeruko Jerusalem. Islamdarrak Meka. Kristauak hamaika leku, batzuk Jesusegaz lotuta.
Urkiolan bat egiten dabe, kristautasunaren aurreko mendi eta leku sakratua, geroxeago batutako santutegiagaz.
Ganges errekara doan erromesa. Lourdesera doan erromes asko osasun bila doa, fedeak erakarrita. Mekako atea zeharkatuz, erromesak kanpoan itxiko ditu jantzi zaharrak. Urkiolara heldu orduko, zapata zahar urratuak botaten ebazanak, baeukan barritasun egarri bat.
Urkiolara joan eta kanpoan geratzen danak be, egin dau bere bidea. Harriari bueltaka dabilana, giroko erlijinotasun paganoan hartzean dau parte. Santutegian eukaristia ospatzen dauanak pausu bat gehiago emon dau. Hirurak hartu dabe parte bidean, nahiz eta helburua ez izan beti bardina.
Horregaitik gagoz ondare ez material baten lekuko garrantzizko baten aurrean. Inok ez deusku gurea gordeko. Jaso eta jazo daigun!

Errogatibea eta ura
Bolandera bat jaurti eta goizeko seiretan hasten da Dimako plazan errogatibako ibilaldia Urkiolarantza. Lehendabizi Indusira, handik Txindorretara, eta etxe bakarti handik bertara dago izen bereko iturria. Geldialdi bat ura edateko edo freskatzeko. Apurtxo bat aurrerago egingo da armozua.
Erromesaren lagun derrigorrezkoa dogu ura. Bidean edo etapa baten amaieran. Neolitokoan hasi eta gaur arte, uraren gurtzaren arrastoak badaukaguz, eta kultura askotan. Iturri ongileak, ur mirari egileak...
Grezia klasikoan Homerok be kantau ebazan erreken dohaiak, eta ninfak nongura ageri ziran. Euskal Herrian be iturri, putzu ondoetan laminak kokatzen ziran, leku izen asko bere testigu dirala.
Gaur egun be, Ganges errekea da "Indiaren Ama". Bertan bainatzea garbitzeko bakarrik ez, bizi barrirako prestakuntzea be bada. Mekan, Harri Baltzaren ondotxoan dago Zamzam iturria.
Biblian putzu eta iturriak bake, poz eta argi guneak dira, ibiltari eta erromesaren lagun. Otoitzean ura eskatzen da. Eta abegikorra izan behar ura eskeiniz atzerritarrari.
Urkiolara heltzerakoan jente asko hurreratzen da Santa Apoloniako iturrira, bere ermita ondoan dagoana. Haginetako gatxak kentzeako erabilten ei zan.

1.- Testu honen oinarrian, idea asko honeri zor deutsadaz: Julien Ries, El símbolo sagrado, Barcelona, 2013, 240-252. or.
2.- Leku arazoengaitik testu laburtua dator hemen. Oso-osoa irakurteko jo www.arratia.tk webgunera.

2018/6/12

JULEN ZUBERO "Abentura apur bat bilatzen dot, beste modu bateko lasterketak"

Txirrindularitzari lotutako familia batetik dator Julen Zubero. Aita, Luis Zubero, Zeberiokoa, profesionala iza zan Kas taldean eta familiak, Ciclos Zubero izeneko dendea eta bizikleta tailerra dauka Bilbon. Julen Zubero, hiru urtez bideko bizikletan profesionala izan ostean, mendiko bizikleteari ekin eutsan modu amateurrean eta sano marka onak lortu dauz probarik gogorrenetan. Holan, berak irabazi dau Zeberio XTrem eta etapa bat aurtengo Titan Desert-en, berbarako.

 

Muturreko txirrindularitzan espezializau zara. Zeberio XTrem irabazi dozu, Titan Desert-en be bosgarren... zergaitik hartu dozu aukera hori?
Apurka-apurka izan da. Beti hasi naz bideko disziplinan eta bideko disziplinea egin neban profesionaletara arte. Hori amaitu zanean, hasi nintzan mendiko bizikletea egiten. Apurka-apurka hasi naz karrerak egiten eta abentura apur bat gehiago bilatzen, beste modu bateko lasterketak.


Tipo honetako lasterketetan be profesionalak dagoz?
Bai. Bidean moduan badago jentea dediketan dana mendiko martxak edo mendiko karrerak egiten. Nik hobby moduan hartzen dot. Egunero dendan egoten naz beharrean, baina gustau egiten jata eta atzenean denpora asko emoten deutsat entrenamentuari. Nik ez dot kobretan bizikletan ibilteagaitik.


Aurtengo Zeberio XTrem irabazi dozu.
Ba atzenengo momentuan ebatzi neban parte hartutea. Aurreko egunean Astorgan egon nintzan beste lasterketa baten, eta Astorgan geratuteko asmoa neukan astegoien pasa. Baina ez nintzan oso ondo egon eta etxerantza bueltan natorrela, Zeberio XTrem-eko organizadoreari deitzea ebatzi neban ea ondino lekurik egoan preguntetako. Baegoala esan eustan eta atzenengo orduan hara joan nintzan.
Aita Zeberiokoa da eta sano harreman ona daukagu etxean Zeberiogaz. Eta pentsau neban joan egin behar nintzala ingurua ezetuten dodalako eta gustetan jatalako. Hortik asko ibilten naz entrenetan. Eta egia esan, merezidu izan eban ze oso ondo egon zan.


Zeberio XTrem-en parte hartu dozun lehenengo aldia da?
Bai. Eta zelangoa zan ikusten joan nintzan. Erreferentzia onak neukazan. Gainera aita Zeberiokoa danez etxeko lasterketea zan eta parte hartu gura neban. Askotan ibilten gara urrun joaten ibilbide ederren bila ingurukoak ezetu barik.


Lupetza Zeberion eta harea Titan Desert Saharatik doan karreran. Hain desbardinak izan arren, Titan Desert-en be sano karrera ona egin dozu.
Joan nazan zazpigarren urtea da eta karrerea antzekoa izaten da beti. Aurten, etapa bat irabazteko mentalizauta joan naz. Beti joaten naz asmo horregaz, eta igaz bigarren egin neban etapa baten. Gainera, gura neban etapea irabazi dot. Ondo urten jatan eta gustura nago. Azkenean faltau egin jatan zeozertxo apur bat aurrerago ibilteko. Baina gustura. Aurrean egon naz, azken egunera arte hirugarrena nintzan eta bosgarren amaitu neban. Uste dot pozik egotekoa dala.


Zelan da basamortuan bizikletan ibiltea harea gainean?
Desbardina. Gu ez gagoz ohituta horregaz terrenoagaz. Sikua da: harea eta harria eta gurean hori entrenetarik ez dago.


Bediako Txema Bautista be joaten da kamioiagaz lagunduten Titan Desert-era, ezta? Beste arratiarrik?
Bai, Bediakoa organizazinoagaz joaten da. Kamioia eroaten dau Bartzelonara eta han bizikletak hartu eta eroaten ditu Marokora. Eta Marokon, antolakuntzan lagunduten dau. Nik dakidala, beste arratiarrik ez da egon.


Holangoak egin ahal izateko, bizitza osoa behar izango da bizikleta gainean. Zein izan da zure ibilbidea?
Arratiako Ziklista Elkartean (AZE) hasi nintzan, bigarren urteko kadete izanda. AZEn amateurreko afizionauetara artino egon nintzan. Nire ziklista biderik kasik luzeena egin dot han. Gero beste talde potenteago batera pasau nintzan, profesional mailarako saltoa egiteko eta beste urte bi egin nebazan Olarra ekipoan. Hortik Orbea talde profesionalera pasau nintzan. Hor hiru urte egin nebazan. Baina kontratuak amaitu egiten dira eta talde profesionalagaz batera kaminoko modalidadeari itxi neutsan. Urtebete egin neban ezer egin barik eta gero hasi nintzan mendikoa egiten. Lasterketa bat egiten hasi nintzan, gero beste bat, gero beste bat...


Etxean danok zarie txirrindulari?
Konpetizinoak egiten dauan beste ziklistarik ez dago gurean, momentu honetan. Neu baino ez. Arrebea ibilten da bizikletan lantzean behin baina ez konpetizinoetan. Baina danok daukagu kontaktua txirrindularitzeagaz dendearen bitartez. Danoi gustetan jaku bizikletea.

2018/6/4

JOSEBA NEGRO "Musika baltzak beti izaten dau konexinoa jenteagaz"

Areatzako Musik and Beer jaialdian entzun ahal izango dogun Priscilla Band-en organua joten dau Joseba Negrok. Bilbotarra da baina 8 urte dira Igorren bizi dala eta Arratiako kaleetara musikea ekarten saiatu da ordutik. Priscilla Band eta Bardulians taldeetan teklistea da eta oin dala 7 urte Astrapalea Musika Eskolea hartu eban. Astrapalea alkarteko kidea eta musika irakaslea be bada.


Zer da Priscilla Band?
J.N.: Priscilla Band 12 urte daukazan proiektu bat da. Disko bi daukaguz kalean eta zuzeneko bat grabau genduan Bilboko Aste Nagusian, oin dala urte bi, 2016an. Funk doinuak joten ditu bandeak, musika baltza: James Brown, Aretha Franklin, Otis Reding, eta holango soinuak. Bederatzi musikari gara. Nik organua joten dot batez be, piano apur bat be bai. Taldeak Igorreko jaietan, San Kristobalgo jaietan eta Lemoako Gaztetxean jo dau eta Arratian, laugarrenez egongo da bagilaren 2ko, Areatzako Musik and Beer jaialdi handian.
Bardulians taldeak be jo dau Arratian; Igorren, Axularren eta Lemoan, Karabie Gaztetxean. Musika apur bat instrumentala joten dogu talde honetan: soul-a, jazz-a... inprobisazinorako lekua emoten dauan musikea eta musika baltza.
Baina trikiagaz be ibili izan naz Areatzako lagunakaz, jantzai musikea ipinten eta kaleko asuntuetan. Inbiu egunean be bai. Gauza piloa egin dogu Arratian. Izan be, Astrapalea Musika Eskoleaz gainera, alkarte bat be badanez, hainbat ekintza egin doguz urteotan.


Talde askotan joten dozu.
J.N.: Askotan, musikari berberak izaten gara talde desbardinetan. Bizkaia txikia da eta musikariak ez gara asko.


Ze harrera dauka Arratian musika baltzak?
J.N.: Musika baltz askorik ez egoan eta euki dauan harrerea oso kontuan hartzeakoa da, sano positiboa. Batez be, Areatzan. Areatzako alkatea Asier Garcia bera be musikaria izanda, zenbait gauza sortu ditu eta jazz gauza piloa egoten da herrian.
Eta Lemoan be, badago gazte bat Pablo Rodriguez, skinhead estiloko musikea maite dauana, eta honek be pilo bat gauza sortu ditu.
Hemen Arratian, baita Bizkaian eta Euskal Herrian be, badago jentea ez dakiana nor dan, Aretha Franklin, adibidez. Gazteak zurrunbilo konsumista musikal baten sartuta dagoz, irrati-formulak musika mota bakarra eskeintzen dabelako. Bueno, atzenean danok daukagu eretxia musikan, danok aukeratuten dogu geure gustuko estiloa, baina askotan ez dakit apur bat prefabrikadua ez ete datorren.
Musika baltzak hori dauka, beti izaten dauala konexino bat jenteagaz; instrumentu pilo bat dagoz, erritmo diferenteak, polirritmia... Afrikatik dator eta, bai, Arratian be badago zeozer afrikarra.


Hori da Astrapalea Musika Eskolan irakasten dozuen musikea?
J.N.: Astrapalea 2000ko hamarkadan sortutako ekimen bat da eta guk izena lapurtu geuntsan. Musika eskola txiki bat da, baina izan eban bere ospea batez be folklore kontuetan eta gitarra eta baterian. Jentea etorten da, galdetzen ea solfeoa emoten dogun ala ez, umea apur bat naz-katuta dagoala, nagia daukala solfeora joateko eta abar. Hori normala da.
Ni be 9 urtegaz hasi nintzan pianoa joten ikasten eta itxi neban 13 urtegaz. Iruditzen jata, formula klasikoa barriztatu egin behar dala. Musikea neurrira eskeintzen dogu. Solfeoa eta partiturak erabilten doguz, baina gure lehenengo erispidea da, musikea kontu fonografikoa dala, belarritik sartzean dala eta erritmoa dala. 70 ikasle inguru daukaguz, ez dago txarto. Gure estiloa rock and rollari begira dago, baina hainbat estilo sartzean doguz: musika baltza, blues-a, jazz-a...
Guk gura doguna da ikasleak euren erispidea garatutea, irratietan entzuten dan pop edo indie musikatik harago. Hori da gure beharra.


Zer iruditzen jatzuz Musik and Beer lango jaialdiak? Eta Areatzako publikoa?
J.N.: Argi daukat Getxo Blues-etik aparte edo Bilbo inguruan egiten diran gauzetatik aparte, herri txiki baten sortu dan musika baltzeko festibalik handiena dala Musik and Beer.
Garrantzia handiko jaialdia da eta nazinoarteko musikariak dagoz. Eta esaten dozu, "joer, ez daukat Donostiako Jazzaldira joan beharrik, Areatzan daukat eta guztiz debalde". Inbersino kultural, sozial eta ekonomikoa da eta eskertzen da. Batez be guri deitzea eta gugaz kontetea, kar, kar.


Zer eskeintzen dau Priscilla Band-ek?
J.N.: Priscilla Band apur bat parauta egon da. 2017an estudio bat egiten egon gara, geure eskuakaz eregiten. Bilbon dago eta grabazino estudio analogikoa da. Espazio oso potentea sortu dogu, co-working erara erabilteko eta geuk grabetako eta soinu bat aterateko.
Priscilla Band bere bigarren diskoa aterateko Madrileraino joan zan. Lehenengo diskoagaz konturatu ginan hemen, Bizkaian gatxa zala gure estilora eroatea produkzinoa. Eta bigarrena aterateko, Madrilera joan beharrean, 2016an atera genduan diruagaz eta gure esfortzua eta gure denporeagaz estudio bat sortu dogu maila profesionalera heldu daitekena. Horregaitik pilo bat abesti daukaguz, baina ez gara hasi grabetan, estudioa egiten egon garalako.


Ze izen dauka estudioak?
J.N.: Oindino ez dauka izenik. Nik Down Bat deitzen deutsat, baina gure asanbladak oindino ez dau onartu. Ez dago inaugurauta. Badago jentea han grabau dauana, esate baterako Materia Grisek kantu bat grabau eban estudioa probetako eta bideo bat dago Youtuben. Beste lagun batzuek be grabau eben beste kantu bat.
Estudioa Bilbon dago Rekalde eta Amezola tartean.


Areatza Musik and Beer jaialdiaren ostean, zer? Zeintzuk dira zure hurrengo proiektuak?
J.N.: Igaz Areatzan aurrestrenau zan proiektu baten nago sartuta. Zirku proiektu bat da Shakti Olaizola kontorsionisteagaz. Aurten 30 emonaldi daukaguz berbatuta peninsula osoan, estaduan eta Portugalen. Nik trikia eta pianoa joten dot hor, neu bakarrik, berak abestu be egiten dau. Erronka handia da niretzat, beti egon nazalako talde handietan eta hemen bakarrik nago loop station bategaz. Sano ikuskizun plastikoa da, pintureagaz eta.
Astrapalea eskoleak Igorreko jaietan kontzertua eskeiniko dau hilaren 13an txosnagunean.
Priscilla Band eta Bardulians-en kontzertuak be egongo dira nonon, duda barik.

2018/5/28

AREATZA MUSIK AND BEER Garagardo eta musikearen nazinoarteko jaia antolatu dabe Areatzan bagilaren 1 eta 2rako

Areatzako garagardoaren jaia aldatzen doa sortu zanetik; baina beti, bertokoa eta nazinoartekoa lotzeako bokazinoagaz. 2016an, lehenengo Beerllaro edo Garagardo Eguna ospatu zan; 2017an, Blues and Beer izena hartu eban jaialdiak eta hiru egunez blues musikeagaz bete eban herria. Aurten, bluesaz gainera, folk, rhythm & blues eta funk estiloko musikea egongo da Musik and Beer izena hartu dauan nazinoarteko festa honetan.


Nazinoarteko musikea, garagardoa eta gastronomia dira aurtengo jaialdiaren zutabeak.
The Old Timey String Band (folk), A Contra Blues (blues), The Buttshakers (rhythm & blues), Priscilla Band (funk), Anaut (rhythm & blues), Confluence (blues-country-rock) eta Laurence Jones (blues) izango dira Musik and Beer jaialdian musikea ipiniko daben taldeak. Garagardoari jagokonean, hiru estadubatuarrek Hernanin sortutako Basqueland Brewing Project-ek ekoiztutako garagardoak dastatu ahal izango dira. Enpresa honek 15 garagardo desbardin egiten ditu, Arzak, Berasategi eta jatetxe ezagunenetan saltzean diranak. Sariak be jaso ditue euren garagardoetako batzuk.
Gastronomian be, musikeari eta garagardoari jagokienean legez, bertoko eta nazinoarteko kalidadeko sukaldaritzearen fusinoko produktuak dastatzeko aukerea egongo da, jaialdiaz disfrutau bitartean, indarrak hartzeako. Kaitxo txokolateak; Keia markako ahate produktuak eta ketuak; Eskatza ta mahatsa, Zornotzako Julen Baz sukaldariaren food truck-eko menuak eta Lemoako Sandra Lejarzaren baserriko hanburgesak osotuko dabe jaialdiko gastronomia eskeintzea.

Jaialdiaren historia labur eta arrakastatsua
Areatzak beti izan dau musikeagazko lotura handia eta ekitaldi eta musika ziklo ugari egoten dira urtean zehar: Musika bakarrean, Erdu eta musikatu, Folklore Bizian, folk jantza eta jantza tradizional ikastaroak EHUgaz batera eta Zezili Deuna eta San Bartolome egunetako kontzertuak. Horrezaz gainera, Areatzako Musika Bandea sortu eta 34 urte beranduago, bandeak funtzionamentuan jarraitzen dau.
Oin dala urte bi, AGE-Beerllaro Areatzako Garagardozaleen Elkartea sortu zan, gargardoaren ekoizpen artisaua eta kalidadezko konsumoa bultzatzeko. Eta holan, 2016an, Beerllaro edo Garagardoaren Eguna ospatu zan.
Igaz, Areatzako Tabernarien Elkarteak, Areatzako Udalak, AGE Beerllarok eta Areatzako Kirol Kultur Batzordeak indarrak batu ebezan Blues and Beer Lehenengo Nazinoarteko Jaialdia sortzeako. Herriko eragileen laguntzeagaz, eskola eta Udala moduko instituzinoakaz, ehundaka lagunek disfrutau ahal izan eben jaialdia. Eskola umeentzako berbaldiak dozenaka ikasle bildu ebezan, kale banden nondik norakoak aztertu eta ikasiz. Gastronomiari jagokonean, 1.000 bat lagunek bertako garagardoaren 1.900 kaina dastatu ebezan. Food truck-ak arrakasta itzela izan eban eta 800 zerbitzu emon ebazan eta sare sozialetako jarraipenak ahalbidetu eban Facebook-en 3.200 bistaratzera heldutea eta Youtubeko bistaratzeak 1.500etik gora izatea.
Aurten, musika estiloak ugaritzearen aldeko apustua egin dabe antolatzaileak. Zazpi kontzertu egongo dira bariku eta zapatuan.

Bagilak 2, zapatua
12:30ean, Bilbaomusika eta Zubiaur Musika Eskolako ikasleen kontzertua errekako pasealekuan.
13:00etatik aurrera, "Eskatza ta mahatsa" food truck-a eta Sandra Lejarzaren baserriko hanburgesak dastatzeko aukerea plazan.
14:00etan, ketutako produktuen (Keia) eta garagardo (Beerbao) maridajea errekako pasealekuan. Prezioa: 15 euro.
14:45ean, Kaitxo txokolate eta garagardo (Beerbao) maridajea errekako pasealekuan. Prezioa: 15 euro. Maridaje biak eginez gero 25 euro.
16:00etan, koktelak prestatzen aditua dan Jessica Gilen (Txinuk taberna Algorta) bertako edabeakaz egindako konbinau klasikoak eta garagardodunak dastatzeko aukerea.
17:00etan, Munduko II. Garagardo Kupelen Jaurtiketa Lehiaketea.
18:00etan, Confluence.
20:00etan, Anaut.
22:00etan, Laurence Jones.
24:00etan, Priscilla Band.
Martin Muro Areatzako marrazkilariak taldeen irudiak egingo ditu zuzenean eta Laurence Jones artistearen kontzertuaren aurretik, 21:00etan, Areatza Musik & Beer jaialdiko zozketea egingo da.

2018/5/15

"Euskara gure lurra" lelopean egingo dabe Diman UEMA Eguna

Maiatzaren 26an izango da eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak (UEMA), Dimako Udalak eta hainbat udal eta eragilek egitaraua, abestia eta bideoklipa prestatu ditue. Egun horretan, UEMAk Batzar Nagusia be egingo dau Diman eta Arantzazu eta Bakio gehituko dira mankomunidadera. Udalerri bi honeekaz, 87 udal izango dira UEMAko herriak, 250.000 biztanleko lurgune euskalduna osotuten.


Bi urterik behin izaten da Udalerri Euskaldunen Eguna, udalerri euskaldunak egindako lana festa giroan ikusi arazoteko eta aurrera begira dituen erronkak nabarmentzeko. Dimako Udala eta UEMA alkarlanean eguna antolatzen hasi eta berehala alkartu jakiezan herriko hainbat alkarte, eta baita Arratiako udal gehiago be. Eguna prestatzen ibili diran alkarteak, Abizarie euskera alkartea, Dimesten, Zamakola alkartea, Andraizea, Dimetaleroak, Bertso Eskola edota Dimako Eskolako Guraso Elkartea, izan dira beste batzuen artean; eta Arratiako herriak, Arantzazu, Areatza, Artea eta Igorre. Guztien artean, egitarau oparoa prestatu dabe.
Egun osorako egitaraua da, festa, hausnarketa eta aldarrikapena buztartzeko ekitaldiakaz. Gainera, eguna girotzen hasteko, bezperan, udalerri euskaldunetako gazteen topaketan parte hartu eben gazteai be harrerea egingo jakie Dimako udaletxean. Izan be, topaketetan parte hartu eben gazteak protagonismo berezia izango dabe astegoienean zehar, euren herrietako esperientziak partekatzeko ekimenakaz, eta gazteentzako prestatutako mintegiagaz.

Ekitaldi instituzionala eta UEMAren Batzar Nagusia
Euskerearen arnasguneak sendotzeko eta herritarren kontzientzian eragiteko, instituzinoen, eragileen eta herritarren arteko alkarlana bultzatzea izan ohi dala Udalerri Euskaldunen Egunaren asmoetako bat, hasikeratik, dinoe UEMAtik. Horregaitik festa giroko ekitaldiez gainera, ekitaldi instituzionalak be egiten ditue.
Goizean, udal ordezkariak UEMAren Batzar Nagusia egingo dabe Dimako eskolan, eta eguerdian, ekitaldi insituzionala izango da herriko plazan.
Batzar Nagusian, atzen hilabeteotan UEMAn sartzeako eskaerea egin daben udal barriak onartzea espero da: Arantzazu eta Bakio. Ekitaldi instituzionalean, udalerri euskaldunak daukien garrantzia nabarmenduko dabe, eta euskerearen normalizazinoari egiten deutsien ekarpena be bai. Erakunde publikoetako, euskalgintzako zein beste hainbat alorretako ordezkaritzea be izango da ekitaldian.
Festa eta aldarrikapena buztartuz, ondo pasetako eguna izan ohi da Udalerri Euskaldunen Eguna, baina lanerako eta hausnarketarako tartea be izaten da egunean zehar. Holan, goizean, hainbat herritako esperientziak konpartiduteko aukerea egongo da, Udalerri euskaldunak eta euskalgintza izeneko mintegian.

"Euskara gure lurra"
Josu Labaka UEMAko lehendakariaren berbetan, maiatzaren 26koa udalerri euskaldun guztien eguna da, ez UEMAko kide diranena bakarrik. "Aspaldi ebatzi zan egun hau udalerri euskaldun guztion bilgune izatea, UEMAko kide izan ala ez. Gaur egun, 175 udalerri inguru dira Euskal Herriaren luze-zabalean udalerri euskaldunak. Biztanleriaren %70etik gora euskalduna daukienak".
Udalerri honeek ekarpen handia egiten deutsie euskerearen normalizazinoari, herri honen arnasguneak dirala esaten da. Eta aurtengo leloa, "Euskara gure lurra", be ildo horretatik doa. "Euskerea dalako herri hau loratu daiten ezinbestekoa dan lurra. Euskerea dalako herri honen sustraiak daukien ongarri naturala. Euskara da gure lurra".

Egitaraua
Maiatzak 25, barikua
19:00etan, harrerea, udalerri euskaldunetako topaketetako gazteai.
20:00etan, pelota desafioa.
22:00etan, Zazkel taldearen kontzertua.
23:30ean, Euskal Karaokea tabernetan.

Maiatzak 26, zapatua
10:00etan, UEMAren Batzar Nagusia.
10:15ean, mintegia, Udalerri euskaldunak eta euskalgintza.
11:00etan, mintegia, Gazteak eta euskara, inertziatik kontzientziara.
11:00etan, umeentzako jolasak.
12:00etan, kalejirea, buruhandiakaz, txotxongiloakaz, Jentiltxu eta Jentiligaz.
12:30ean, ekitaldia.
13:15ean, kantujirea.
14:45ean, bertso bazkaria, Unai Iturriaga eta Jon Maiagaz.
18:30ean, herri kirolak.
20:00etan, Areatzako batukadea.
22:00etan, Egurra Ta Kitto taldearen kontzertua.
23:00etan, erromeria, Ezten Giro taldeagaz.

2018/5/7

SAN ISIDRO ZEANURI Ganadu azokea eta beste ekintza ugari

Oin dala hamabost urte ganadu azoka asko egoten ziran urteko sasoi honetan herri askotan, San Isidro eguneko inguruko astegoienetan batez be. Horregaitik, Zeanuriko Udalak ganaderuakaz batera, San Isidro egunean bertan ganadu azokea egitea ebatzi eban.


Sano arrakastatsua izan zan ebatzia eta San Isidro eguneko ganadu azokea jentez gainezka egoten da. Herriko jente askok jai hartzean dau egun horretan eta inguruko herrietako jentea be hurreratzen da Zeanurira. Azokea goizeko 10:00etatik 14:00ak ingurura arte izango da.
Baserriko lanak be erakutsiko dira azokan. Ardiai ulea moztuko deutse Mikel Etxebarriak, Enrike Etxebarriak gaztaiak egingo ditu eta Jakoba Errekondok ortua eta landareai lotutako zalantza guztiak argituko ditu. Zeramika tailerra be eskeiniko da azokan. Gainera, aurten, Kalitatea Fundazinokoakaz batera eta ganaderuak eskatuta, artxo txuleta pintxo eta sagardo dastaketea be egongo da.
Ganadu azokako protagonista nagusiak behiak izaten dira; batez be limusina, pirenaiko eta asturiar errazakoak, ederrenak Zeanurin egongo dira ikusgai. Behorrak eta ardiak be izaten dabe publikoaren interesa eta aurten be ez dira faltauko. Abererik ederrenentzako sariak 13:30ean bananduko dira plazan.
San Isidro egunekoa, ez da bakarrik ganadu azokea, baserriko beste produktu asko erosi daitekez bertan. Izan be, baserriko produktuen ekoizleentzako 24 postu egongo dira eta artisauentzako 16 inguru. Ekoizleen artean, Makea herriko batzuk egongo dira, iparraldean sortutako produktuak saltzeako. Izan be, Zeanuri Lapurdiko Makea herriagaz dago senidetuta eta aurtengo konbidauak dira. "Aurten Makeakoak konbidauta dagoz. Oin dala urte asko hango abadea zana, senidetuteko indar handia egin ebana, etorten zan urtero gaztaiak saltzean. Herri txikia da, baina mermeladak, gaztaia eta tea ekoizten dabe" azaldu deutso BEGITUri Eider Ajuriagerra zinegotziak.
Arrastian, 17:30ean, idi probak eta Arrikibar jantza taldeko umeen jantzak egongo dira.

Aurreko zapatuan jai
San Isidro eguna martitzena danez, aurreko zapatuan be ospatu gura dabe zeanuriztarrak eta horretarako egun osoko egitaraua prestatu dabe. "Igaz hasi ginan herri bazkari bategaz eta erromeria ipini genduan. Aurten, egun hori be apur bat indartuteko egun osoko egitaraua prestatu da" dino Ajuriagerrak.
Goizean, udaletxe azpiko gelan Zeanuriko pintura taldearen erakusketea egongo da hilaren 12an eta San Isidro egunean. Atoan-ek eta Joko Alaik lagunduta, ginkanea egongo da, baita umeentzako puzgarriak be. 14:30ean herri bazkaria eta trikitilariak girotuko dabe bazkalostea. 16:00etan, Bizkaiko pala eta fronteniseko banakako finalak jokatuko dira. "Bizkaiko Federazinokoak eskatu deutse Zeanuriri finaletako sedea izateko. Maiatzaren 12 eta 13an izango dira finalak".
19:00etan, Abesbatzen Udabarriko kontzertua be egongo da maiatzaren 12an. Zeanuriko Abesbatzak, Sopuertako Atxaxpe Abesbatzak eta Amorebieta-Etxanoko Xuxurlariak Abesbatzak kantauko dabe Andra Mari eleizan.
Egunari amaierea emoteko, 23:00etan hasita, Gozategi taldeak animauko dau gauba.

2018/4/30

GALDEKETEA IGORREN Igorreztarrak, maiatzaren 6an herri galdeketan parte hartzera deitu ditue

Maiatzaren 6an, Gure Esku Dago erabakitzeko eskubidearen aldeko plataformeak herri galdeketea egingo dau 23 herritan, tartean Igorren. Igorreko Gure Esku Dagoko taldeak, Igorren Ebatzi izeneko alkarteak, herri galdeketan parte hartzera deitu dauz herritarrak. Igorren, 4.290 lagun dagoz erroldatuta, hamasei urtetik gorakoak 3.353 dira eta danak deituta dagoz "Euskal estatu bateko herritarra izan gure dozu?" itaunari erantzutera.


Domeka horretan botoa emon ezin dabenak, aukerea izango dabe botoa emoteko aurreko eguen edo barikuan; hau da, maiatzaren 3 eta 4an. Maiatzaren 3an, Olabarri auzunean, kiroldegi inguruan egongo da botoa emoteko aukerea 16:30etik aurrera. Hurrengo egunean, barriz, Agirre Lehendakaria kalean izango dira Igorren Ebatzikoak, terraza eta tabernen inguruan. Jasotako botoak, maiatzaren 6an sartuko dira hautestontzian horretarako dagoan protokoloari jarraituz.
Botoa emoteko Igorren erroldatuta egon behar da eta karneta eroan. Gauzak modu legalean egin dirala bermatzeko; hau da, inork ez dauala birritan emon botoa edo emoilea Igorren dagoala erroldatuta bermatzeko, Berme Batzordea egongo da. Alkartekoak ez diran persona bi egongo dira zeregin horretan.
Herri galdeketa egunean, maiatzaren 6an, 09:00etatik 20:00etara emon ahal izango da botoa. Kultur Etxeko parkean karpa bat ipiniko dabe eta han, "Euskal estatu bateko herritarra izan gure dozu?" itaunari erantzuteko baiezko botoa, ezezkoa edo zuria emon ahal izango dabe igorreztarrak. Antolatzaileak 21:00ak aldera emaitzen barri emotea espero dabe.

Jai giroan
Gure Esku Dagoko ekimenaren herri galdeketa guztiak lez, Igorrekoa be jai giroan egingo da. Arratiako beste herrietakoen babesa eukiko dabe, eta horreek Igorrera heltzean diranean kalejirea egingo dabe herritik zehar, 12:30ean, Kultur Etxeko parkera joan aurretik. Han, ekitaldia egingo dabe eta ondoren, animazinoa egongo da herrian. "Sorpresak egongo dira eta jai giroan egingo da. Benetan be egun ederra izango da" dinoe antolatzaileak.

Herritar guztiengana ailegetako erronkea
Arratian herri galdeketak parte hartze handia izan dabe. Diman, hamasei urtetik gorakoen % 63,42k hartu eben parte 2016ko zemendiaren 27ko galdeketan; Zeanurin %55,16k, 2017ko maiatzaren 7an, eta Areatzan, partaidetzea %45,35koa izan zan, igazko zemendiaren 5ean.
Dana dala, bost mila biztanlera heltzean ez dan arren, Igorrek herri handien erronkai egin behar deutse aurre. Izan be, jente guztiarengana heltzea gatx ikusten dabe Igorren Ebatzi taldekoak. Herri txikerretan danak ezetuten dabe alkar eta ahoz ahokoa nahikoa izaten da danak jakitun egoteko, baina Igorren jente guztiarengana heltzeako beste modu batzuk erabili behar dira eta ez dago jakiterik ea danak jakinaren gainean dagozan, ea herritar guztiak dakien "M6 hori zer dan".
Eta itxura baten antzekoak izan arren, herri konsultea antolatuteak ez daukala hauteskunde arruntakaz zerikusirik dinoe Igorrekoak. Laguntza gitxi, aurrekonturik ez eta gatxa da leku guztietara heltzea. "Hauteskundeak, telebistan eta medio guztietan agertzen dira, postaz emon daiteke botoa aurretik, propagandea etxera heltzean da...". Galdeketea martxan ipinteko barriz, "lana, konpromisoa, ilusinoa eta itxaropena" dituela dinoe.
Beste errealidade bat izan arren, Kataluniako herri galdeketetan bataz besteko partaidetzea, guztira %25ekoa izan zan Igorren Ebatzik emondako datuen arabera.

Zeanurin galdeketearen urteurrena
Zeanurin igazko maiatzaren 7an egin eben herri galdeketea eta urteurrena ospatzeko ekitaldia egingo dabe maiatzaren 6an. Ekitaldia 12:30ean hasiko da eta bertan mezua irakurri, kopla musikatuak kantau eta jantzariak jantzan egingo dabe. Talo jana eta sagardoagaz amaituko da ekitaldia.

Giza katea
Gure Esku Dagok Donostia, Bilbo eta Gasteiz batuko dituan giza katea egingo dau bagilaren 10ean "Eman eskua etorkizunari" goiburupean. Arratiari lau kilometro tokau jakoz, Erletxeko errotondatik Zornotzaraino eta 2.000 persona inguru behar dira horretarako. Giza katean izena emoteko, Gure Esku Dagoko herriko alkarteak dabiz herrietan informazinoa emoten.
Holan egin eben Igorren, aprilaren 22an zinegotzien babes ekitaldian, eta maiatzaren 6an be mahai bat ipiniko dabe informazinoa emon eta izenak hartzeako. Giza katean parte hartzeako aldez aurretik emon behar da izena, autobusak-eta antolatu behar diralako. Izena emotean, zapi bat emoten jako partaideari 5 euroren truke.
Areatzako Gure Esku Dago taldeak giza kateari buruzko informazinoa emoteko mahaia ipinten dau barikuetan. Mahai horreetan kartoizko siluetaz osotuta kate sinbolikoa egin gura dabe eta eskulan tailerrak be egiten ditue.
Zeanurin, maiatzaren 4 eta 6an, ipiniko dabez informazino mahaiak plazan. 

2018/4/14

NOSOTRAS, MUJERES DE EUSKALDUNA

Larraitz Zuazo: "Askotan, untziolako langileak ez eben zilegi ikusten andren burrukea, lekuz kanpo egozala argudiatuz"

 

Aprilaren 18an, 19:00etan, AUMek eta Arratiako talde feminista eta andra taldeak antolatuta, Larraitz Zuazo zuzendariaren Nosotras, mujeres de Euskalduna dokumentala proiektauko da Igorreko Lasarte Aretoan. Dokumentalean agertzen diran Begoña Gutierrez, Eli Zugaza eta Andrea Gutierrez egongo dira gaiaren inguruan berba egiteko.
Zuazo Begira ekoiztetxearen zuzendaria da. Dokumentalaren generoa beti izan dau oso presente eta Bartzelonan master bat egin ondoren, torturaren ondorio psikologikoak aztertzen ebazan POR izeneko dokumentala zuzendu eban 2003an. Dokumentalak saria jaso eban Zallan. Hortik aurrera, errealizadore eta editore legez proiektu askotan hartu dau parte. 2016an Nosotras, mujeres de Euskalduna zuzendu eban eta 2017an, 163 días, la huelga de Bandas.


Zergaitik ebatzi zenduan gai horren inguruko dokumentala egitea? Zinebin estrenau zan 2016an, ezta?
Gaiaren proposamena Zinebiren eskutik heldu jatan. Atzen urteotan jaialdiak bertoko zinegileen alde egindako apustuaren bidean, nigan pentsau eben. Gai honen inguruan dokumental bat egiteko ea beste mami bat ikusten neban galdetu eusten eta berehala erakarri ninduan proiektuak.
Gatxa izan zan protagonistakaz kontaktuan ipintea? Nortzuk dira protagonista horreek?
Proiektuan lanean hasi bezain laster, Araitz Rodriguezegaz egin neban topo. Bera Euskaldunako langile baten alaba da eta gai honen inguruan asko ikertutakoa. Arin konektau genduan eta biok batera bere ikerketan hurrengo pausu bat emotea proposatu neutsan, hau da, bera be dokumentalaren parte izatea. Egia da, honek asko arindu eustala prozesua, batez be protagonistakana heltzeako bidea.
Dana dala, lanean hasteaz batera konturatu nintzan prozesuak baeukala zailtasun nabarmen bat: memoria faltea. Burruka haretan parte hartu eben andra askok ez dabe barirro inoz gaiaren inguruan berba egin eta guztiz ahaztuta daukie egun hareetan gertatutakoa. Harritzekoa da, argazkietan ikusten diran beste andra ikusita, ez ginala gai izan 7 baino gehiago topatzeko.
Gure protagonistak, Euskaldunako gatazkan "Asamblea de Mujeres de Euskalduna" (AME) izenpean, euren bikotekide, seme-alaba zein gurasoen alde burrukan egitea ebatzi eban andra talde bat da.
Zein izan zan Euskaldunako andren ekarpena burrukara? Errekonozimentua izan eban bere momentuan?
Andra honeek kalera urteteak, eta egiten ebezan ekintza motak ikusita, arazoa gizarteari ikustarazoten lagundu eutsan. 80. hamarkadan, gizarte haretan eta adin haretako andrak burrukan ikusteak izugarrizko inpaktua eukan. Burrukaren mugak lan esparrutik harago eroan eta familia guztia inpliketea, eta beraz, gizartea bere osotasunean, eukan helburu.
Pena da, baina bere momentuan ez eban errekonozimentu handiegirik izan. Oindino gehiago, askotan untziolako langileak ziran burruka hori zilegi ikusten ez ebenak, andra hareek lekuz kanpo egozala argudiatuz.
Ze harrera izan dau dokumentalak?
Oso ona. Zinebin estreinaldiaren egunean itzelezko jente piloa etorri zan, baita asko kanpoan geratu be. Bigarren pase bat egin behar izan eban jaialdiak. Ostean, jaialdi batzuetan parte hartzeaz gain, herriz herri zabaldu da. Horixe dala helburua esango neuke: zabaltzea. Andra honeen memoria berreskuratu, errekonozidu eta ezagutu arazotea, hain zuzen be. 30 urteren ostean bada be.
Gauzak asko aldatu dira. Ez bakarrik fabrikea egoan lekua, baita langileen burrukak eta andrenak be.
Bai. Euskalduna egoan lekua, sano-sano aldatu da. Dokumentalak horreri be egiten deutso kritika txiki bat. Ez egoan modurik paisaje hori beste era batera eraldatzeko? Horrenbeste palmera jarri beharrean, Miamiko paseo baten itxurea hartuz, agian gure uriaren memoria errespetau eitekean zelanbaist...
Aldatzeko modu hori izan daiteke joera orokorraren seinale gainera. Gaur egun gauzak ez dira bardin burrukatzen. Kasu batzuk salbu, askoz gizarte indibidualagoan bizi garala esango neuke. Askorentzat Euskaldunakoa azken langile burrukea izan zan... Dana dala nik ez neuke horrenbeste esango. Egun be ikusten dira burruka kolektiboak, egungo egoerara egokituta baina burruka egiten dabenak.
Zeintzuk dira zure hurrengo proiektuak?
Badaukat pare bat proiektu eskuartean, baina guztiz konfirmau barik dagozanez, ez dot larregi berba egin gura. Biak dira oso interesgarriak, bata, nire pasioa dan musikearen inguruan dalako eta besteak, biaje luze eta aberasgarria dakarrelako bere baitan. Ikusiko dogu!
Momentuz Igorreko emonaldiagaz asko disfrutetea espero dot eta andra honeek egin eben lanak behintzat zerbaist pentsau arazoten badeusku, helburua lortuta!

2018/4/2

UNDURRAGAKO URTEGIA Undurragako urtegiko obrak amaitu dira

2011n proiektatua, Undurragako urtegiko obra nagusiak 2017an amaitu ziran.
Hilabeteotan lehengoratze-lanak be amaitutzat emon dabez. Atzen urteotan Bizkaian egin dan obra hidraulikorik handiena izan da.

 

Alvaro Rabelli

 

2014an, Uren Patzuergoak ekin eutsan Zeanurin dagoan Undurragako urtegiko lan erraldoia egiteari. 30 hilabete behar izan dira atzen urteotan Bizkaian egin dan obra hidraulikorik handiena egiteko. Hilabete horreetan guztietan leherketak, lur mobimentuak eta kamioi astunen joan-etorriak eten bakoak izan dira. Oin, behin lanak amaituta, lasaitasuna bueltau da Zeanuriko txoko honetara. Bertako auzokideak eta inguruan bizi diran hamaika animalia espeziek eskertuko dabe. Lan nagusiak, berez, 2017ko martirako amaituta egotea aurreikusten zan, harrezkero tresneria desmontetan, ingurua txukuntzen, eta batez be, lehengoratze-lanak egiten jardun dabe. Daborduko dana amaitu da.
Ekarri daigun akordura lanon helburua ia kilometro eta erdiko "by-passa" egitea izan dala Zadorraren sistematik datorren ura urtegian ez geldituteko. Horretarako, ezkerraldeko mendi-magalaren azpitik, ia Bilboko metroaren antzeko diametroko tunela zulatu behar izan da urtegiaren goiko aldetik presearen azpiraino. Bertan, Benta-Altako araztegira doan ur-hornikuntzearen sistema orokorragaz lotzean da. Era berean, ubide batek Arratia errekeari uraren zati bat itzultzen deutso. Urtegiaren goikaldean eregi dan hartze-sistemeak segunduko 5.000 litro ur xurgatzen ditu.

Undurraga, gune kritikoa
1973tik daukagu Undurragako urtegia. Hasikeran Bizkaiko Labe Garaiak argindarraz hornitzea eukan funtzino. Baina, siderurgiaren gainbehera etorrita ur-hornikuntza orokorrerako bideratu zan. 1998. urteaz gero, ostera be argindarra ekoizten bueltau zan. Horretarako, Undurragako urtegiak beti baliatu izan ditu Zadorraren sistemako urak, gaur Bilbo Handiko eguneroko konsumoaren %75 dana; hau da, 300.000 litro ur egunero jasoten ditu bertatik. Urtegia, gainera, egin zan sasoian egin zan, ezelango oposizino barik, eta dagoan lekuan dago. Zeanuriko herrigunea presearen azpian dago, herritik benetan hur, metro gitxira. Urteetan Zeanuriren zintzurrean egon dan labanea da, zeren, uriola edo lur-bizi batek presea apurtu ezkero, ondorioak ikaragarriak izango lirateke. Loa kentzeako modukoa da. Beraz, presearen segurtasuna, ur eta argindarraren hornikuntzea eta inguruaren oreka ekologikoa ez dira beti ondo buztartu izan.
Horregaitik, atzen obra honetan hiru faktoreok kontuan hartu dira. Holan, segurtasuna handitu da, denporearen ajeak dituan preseari larregizko ur emariaren presinoa kenduz; ur eta argindarraren hornikuntza egokia bermatu da; eta, atzenik, ingurunea lehengoratzearren berebiziko ahalegina egin da.

Undurragako korridore ekologikoa
Beharbada hilabeteotako lanik deigarriena urtegiaren ertzak lehengoratzea izan da. Berau izan da obren atzen fasea, zenbait interbenzino ia obrak hasi bezain pronto egin ziran arren. Gogoratu daigun Undurragako urtegia, eta bere inguru osoa, besteak beste, bisoi europarraren habitata dala. Gune babestua da, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Europako Batasunak arautua. Bisoia urtegira doazan errekatxoetan bizi da, erreka ondoko basoa trinkoen dan guneetan. Noz edo noz, Arratia errekara be joten dau, beti leku lasai eta ostenduenetara. Bada, izan diran obrak prestetako sasoian urtegiko ertz guztiak aurrez desbrozau ebezan, ehunka zugatz eta zuhaixka galdu ziran. Holan, urtegiko eskoialdea, bisoientzako korridore ekologikoa dana, sano kaltetuta suertau zan. Izan be, bisoiak landaretza trinkoa, erreka ondoko baso sarria, behar dau batetik bestera ibili ahal izateko. Landaretza desagertarazoteak, obren eragin zuzenak (lurren mobimentuak, zarateak, garraio astunak...) eta ingurunea lar humanizaua izateak egundoko arazoak ekarri behar izan deutsaz desagertzeko arriskuan dagoan espezie honeri.
Hori dala eta, obren proiektuan hasikeratik egoan jasota urtegiko ertzetan egin beharreko lehengoratze ekologikoa. Lehengoratze-lanen ardurea Bilboko Talaia enpreseak euki dau, 2016an hasi eta oraintsu arte iraun dau. Hiru gunetan egin dira interbentzino nagusiak. Garrantzitsuena, esan lez, urtegiko eskoialdetik doan korridore ekologikoan egin da. Korridore hori Undurraga-Palomares auzoetan hasita, urtegi ertzeko "zirga" bidearen paraleloa da; hau da, ur-ertzaren eta "zirga" bidearen artean doa, presaraino joan be. Bertan, behin espezie exotikoak kenduta, bertoko zugatz eta zuhaixkak birlandatu dabez. Haltzak (alnus aglutinosa), lezarrak (fraxinus excelsior), intsusak (sambucus nigra), hurrondoak (corylus avellana), astigarrak (acer campestre), sahatsak (salix atrocinera), zuhandorrak (cornus sanguinea), elorri baltzak (prunus spinosa), ereinotzak (laurus nobilis), elorri zuriak (craetagus monogyna), basaerramuak (euonymus europeaus) eta gorostiak (ilex aquifolium) izan dira aukeratutako espezieak. Beste interbentzinoak Undurraga auzotik hurren dagoan ezkerraldeko ertzean eta presearen beraren eskolleran egin dira. Guztira 909 zugatz, 3.522 zuhaixka eta 1.256 aldaxka landatu dira. Horregaz guztiagaz bisoiarentzako habitat egokia bermatu gura da.

2018/4/2

ZIGOR FOLLA HERNANDO "Dibersidadeak lan antolaketan lagunduten dau, beste ikuspuntu bat eskeintzen daualako"

Zigor Folla erdi arratiarra dan santutxuztarra da. Lantegi Batuak, urritasun bat daukien personai lan aukera egokiak sortzean deutsezan enpresan egiten dau behar Lan Teknikari beharretan. Bere lana, lanpostu bat beteteko behar diran ezaugarriak definidu eta horretarako personea topau, lana ikasten lagundu eta segimentua egitea da.
Areatzakoak ondo ezetuten dauz urritasun bat daukien personak enpresa arruntetan behar egiteko daukiezan zailtasunak. Izan be, bost bat urte eukazanean izandako gaixotasun baten ondorioz, eskoiko femurraren zati bat kendu behar izan eutsien eta hankan ortesia dauka.


Rakel Aldekoa Diez

 

Ze gaixotasunaren ondorioz gertatu jatzun hori?
Bost urte nebazala, sei urte oindino bete barik, femurrean osteomielitia deitzean dan gaixotasuna euki neban eta femur zati bat kendu behar izan eusten. Hainbat urte geroago, hanka bat laburrago geratu jatan. Bost urte egon nintzan ibili barik, ohetik altxau barik. Ondoren, ibilten ikasi behar izan neban. Hanka bat laburrago geratu jata eta ortesi bat eroan behar dot horren ondorioz.


Zelan daroazu?
Normaltasunez. Askotan jenteak muletakaz ikusten nau eta pentsetan dau laguntzea behar dodala. Baina 10 urtegaz ikasi neban holan ibilten eta nire izateko modu normala eta ibilteko modu normala hori da. Holan ibilten naz eta holangoa naz.


Dibersidade funtzionala daukien personen aurrean, gizartearen ikuspuntua aldatu egin da? Integrazinoa lehen baino errezagoa da ala oindino persona horreek eskubidedun herritar moduan tratetatik urrun gagoz?
Desgaitasun fisiko eta sensorialen aurrean asko aldatu da gizartea. Sasoi baten oso ikuspuntu paternalisteagaz jokatuten eban jenteak. Zorionez, lan eta gizarte arloan, integrazinoa gero eta handiagoa da. Irisgarritasuna be hobetu da, aurrerakuntzak egon dira, duda barik. Baina desgaitasun batzuetan, intelektualean batez be, paternalismo handia dago. Eta arazo mentalen kasuan bildur asko dagoz, mito asko, eta hor, gizarte mailan, aurrerapausu gehiago egin behar dira. Jenteak pentsetan dau zeozelango arrisku bat daukala gaixotasuna daukanak.


Lantegi Batuan zein da zure lana?
Lantegi Batuak desgaitasunen bat daukien personai beharra emoteko sortutako enpresa bat da, batez be desgaitasun intelektuala daukienai bideratutakoa. Helburua, persona horreek lan munduan integretea da. 3.000 lagun inguru gagoz Bizkaian. Bizkaian bakarrik egiten dogu lan. Nire departamentuan zortzi persona gagoz eta 100 persona baino gehiagori egiten deutsagu segimentua hainbat enpresatan.
Guk jenteari enpresa arruntetan topau behar deutsagu lana. Ni lan teknikaria naz. Nire lana da behin aukera bat topatuta, azterketa bat egitea ebazteko lanpostu hori beteteko ze ezaugarri izan behar dauzan personeak. Eta perfil horretako persona bat aukeratzen dogu.
Nire beharra aurretik hasten da, azterketa hori egiten, eta gero langile horreri lan hori aurrera eroaten erakusten deutsagu. Hasikeran modu intensiboan, gero lanaren errutinea hartzean dauanean, bakarrik ixten dogu, baina beti egiten deutsagu jarraipena.


Eta zergaitik enpresa arruntetan?
Begiratu behar dana da desgaitasuna daukien personak zergaitik ez dagozan enpresa arruntetan. Ni neure komunidadean ez naz bizi desgaitasun fisikoa daukien personen artean; bakarra naz. Zorionez gaur egun Hezkuntza mailan integrazinoa dago, umeak eskola arruntetan ikasten dabe eta ez eskola berezietan. Zergaitik lan munduan ez da bardin gertatzen? Desgaitasun bat sufriduten daben persona guztiak gizarte normalizauan bizi behar dira, ez bereiztuan. Horregaitik normalena izango litzateke enpresa arruntetan lan egitea. Oin arte batzuek uste izan dabe ez garala gai enpresa arrunt baten lan egiteko eta ez deuskue ezta aukerarik emon be. Askotan, pensino asistentziala bilatzen jakie, baina zergaitik ezin dogu lan bat euki? Hori beharrezkoa da soldata bat eukiteko, eta autonomia eta integrazinoa lortzeako.


Legeak lagunduten dabe?
Legeak esaten dabena da integrazinoa bermatu behar dala, baina hori oso orokorra da. Desgaitasuna daukien personen integrazino soziala bermatzeko legeak ezartzen dau 50 langile baino gehiagoko enpresetan, beharginen %2 desgaitasun bat daukienak izan behar dirala. Baina hori oso zabala da eta erakundeak ez dabe hori bermatzeko erremintarik ipinten. Legea egon badago baina... Administrazinoak ez dau legea bermatzeko medio nahikorik ipinten, ez da nahikoa jarraipenik egiten eta batzuetan legea ez beteteko aukerea emoten dau, berbarako.


Zer da enplegu sostengua eta zegaitik horren beharra?
Guk azpimarratzen doguna da persona guztiak daukiela lanerako gaitasuna. Hezkuntzan gertatzen dan moduan izan beharko litzateke. Edonork ikasi leike eskolan eta behar dituan laguntzak eskeiniko deutsiez. Lanean be bardin gertatu beharko litzateke. Gaur egun personea adaptetan da beharrera eta ez alderantziz. Holan ezinezkoa da hainbat persona lan arrunten munduan integretea.


Ze eragin euki ahal dau enpresetan eta jentearengan holango programa baten parte izateak?
Parte hartzean daben personengan eragina normalizazinoa da. Alde batetik, soldata bat irabazten dabe, beste langileen baldintzetan, eta horrek suposatzen dau autonomia maila bat, heldutasun maila batera heltzea. Eta beste alde batetik, normalizazino bat bere erlazinoetan, bere inguruan dagozan personak ez dira lagunak, lankideak dira, eta horrek heldutasun maila bat eukitea dakar. Dibersidadeak lan antolaketan laguntzen dau, beste ikuspuntu bat eskeini. Batzuetan egiten dogu lana modu baten, beti egin dogulako holan eta moldatu behar garanean konturatuten gara danontzako logikoagoa eta errezagoa dala eta danontzako aplikau geinkela lan egiteko modu hori. Aukerea egon behar da lana beste ikuspuntu edo beste modu baten egiteko.


Zer eskatzen deutsazu gizarteari dibersidade funzionaldun personak integretako?
Alde batetik desgaitasuna daukien personai esango neuskie ausartu behar dirala euren eskubideak erreklametan, eta gure eskubideetako bat dala aukeratu ahal izatea ea enpresa arrunt baten egin gura dogun lan. Bestetik, enpresai hainbat mito eta bildur alde batera ixteko eskatuko neuskie, eta administrazinoari baliabide gitxiegi ipinten dituala eta ez dauala legea beteten ezta bete arazoten be.

2018/3/13

FERRAN CIVIT ETA IGNASI TERMES Katalunian bizi izandako prozesua transmitidutera etorri ziran Omnium Cultural eta ANCko kideak Arratiara

 

Ferran Civit, Katalunian prozesuari hasikerea emon eutsien mobilizazinoak antolatuten egon zan, eta oin Esquerra Republicanako diputadua da Kataluniako Parlament-ean.
Ignasi Termes Omnium Cultural-eko zuzendaritza batzordeko kidea da. Assemblea Nacional Catalana-ren (ANC) idazkaritzan egon zan Civit-egaz batera, eta 2012tik 2015era eta urri lehenengoaren 11ko manifestazinoak eta giza-katea antolatu eben, beste mobilizazino batzuen artean. Civit-ek eta Termes-ek alkarregaz egin dabe lan herri konsultetan eta Areatzan egon ziran zezeilaren 23an, Gure Esku Dagok (GED) konbidauta.
ANCren espiritu bera daukala Gure Esku Dagok dinoe.


Zein da Areatzan emon gura izan dozuen mezua.
I.T.: Katalunian bizi izandakoa transmitidu gura izan dogu Euskal Herriko herri konsultakaz paralelismoak ditualako. Sano garrantzitsua iruditzen jaku. Eta horixe da independentziarako prozesuaren muina: demokrazia, hautestontziak ipintea, eta nazino baten etorkizun kolektiboa ebaztea. Horregaitik, eta prozesu hau bizi izan dogulako, esperientzia hori konpartidu gura izan dogu, ikusteko zelan biziten dan hemen eta zelan bizi izan genduan guk.


Zergaitik etorri zarie Areatzara? Urri bigarrenaren 1eko bisitea itzultzera?
F.C.: Bai. Pare bat aldiz etorri gara Gure Esku Dago-gaz. Eskatzen deuskuen guztietan etorten gara tailerrak egiten edo berbaldiak emoten. Baina horregaitik be etorri gara; hau da, adierazotako solidaridadeagaitik eskerrak emoten. Eta jakina, GEDren mobilizazino eta herri konsulten olatuan ahal dogun guztian lagunduteko.


Urri bigarreneko 1etik hona asko aldatu da egoerea Katalunian. Zein da egiten dozuen balorazinoa?
I.T.: Omnium Cultural-en, argi ikusten dogu atzera bueltarik ez daukien puntuak egon dirala. Urri bigarrenaren 1ekoa horreetako bat izan zan. Kataluniaren historian zein gure erakundean. Omnium Cultural alkarteak 57 urte ditu eta 57 urte horreetan inoz ez dogu sufridu oin sufriduten gabizan errepresinoa: alkarteko presidentea kartzelan daukagu. Ezta frankismoan be. 1960ko hamarkadan urte biz bertan behera itxi eben alkartearen aktibidadea, baina inoz ez da Omnium Cultural-eko presorik egon. Eta errepresino horrek eragina dauka.
Alde ona be euki dau, ze azkenengo hileotan, bazkide kopurua asko igon da. Omnium-en 99.500 bazkide daukagu momentu honetan, laster 100.000 izango gara. Urri bigarrenean, 60.000 bazkide ginan, eta oin ia 100.000. Ia 40.000 bazkide barri presidentea kartzelan dagoanetik. Beraz errepresinoak jentearen babes handiagoa ekarri dau.
Barça futbol klubaren ostean, bigarren alkarte handiena gara. Horrek erantzukizun handia eta baliabide asko dakarz eta gure herriaren egoeran, oinarrizko papela jokatzen dogu. Presidentea kartzelan izateak markau dau Omnium-en egoerea. Bere ekintza antirrepresibo guztiak, kartzelatik atera ahal izateko dira, preso politikoak libre itxiteko, eta gure papela, aurrean daukagun egorea ikusita, birpentsetakoa da. Alderdi politikoai bateratasuna eskatzen deutsegu, gobernua eratu ahal izateko eta 155a bertan behera ixteko. Gobernua bakarrik ez, gure erakundeak errekuperau behar doguz, ze ez dakigu non amaitzen dan 155 hori. Itzal luzea dauka, eskolara eta hedabide publikoetara ailegau dana...Presazkoa da erakundeak errekuperetea eta Omnium-ek babesa emongo deutse ados ipinten diran partiduai.
F.C.: Urri bigarrenaren 1a gaur egungo Kataluniaren sortze momentua izan zan. Gainera herriak berak egin eban, danok alkarregaz. Han egon ginan danok alkarren ondoan: oin politikariak diranak, udal ordezkariak, herritar xumeak... Ze herritarrak izan ziran hautestontziak defendidu ebezanak, demokrazia defendidu ebenak eta Estaduko indarren aldetik egurra jaso ebenak. Uste dot sano momentu garrantzitsua dala, eta markauko dauzala etorkizuneko belaunaldiak eta etorkizun politikoa.
Baina gero, Espainaiko gobernua 155agaz, gure gainetik pasau zan, eskubide zibilen gainetik. Itzelezko bidebakokeria izan da hori, atzen 40 urteotako handiena. Erakunde katalanen gainetik, partiduen gainetik, Kataluniako gobernuaren gainetik pasau dira: lau persona dagoz kartzelan egoera prebentiboan eta justifikautako errazoi barik; beste 5 persona atzerrian dagoz, eta beste 300 inguru ikertzen dabilz sumario sekretupean. Seguruenik gu biok be egongo gara 300 horreen artean. Ikusiko dogu ze literatura ateraten daben guri buruz.
Baina inportanteena da, hau danau gertatuta be, jenteak zutunik jarraituten dauala, jenteak lan egiteko gogoa dauka eta guk etxera ekarriko doguz kartzelan dagozanak eta atzerrian dagozanak eta errepublikea eregiko dogu apurka-apurka. Inoz baino urrunago heldu gara eta inoz baino jente gehiago batu dogu. Hori indar ikaragarria da. Zoritxarrez, azken bidebakokeriari esker, inoz baino errazoi gehiago daukaguz Espainiako estaduak gure errepublikea onartuteko.


Eskubide zibilen murrizketea ez da bakarrik Katalunian gertatu, baina sensazinoa daukat jente asko ez dala horretaz konturatu.
F.C.: Zentzu horretan, basamortua dago. Guk enpatia eskatzen dogu, eta baten batek emoten deusku, baina katalanok gara errepresinorik handiena sufriduten gabizana. Estadu espainiarrarentzat errepresinorako laborategia gara. Baina errepresinoa be gertatzen da Pablo Hasel eta Daltonic reperoakaz berbarako, bata Kataluniakoa eta beste Balear Irletakoa, uste dot. Inpunidadea dago, Euskal Herrian lehen Egunkaria-gaz gertatu zan moduan.
I.T.: Independentismotik kanpoko errepresino modu asko dagoz eta oin arte, gizarte zibilak ez deutso behar dauan erantzunik emon honeri. Zentzu horretan Omnium-ek beti egin dau lan kohesino sozialaren alde. Frankismoaren ostean batez be. Atzenengo urtean, Jordi Cuixart presidenteak asko sendotu eban lerro hori, Luchas compartidas izeneko proiektuagaz. Honen helburua Katalunian izandako burruka guztiai balioa emotea zan: auzoetako burrukai, burruka feministai, lan eskubideen aldekoai...
Igaz egin genduan hori eta uste dogu barriro be gogora ekarteko momentua dala. Izan be, demokraziaren aldeko burrukea alkarregaz egin beharreko burrukea dalako, proiektu independentista batetik harago. Demokraziaren eskubide zibilak gainetik dagoz.
Espainiako estaduan abots kritiko gehiago egon beharko litzatekezala uste dogu. Jentea altxau egin beharko litzatekela estaduaren deriba antidemokratiko honen aurrean.
F.C.: Eta honek sendotu egiten dau gure lana, ze guk gura doguna da persona libreen herri libre bat egitea. Eta polizia, sistema judizial, politiko eta legegilearen esku-hartzeakaz, estadu espainiarrak ez dau ixten inon persona librerik egotea. Mozal legea, esate baterako, eskubide zibilen urratze itzela da.


Komentau Katalunian egindako prozesua eta Gure Esku Dagok abiatutakoarenaren arteko antzekotasunak.
I.T.: Uste dot GEDk ANCren espiritua ondo jasoten dauala. ANC bere garaian, alkarte bat izan zan zeharkako modu baten dibersidade ideologikoko jentea batu ebana. ANCn pentsetan dogu herriak aurrera egiteko bere estadua behar dauala eta zentzu horretan, soberanismoan eta independentismoan egon daitekezan dibersidade guztiak batzean dauzan espazio bat eukitea garrantzitsua dala. Horixe egiten dabe ANCk eta GEDk, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dabe, autodeterminazinorako eskubidea. Hau da, geuk, herritarrok ebatzi behar dogula estadu bat izan gura dogun ala ez. Eta estadu demokratiko batek ahalbidetu beharko leuke hori.
F.C.: Ezin dira herriak eta egoerak konparau, baina ha-ta guzti be, nik Kataluniako lehenengo konsultetan, ANCren sorreran egin ziranak, eta Euskal Herrian Gure Esku Dagoko ekimenetan, ilusino bera ikusten dot. Eta ilusinoa eta jentea daukazunean, mirariak egin daitekez.


Zein da zuen utopia?
F.C.: Nirea, munduko herrien eta personen batasuna da, baldintza bardinetan. Uste dot utopia egingarria dala. Gatxa da, baina lortu daiteke danok eskubide eta betebehar bardinak eukitea. Bardin izatea handia ala txikia zaran, gizonezkoa ala andrazkoa, gay, lesbiana, transexuala... hizkuntza baten ala beste baten berba egitea, hemengoa ala hangoa izatea... Eta hau dana, logikoa danez, Estadu espainolera eroan, han ezinezkoa da eta.
I.T.: Edozelan be, Estadu espainolean izan daitezela gura dabena. Gura doguna izateko, leku bakotxean erabagi egin behar da hangoak zer gura daben. Lurralde bakotxak erabagi dagiala zer gura dauan izan.

2018/2/28

MARTIAK 8 Greba feministea eta beste ekintza ugari

Arratiako andra taldeak, talde feministak eta erakundeak, Euskal Herriko mobimentu feministeagaz bat egingo dabe "Emakumeok planto" aldarriagaz. Hori dala eta, lau esparrutan, lana, ikasketa, zaintza, eta konsumo esparruetan, lan-ixteak egingo ditue andrak.


Arratian, konzentrazinoak eta manifestazinoa be egingo dira, baita beste ekintza ugari be, andrak mendean gura dituan sistemea salatuteko.
Igaz, 70 herrialde baino gehiagotan, nazinoarteko andren grebarako deialdia egin eben. Gurean deialdiak ez eban arrakasta handirik izan, baina aurten "Emakumeok planto: Emakumeok gelditzen bagara, mundua geldituko da" lemeagaz Euskal Herriko Mobimentu Feministeak eta ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta EHNE sindikatuak lau orduko lan-ixteak deitu ditue, 11:00etatik 15:00etara eta 18:00etatik 22:00etara, hain zuzen be. Lan-ixte honeekaz mobimentu feministeak ikustarazo gura dau andra barik mundua gelditu egingo litzatekela, indarkeria matxistea eta sistema patriarkala salatu gura ditu, andren "zamak" begibistan ipini, eta alternatiba feminista bat eregi. Lan-ixteez gainera, konzentrazinoak egingo dira herrietan eta mobilizazinoak Bilbon.
Arratian, Igorreko Kultur Etxe ondoan, 12:00etan, konzentrazino zaratatsua egiteko deialdia dago. Zeberion, 11:00etan izango da elkarretaratzea udaletxe aurrean. Arrastian barriz, Bilboko mobilizazinoetara joateko deialdia egin dabe eskualdeko andra talde eta talde feministak.
Arratiako Andren VIII. Mendi Martxea hilaren 4an izango da. Hitzordua Bediako plazan 10:00etan da. Ondoren kopaua egongo da liburutegian.

Herrietan ekintza ugari
Orratzak Arratiako talde feminista barriaren aurkezpena egongo da martiaren 2an, 18:00etan, Igorreko Axular Herriko Tabernan. Bezperan, 16:30ean, bertan, mural barria pintauko dabe.
Arteak pelotariengan ipini dau fokoa eta andra pelotarien iragana gogora ekarriko dau erakusketa baten bitartez; baita oingoen partiduak eskeini be. Emakumea eta euskal pilota erakusketea Arteako Kultur Etxean egongo da ikusgai martiaren 2tik 11ra. Han, besteak beste, erraketisten barri emoten da. Izan be, XX. gizaldiaren hasikeran, pelota jokoan, zesta puntan edo erraketa modalidadean, andrak kirolari profesionalak izan ziran eta mundu osoan ibili ziran. Hilaren 11n barriz, pala partidua egongo da 12:15ean Arteako frontoian.
Martiaren 6an, Irantzu Varelak El feminismo está de moda berbaldia emongo dau Arantzazuko Kultur Gunean, arrastiko 19:00etan. "Feminismoa leku guztietan dago eta politikoki erabilten da, baina erabilera hutsa da, benetako helburu feminista bakoa. Horixe salatuten dau Varelak berbaldian" dino Oihane Zulet Arratiako Udalen Mankomunitateko Berdintasun Teknikariak. Arantzazun barriketaldia be prestatu dabe hilaren 16rako. Zabalik andra alkarteak antolatuta, arrastiko 18:00etan izango da Kultur Gunean eta han Etxeko Langileen Elkartearen laguntzeagaz zaintzaren eta andren papelaren inguruan hausnarketea egiteko aukerea egongo da. Izan be "helburua zaintzara dediketan diran andrak ikusgai egitea eta omentzea da, ze nahiz eta bizitzaren sostengurako garrantzia handiko lana egin, gizarteak ez deutso lan honeri baliorik emoten, ezta saritzen be" dinoe antolatzaileak.
Igorreko Erakusketa Aretoan, edertasun ereduen gainean hausnarketea bultzatzen dauan erakusketea dago martiaren 11ra arte. Eta ez banaiz berriz depilatzen, zer? titulupean, Rocio Salazar Sevillako ilustratzailearen lanak batzean dira bertan. Martiaren 7an, Salazar Igorren egongo da Mentiras para ser una mujer de verdad liburua aurkezten eta beragaz berba egiteko aukerea egongo da Kultur Etxean, 19:00etan. Bezperan, hau da, martiaren 6an, 11:00etan, Urbieta futbol zelaian be, edertasunaren ereduaren inguruko hormairudia egingo dabe Institutuko ikasle eta bertara batzean diranen artean.
Lemoan bertsoak erabiliko ditue sistema patriarkala salatuteko. Uxue Alberdi, Miren Amuriza, Oihane Iguaran eta Alaia Martin bertsolariak Ez da kasualitatea bertso-saio musikatua eskeiniko dabe martiaren 9an, 20:00etan Gaztetxean. Eurakaz, Isaak Arruti eta Gari Otamendi egongo dira musikea ipinten. Ondoren kopaua egongo da hurreratzen diranentzat.
Hurrengo egunean, hilak 10, Areatzan, Nomofobikak taldeak Sarean kateatuak antzezlana eskeiniko dau, 20:00etan, Udaletxeko Areto Nagusian. Diman beste antzezlan bat ikusteko aukerea egongo da. Izan be, Lakrikun taldeak Prest gaude lana taularatuko dau Abaroa Aretoan 19:00etan. Ondoren, 21:00etan, herriko andrak afaria egingo dabe eta afalostean musika animazinoa egongo da.
Zeanurin, martiaren 11n, arrastiko 18:00etan, Mazalak Akordetan naz, ahiztu ez iteko dokumentala aurkeztuko dau. Ainhoa Mendia eta Irati Urien zeanuriztarrak egindako film honetan, 1936ko gerrako testigantzak jasoten dira. Hau da, Zeanuriko andrak gerra sasoia zelan bizi izan eben kontetan dabe dokumentalean: bonbardaketak, alde egin beharra, ondoren bizi izandakoa eta abar.
Zeberion, greba feministea dala eta, ekintza guztiak martiaren 9ra pasau dira. Egun horretan, hau da martiaren 9an, Marta Barainka Clown feministeak La Modern ikuskizuna eskeiniko dau udaletxean, iluntzeko 20:00etan.

Orratzak talde feministearen aurkezpena
Atzenengo hileotan, aldaketak egon dira Arratiako andra talde eta talde feministen artean. Areatzako Emakume Foroak ziklo bat amaitutzat emonda, agur esan eban igazko abenduan. Baina feminismoaren enbor beretik sortu da beste talde bat Arratian, Orratzak izenekoa. Talde feminista mistoa da eta martiaren 2an, arrastiko 18:00etan, Igorreko Axular Herriko Tabernan egingo dabe taldearen aurkezpena.
Arantzazuko Zabalik Emakume Elkarteak, Arteako Emakume Taldeak, Dimako Andraizeak, Noka Igorrekoak eta Zeanurin, Mazala Zeaniko Emakume Taldeak, osotuten dabe Arratiako taldeen sarea.

2018/1/31

IGORREN EBATZI Etorkizuna danon artean eregi

Gure Esku Dego (GED), Euskal Herrian erabakitzeko eskubidearen aldeko herri mobimentua, 2013ko bagilean sortu zan. Dinamika herritar honek, hasikeratik, hiru printzipiotan oinarritu dau bere ekinbidea: herri bat gara, erabakitzeko eskubidea daukagu eta herritarron sasoia da.

 

Igorren Ebatzi

 

Sortu eta urte batera, Euskal Herrian inoz egin dan ekintza handienetakoa antolatu eban: Durango eta Iruñea giza kate baten bidez lotzeako gai izan ziran eta Euskal Herria ilusino eta itxaropen barriz bete zan.
Hortik aurrera, asko izan dira burututako ekitaldi eta ekintzak: mosaiko erraldoia, oihal katea eta estadio zein plazen jai erraldoia, galdera ikur itzela, Kataluniako prozesuaren aldeko manifestazinoak...
Honezaz gain, Gure Esku Dagok 180 herritan egin dauz konsultak daborduko eta 177.000 lagunek parte hartu dabe herri galdeketa horreetan.
Aurten gainera, bagilaren 10ean Euskal Herrian inoz egin dan mobilizazino handiena antolatuko dau Gure Esku Dagok. Horregaz batera, Herritarron ituna eta herri galdeketak bultzatuko ditu.

Igorren...
Igorren be hasikeratik ekin geuntsan Gure Esku Dagoren beharra zabalduteari eta 2014ko giza katerako 6 autobus bete genduzan.
Hortik aurrera be, hainbat ekintza egin doguz: Eskoziako erreferemdun jaia, herri mailako oihal katea, talo jana, mahaingurua (Iñaki Zarraoa, Garbiñe Biurrun, Ibon Arbulu), sinadura bilketea...
Igaz, Igorren Ebatzi (IE) izena jarri geuntsan gure taldeari, galdeketearen garrantzia azpimarratu eta alkarte izaerea be emon geuntsan. Horregaz batera, herri konsultea 2018an egingo gendula erabagi genduan. Aurten beraz, udabarriko olatu handi baten barruan, maiatzaren 6an hain zuzen be, izango da galdeketa hori eta Igorregaz batera, Euskal Herriko beste 26 herritan be egingo da.

Zergaitik konsulta bat
Arrazoi ideologikoak aitatu geinkez (federalista, autonomista, independentista edo unionista izan) edo kultura demokratikoa (parte-hartzea, eretxia izateko eta emoteko aukerea izatea) edo filosofikoa (herri-ekimen hutsa eta erabatekoa, alderdi politikoek antolatu bakoa bultzatzea); eskubideak be aitatu geinkez (giza eskubide kolektiboa da herriak berbea eta abotsa izatea) baita herri harrotasuna be, gure ondoko herri batzuk egin badabe, guk zergatik ez?
Igorre, herri txikia izan arren, gero eta anitzagoa da. Aniztasun hori kontuan hartuz, ekarpen koloretsu eta parte-hartzailea bultzatu gura dogu konsulta honegaz. "Zenbat buru hainbat aburu" dino esaera zaharrak, baina norberaren eretxia barruan, isilgordean izateak ez deusku onik egiten. Eretxia emoteak apur bat askeago egiten gaitu eta hobeto sentiarazo. Horregaitik Igorreko herri osoa (baeizkoak, ezezkoak zein zuriak) konbidau gura dogu, maiatzaren 6an antolatu eta ospatuko dogun jai handi honetara.
Badakigu, beharleku honetan, danon babes eta laguntzea ezinbestekoa izango dala. Horregaitik, Igorreko alderdi, talde, alkarte zein banakoak zezeilaren 22an Kultur Etxean egingo dogun batzarrera konbidau gura doguz.
Maiatzaren 6an erabakitze eskubidea aintzat hartu eta olatu barri batean murgilduko diran eta garan herriak honeek dira:
Aiara, Amurrio, Bertizarana, Deierri, Donamaria, Doneztebe, Elgorriaga, Eratsun, Ezkurra, Gordexola, Gueñes, Igorre, Ituren, Labaien, Laudio, Lezama, Muskiz, Okondo, Portugalete, Saldias, Sunbilla, Urroz, Zamudio, Zigoitia, Zirauki, Zubieta eta Zuia. 

2018/1/16

CATALUNYA Kataluniako auzia: ibilbide historiko laburra

Nork ez dau entzun edo eztabaidatu "Kataluniako auzia"ren gainean! Gai honek historian oinarritutako zuztarrak ditu. Goazen bada, ibilbide historikoa egitera. Horretarako, Erregimen Zaharrera joko dogu, XVII. gizaldiko gertakizunakaz.


Angel Larrea Beobide


Katalunia txarto egoan XVII. mendearen erdikaldean. Espainiar Koroa sortu zan ezkeroztik, Errege Katolikoen denporetatik hasita, Kataluniak pisu politiko handia galdu eban Inperioaren kontuetan, Gaztelaren mesedetan. Beraz, XV. mendearen amaieratik talde agintari kataluniarrak zarratuta gelditu ziran, euren eremua gobernatzen.
Katalunia, aurreko gizaldietan, Erdi Aroan, Aragoiko Koroaren barruan egoan eta orduan sortutako hartu-emonak eta loturak hizkuntza eta kultura katalana eukiezan lurraldeakaz (Valentzia eta Balear Irlak), baita Aragoigaz be, ez eben ondo funtzionatzen inperio espainiarrak Mediterraneoaren espazioan egin behar eban politikea (Italiako posesinoetan edo Inperio turkiarraren aurkako gerran) Gaztelako nobleen kontrolpean egoalako. Antxinako komertzio edo merkataritzea, Mediterraneo Itsasoan egiten zana, desagertuta, Bartzelonako uria eta bertako merkatarien eta artisauen gremioak be ez ziran koiuntura onean gelditu; bandoleroen taldeak eta kataluniarren arteko desadostasunak gero eta handiagoak egiten hasi ziran gainera.
Krisi egoera horrek guda sortu eban, izakera aurre-nazionalista daukan gerrea, "Segalarien Gerrea" (1640-1652) izenez ezetu dana. Kataluniarren matxinada hori orduko agintarien aurka egin zan, herria nazinoa zala erakutsiz. Hamabi urte iraun eban guda horretan, segalariak edo nekazari kataluniarrak izan ziran protagonistak, baina espainiar armadak menperatu zituan. Gogoratu Kataluniako Ereserki Nazionala "Els Segadors" izenekoa segalari honeen omenez dala.
XVII. Gizaldian krisi handia egoan, Kataluniaz gain, Iberiar Peninsulako beste lurraldeetan be krisia orokorra zan. Portugalgo erreinuak, 1580tik Inperio espainiarrean integrauta egoana, aprobetxau egin eban gerrea egiteko. Garaipena lortu eta gero, Portugal independizau egin zan 1668. urtean. Gauza bera gertatu zan hamarkada batzuk lehenago Holandan: gerra luzea egin ostean, Inperio espainiarraren interbenzino militarra gainditu eta independizetea lortu eben.
Karlos II.a erregea 1700. urtean ondorengo zuzen edo seme barik hil zanean, Austriako Etxea edo Dinastia kolokan jarri zan. Azken mende bietan Espainiako Erresuma gobernatzen egon zan familiak ezin eban Koroa mantenidu beste kandidatu edo hautagai bat egoalako. Holan, hasi zan "Ondorengotza Gerrea" (1701-1714) deitutakoa.
Kataluniarentzat konflikto hori lehen komentau doguna baino askoz larriagoa gertatu zan. Izan be, Katalunia eta antxinako Aragoi Koroako gainetiko erresumak Austriar Etxeko hautagaiaren alde jarri ziran. Aurrean, indar arerioak Borbon Etxeko printze hautagai frantsesaren alde jarri ziran, besteak beste honeexek: hispaniar lurraldeak eta Frantziako erresuma. Gatazkaren atzen asaltoa Bartzelona urian gertau zan, 1714an, eta garaipena Borbon familiako Felipe V. errege barriarena izan zan. Bartzelonako setioa urri lehenengoaren 11n amaitu zan. Urtero egun horretan, "Diada" edo Kataluniako Egun Nazionala ospatuten da, Rafael Casanova buruzagi kataluniarra omentzeko.
Porrotaren ondorio latzak berehala ikusi ziran: Bartzelonako etxeak hondatu egin ziran, bertako biztanleek euren eskuakaz etxe propioak haustu behar izan ebezan irabazleek behartuta. Irabazleek ziudadela militarra eregi eben (gaur, Ziutadela-ko Parkea da). Gotorlekua ez zan kendu Bartzelona modernoa eregi zan arte, 1859tik aurrera Ildefonso Cerdá arkitekto kataluniarraren Plana egiten hasi arte. Plangintza horrek barriztau eban uria guztiz, Zabalgunean "Diagonal" edo "Rambla" izeneko kaleak sortuz.
Hori guztia kataluniarren iniziatiba pribatutik finanziau zan. Espainiar gobernuak ia ez eban dirurik ipini; oztopoak bai, ostera. Gerra irabazleek beste gotorleku militar bat instalau eben Montjuic-eko gainean, artilleriagaz Bartzelona bonbardatzeko modukoa. Hori 1842 eta 1843ko urteetan gertau zan, Espartero eta Prim jeneral liberalakaz. Baina neurririk gogorrenak 1716. urtean heldu ziran, gerrea amaitu eta urte bigarrenean: Felipe V. erregeak, errepresalia moduan, lurralde galtzaileetan bizi ziran guztien eskubide publikoen abolizinoa dekretau ebanean.
Lege horreen bidez kataluniarren dokumentazino ofiziala gaztelaniaz -eta ez katalanez- idatzita agertu behar zan; eta Katalunian militar bat finkatu eban, erregearen konfiantzazko gizona, gobernadore karguaz. Baina erregearen politika zentralizatzailea ez zan hor amaitu. Gaztelako legeak jarri ziran bertakoen ordez. Kataluniako unibersidade gehienak kendu egin ziran. Erakunde garrantzitsuak, Kataluniako Parlamentua eta bere Gobernua, "Generalitat" deitua be kendu egin ziran. Ezin da ahaztu Generalitateko presidentea Europako kargu politiko zaharrenen artean dagoala, XIV. mendean sortu zalako.
Katalunia suminduta gelditu zan hurrengo hamarkadetan. Are gehiago, kataluniarrak ia atzerritar edo kanpoztarrak balira moduan tratatuak izan ziran, Espainiar inperioko beste edozein biztanleren pare. Hara hemen kasu bat: kataluniarrek ezin eben komertziorik edo beste aktibidaderik egin kolonietan, Amerika deskubridu zanetik, 1492tik 1778ko urtera arte, Karlos III.aren erregealdira arte. Hau da, ia 300 urtez egon ziran marjinatuta. XVIII. gizaldiaren azken hamarkadetan hasita, 1898ra arte Kuba, Puerto Rico eta Filipinak azken koloniak, galdu arte, kataluniarrek be izan eben aukera komertzioan egiteko eta hango lurraldeetan biziteko. Arlo sozio-ekonomikoan, aristokrazia kataluniarra be ia guztiz desagertu zan: batzuk erbestera joan ziran, exiliatuta, eta gainetikoek espainiar nobleziagaz bat egin eben.
Bestalde, burgesiak, klase sozial dinamikoa orduan, eta laborari ofiziodunak aktibidade ekonomiko handia egin eben XVIII. mendearen amaieran hasita eta XIX. mendean zehar. Garaiotan Katalunia Europa mediterraneoaren lehen gizarte industriala bihurtu zan. Transformazino edo aldaketa horretan ez da ahaztu behar Kataluniara ailegau ziran etorkinen parte-hartze handia. Lehen emigrante pobre horreek Frantziako hegoaldeko okzitano hizkuntza berba egiten ebenak izan ziran. Industrializazino prozesuan, ostera, azpimarratzekoa da ehungin- tzearen sektorea, familia mailako ehunak egiteko fabrika edo tailer ugari sortu ziran Bartzelonako Vallés izeneko eskualdean batez be.
XIX. mendearen erdikaldean hasita, "Renaixença" mobimentu kulturala agertu zan, Erromantizismoaren esparrutik sortua, kultura eta hizkuntza katalanak goratuteko eta bultzatuteko helburu ebala. Hurrengo hamarkadetan milaka etorkin hasi ziran heltzean Bartzelonara eta bere ingurura, asko espainiar lurralde txiroenetatik.
Fenomeno migratzaile horrek erreakzinoa eragin eban Kataluniako gizartean: nazionalismo kultural edo "katalanismo" hori nazionalismo politikoa bihurtu zan. Burgesia katalana eragile izanik, aukera politiko progresistak (errepublikanismo eta federalismoa) eta konserbadoreak (nazionalismoa eta erregionalismoa) praktikara eroan ebazan. Horren adibide da esate baterako, erregionalismo eskoitiarra "Lliga Regionalista", geroago "Lliga Catalana" izeneko alderdi politikoa eta bere liderra Francesc Cambó.
Era berean, XIX. mendearen azken hamarkadetan, beste ideologia politiko batzuk be agertu ziran Katalunian: sozialismoa eta, batez be, anarkismoa. Eta honeekaz lotuta egozan sindikatu poderetsu bi honeek: UGT sozialista eta CNT anarkista. Karlismoaren eragin politikoa, barriz, mugatua izan zan. Arrakasta politikorik lortu ez arren, azpimarratzekoa da F. Pi i Margall politiko katalana, bera izan zalako estadu mailan federalismoa aldarrikatu eban lehena, hau da, lurralde-antolamentuaren sistema federala.
Polarizazinoa gero eta handiagoa zan batez be ekonomia arloan. Espainiako lurralde askoren atzerapenaren eta Kataluniako dinamismo sozio-ekonomiko eta kulturalaren artean sekulako aldea egoan. Inperio espainiarraren atzen lurrak galdu ostean, 1898tik aurrera, Katalunia bihurtu zan arazo politiko nagusia Madrilgo gobernuko agintarientzat, han gertatzen ziralako auzi arriskutsu bi honeek: "separatismoa" eta langileriaren aktibidade erradikala.
F. Cambó-ren proposamenaren arabera, zera egin behar zan: katalanen presentzia politikoa areagotu Madrilen, gobernuaren inguruan, Espainiak behar zituen erreformak eta politikak aurrera atera ahal izateko. Baina oztopoak sano handiak izan ziran: alde batetik gizartearen sektore poderetsu konserbadoreak (lurjaube handiak, Eleiza, Armada...); eta bestetik, aktibista erradikalak eta terroristen ekintza bortitzak. Atzenean, aitatutako politiko kataluniarraren proposamenak porrot egin eban, eta egoera nahastu horretan Miguel Primo de Rivera, Kataluniako kapitan jeneralak Diktadura militarra ezarri eban Espainia osoan (1923-1930), hain justu Europako politikan komunismoa eta batez be faxismoa gorantza joaten hasi ziran momentuan.
1931ko udabarrian egindako udal hauteskundeetan errepublikanoak atera ziran irabazle. Erregeak alde egin behar izan eban eta Konstituzino barria ezarri zan. Momentu politiko itxaropentsua izan zan, baina arazo handiak be baziran, esate baterako, nekazarien lurren auzia.
Errepublikanismoa zabalduta egoan gizarte kataluniarrean, baita autonomia politikoa lortzeako gogoa be bai. Egoera horretan, 1932an, Autonomia Estatutua onartu egin zan Katalunian, Espainian lehena. ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) alderdi politikoko buruzagiek protagonismoa hartu eben orduan, Francesc Maciá-k "Estat Catalá" aldarrikatu ebalarik, eta 1934tik aurrera Generalitateko presidentea zanak, Lluis Companys-ek Errepublika Kataluniarra proklamau eban, beti be "Iberiar Errepublikearen Federazinoa"ren barruan.
Ausardi politiko horrek ondorioak ekarri eutsazan, Gerra Zibila amaitu ostean, 1940. urtean hain zuzen be, Montjuic-eko gazteluan urte batzuk preso egonda gero, Companys-en fusilamentua agindu eban Francok. Ondoren, ERCko beste politiko batek hartu eban haren kargua, exilioan jada, Josep Tarradellas presidenteak. Francok eta tropa nazionalak Gerra Zibila hasi eta irabazi aurretiko tartean, esperientzia guztiz berezia gertatu zan Espainia errepublikanoan eta, arean indartsuago, Katalunian: Anarko-sindikalismoaren prozesu iraultzailea: fabriken, propiedadeen eta nekazarien esplotazinoen kolektibizazinoa.
Diktadura frankistearen denporan, oposizino politiko demokratiko katalana bizirik mantenidu zan, exilioan eta klandestinidadean, lehen aitatutako ERC, PSC eta PSUC ezkertiarrak, Unió Democrática eskoitiarra, eta beste alderdi eskoitar sortu barria, Convergencia Democrática de Catalunya, Jordi Pujolen agintaritzapean.
Franco hil eta gero, "Transizinoa"ren urteetan, 1978ko Konstituzinoaren testua idatzi ebenen zazpi kideen artean, politiko kataluniar bi izan ziran: Miquel Roca, Convergencia i Unió koalizinokoa, eta Jordi Solé Tura, PSUCekoa. Protagonismo katalandarrak hurrengo hamarkadetan be iraun eban espainiar politikan.
2003-2010. urteen artean, Generalitateko presidente sozialisten garaian, Estatutu barriaren aldeko apustua egin zan, baina Jose Maria Aznar, gobernu zentraleko presidente eskoitiarrak, gehiengo parlamentarioa eukala aprobetxatuz, Autonomien garapenaren aurkako politikeari emon eutsan hasikerea: konpetentziak ez transferidu; presino politikoak egin, Tribunal Konstituzionalaren aurrean oztopo legalak jarteko. Ondorioz, Kataluniako Estatutuari ezarritako mugak eta errekurso judizialak "Procés" deitutako mobimentu sozio-politiko soberanistea eta independentistea eragin eben, 2009an hasi zana eta gaur egun pil-pilean dagoana.

2018/1/3

Neguko solstizioa: egun barri, egun argi

Hasteko, solstizioa zera da: gure kasuan, ipar hemisferioko ardatzerdi baten inklinazino axialik handiena harturik, Lurra planetak Eguzkia izar handirantza orbitatzen dauanean gehien makurtuten dan unea. Neguko solstizioaren fenomeno astronomikoa abenduaren 20-23 egunen inguruan izaten da.


Hartz Handia konstelazinoa
Neguko lehen eguna, edo neguko solstizioaren lehen argia, tradizino erlijinoan eta astronomian egun diferenteetan kokatuten da. Tradizinoaren eta zientziaren arteko aldea egutegi aldaketa batetik dator: Eleizeak ezarri eban Jesukristoren jaiotzea 25ean, orduko garaian indarrean egoan "egutegi juliano" edo juliar-egutegiaren neguko solstizioaren lehen egunean (gaurko egutegiagaz alderatuta, egun batzuetako aldea dago). Neguko solstizioan hasita, ipar hemisferioko konstelazino nabarmen baten zentrauko gara, Hartz Handia izeneko konstelazinoan kasu. Honen zazpi izar distiratsuenak, ia urte guztian ikusteko moduan dagoz, urtearen atzen hilebeteetan izan ezik. Apurka-apurka baina, neguko solstizioa igarota, gero eta hobeto ikusiko doguz gure zeruetan. Otsailaren edo zezeilaren hasikerako egunetan, hilabete horren 2a eta 3a, hain zuzen, Kandelario eta San Blas Egunak dira, hurrenez hurren. Kandelario Egunaren argitasuna goratzeko jaieguna da, beraz negu gordinaren amaiera heldu da, momentu egokia Karnabalak ospatuten hasteko; baita be, hurrengo egunetik hasita, Hartzari be kobazulotik kanpora urtetako unea helduten jako. Zeruan, tartean, zera ikusi geinke: Hartz Handiaren konstelazinoa, ipar poloko ardatzaren ingurura desplazatzen. Momentu hori martian helduko da, beste fenomeno astronomiko honegaz batera: udabarriko ekinozioa.

Santa Lutziri eskeinitako ermitak edo baseleizak
"Eguberri" euskal izen zaharra da; baliteke neguko solstizioan egiten diran jaiakaz lotuta egotea; Arratian, ostera, erlijino kristinauan oinarritutako berba hau erabilten da "Matibete Eguna", Jesukristoren jaiotzearen eguna dala adierazoteko. Biak, abenduaren 25eko, hau da, Gabon-Pazko jaiegunagaz erlazionatuta dagoz. Neguko solstizioaren hurrengo egunean argia eta eguzkia be barriak dira; aurreko sasoian, ordea, nagusi izaten da iluntasuna. Paganoen artean, neguko solstizioaren argia gurtzen zan, eta "Lutzl" edo "Bertha/Perahta" (germanieraz, "argia") izeneko personajeak sortu ebezan kultura germaniarreko herrialdeek. Eleizeak kristautu egin eban argi hori Erdi Aroan, eta Santa Lutzi, jatorri italiarra eukan martiria izan zan gurtua. XVI. mendearen amaieran, Europako Mendebaldean, Gregorio XIII Aita Santuak sortutako "egutegi gregoriano" edo gergoriar-egutegi barriaren aldaketakaz, Santa Lutziren Eguna abenduaren 13ra pasau zan. Euskal Herrian, Santa Lutziren kultua zabal-zabal agertzen da; eta kristautze prozesuaren lehen momentuetatik, gainera. Hona dakarguz, adibide modura: Gipuzkoan, Urretxuko eta Zumarragako jaia eta merkadu-eguna; Araban, Laudioko Santa Lutziren antxinako santutegia; eta Bizkaian, Aita Barandiaranek Ondarroan andra batzuen ahotik jasotako izaera erlijiosoa dauan kopla herrikoi hau:
"Zeu zera
Santa Lutzia,
Euskeraz,
Argia".

Arratian be badagoz Santa Lutziri eskeinitako baseleizak, konkretuki bi: bata, Igorreko Elgetzu auzoan; bestea, Zeanuriko Altzusta auzoan. Aitatutako ermita bien ondoan nekropoliak topau dabez arkeologoek, IX-XI. mendeetan datatuak. Beraz, gune honeek sano garrantzitsuak izan ziran bertako eta inguruko biztanle kristinauentzat.

Monumentu megalitikoak
Neguko solstizioaren gurtza antxinakoa da. Historiaurrean, zehatzago esanda, Neolito Aroaren amaieratik eta Brontze Aroaren hastapenetatik hasita dator, hau da, oin dala 5.000 urte gitxi gorabehera. Europan zehar topau daikeguzan monumentu megalitiko batzuk horren lekuko dira. Zeinda Ingalaterrako Stonehenge deitutako lekuan aurkituten diran megalitoak edo harri handiak moduan; itxura biribileko egitura osatuten daben erdian harri bakarra dago, altarearen funtzinoa egiten, eta altarearen harria inguratuten harri edo menhir txikiagoak dagoz. Stonehenge-ko menhir txikiago horreek neguko solstizioan eguzkiaren sarrerea eta itargiaren urtekerea -portadako argazkian ikusten da momentu hau- eta udako solstizioan eguzkiaren urtekerea marketako jarri ziran. Beste leku interesgarriak Irlandako Newgrange santutegi megalitikoa eta Frantziako Bretainia lurraldeko galeria megalitiko erraldoiak dira (ikusi 9. orriko argazkia). Iberiar Penintsulan, Malagako probintzian, Antequera inguruan dagozan dolmenak azpimarratzekoak dira, eta euren artean "El Romeral" izenekoa sano bitxia dalako. Bertan, neguko solstizioan, eguzkiaren izpiak sartzean diranean, pasillo guztia zeharkatuz, galeria luzearen fondoan dagoan hormea be argituten dabe; antza, fondoko hormearen espazioan orduko denporetako hildakoen errautsak ixten ei ziran. Ikusten danez, sano garrantzitsua zan hildakoak lurperatuteko egiten ziran monumentu megalitikoen sarrerak nora egon behar ziran orientatuta: solstizioetan, eguzkiaren posizinora beti. Atzen honek zera esaten deusku: lehenengo zibilizazino hareetako biztanleentzat zein inportanteak ziran udako eta neguko solstizioak. Gauza bera esan daiteke Euskal Herriko menhir eta trikuharri batzuen kasuetan. Ezaugarri komunak beraz, hango eta hemengo monumentu megalitikoetan: funtzino astronomikoaz gain, lurraldeen mugak edo mugarriak be izan ei ziran, populazinoaren zati bat bizimodu egonkorra egiten hasi zalako jada Neolitoan, giza-talde bakotxak bere lur eta ganaduakaz. Megalitoen funtzino astronomikoagaz amaituteko galdera bat: Zergaitik mobiduten ebezan hain harri handi eta astunak, batzuetan 100 tona edo pisu handiagokoak, monumentuak egiteko? Neguko solstizioa jakitea noz izaten zan oso kontu garrantzitsua zalako: neguan, bizitza neketsua eta gogorra izaten zan, jateko gitxi egoalako eta abereentzat be ez egoalako apenas jatekorik. Ondorioz, gosea arazo larria bihurtuten zan. Klima epeletan, neguko solstizioko jaia negua heldu aurretiko atzen ospakizuna izaten zan; horretarako, animalia gehienak sakrifikatuten ebezan, gosez hil baino lehen. Urtean zehar, une bakarra zan okela freskoa eta kantidadean jateko; gainera, urte berean egindako zerbeza edo garagardoa eta ardaoa be edateko sasoian egozan neguko solstizioko jai nagusian, baina hainbeste janari eta edari hartzeako bezperatik hasi behar izaten eben jaten eta edaten.

Neguko solstizioko kultuak (sua, Gabon-arbolea, Olentzaro...)
Neguko solstizioan, udakoan egiten dan moduan, sinbolismo handiko elementu eta kultu arkaiko bat praktikatzen da, Historiaurretik datorrena: sua. Sua purifiketako elementu garbitzailea da, eta horixe da, hain zuzen be, bere esangurarik zabalduena. Suak amaierea emoten deutso sasoi bateri eta hasikerea beste barri bateri. Une egokia beraz, aurreko urtean euki doguzan ezbeharrak, arazoak eta abar errez ixteko, eta errezago egiten jaku sasoi barri eta itxaropentsu bateri pasoa edo bidea emotea. Izan be, neguko solstizioa "urte amaierako suteen" momentua da. Beste elementu bat, zera da: gure etxe eta baserrietan "Gabonzuzi" izeneko pago-egurra sutondoan ipinten da erretan. Arratian, "gabon subil" edo "gabon mukur" esaten jakon Gabon-gauean erretako basotik ekarten zan enborrari; Gabonak pasauta, erre barik geldituten zan egur zatia, kamarara eroaten zan eta hantxe ixten zan etxe guztia bedeinkatu eian. Honek esan gura dau Gabonetako enborraren eragina positiboa dala, etxeko familiaren osasunerako eta kultiboen onerako. Tronkoa erretan danean, orduan be onugarria da argitasuna eta beroa emoten dauzalako. Lehenago, etxeko animalia guztiak be pasau behar ziran esandako enborraren gainetik, purifikazinoa lortuteko.
Badago Gabon-gauean beste elementu sinboliko bat be sutondoko enborragaz erlazionatu behar dana: Gabon-arbolea, neguko solstizioa ospatuteko hamabi egun eta gau berezietan argiz beterik apainduta eukiteko. Honek hamabi egunak abenduaren 25ean hasten dira eta urtailaren 6an amaitu; tradizino kristinauan, Gabon-Pazko egunetik Erregen edo Epifania egunera arte; eta Europako beste herri batzuek (zeltak eta Eskandinaviako germaniarrak, besteak beste) zuztar paganoan finkatuta, "Yule" izeneko tradizinoa ospatuten eben neguko solstizioaren barruko hamabi egunetan, argitasun barriaren jainkoari eta hildakoen arimen aldeko jaiak ospatuz. Atzen puntu honegaz lotuta, ezin dogu ahaztu hamabi egunen erdian, zikloaren eten bat dagoala, Gabon-zaharra ospatuteko, abenduaren 31n, San Silbestre egunean. Lehen, gure arbaso paganoen denporan, sorginen akelarreak eta difuntuen arimakaz batzarrak egiten ei ebezan; beti be, argiaren arbolak arimadunai eta deslai ebizan espirituai argitasuna emoten eutsen. Ondorio modura, Gabon-arbolak eta etxeko sutondoan ipinitako enborrak etxeari babesa emoten deutsie, argitasunagaz eta beroagaz, batez be neguko solstizioaren hamabi egunetako zikloan bisitan etorri diran difuntuen espirituai.
Neguko solstizioko beste errito eta mito batzuk honeek ziran: Gabon-gauean jaten zan ogiaren bedeinkazinoa; eta Gabon-zahar eguna pasauta, hau da, abenduaren 31ko gauaren ostean egiten eban lehen euriaren ura hartu erritualak egiteko. Eta Euskal Herrian, neguko solstizioko jaien artean, Olentzaroren mitoa nabarmendu behar da. Figura hau Nafarroako ipar-mendebaldean eta Gipuzkoako ekialdeko herri batzuetako tradizinoan konserbau da. Olentzaro mitikoa Gabon-gauean erretan dan enborragaz be lotuta ei dago. Olentzaro, folklore edo tradizino herrikoiak dinoskun moduan, ikazgin edo egurgin bat da. Jatorria baina zaharra dau. Urteak joan urteak etorri aldatuz joan da, Nafarroako eta Gipuzkoako herri batzuetatik beste batzuetara ondo ikusten dana lez. Halanda be, hona hemen ezagurri batzuk: herritik kanpo egiten dau eguneroko bizimodua; ez da herriko ohiko biztanlea, bere inguru naturala basoa dalako. Olentzaroren personajea, bada, mito desbardinen nahasketea da. Herriko biztanlea ez danak mesfindantzea sortzean dau herritarren artean; beraz, hareek kontuz ibili behar dabe; aurre egiteko onena, gabon-mukurra izetuta euki sutondoan edo argia arbolaren presentzia be inportanteak dira; ezpabere, Olentzaro tximiniatik sartuko da eta txarkeriak egingo ditu. Olentzaro, beste hainbat personaje mitiko bezala, onuragarria zein kaltegarria izan leiteke. Esate baterako, etxe batean janaria, erropa edo bestelako zeozer itxi ezkero, berak be ordea emongo edo ekarriko dau. Olentzaro ikazgina edo egurgina, izaera modernoagoa da. Lanbide edo ofizio baten fazeteagaz agertu izanak, hau da, gizarte tradizionalaren arauetatik gertu agertzeak, zera emoten deutso Olentzaro personajeari: bersino atseginagoa eta onartzeko modukoa. Gabonetako jaietan bere presentzia neguko solstizioaren lehen egunean edo hasikeran gertatzen da, argiaren ziklo barriagaz batera hain zuzen be.
Amaitu daigun, neguko solstizioaren kultuen artean, erlijino kristinauagaz lotuta dagozanak aparte itxita, batzuk gaurko egunetara heldu dira (suak, Olentzaro...), beste batzuk kanpotik etorri dira (Gabon-arbolea, eta oraintsuago, Papa Nöel/Santa Klaus) eta beste batzuk, Inkisizinoa enkargau zan guztiz kentzeako.

* Oharra: Zeanuriko Eguzkiola Kultura Alkartearen lolakean, aurtengo Santo Tomas egunean emondako izen bereko berbaldian oinarrituta dago artikulu hau.

2017/12/16

GABONETAKO AGENDEA Kultura ekintza ugari prestatu ditue urteko azkenengo hamabostaldian

Arratia, Ubide eta Zeberioko Udalak eta alkarteak, ume eta nagusiai zuzendutako hainbat jarduera prestatu ditue Gabon sasoirako. Tradizinoak agindutako moduan, Olentzeroren etorrerea eta Gabon kantak ez dira inon faltauko. Umeak, olgetan ibilteko aukerea izango dabe Gabonetako parkeetan. Nagusientzako be antzerki eta kontzertu eskeintza zabala izango da gurean.


Arantzazu
Abenduak 24, domekea
11:00etan, Olentzero abestu auzorik auzo; 13:00etan, Olentzeroren etorrerea plazan.
Abenduak 26, martitzena
11:00etan, umeen esku pelota partiduak. Gero desafioa lau t’erdian, Agirre-Arrese. Frontoian.
Abenduak 30, zapatua
11:00etatik 14:00etara, Gabonetako Umeen Parkea frontoian.

Areatza
Abenduak 22, barikua
18:00etan, Bilboko Euskalduna Jauregira urtekerea, 19:30eko BOS eta Bilboko Koral Elkartearen Gabonetako kontzertua ikusteko. Kontzertura joateko izen emotea abenduaren 18an, 19:15etik 20:15era udaletxeko 3. solairuan.
Abenduak 24, domekea
11:00etan, umeentzako tailerrak. Guraso Elkarteak antolatuta.
13:00etan, Olentzerori ondo etorria egiteko ensaioa. Guraso Elkartearen eskutik.
17:00etan, Guraso Elkarteak antolatuta, Olentzerori ondo etorria emoteko kalejirea, jantza eta harrerea.
Abenduak 27, eguaztena
12:00etan, AKKBk antolatuta, Tor Magoaren Hator magiara ikuskizuna. Ludotekan.
19:30ean, AKKBk antolatuta, Coro Rossini abesbatzaren kon- tzertua "Gabon kantak" eleizan. Ostean mokadutxoa AKKBk antolatuta.
Abenduak 28, eguena
19:00etan, Areatzako toponimia lanaren aurkezpena. Labayruko Adolfo Arejita eta Akaitze Kamiruagaren eskutik. Udaletxeko Areto Nagusian.
Abenduak 29, barikua
17:00etan, Umeen Gabonetako Esku Pelota Txapelketa Mistoa; 18:00etan, Gabonetako Nagusien Lau t’erdiko Esku Pelota Txapelketea (banaka). AKKBk antolatuta.
19:00etan, Eresöinka taldearen kalejirea tabernaz taberna.
Abenduak 30, zapatua
19:00etan, Areatzako Bandaren kontzertua. Eleizan.
Abenduak 31, domekea
08:00retan, Lamiño Kirol Klubak antolatuta Siskiño eta Oketara mendi urtekerea. Autobusa debalde izango da. Langostinoak, txanpana eta saldea egongo dira.
Urtailak 4, eguena
19:00etan, AKKBk antolatuta, Iñaki Perurenaren kontakizun eta erakustaldia "Harria. Maitasun istorioa" nagusientzat. Udaletxeko Areto Nagusian.

Artea
Abenduak 24, domekea
17:00etan, Olentzero Arteatik paseoan; 18:30ean, ondo etorria plazan.
Abenduak 30, zapatua
18:00etan, Orientazino probea familientzat; 19:00etan, txitxi-burruntzia; 19:30ean, Gabon kantak plazan.

Dima
Abenduak 24, domekea
11:30ean, Guraso alkarteak antolatuta, Olentzerori errefujiaduen- tzako opariak eroan eleizan.

Bedia
Abenduak 19, martitzena
19:00etan, Arratiako Musika Eskolearen kontzertua Bediako eleizan.
Abenduak 22, barikua
17:00etan, Gabonetako apaingarriak herriko leku publikoetan ipinteko egin ludotekan; 18:30ean, apaingarriak ipini Gabon kantak abestuz; 19:30ean, txokolatea. Udalak antolatuta, Bediako gazte trikitilari eta Eleizalde jubiladu eta pensionisten alkartearen laguntzeagaz.
Abenduak 24, domekea
13:30ean, Olentzero plazan umeakaz egoteko. Gaztaina erreak.
Abenduak 26, martitzena
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara, Gabonetako Parkea frontoian.
Abenduak 28, eguena
10:00etan, urtekerea GUPera. Bueltea 19:00ak inguruan. Baz- karia eta meriendea eroan behar dira.
Abenduak 29, barikua
16:00etan, urtekerea Arriaga Antzokira Izar-Estrella ikuskizuna ikusteko. 7 urtetik gorakoentzat.
Urtailaren 2tik 5era,
10:30etik 13:30era, ludotekea eta liburutegia zabalik.
Urtailak 5, barikua
18:30ean, Erregeen Kabalgatea. Aurretik txokolatea bananduko da.

Igorre
Abenduak 18, astelehena
18:30ean, Arratia Musika Eskolearen ikuskizuna Musikatu bizitza eta urte barri on! Lasarte Aretoan.
Abenduak 22, barikua
21:00etan, Houston Pub-en Zure ondo tabernan diskoaren aurkezpena Lasarte Aretoan.
Abenduak 23, zapatua
18:00etan, Arantzarte jantza taldearen jantza saioa frontoian.
22:00etan, Glaukoma eta Little Martin Selektah-ren kontzertua Kiñu Gaztetxean.
Abenduak 24, domekea
12:00etan, Badator Olentzero Mikeletik. Baserritar jantzita joan.
Abenduak 26, martitzena
11:30etik 13:30era eta 16:30etik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea eta Zaztaparrak-en tailerrak aterpean.
20:00etan, AMEk antolatuta, Zeani Antzerki Taldearen emonaldia eta ostean Gabonetako 3 otzararen zozketea Lasarte Aretoan.
Abenduak 27, eguaztena
19:00etan, Arratiako Bertso Eskoleak antolatuta, Irudibertsotan. Bertsolariak: Etxahun Lekue, Nerea Ibarzabal, Amets Arzallus eta Oihana Iguaran. Marrazkilaria: Igor Menika. Lasarte Aretoan.
Abenduak 28, eguena
20:30ean, Yllana taldearen nagusientzako Primitals testu bako antzezlana. Lasarte Aretoan.
Abenduak 29, barikua
17:00etan, Zaztaparrak eta Maraturen eskutik, jostailu azoka Kultur Etxean.
19:30ean, Luis Iruarrizaga Abesbatzaren Gabonetako kontzertua Lasarte Aretoan.
Abenduak 31, zapatua
VIII. San Silbestre lasterketea. 11:00etan, izena emon eta 11:30ean urtekerea. Mozorrotuta joan.
Urtailak 4, eguena
11:30etik 13:30era eta 16:30etik 19:30era, Gabonetako Umeen Parkea eta Motxoganen tailerrak aterpean.
Urtailak 5, barikua
18:30ean, Erregenetako Kabalgatea Mandoia kaletik.
Urtailak 6, zapatua
19:30ean, Areatzako Bandaren kontzertua Lasarte Aretoan.
Urtailak 7, domekea
17:00etan eta 19:00etan (saio bi), Glu glu konpainiaren umeentzako antzerkia Alizia lurralde miresgarrian. Lasarte Aretoan.

Lemoa
Abenduak 21, eguena
10:00etan gaztaina eguna eskolan.
18:00etan, akordeoi eta trikitixak. Arratiako Musika Eskolako ikasleen emonaldia. Jubiladuen Etxeko goiko aretoan.
Abenduak 22, barikua
10:30ean, Olentzero eta Mari Domingi eskolatik udaletxera.
19:30ean, magia poteoa Txoborro magoagaz Txoane tabernatik hasita.
Abenduak 24, domekea
Olentzero Eguna. 11:00etan udaletxean, auzorik auzo Olentzero eta Mari Domingigaz batera Gabon kantak abestu. Elizondon saldea eta txokolatea egongo dira. Kulturgunean Olentzero eta Mari Domingigaz egoteko aukerea. Gozokiak.
Abenduak 26, astelehena
18:30ean, Makrame ikastaroa Karabie Gaztetxean.
Abenduak 27, martitzena,
19:30ean, Donbass gerra Europako bihotzean dokumentala eta barriketaldia EH Donbass Elkartasun Komiteko kideakaz Karabie Gaztetxean.
Abenduak 28, eguena
11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara, Gabonetako haur parkea: txikigunea, tailerrak, puzgarriak, ohe elastikoak. Kiroldegian.
20:00etan, Anodino Teatro konpainiaren Erbeste edo saihets baten aldarrikapenak antzezlana Karabie Gaztetxean. Korto Express Film Laburren Lehiaketearen hasikerea.
Abenduak 29, barikua
22:30ean, La Txirla Records eta Nebula Delektah DJa Karabie Gaztetxean.
Abenduak 31, domekea
10:30ean, Karabie Gaztetxekoen urteroko futbol partidua.
12:30ean, Eneko Zamalloa Memoriala. Lemoako VII. Gabonetako Lasterketea. Elizondon.
Urtailak 2, martitzena
19:30ean, Korto Express emonaldia Karabie Gaztetxean.
Urtailak 3, eguaztena
19:30ean, Pintxo Lehiaketea eta Hiri Galduak-en kontzertu akustikoa Karabie Gaztetxean.
Urtailak 5, barikua
Iluntzean "Zerbait is coming...".

Ubide
Abenduak 24, domekea
19:00etan, guraso taldeak antolatuta, Olentzero eta Mari Domingiri agurra.

Zeanuri
Abenduak 24, domekea
12:00etan, plazea apainduteko deia.
17:30ean, Olentzeroren etorrerea plazan. Baserritar jantzita joan.
Abenduak 28, eguena
18:30ean, Jakoba Errekondoren Landareak lantzen agendearen aurkezpena eta konsultategia Kultur Etxean.
Abenduak 29, barikua
19:00etan, Expect the unexpected audiobisuala eta berbaldia Kultur Etxean.
20:30ean, Sorry Street Band-en kontzertua Jubiladuen tabernan.
Abenduak 30, zapatua
19:00etan, Kukai jantza taldearen Gelajauziak emonaldia frontoian.
Abenduak 31, domekea
11:00etatik aurrera, San Silbestre lasterketea. Ondoren saldea, taloa... Atoan eta Joko Alai alkarteen laguntzeagaz.
Urtailak 2, martitzena
16:30ean, bizikleta ginkanea Arratiako Ziklista Elkartea eta Atoan alkarteagaz; 18:30ean, berbaldia Igor Anton, Mikel Zarrabeitia eta Murias taldeko txirrindulariren bategaz. Kultur Etxean.

Zeberio
Abenduak 22, barikua
18:00etan, Hor konpon Marianton antzezlana udaletxean.
20:00etan, Flamenko pintxo saioa Ermitabarrin.
Abenduak 24, domekea
17:30ean, Olentzeroren etorrerea Ermitabarritik plazara. Ostean, txokolatea plazan.
Abenduak 26, astelehena
Etxazo auzuneko jaiak. 12:00etan, mezea San Esteban ermitan, herri kirolak, txalatorta eta abar.
Abenduak 28, eguena
19:00etan, Ipuin kontalaria, Euskal mitologia ezagutzen. Batzokian.
Abenduak 29, barikua
12:00etan, San Tomas Zaharra ermitan mezea eta barauskarria.
18:00etan, bola jaurtiketea; 20:30ean, taloak eta txokolatea Ermitabarrin.
Abenduak 30, zapatua
18:00etan, Xabier Madariaga eta Mikele Granderen berbaldia "Sexua, umeen erabagia. Transexualidadea umeen artean" udaletxean.
Abenduak 31, domekea
10:00etan, Austarri Mendi Taldeak antolatuta mendi urtekerea. Tontorrandira. Plazan.

2017/11/30

EUSKEREAREN NAZINOARTEKO EGUNA Euskal Herrian eta Eskolherrian... euskeraz!

Abenduaren 3an Euskerearen Nazinoarteko Eguna da eta urtero lez, Arratiak jaigiroan ospatu eta aldarrikatuko dau euskerearen erabilerea. Arratia mailan ikas komunidadeak sendo landu dau eguna. Arratiako markea izan gura dauan Markak izeneko bideoa aurkeztuko da egunotan. Jendartearen euskereagazko konpromisoa bultzatzeko ekitaldiak egingo dira herrietan eta aisialdiari lotutako jarduera moltsoa antolatu ditue udalak eta alkarteak.


Arratia mailan, Normalkuntza Proiektuak, beste gauza batzuen artean, agenda bat ateraten dau urtean-urtean. Aurtengoak "Zantzoka zein marmarka, hamar marka" titulupean, euskerearen hautua egin daben hamar arratiar izan ditu berbagai, eta eurak agertzen diran bideo bat be egin dau, Markak izenekoa. Bideoa Diman aurkeztuko da abenduaren 2an, Igorren 3an, eta beste herrietan be aurkeztuteko asmoa dago baina egunak zehaztu barik egozan BEGITU hau zarratuterakoan. Bideoa, "promozinorako izango da eta Arratia mailan erabiliko da eskoletan, kultur etxeetan..." dino Ibon Iza Markak filmaren zuzendariak.

Ekitaldiak Diman eta Igorren
Hiru egunetako aldarrikapen jai egitaraua prestatu dabe Diman, baina ekitaldi nagusia zapatuan izango da Euskerearen Egunaren bezperan. Umeen koreografia bategaz hasiko da ekitaldia eta alkatearen agurraren ostean, Eskolherrian Euskaraz izeneko Hizkuntza Proiektua garatzeko gida praktikoa aurkeztuko dabe. Ibon Izak jardungo dau aurkezle lanetan eta Bihotz Gorospek "Eskolherrian euskaraz" abestia kantauko dau. Amaituteko, Alkarregaz alkarteak antolatutako kopaua dastatu ahal izango da. Markak dokumentalaren aurkezpena be egingo dabe ekitaldian.
Igorren "Urten armariotik, baietz 23 egun euskeraz" ekimenaren amaiera ekitaldia antolatu dabe. Lasarte Aretoan izango da, Euskerearen Egunean bertan, eguerdiko 12:00etan, eta Oihan Vegak jardungo dau aurkezle lanetan. Ekitaldian, bideoak, musikea eta sorpresa asko egongo dirala azaldu deutso begituri Irati Barrenetxea Igorreko Euskera Teknikariak.
"Urten armariotik" kanpaineagaz, hizkuntza ohituretan eragin gura izan da. Euskerearen armariotik urtetea, euskera gehiago erabiltea da, eta horretarako hizkuntza ohitura barriak eskuratu behar dira. Horixe izan da, Ahobizi, Belarriprest eta Barrebiziren eginkizuna, egunerokotasunean euskeraz egitera bultzatzea. Erronkeari erantzun deutsien igorreztarrak euskerearen alde egin dabe 23 egunez, zemendiaren 10etik abenduaren 3ra arte. Gauza bat ohitura bihurtzeko 21 egun behar ei dira eta ohitura hori ez eukien batzuk euskeraz egiteko ohiturea hartu izana ospatuko dabe Igorren.

Euskera Plana Lemoan eta 400 km. egiteko erronkea Zeberion
Lemoako Udalaren Euskera Zerbitzuak, abenduaren 2rako "Adiuntza Eguna" izenagaz, 2018-2021 Euskera Planaren helburu eta egitekoak diseinetako topaketea antolatu dau. "Garrantzi berezia emon deutsagu lemoaztar guztion parte hartzeari. Izan be, funtsezkoa ikusten dogu herritar guztien eretxiak, kezkak, nahiak eta proposamenak ezetutea, hori guztia oso baliagarria izango dalakoan Euskera Plan barria prestatzeko" dinoe Euskera Zerbitzutik. Hamasei urtetik gorako edonok parte hartu leike topaketan. Abenduaren 2an, 10:30etik 13:00etara izango da jubiladuen etxeko goiko aretoan.
Zeberion barriz, herriko alkarteak enbidoa bota deutsee herritarrai: lau orduko denpora mugan eta ibilbide bateri jarraituz, euskerearen alde, 400 km. egitea hain zuzen be. Euskerearen Egunean bertan, abenduaren 3an, goizeko 11:00etatik 15:00ak arte izango da erronka. Ibilbidea plazan hasi eta amaituko da. Ibiltari bakotxari, hiru kilometrotako bueltea egiten dauan bakotxean, puxika bat entregauko jako eta plazan lotuko da. 15:00etan, erronkea lortu dan konprobau, manifestua irakurri eta globoak soltauko dira.

Kultura eta aisialdia euskeraz
Euskerearen inguruko ospakizunak, barikuan hasiko dira herri askotan eta zapatu eta domekan be aisialdiari lotutako ekintzak egingo dira. Abenduaren 1ean, barikuan, 20:30ean, Putinen guardasola ikuskizuna ekarriko dau Kultur Gunera Arantzazuk, eta domekan, umeen jolasak egongo dira frontoian 11:00etatik 14:00etara. Arrastian, 17:00etan, murala margoztuko dabe plazan eta 18:00etan txokolatea egongo da Herriko Tabernan.
Billaroztarrak herri irakurketea egingo dabe Euskerearen Egunean, eta bitartean tailerrak egongo dira plazan. Hau, 11:30etik 13:30era izango da. Ostean bertsolarien txandea izango da eta "Euskal Herrian euskaraz" kantuaren koreografia grabauko dabe. Herri irakurketearen aurretik, 11:00etan, kalejirea egongo da txistulariakaz. Aurreko barikuan, abenduaren 1ean, Ana Apika ipuin kontalariak ipuin sorta bat kontauko dau arrastiko 18:00etan eta gero Guraso alkarteak txokolatea bananduko dau plazan.
Artean, Euskerearen Egunean poteo-kalejirea egongo da albokariakaz.
Gaztetxoenak disfrutetako hainbat ekintza prestatu dauz Bediak. Nahiz eta abenduaren 1ean ludotekan euskerearen inguruko tailerrak egon, 4an izango da ospakizun nagusia. Izan be, astelehen horretan, Euskerearen aldeko Leloen Lehiaketako eta Gabon Txartelen Lehiaketako sari banaketea egongo da liburutegian eta bertan, Goazen!eko kide bi egongo dira autografoak sinatzen eta hurreratutakoakaz erretratuak ateraten Photocall-ean. Eta hilaren 15era arte, lehiaketan parte hartu daben marrazkien erakusketea egongo da liburutegian.
Diman, euskerearen aldeko ekintzak abenduaren 1ean hasiko dira. 17:45ean, Gotzon Aurrekoetxea EHUko Filologian doktoreak, hitanoaren gaineko berbaldia emongo dau Abaro aretoan. Ordubete geroago, zunba saioa egongo da frontoi txikian eta 20:00etan, kantu-triki poteoa, Zamakola korua, Kantu bat gara eta Jon Loiolaren laguntzeagaz. Andraize alkarteak egindako taloak be dastatu ahal izango dira.
Zapatu osoa be hartuko dau euskerearen jaiak Diman. 10:30ean, Dimesten hormairudia ipiniko dabe eskolan eta eguerdiko 12:00etan hasiko da ekitaldi nagusia eta ostean trikitilariak, bertso-eskupelota partidua eta Jantzari finak jantza taldearen emonaldiak ikusi eta Guraso alkarteak erretako gaztaina-gorringoak dastatu ahal izango dira.
Domekan barriz, jantzak eta herri kirolak hartuko dabe Dimako frontoia. 11:00etan, umeentzako herri kirolak; eguerdian, mezua eta Gaztebarri jantza taldearen emonaldia eta ostean, 12:30ean, Euskal Herriko Lasto Botatze Txapelketea jokatuko da. Jaiari amaierea trikitilariak emongo deutsie 14:00etan.
Lemoan zapatuan, hainbat ekintza egingo dira goizean zehar eskolan: abestiak megafoniatik, Harrotxuren bisitaldia, unidade didaktikoaren lanketea, jolasak patioan, euskereagazko konpromisoa sinatzeko murala, euskal jantzak, sari banaketea eta kantuak. Eta zazpiretatik aurrera, kale ikuskizuna egongo da, Atxetatik abiatuta.
Euskerearen Eguneko aurreko astean, Zeanuriko denda, taberna eta herriko beste leku batzuetan, esaera zaharrak ipiniko ditue jenteak erabili dagiezan. Euskerearen Eguna ospatuteko, barikuan, hilak 1, arrastiko seiretatik aurrera, talo tailerra, talo jana eta euskerazko kantu poteoa egongo da herritik zehar.
Zeberion, 400 km. egiteko erronkaz gainera, umeentzako jolasak, jantzak, trikitilariak eta abar egongo dira Kaltzada Erreala "kaltzada koloretsu, abeslari eta euskaldun" bihurtuteko.

2017/11/14

ZEMENDIAK 25 "Feminizidioen kontra, autodefentsa feminista" leloagaz andrakanako indarkeriaren kontra agertuko da Arratia

 

Zemendiaren 25ean, Andrakanako Indarkeriaren Kontrako Nazinoarteko Eguna da eta Arratiako andra taldeak, talde feministak, Arratiako Udalen Mankomunitateak (AUM) eta udalak, hainbat ekintza antolatu ditue, gizartea indarkeria honen kontra sensibilizau eta mobilizetako.

 

Izan be, bardintasun ezaren adierazpen larriena da andren kontrako indarkeria eta munduan sarrien egiten dan Giza Eskubideen urraketea. Zemendiaren 25eko manifestazinoa, Igorreko Kultur Etxetik abiatuko da 12:00etan, "Feminizidioen kontra, autodefensa feminista" lelopean.
Manifestazinoaren ostean poteoa egongo da. Partaideak bozinak eroango dabez eta hamar minuturo, hau da munduan indarkeria sexisteak andra bat hilten dauan sarritasunagaz, jo egingo dabez, jentea konsziente izan daiten zenbatero hilten daben andra bat eta feminizidioaren tamainaz. Bezperan, konzentrazinoa egongo da Artean arrastiko bostetan Herriko plazan.
Hilketak indarkeria prozesu baten muturrean dagoz; mespretxu eta egunerokotasunean errespetu faltakaz hasten dan prozesuaren muturrean hain zuzen be, eta zuztarretara joteko, Arratian, mikromatxismoakaz lotutako ekintza bigaz zabalduko dabe aurtengo zemendiaren 25aren inguruko kanpaina bateratua.
Zeanuriko Mazala andra taldeak adimen emozionala landuteko hiru berbaldi antolatu dauz urri eta zemendian zehar. Hirugarrena, zemendiaren 15ean izango da, arrastiko seiretan udaletxe azpiko gelan. Bagabiltzako Nagore Badiolak "isileko tratu txar" moduan definiduten diran mikromatxismoak deuseztatzeko, adimen emozionalak egin daikien ekarpena azalduko dau. Mikromatxismoak identifiketako ikastaroa be egongo da Jabekuntza Eskolearen barruan Diman, hilaren 16, 23 eta 30ean, 18:30ean Abaro Aretoan.
Zeanuriko Udalak, andra eta gizonen bardintasunerako erronkak landuteko tailerra antolatu dau hilaren 27an, 18:30ean, Zeanuriko udaletxeko pleno aretoan.

Gazteen inplikazinoa
Arratiako 12 eta 26 urte bitarteko gazteak aukerea izan dabe hilaren 13ra arte matxismoaren kontrako bildurrik bako jarkerea erakusten dabezan ikusentzunezko lanak aurkeztuteko Beldur Barik Lehiaketan. Arratia mailako sari banaketea 24an izango da Igorreko Kultur Etxean arrastiko sei t'erdietan. Aurten be, Beatriz Egizabalek ipiniko detuso umorea ekitaldiari eta Arratian egindako ikusentzunezko onenak ikusteko aukerea egongo da.
AUMtik, hurrengo eguneko manifestazinoan parte hartzera bultzatu gura dabez gazteak. Izan be, indarkeria sexisteagaz amaituteko jendarte osoaren inplikazinoa behar da; "gazte, heldu eta edadekoak; andra eta gizonak" dino Xabier Pastor AUMko Berdintasun Teknikariak. Aurreko astean, hilaren 20tik 24ra, arrastiko bostetatik zortziretara, txapa feministak egiten ikasteko tailerra egongo da Bediako liburutegian.

Zinea, literaturea eta zunbatoia
Tailerrez gainera, arte eta kirol ekintzak be antolatu ditue Arratian indarkeriaren kontrako sensibilizazinorako. Holan, zemendiaren 17an, Dimako Andraizea alkarteak, Elena Fernandezen Gerezi mingotsak liburuaren aurkezpena antolatu dau, eta ondoren liburuaren inguruko barriketaldia egongo da egileagaz.
Hilaren 25ean, 10:30ean, zunbatoi feministea antolatu dabe Arantzazuko plazan. Zunba feministarako erabiliko dan musikea Beldur Barik-ek egindako zerrendakoa da, Spotify-en egon zana. Arrastiko 18:00etan, Lemoako Gaztelekutik abiatuta herria morez apainduko dabe. Aurretik Udalak etxe guztietara puntu moreak bialduko dauz, lehioetan ipinteko eta Lemoa indarkeria sexistearen aurka dagoan herria dala adierazoteko.
Dokumental bi ikusteko aukerea be egongo da egunotan. Zemendiaren 25ean bertan, Emakundek aurkeztutako Volar Bertha Gaztelumendik zuzendutako filma Igorreko Lasarte Aretoan, 19:30ean egongo da ikusgai. Film honek, indarkeria sufridu daben 9 andraren testigantzak jasoten dauz. Ekimena "andrak eurak euren testigantzak publiko egiteko sentidutako preminatik sortu da eta genero indarkeriaren kontrako lan ausarta eta konprometidua" dala dinoe Emakundetik.
Bigarren dokumentala abenduaren 5ean proiektauko da, Areatzako udaletxeko areto nagusian arrastiko zazpiretan. El nunca me pegó filma proiektauko dabe eta ostean, Irantzu Varelak zuzendutako eztabaidea egongo da.
Hainbat herrik, Arratia mailako kanpaineaz gainera, gaiari lotutako beste ekimen batzuk be antolatu ditue, Arantzazun, berbarako, hilaren 23an, Errezeta doktorea ipuin kontalaria egongo da arrastiko 17:30ean plazan.

Zeberion Alcasserreko hilketak eta sexu-bildurra landuko dabe
Zeberion, zemendiaren 24an, 18:30ean, udaletxeko 2. solairuan Nerea Barjola, EHUko doktoreak Alcasserreko hilketen gaineko berbaldia emongo dau. "Arrisku sexualaren gaineko narrazinoak. Alcasserreko kasuaren azterketa feminista eta bildur-sexualaren eraikuntza" izenpean, ikuspegi politiko-feministatik aztertuko dau krimena.
"Alcasserreko krimenen gainean sortutako narratibeak zeharkatu ezinezko eremuai buruzkoa da, arrisku sexualaren gaineko kontakizun bat, beste andrazkoai abisua emotekoa. Ikuspegi feministatik narratiba honeek berrikusteak indarkeria sexuala termino politikoetan ipinten dau eta bildurraren mugetatik kanpo, hauste, burruka eta erresistentzia feministearen mugak erakutsiz". Eta ondoren, 20:30ean, Volar filmaren emonaldia egongo da.
Hurrengo egunean, zeberioztarrai Igorre eta Bilboko manifestazinoetara joateko deialdia egin deutsee Zeberioko Udaleko Bardintasun Zerbitzutik.

Feminizidioa
Feminizidio berbeak gorroto krimen bat adierazoten dau; hau da, andra bat hiltea andrazkoa dalako, eta genero indarkeria, indarkeria sexuala eta inpunidade handiko andrazkoen hilketak eta muturreko indarkeria jasoten dauz.
Feminicidio.net plataformearen arabera, aurten, zemendiaren 1era arte, estadu espainiarrean 88 feminizidio eta hilketa eragin ditue. Datu ofizialez gainera (43 kasu), ez ofizialak, familiako batek egindakoak, hildako umeak, datu nahikorik bakoak, eta beste andrazko hilketa batzuk be jasoten dira zenbaketa honetan.

2017/11/14

MIKEL OTXOTORENA FERNANDEZ "Inori ez jako gustetan bere pribilejioak galtzea, baina justizia kontu bat da"

Mikel Otxotorena Fernandez hernaniarra da. Soziologia ikasketak egin ostean Nazinoarteko Lankidetzan eta Bardintasunaren inguruko masterrak egin ebazan. Harrezkeroztik bere ibilbide profesionala eta militantea arlo bi horreetatik joan da.
Hamabost bat urte dira buru-belarri sartu zala bardintasun gaietan eta, batez be, gizonak eta bardintasuna eta maskulinidadeen gaiak landuten dauz.
Zemendiaren 8an, Igorren, kirolaren munduan gizon eta andren arteko bardintasuna landuteko tailerra emon eban Otxotorenak.


Kirola eta bardintasunaren gaineko tailerra emongo dozu gaur hemen Arratian.
Bai. Gizonduzetik eskatu eusten. Maiatzean be saiatu ginan baina ez zan talderik atera. Ardatza bardintasuna eta kirol mundua izango da, gizonon ikuspegitik. Maskulinidadearen gaia landuko dogu, kirola ardatz hartuta.
Kirola eta bardintasuna ondo ulertuteko, ezinbestekoa iruditzen jata jorratzea zelan ikasten dogun gizon edo andra izaten. Zelan barneratzen doguzan rolak eta estereotipoak eta zelan sartzean doguzan geure egunerokotasunean. Holan hobeto ulertuko doguz gero kirol munduan emoten diran desbardintasunak.


Arratiarrak oso kirol zaleak dira baina oso jente gitxi apuntau da tailer honetara. Lemoako kiroldegiko eta aisialdi talde bateko ordezkariak eta norbanako batzuk. Ez mendi talderik, ez futbol talderik, ez pelota eskolarik, ez txirrindularitza talderik, ez herri kiroletako talderik...
Zoritxarrez ohikoa da hori. Gai honek ez ditu jentetzak mobiduten. Normalean lehendik sensibilizazino apur bat daukienak hurreratzen dira. Gatxena izaten da populazinoaren gehiengora ailegetea. Hor esfortzu bat egiten jarraitu beharko dogu, bardintasunaren mezuagaz, normalean gai honeetatik iges egiten dauan jentearengana heltzeako.


Generoa oso presente dago kirol munduan eta gizon eta andra kirolarien arteko desbardintasuna itzela da. Eskolaz kanpoko jardueretan be, emoten dau kulturea, musikea eta jantzak nesken kontuak dirala, kirola barriz mutilena; batez be futbola eta pelotea.
Nik uste dot apurka-apurka aldaketak gertatzen dabizala, baina aldaketak astiro doaz eta kirol munduan oindino astiroago. Argazki bat aterako bageunke ikusiko geunke bardintasunari jagokonean balantza guztiz desorekatuta dagoala kirol munduan. Eta argi ikusten da mutilak kirol batzuk egitera joten dabela orokorrean eta neskak beste kirol batzuetara. Oindino hor gagoz. Emoten dau 2017. urtean egoteak suposatuko leukela aurrerapausu dezente emon izana, eta ikusten dogu gai batzuetan aurrerapausuak sano urriak izan dirala.
Dana dala, pausu txikiak emoten dira eskoletan eta esfortzua egiten dabe kirol batzuetara neskak konbidatuteko eta alderantziz. Normalean, erantzun positiboagoa izaten da nesken aldetik: neskak parte hartzean dabe oin arte kirol maskulinizatuetan, baina kontrakoa bidea ez da emoten. Hau da, mutilai gehiago kostetan jakie kirol feminizatuetan parte hartzea.
Lan esparrura joten badogu beste horrenbeste gertatzen da. Atzenean kiroletan gertatzen dana da gizartean gertatzen danaren islada. Kirola ez da mundu aparte bat eta kirolean gertatzen dana kulturan gertatzen da, politikan gertatzen da, lan esparruan gertatzen da... Kirola beste esparru bat da non agerian geratzen dan bardintasun eza.


Baina kirol munduan, gizartean zorionez permitidu ez diran gauzak permitiduten dira. Esate baterako, jokalariak kontratau esan beharrean erosi esaten dabe eta beste gauza asko, bardintasunaren arloan, beste inon onartzen ez diranak.
Bai. Bardintasun ikuspegitik egiten badogu analisia, muturreko desorekan dago kirola, balantza sano desorekatuta dago.
Burura jatorta, esaterako, Kontxako Bandera Saria bardina izango dala datorren urtean gizonezko eta andrazkoentzat. Eta holango neurriak oso errezak dira hartzean, udalak ezarri daikiez-eta.


Eta hori egiten dabenean konturatuten gara ordura arte sariak ez dirala bardinak izan! Futbol profesionaleko lehenengo mailan, bardin kobrauko balebe gizonezkoak eta andrazkoak jarraituko leukie jokalariak gaur egun diran heroi edo eredu izaten? Hain fama handia eukiten?
Zoritxarrez ezetz uste dot. Ikusi dogu gure gizartean beste gai batzukaz zer gertatu dan-eta. Adibide bi ipiniko dodaz.
Bata da sukaldaritza mundua. Hori andrak eukien lan esparru bat izan da, arlo pribaduan egin izan dana eta bat-batean publikora atera danean, andrak desagertu egin dira, balorea hartu dau sukaldaritzeak eta oin galdetuko bageunskio nonori Michelin izarrak jasotako zenbat andra ezetuten dauzan, ba baten batek akaso bat esango leuke; gizonezkoetara joko bagendu barriz, zerrenda luzeagoa aterako litzateke.
Horixe bera gertatu da jostunakaz. Andren lan esparrua izan da baina arlo pribaduan. Barriz be kalera atera da eta balorea hartu dau gizonezkoak egiten dabelako. Eta famea gizonezkoak daukie.
Ba zoritxarrez pentsetan dot kirolean horrelako zerbaist gertatzeko aukerak dagozala. Egia da eta esperantza apur bat emoten deusta, pausu txikiak emoten gabizala eta akaso pausu horreek hori ekiditeko balio ahal izango dabela. Garrantzitsua da emoten diran pausuak klabe horretan pentsatzea, bardintasun klabean. Futbol munduan, esate baterako, zelan landu andrak izan daikien famea, gizonenaren antzekoa edo bardina izateko? Beste aukera bat da gizonen fama gitxitzea, danak aukera bardinak izateko.


Gizonak egongo lirateke pribilegio horreek galtzeako prest? Erresistentziak egongo dira.
Beinke! Inori ez jako gustetan bere pribilejioak galtzea, baina nik uste dot justizia kontu bat dala. Gizonok erronka handia daukagu hor, zeintzuk diran gure pribilejioak ikusi, lanketa bat egin, eta gero ebatzi zer egin pribilejio horreekaz.
Danimarkan futbol selekzinoko gizonezkoak, beren soldatak jeitsi ditue andrazkoen soldatakaz parekatzeko. Badirudi jokalarien aldetik ateratako iniziatibea izan dala. Ondo etorria, baina kontuz! Hor erakunde bat dago, Danimarkako selekzinoa hain zuzen be, ebatzi hori hartu ez dauana.


Zemendian gagozanez, zein da zure ustez gizonen papela indarkeria sexistearen kontrako burrukan? Gizartean andrazkoen arazo eta erantzukizuna balitz legez dago planteauta.
Jose Saramago idazlea zanak inoan indarkeriaren asuntoa gizonok daukagun arazo bat dala, andrak sufriduten dabena. Orain dala 12-13 bat urte egindako alkarrizketa baten esan eban. Alkarrizketa ha kablea izan zan, berba gitxitan gauza asko esan ebazalako.
Nik uste dot hasi behar dogula hausten idea faltsu hori non badirudian indarkeria andren asunto bat dala eta andrak konpondu behar dabela. Indarkeria martxan ipinten dabenak gizonak dira eta hortik heldu behar deutsagu. Ezpabere, beti ondorioen inguruan egingo dogu lanketea. Beharrezkoa da hori be. Kontuz! Indarkeria jasaten daben personen ondoan egon behar da, zeozelango jasotze bat emoten. Baina ez bagoaz zuztarrera... Gizonen jokaeretara ez bagoaz, orduan ondorioetan lanean ibiliko gara indarkeriaren zuztarrak ikutu barik.
Gizonen posizionamentua oso firmea izan behar da indarkeria sexistearen kontra. Uste dot Euskal Herri mailan aldaketea emoten hasi dala, apurka-apurka. Lehengo urtean adibidez sanferminetan izandako bortxaketearen ondorioz udaletxeko plazea goraino beteta ikustea, txupinazo egunean legez, eta gizonen presentzia nabaria izateak, ba horrek, niri esperantzea emoten deusta. Oin dala 15 urte, ez zan holango posizionamentu sozialik egoten bortxaketen aurrean.
Gizartean badoa sensibilizazinoa sartzean edo garatzen. Hortik jo behar dogu baina gizonok ardurak hartu behar doguz. Justizia kontu bat dalako.
Epe luzerako lana da, konstantzia, konzienziazinoa, sensibilizazinoa eta konpromisoa behar dira indarkeria mota hau desagertu daiten.

2017/10/31

ADIKZINOEN DIAGNOSTIKOA ETA PLANA Apenas aldaketarik ez, atzen urteotako gazteen konsumoetan

Urrietan onartu eban Arratiako Udalen Mankomunitateak (AUM) Adikzioen Prebentzioen Plan Mankomunatua 2017-2020. Ortzadar Fundazinoak diseinau eta gauzatu dau plana. Diagnostikoa batez be gazte eta nerabeengan zentrau da eta horretarako Mankomunidadean dagozan 9 ikastetxeetan hainbat substantzietako konsumoak aztertzeko galdera sortak egin ditue.

 

Gai honetan zeresana daukien beste eragileakaz, osasun arloko beharginak, teknikariak eta alkarteetako kideakaz be, alkarrizketak, inkesta telefonikoak eta batzarrak egin ditue, eretxiak jasoteko. Horreetan 81 personak hartu dabe parte. Datuak barriz, eskola diagnostikoan bakarrik jaso dira.

Arratia
2016ko datuen arabera, Arratian 13.883 biztanle dagoz.
Eskola diagnostikoa Arratiako 9 ikastetxeetan egin dabe, 621 nerabe eta gazteen erantzunakaz. Horreetatik %54,2 gizonezkoak dira eta %41,2 andrazkoak. Ikastetxeetan, 11 urtetik gorakoai egin jakie galdeketea, eta erantzun daben %86a, 12 eta 17 urte bitartekoak izan dira.
Tabako, alkohol, kannabis eta beste substantzia ilegalen Arratiako konsumoa, EAEkoa baina apur bat handiagoa dala dino Jurdana Apraiz AUMko Adikzioen Prebentzio Komunitarioko Teknikariak. Eta EAE dago "gehien konsumiduten dan autonomien artean". Beraz, inguruko lurraldeetan baino gehiago konsumiduten da Arratian.
Orain dala 5 edo 10 urtekoaren aldean, kannabis eta anfetaminetakoa salbu, beste konsumoak behera egin dabe, baina oso gitxi, "ia bardin jarraituten dabe" dino teknikariak.
Kannabis konsumoari jagokonean, galdetutakoen %35,5ak onartuten dau konsumidu izan dauala, 1996 eta 2011 urteetan antzera. 2006an gorakada bat egon zan baina atzen 10 urteotan kannabis konsumoak behera egin dau. Aurten Arratian lortutako datuak EAEn 2012an lortutakoak baino altuagoak dira.
Substantzia ilegalai jagokienean, kannabisaz gainera, LSD, anfetaminak, extasia, kokaina, heroina eta inhalanteen konsumoak aztertu ditue. Orain dala 20, 10 eta 5 urte lortutako datuakaz alderatzean ikusten da orokorrean beherakada egon dala, kannabisa eta anfetaminen kasuan izan ezik.

Konsumoak bizilekuaren arabera
Artean izan ezik, herri guztietako gazteen erdiak baino gehiagok inoz ez dau tabakorik konsumidu eta edade honeetan, 12 eta 17 urte bitartean, eguneroko konsumoari jagokonean, kopururik txikiena Bedian emoten da (%3,4) eta handiena Areatzan (%20,8).
Alkoholaren kasuan barriz, herri guztietan ikasleen erdiak baino gehiagok konsumidu dau alkohola inoz. Abstinentzia mailarik handiena Arantzazun (%42,9) eta eta Lemoan (%39,4) emoten da eta txikiena Diman (%26,5). Baina egunero konsumiduten dabenak Areatzan (%1,9) eta Igorren (%1,8) bizi dira.
Kannabisa dala eta, abstinentzia mailarik handienak Bedian (%78,3), Lemoa (%73,4), Igorre (%71,3) eta Arantzazun (%70) emoten dira. Egunero konsumiduten dabenak barriz, Areatzan (%17) eta Zeanurin (%13,2) bizi dira.
Substantzia ilegalai jagokienean, gehien konsumiduten diranak anfetaminak %6,4 eta kokaina %5,8 dira. Areatzan konsumiduten da anfetamina eta kokaina gehien eta Dima dago bigarren lekuan.

Sexu-genero sistemea eta droga konsumoa
Argi ikusten da ikerketa honetan, substantzien konsumoa estu lotuta dagoala gizonezkoen genero rolari. Izan be, tabako eta alkoholaren nozbehinkako konsumoan alde handirik egon ez arren, alkoholaren eguneroko konsumoak eta droga ilegalen sarritasun handiko konsumoak gizonezkoak egiten dabez batez be.
Tabakoari jagokonean, Arratian neska erretzaile kopurua mutil erretzaile kopurua baino apur bat handiagoa da, baina egunero andrazkoen %13k erreten dabe eta gizonezkoen %18k. Alkohola egunero (%1) konsumiduten dabela erantzun daben gazte guztiak mutilak dira: neskak (%0), mutilak (%2).
Konsumo intensiboak mutilen genero rolari lotuta dagoala ondino gehiago ikusten da substantzia ilegaletan. Holan, kannabisa konsumidu daben andren kopurua txikiagoa da eta desbardintasuna nabarmena da zenbat eta konsumoa sarriago izan. Azken hilean kannabisa konsumidu dabenak (%68,8) eta egunero (%81) konsumidu dabenak gizonezkoak dira. Bere bizitzan inoz substantzia ilegal bat konsumidu daben gehienak gizonezkoak dira eta desbardintasun handienak anfetaminak eta kokainaren kasuan emoten dira. Substantzia horreek nesken %2k eta mutilen %9k konsumidu dabez eta.
Baina edade gazteetan andrazkoa izatea babes faktore bada substantzien konsumorako, ikerketak daturik bildu ez arren, osasun eragileakaz izandako alkarrizketetan, edadeko andrazkoen artean eta ezkutuan, alkohol eta psikofarmako konsumo handiak egon daitekezala susmatuten da; 60 urtetik gorako andrazko batzuen artean arduratzeko moduko alkohol konsumoak, hain zuzen be. Gizonen kasuan, alkohola sozializetako modu bat da eta errezago detektetan da.

 

Jurdana Apraiz AUMko Adikzinoen Prebentzio Komunitarioko Teknikari barria da. Urri lehenengoaren 1ean hasi zan Arratian beharrean, Alaia Ozerinjauregiri erreleboa hartuta. Hasteagaz batera onartu eban Mankomunidadeak Adikzioen Prebentzioen Plan Mankomunatua.

Gazteen artean konsumoak behera egin dabe orokorrean kannabis eta anfetaminak izan ezik, baina ez asko eta gazteen konsumoa lotuta dago familien konsumoagaz. Gurean Islandian egin daben antzeko programarik ezarri leiteke? Ala erresistantziak egongo litzatekez. Izan be gure egunerokotasunean oso sartuta dagoz drogak.
Tabakoagaz be holango erresistentziak egon ziran eta lortu da, gitxienez, konzientzia bat izatea. Nik uste dot lortu behar dana eta Islandian lortu dabena dala konzientzia hartzea.

Hori baino gehiago, arazo bat kopondutea lortu dabe.
Dirutza handia ipini da. Baina azkenean nik uste dot lortu dana da konzientzia sortzea eta hemen hori falta da; alkoholak eta kannabisak sortu ahal dauzan eraginen konzientzia berbarako. Islandiako programak lortu dau aldaketea gurasoengan. Eta instituzinoak, kultura eta kirola sustatu dabe gazteai aisialdian beste aukera batzuk emoteko. Egia da hor lan handia egin dala eta dirua be egon dala, baina hor egon dana batez be, konzientzia aldaketea da.

Konsumorik handienak Areatzan, Diman eta Zeanurin egiten dira; txikienak barriz, Lemoan, Igorren eta Bedian. Emoten dau herri txikia izatea arrisku faktorea dala eta Bilbotik hurrago egotea babes faktorea. Zergaitik?
Ez dakigu oso ondo zer gertatzen dan hor. Nahikoa kuriosoa da. Nik esango neuke herri giroan, betiko ohiturakaz jarraituten dogula. Lemoan berbarako, Bilbo gertuago daukie eta beste ikuspuntu bat dago. Etorkin piloa dago eta horrek batzuetan jeitsi egiten dau alkohol konsumoa.
Kutsatu egiten gara herrian daukagun ereduagaz. Herri txikietan ohiturak mantenidu egiten dira, onak eta txarrak. Euskerea manteniduten dan legez... (euskera, nekazal mundua, artisautza...) ohitura txarrak be mantenidu egiten dira. Igoal momentu baten permitidu egin dan gauza bat, zenbait konsumo esaterako, mantenidu egiten dira ez dagozalako hainbeste aldaketa. Lemoak aldaketa handiak izan dauz eta Igorreko jenteak joan-etorri asko egiten ditu Bilbora.

Herri desbardinetan gauza desbardinak atera dira. Ekintza desbardinak planteauko dozuez?
Egingo da baina zaila da. Oso zaila da zazpi edo zortzi herrigaz behar egitea. Premina handia dagoala ikusten badogu egingo da, baina esfortzu bat egiten danean danentzat izaten da.

Islandian egin dan moduan hemen be drogakaz amaituteko, gizarte osoaren ohiturak aldatu beharko litzatekez. Noraino heldu gura da plan honegaz?
Gehienbat osasun arloan eragitea gura dogu. Edo gitxienez konzientzia apur bat sortzea, sensibilidadea. Ez dogu lortuko jarkera aldaketa handirik, baina gitxienez gauzak egiten gabizala erakutsi.
Sensibilizazino batzuk kannabisaren inguruan izango dira. Zabalegi jokatzen dogu eta horrek konsumoan eragiten dau. Jenteari erakutsi gura deutsagu daukagun permisibidadea arrisku faktorea dala.

2017/10/31

IRATI BERNAOLA SAGARDUI "Ezin da errepublikeagaitik bakarrik burrukatu, helburua herrialde duina eregitea da"

Irati Bernaola, erizaina, bertsolari eta BEGITUko kolaboratzaile igorreztarra Bartzelonan bizi da, eta "prozesua" eta errepublikearen proklamazinoa bertan bizi izan dauz. Erizaintza komunitarioko espezialidadea egiten joan zan 2016ko maiatzean beharrean, eta Comité de Defensa del Referendum taldeko partaidea da.
Han gertatukoaren lekukotasuna emon deutso Bernaolak BEGITUri emailez egindako alkarrizketa honetan.


Barru-barrutik bizi izan dozu Katalunian gertatutakoa.
Urtebetean emon dan aldaketa sozial eta politikoa oso handia izan da. Nik prozesu soziala bizi izan dot hasikeratik batez be. Heldu nintzanean prozesua instituzino mailan emoten zan, eta guk jarraitzen genduan, baina beti garrantzia auzo mobimentuan eta herri poderearen artikulazinoan manteniduz, eduki sozial barik independentziak ez daukalako legitimidaderik.
Erreferendumaren eguna jakin baino lehen, gure auzoan mobimentu sozialetatik Acció per la Autodeterminació lan taldea sortu genduan. Talde horren helburua erreferendumera begirako bitarteko edukia landutea zan. Taldea, ezker independentistako militanteez harago osotuten hasi zan astiro-astiro, eta hilabeteak pasau ahala sensibilidade desbardineko jentea hurreratzen hasi zan. Mobilizazino giroa handitu ahala, 10 personako asanbladatik 200 personako asanblada bihurtutera heldu zan azken asteetan. Hazkundea mundiala izan zan; parte hartze eta erreferenduma babestuteko gogo handia egoan. Kataluniako auzo eta herri guztietan bardina pasau zala ikusita, erreferenduma babestuteko talde guztiai izen bardina ipintea ebatzi zan, eta Acció per la Autodeterminació deitutetik, Comité de Defensa del Referéndum (CDR) deitutera pasau zan.
Estadu espainiarraren eraso errepresiboen aurrean, baiezko botoaren kanpainearen defensatik, eskubide zibilen eta herrien duintasunaren defensara pasau zan mobilizazinoen fokoa. Prozesu honetan "baiezkoa bozkatu"tik "bozkatu"ra pasau zan jendartearen diskursoaren zati handi bat.


Azaldu zer dan CDR eta egin dozuen lana.
Comité de Defensa del Referèndumek (CDR), autodeterminazinoaren aldeko apustuagaz, urri bigarrenaren 1eko erreferenduma antolatuteko eta babesa emoteko asmoagaz sortu zan. Besteak beste, eskolen okupazinoa eta defensea, Katalunia gelditu arazo eban greba orokorra eta mobilizazino masiboak antolatu dauz.
Guraso alkarteak hartu eben papela erreferendumeko astegoienean. Eskoletako egitaraua antolatu eta eskolak zabalik egotea bermatu eben, oso inportantea izan zan euren beharra.
Baina CDRak ez ziran erreferenduma eta gero desagertu. Emoitzak defendidu eta apliketako burruka hartu eben oinarri, eta Kataluniako errepublika deklaretako bidea hartu, eta 155. artikuloaren aurrean antolatu eta erantzuna emoteko momentua heldu zan.
CDRak izan dira lokomotorak, herri mobimentua eta herri poderea irudikatu da bertan, eta eurak izan behar dira prozesu independentistearen eta konstituzinogilearen oinarri.


Zelan dagoz gauzak 155. artikuluaren aplikazinoaren ostean?
Prozesua gai zentrala da beti, egunero dago kalean beste gertaera guztien gainetik. Jenteak horren inguruan egiten dau berba. Egunero emoten dira aldaketa politiko txikiak eta ezin dogu ezer antolatu hemetik aste betera.
Orokorrean batasun sozialaren sensazinoa bizi dogu nahiz eta tensino egoerak be bizi.
Halanda be, urri bigarrenaren 1a baino lehenagoko jazarpen politikoagaz hasi eta 155. artikuloaren aplikazinoagaz jentea ez da atzera bota, baina igarten da nekea eta desgastea. Ordu asko pasau doguz kanpoan, kanpoan egin behar izan dogu lo eskolak defendiduteko, eta asteak pasau ahala gorputzean igarten da.
Ekonomia aldetik, giroa lasaia da baina bildur eta duda asko sortu dira honen inguruan (enpresen helbide sozialen aldaketea, Europar Batasunaren babesik eza, ibex 35aren gorabeherak...). Dana dala, irakurketa ekonomikoa diferentea da zein ikuspuntu politiko eta ekonomikotik begiratuten dozunaren arabera.


Zelan ikusten dozu Kataluniaren hurreko etorkizuna?
Urri bigarrenaren 27ko 14:20ean nabil alkarrizketa hau amaituten, etxeko salan, telebistaren aurrean. Plenoa ospatuten dabil ointxe bertan eta gaur ebatziko da Kataluniaren etorkizuna.
Halanda be, ezin dogu ahaztu ezin dala errepublikeagaitik bakarrik burrukatu, independentziagaz ez da helburua irabazten. Helburua herrialde duin bat eregitea da; herrialde katalanak bere osotasunean aintzat hartuko dauana, etxebizitza eskubidea bermatuta eukiko doguna, sistema ekonomikoa langile klasearen mesedetara egongo dana eta ez elite ekonomikoen mesedetara, kalidadezko hezkuntza eta osasungintza publikoa eukiko dauana, andrak aske biziko garena jendarte feminista baten, eta beste hainbeste eskubide eukiko doguzanak. Prozesu konstituzinogilean behar handia dago ondino egiteko.


Euskal Herrian be antzekoa egin daitekela uste dozu? Zergaitik?
Nire ustez ezin dogu Kataluniako prozesua Euskal Herrira eroan eta modu bardinean aplikau. Euskal Herriak eta Kataluniak antzekotasunak badaukiez, baina historia eta testuinguru politiko, sozial eta ekonomikoa eta gatazka politikoak oso diferenteak dira. Beste formula bat asmatu behar dogu.
Nire ustez, Euskal Herriak momentu politiko hau aprobetxau behar dau independentziara bidean aurrerapausuak egiteko, Estadu espainolaren eta bere erregimenaren gainbehera eta status quoaren apurketa aprobetxau behar dogu, baina horretarako indar politiko guztien aldeko borondate politikoa egon behar da.
Ez dakit prozesu instituzionalaren formula zein izan behar dan, baina oso argi daukat herri mobimentua artikuletako orduan Katalunia eredu euki beharko gendula.
Herria izan da protagonista eta horrek erreferendumaren emoitzai emoten deutsie legitimidadea.


Zelan ikusten dozu Euskal Herrian Gure Esku Dago egiten dabilen ibilbidea? Zure ustez zer da, independentismoaren diagnosia, testimonio hutsa ala independentziarako bide eraginkorra?
Gure Esku Dagok, erabakitzeko eskubidea defendiduteaz gain, mobilizazinorako ahalmena euki behar dau. Herrietako taldeak hazi eta dinamizetan segidu behar dau, independentziarako bide eraginkorra herriak eregi behar daualako. Mobimentu sozialak hartu behar dabe protagonismoa eta Gure Esku Dago izan behar da horretarako tresna.


Zelan hartu zaitue Bartzelonan? Euskaldunakaz ala katalanakaz daukazu hartu-emon gehien?
Danetik. Prozesuagaz batera euskaldun piloa etorri da honantza baina orokorrean katalanakaz egiten dot bizimodua eta eurakaz integrauta nago. Eta egunerokotasuna katalanez bizitea be lortu dot!
Esan dodan moduan, alkarrizketea plenoa ospatzen dabilen bitartean idazten nabil. Laster ebatziko da Kataluniaren etorkizuna. Hementxe ixten dot, atea zabalik, banoa mobilizazinoetara!

2017/10/16

JENTILAK DIMAN Baltzola inguruko paraje zoragarriak izan ziran ipuin mitologikoen eszenaleku

Urri bigarrenaren 14an, antolatzaileen datuen arabera 400 bat lagunek egin eben Txumuluxueta Elkarteak eta Dimako Udalak antolatuko Jentilak Diman jaialdiko ibilbide mitologikoa. Ipuin mitologikoak kontau ahala, dimoztarrak antzeztu egin ebezan personajeok Baltzolako erreka bazterretan, Jentilzubi inguruan eta Baltzolako kobetan.
Txikerrenak, disfruteteaz gainera, bildurra be pasau eben. Izan be ibilbidean, laminak, Sugoi, Basandere, Olentzaro, Behigorri eta Gizotso agertu ziran, jentilez gainera.

2017/10/14

ELENA OCASAR "Hamabost urte daroadaz zeanuriztarren gorputzak jagoten"

Elena Ocasar, Zeanuriko bizilaguna, gimnasia-begiralea da. Urteetan gimnasia disziplina askotako ikastaroak emon izan ditu, gehienbat Zeanurin bertan. Elena atletismoan trebatu zan Gasteizen, Martin Fiz eta Blanca Lacambra izen handien ondoan.


Alvaro Rabelli


Gimnasia-begiralea, kirolaria... Zelan definiduko zeunke zeure burua?
Atleta, batez be atleta izan naz. Sei urte neukazanetik atletismoan jardun dot, konbinaketa probetan. Sasoi baten Gasteizen, nire urian, sano ezagunak izan diran kirolari batzukaz batera ibili izan naz, Martin Fiz, Blanca Lacambra... Baina, bai, esan leiteke Zeanurin gimnasia-begiralea nazala. Hamabost urte daroadaz zeanuriztarren gorputzak jagoten.


Beraz, Gasteiztik Zeanurira?
Bai, hara, jaiotzez Hernanikoa naz, baina, bai, hona Gasteiztik etorri nintzan. Badira, esan lez, hamabost urte etorri nintzala. Eta hasikeratik ikusi neban nik ondo egiten nekian zeozer eskeini neikela. Nik upealako garrantzia emoten deutsat lanketa fisikoari, beraz, etorri nintzanean halango ikastaroak egiteko proiektua landu eta Udalari aurkeztu neutsan. Sasoi haretan ez egoan ezer. Horrelaxe hasi ginan. Gainera, herrian integretako modua izan zan niretzat, uritik herri txiki batera etorri, herri euskaldun batera... Etxetik urteteko atxakia be bazan.


Eta denpora horretan?
Denpora horretan disziplina ugari landu izan dogu. Barriro dinot, nik lanketa fisikoari beti garrantzia emon izan deutsat, eta gero, gustuko izan dodana edo neuk egiten ikasi dodana emoten ahalegindu izan naz. Ez naz zentrau honelango edo halango disziplinan modu zehatzetan, handik eta hemendik gauza batzuk hartu eta emon baino. Hasi ginanean, Zeanuriko Kultura Etxean emoten genduzan ikastaroak, aerobica, etabar. Gaur gimnasia-lekua dogu, orain dala bost urtetik.


Beti Zeanurin?
Urte betez Areatzan be emon neban. Hamabost urte honeetan geldialdia be egin dot, urte betekoa. Egia esan, nire bizitzako etapa hau zarratu gura dot. Orain, bakarrik eguazten goizeko ikastaroa emoten dot, eta jenteak, urteetan dabilan jenteak, jarraituteko eskatu deustalako. Neure buruaz arduratu gura dot eta bestelango gauzak egin, besteak beste, euskera gehiago ikasi, presa barik.


Spinnig-a, pilatesa, gap-a... izen nahikotxo gimnasia ikastaroen artean, ezta?
Bai, baina gehienak merkadura begira dagoz, funtsean danak bardinak dira, oinarria lanketa fisikoa da, eta horretan, esaterako, arnasea hartzean jakitea ezinbestekoa. Horixe ikasi behar dogu. Gainera, hemen, herri txikietan ez dago halango eskaerarik, bai, jenteak ezetuten dauz, batzuetan nik baino hobeto, baina, gehienbat, uri handietan egiten diran ikastaroak dira. Giharrak zaildu gura dabezan gazteak urietako gimnasia-lekuetara joten dabe. Hemen ez, gurea askoz naturalagoa da.
Beste kontu bat da Yoga edo oraingo Txikun disziplinakaz gertatzen dana, ze, euren atzean filosofia dago, bizi ikuskera jakin bat. Niri hori guztia sano interesetan jat, baina, askotan ikusten dot hori gura dauan jentea azalean baino ez dala gelditzen, ez dau disziplinea osotasunean ulertzen.


Ze jente mota dator zure ikastaroetara?
Batetik, gaurko gizarte estresatu honetan gertatzen dan lez, adrenalina gehiago bota gura dabenak, edota kontrara, relaxa behar daben nahikotxo. Baina, bestetik, gehien-gehienak edadekoak izaten dira, gorputzaren ajeak arindu gura dabezanak, edota lesinoak euki dabezan beste batzuk. Nik ez deutset ezer konponduko, hobeto sentiduten lagundu beharbada bai. Gainera, aurretiaz esan dodan moduan, nik danetarik apur bat emoten dot, gauza barriak ikasi eta hareexek emon, apaltasun osoz, neuri balio deusten gauzak, eta ahalik eta ondoen emon. Beste barik.


Eta Zeanurin jarduera fisikoa egiteko beharrizan handia ikusten dozu?
Zeanurin ikusten dodana da sano herri kirolzalea dala. Hemengo jenteak ohitura handia dauka mendian ibilteko, edota bestelango kirolak praktiketako. Joko Alai eta Suzien Mendi Klubak antolatutako ekintzetan parte hartzean dau jente askok. Horregaitik, ez dot ikusten gizarte sedentarioa danik. Beraz, ikastaroetara etortea, beharrizan jakin batzuk gorabehera, askorentzat etxean sartuta ez egoteko modua da, hartu-emonai eusteko modua. Izan be, Zeanuri txikia da, eta hemen, goizez berbarako, ez dago ia inor.

2017/10/2

PELI PEREZ DE ANUZITA

Peli Perez De Anuzitak 21 urte ditu. Orain dala hiru urte hasi zan Basque Culinary Centerren sukaldaritza ikasten. Bertan sartzeako, 200 galderaz osotutako proba psikologiko bat eta ondoren talde dinamika bat egin behar izan ebazan. Dinamika horretan plastilina zati bat emon eta bere osotasunean definiduten eutsan platera egin ostean, taldeka, norberak egindako produktuakaz plateraren konposizinoa egin behar izan eban. Aurkezten diran 400 personatik 100 izaten dira aukeratuak Basque Culinary Centerren ikasketak egiteko.

 

Rakel Aldekoa Diez

 

Zergaitik aukeratu zenduzan ikasketa horreek?
Inoz ez dot jakin zer gura dodan izan nagusitan. Normalean jenteak argi eukiten dau zer gura dauan izan baina nik ez. Osabeak beti animau izan nau sukaldera. Bazkarietan-eta, nik beti lagundu izan deutsat eta 12 urtegaz apuntau ninduan lau eguneko sukaldaritzako ikastaro baten Portugaleten. Institutuan ikusi nebanean Mondragon Unibertsitatean dagozala sukaldaritzako ikasketak, eta ez zala bakarrik sutean ibiltea, sukaldaritzearen inguruko ikuspuntua zabalduten deutsula, ba pentsau neban hori zala nire aukerarik onena unibersidadean ikasteko, eta bertara joan nintzan.


Lanbide Heziketako ikasketak, ikaslea lanerako prestetako helburua daukie, baina unibersidadeko ikasketen helburua orokorragoa da, jakintzak emon, pentsatzen irakatsi, etika bat garatu... Uste dozu sukaldaritza ikasketak unibersidadeko gradu bat izan behar dirala?
Bai, bat oso praktikoa da eta zuzenduta dago amaitukeran segiduan behar egiten hastera. Gureak beste ikuspuntu bat dauka. Lehenengo mailatik hasten zara nahiko sukaldatuten, gero bigarren mailan gitxiago, hirugarren mailan gitxiago eta laugarren mailan ezer be ez. Sukaldaritzea, gastronomia eta abar beste begi batzukaz ikustera dago zuzenduta.
Dana dabil aldatuten eta oin sukaldaritzeak daukan izenagaz danak dabiz "super" profesional bihurtuten eta ikuspuntua pilo bat zabalduten. Beraz, egin gura dozunaren arabera, gradua zein Lanbide Heziketa aukeratu zeinke.


Pozik zagoz ikasketakaz? Zer ikasten dozue?
Bai sano pozik. Atzenean ez da unibersidade normal baten moduan, klaseak dagoz baina aparte kozinau egin behar da. Batzuetan dago gertakari bat aste betera eta joan behar zara unibersidadera aurretik elaboretako eta gauzak preparetako. Oso dinamiko egiten da. Badaukaguz pilo bat klase so cooking diranak. Irakasleak suakaldatuten dauz platerak teknikea eta tendentzia barriak erakusteko.
Alde teorikotik danerik ikasten dogu: Fisika, Kimika, Estadistika, Marketing-a... Gestinoa be pilo bat landuten da, azken baten inportanteena dalako. Basque Culinary Centerrek izena dauka eta oso-oso ondo saltzean da. Gu sartu garenetik produktu bat gara. Unibersidadeak lagundu gura deusku marka bat sortzean. Hori asko landuten da. Baita marketing personala eta jatetxearen marketing-a be.


Leku askotako sukaldaritzea eta sukaldaritzearen historia be ikasiko dozue. Zelan dago tratauta generoa sukaldaritzaren historian?
Normalean etxean sukaldatu dauana etxeko andrea izan da eta inoz ez jako emon meritua. Egia da sukaldaritzea oin postu gorenean dagoala, baita andra izenik ez dala entzuten edo andren aitamenik ez dala egiten be. Mundu guztiak daki nor dan Ferran Adriá, berbarako, baina inok ez daki andra sukaldari on baten izena. Lanketa handia falta da hor, eta historiagaz be bardin gertatzen da, betidanik chef-ak, Michael Park-eta, gizonezkoak dira eta andrak baztertuta dagoz.


Zeintzuk dira zure plater faboritoak? Jateko zein egiteko.
Ni oso jatuna naz, pilo bat jaten dot. Gehien gustetan jatan platera baba gorriak dira. Baina gehien gustetan jatana egitea, eta gainera nire bigarren plater faboritoa patata tortillea da. Astelehenero egiten dogu etxean eta emozionantea da momentua.


Beste gauza bat, azalpen bat behar dauana, sukaldaritza barria deitzean dana da. Lan asko dauka plater bakotxak baina koilarakada bat baino ez da egoten plater handi baten eta prezio garestian.
Bai danak kejetan dira sukaldaritza modernoan platerak oso handiak diralako eta janari oso gitxi dagoalako. Baina holango jatetxeetan normalean, 10 plater izaten dira. Horregaitik ezin da kantidade handirik ipini. Egiten dana da konprimidu, hau da, platera eta saboreak ipini ahalik eta bokadurik ekilibraduenean.
Oin jatetxe guztiak lan itzela daukie eta gestinoan asko hobetuten dabiz. Platerak oso kontzeptualak dira, behar handia daukie... Platera egin baino lehenago, plateraren historia pentsau eta gero hori garatu behar da. Horregaitik batzuetan ez dau persona batek egiten, talde oso batek baino. Orduan bai, diru asko eskatzen da, lan handia dagoalako atzean. Hata guzti be, egia da garestiak dirala.


Nongo eta zein estilotako jatekoan zagoz espezializauta? Non gurako zeunke lan egin?
Ez nago ezertan espezializauta, hiru urte daroadaz ikasten eta ez daukat hainbeste praktika. Oindino ez dot euki astirik sukaldaritza diferenteak ikusteko eta esateko "bale hau da gehien gustetan jatana".
Ez deusta ardura non egin lan. Jatetxearen izen eta estatusak, egia esan, ez deusta askorik ardura. Danok egon gara jatetxe onetan, eta nik suertea euki dot praktiketan, baina badago jentea hiru izarretako jatetxeetan egon dana eta ez dana pozik egon. Izan be, langileak super esplotauta dagoz, tratu txarrak egoten dira... Nik gura dot gustura nagoan eta biziteko lain emoten deustan jatetxe baten egon.
Hamar urte barru ez dakit non egongo nazan gustauko jatan mundutik ibiltea leku diferenteak bisitetan, gastronomia diferenteak ikusten.


Telebista pizten dan bakotxean, kirola ez badago, sukaldari (gizon) bat dago edozein motatako programa bat egiten. Lehen mutiko guztiak "futbolari" izan gura eben, etorkizunekoak sukaldari?
Bai, dana da sukaldaritzea. Sukaldaritzako programa pilo bat dagoz, eta umeak sukaldari? Batek daki. Jenteak gero eta begi hobeakaz ikusten dau sukaldaritzea eta sukaldariak. Dana dala, uste dot lar agertzen dirala sukaldariak eta igon dan moduan bajatuko dala. Espero dot hobera egitea. Orain arte ez da egon kontrolik, ez ordutegietan, ez soldatetan. Gazteak oin futbolista izan beharrean sukaldaritza aukeratuten badabe nik uste dot honek onera egingo dauala, gero eta preparazino hobea egongo dalako eta gauzak gehiago kontrolauko diralako. 

2017/10/2

ARGAZKI LEHIAKETEA Terezin konzentrazino-eremuko erizaindegiko argazkia izan da irabazlea

Garagarrilean, Igorreko Gazteria Zerbitzutik, 8 gazte eta begirale bi Txekiara joan ziran Terezineko konzentrazino eremua ikusten. Teknika aldetik bikaina izateaz gainera, bere isilean, garrasi egiten daualako jaso dau saria.

2017/9/14

DANI ALVAREZ "Urte pare baten Dimetal Fest benetan handia izan daiten aukerak badagoz"

Urri lehenengoaren 16an Dani Alvarez EITBko kazetaria Diman egongo da Dimetal Fest jaialdiko mahai-inguruan moderatzaile. Heavy metal musikan kazetari adituak, jaialdia sortu zanetik ez dau hutsik egin, eta urtero etorri da Dimara jaialdia finkatzen lagunduten.
Dani Alvarezek 2000 urtetik egiten dau behar EITBn. Batez be Radio Euskadin. Boulevard irratsaioko zuendaria da eta ETBn be, programa batzuk egin dauz. Ezagunena, Paco Etxeberriagaz batera, El lector de huesos, hainbat sari jaso dituana.


Dimetal jaialdiko mahai-inguruak moderetan egon zara jaialdia sortu zanetik. Zergaitik esan zenduan baietz hasikeratik? Zer dala-eta sinistu zenduan Dimako metal jaialdian?
Batez be interesau jatan herri txiki baten eta herri ekimenez, hau da, zale eta jarraitzaileen ekimenez egiten dalako. Europako esperientzia batzuk ezetuten dodaz eta danak arrakastatsuak izan dira. Nik gurako neuke Dimetal Fest egonkortzea eta Dima ezaguna izatea bere heavy metal jaialdiagaitik.
Badakit antolatzaileak Wacken (Alemania) daukiela erreferente moduan. Askotan egon naz Wacken-en eta harritzekoa da: 4.000 biztanleko herria da eta jaialdian 80.000 lagun batzean dira. Antolakuntza oso ona da. Herriak eta jaialdiak bat egiten dabe: herria jaialdia da. Jenteak beso zabalik hartzean dau jaialdia, sano espiritu garbiagaz, prezioak igon barik... Eta hara joaten garan bisitariok ingurumena errespetetan dogu. Badakigu han urteko 350 egunetan behiak egoten dirana, eta saiatzen gara lekua ez hondatzen, ez zikintzen, hondakinik ez ixten. Uste dot oso interesgarria dala eta jaialdia plataforma bat izan daitekela Dima ezagun egiteko.
Hurrago be badago beste adibide bat, Viveiro-ko (Lugo) Resurrection Fest, hain zuzen. Jaialdia ez da Viveiron egiten. Viveiro da hur dagoan herri handia, baina Celeiro izeneko herrixkan egiten da. Hondartza dauka, itsas portua eta 10 urtetan Europa mailako gertakari bihurtu da. Jentea konturatu da, hara joan eta kontzertuak entzuteaz gainera beste gauza batzuk be egin leikiezala, hondartzara edo mendira joan... musikeaz gozatuteaz gainera, turismoa egin daitekela. Hori dala eta, jente askok, horreen artean euskaldun batzuk, astebete hartzean dabe hara oporretan joateko.
Hasikeratik interesau jatan Dimako jaialdia. Arratiak asko dauka eskeintzeko Bizkaian nahiko ezezaguna izan arren. Eta asko gustau jatan joan nintzan lehenengo aldian, alkatea be jaialdiko kamiseteagaz ikusi nebalako. Aurten be, Diman egongo naz eta gurako neuke Dimako jaialdia sendotzen joatea.


Ze leku dauka Dimetal Fest-ek metal jaialdietan?
Apurka-apurka badoa ezaguna izaten. Egon ala ez, izena ezaguna egiten jakie metalzaleai. Gainera izen soinuduna eta buruan errez geratuten dana dauka. Egia da, urtean behin baino ez danez, jaialdi amateur izatetik erreferentziazko jaialdi izaterako saltua egitea gatxa dala. Baina Bizkaian ez dago askoz gehiagorik, Bermeon udagoienean egiten dan Halloween Metal Fest kenduta.
Bidea zabalik dago, eta aukerak be badagoz urte pare baten, Dimetal Fest benetan handia izan daiten.


Aurtengo karteletik zer nabarmenduko zeunke?
Aurten amaierara arte geratuko naz momentu honetako Su ta Gar ikusi gura dodalako. Antzokietatik egin daben atzenengo jiran ikusi dodaz. Jirea sano desbardina izan da, familia osorako, eta orain barriro ikusiko doguz basatiago, kementsuago. Nik uste dot taldea heldutasun momentu sano interesgarrian dagoala. Betiko Su ta Gar da, baina gauzak gustu handiz egiten dabez.
Beste talde bat be badago nik asko estimetan dodana. Taldekideak ezetuten dodaz. Oso langileak dira eta inoz ez dabe etsi: Ost taldea.


Su ta Garrek heavy metala Arriaga antzokira be eroan dau, beste publiko batera helduz. Zer deritxazu honeri?
Niri oso garrantzitsua iruditzen jata, ze heavy metalak 45 urte bete ditu eta belaunaldi aldaketea egon behar da. Lehen heaviak, punkiak langoak ziran, tribu urbano bat. Baina gaur egun heavy metala egiten daben gazteak, euren esperientziaren ekarpenagaz, estiloa aldatuten hasi dira. Ez da Su ta Gar -edo nazinoarteko mailan Iron Maiden edo Judas Priest- klasikoen estiloa. Estiloa eta estetikea aldatuz doa. Orain heavy metala egiteko ez dago zertan ule luzea, narruzko txamarra eta erropa baltza jantzi. Gazteak praka eta ule laburrakaz be joten dabe heavy metala.
Alde batetik, honek ekarri dau metal klasikoak beherantza egitea, baina aldaketea beharrezkoa da, estiloa barriztu egin behar da. Hori ez da gertatu punk musikeagaz eta geratzen diran punkiak atzenak dira. Metala ostera bai, barriztatu egin da.
Berrogei urtetik gora daukagunoi, kosta egiten jaku hau onartutea, antxinako mobimentua apur bat faltan botaten dogu. Orain heavya ez da tribu bat, musika estilo bat baino: talde barriak dagoz eta publiko barrira heltzean da. Su ta Garrekoak urrinetik ikusi eben hori. Publikoa zahartzen doala eta ez dala hainbeste jente barri metalera hurreratzen ikusi eben. Eta euren atzenengo jirea oso interesgarria izan zan alde horretatik: heavy musikako kontzertu batera familian joan eitekealako. Hori gauza barria da, desbardina. Eta horreri esker, heavy metalaren publiko ez hegemonikoagaz konektau dabe.
Heavy metala lehen oso estilo maskulinoa zan, eta orain gero eta neska talde gehiago dagoz eta publikoaren artean be andra proporzino handiagoa dago. Jente gaztea behar dogu. Horregaitik, Su ta Garren antzokietako jirea, sano inteligentea iruditu jata.


Heavy metala Euskal Herrian osasuntsu dagoala esango zeunke?
Bai. Ez da mobimentu hegemonikoa, baina ez dot uste hegemonikoa izateko bokazinorik daukanik. Jente gaztearen joerak beste batzuk dira. Pop-ak, musika komertzialak, gehiengoaren musikea izaten jarraituten dau. Eta badagoz ondo funtzionetan daben beste jenero batzuk: reggeton-a, esate baterako. Baita heavy metalari jente gaztea kentzean deutsan musika estilo bat be: hip hop-a, hain zuzen. Hip hop-a komertziala da, baina apurtzailea eta antisistema be izan daiteke.
1980ko hamarkadan heavya urten zanean, oso lotuta egoan jente beharginagaz, jente umila baina konforme ez egoanagaz. Heavya ez da inoz izan jenero politizaua, baina baeukan insatisfazino adar bat eta konsebadorismoaren kontrako burrukea. Ule luzedun mutilai arraro begiratzen eutseen auzunean, espiritu apurtzailea eukan heavyak. Heavy itxurakoak ikusita, atsoak kalea kurutzatzen eben.
Gaur egun heavyak ez dabe inor bildurtzen. Eta ez dago estetika bat eroan beharrik. Heavy musikea egiten daben talde piloa dago eta, San Mames beteteko beste ez bagara be, ezin daiteke esan, hau amaitzen doala, punk-agaz gertatu dan lez.


Heavy barriztu horrek eta klasikoak ze desbardintasun daukie?
Orain musikea azkarragoa da, eta ahotsak eztarrikoak, latzagoak dira. Melodiari ez jako lehengo garrantzia emoten. Lehen abeslari onak bilatzen ziran, gazteen taldeetan barriz abotsak gogorrak, eztarrikoak. Hori da lehen eta orain arteko heavyen burrukea. Barriztapena hortik doa.
Jente asko harrituta geratzen da neska taldeak ikusten dituanean. Igaz In Mute taldeak jo eban Diman. Kantaria neska bat da eta entzutean eta ikusi ezean, "a zelako piztia" pentsetan dozu. Eta neska bat da. Estereotipoak apurtzen doaz. Nik uste dot hori ona dala.


Zeintzuk dira Euskal Herriko talderik aitagarrienak? Mundu mailan ezagunenak?
Inportanteena, nahiz eta hemen gero eta gitxiago egon, Baionako Gojira taldea da. Mundu mailako arrakasta izan dau. Jente gitxik daki euskaldunak dirana. Uste dot orain New York-en bizi dirala.
Su ta Gar jakina, eta Anestesia, talde historiko bi dira. Gernikako gazte batzuk be aitatuko neukez, Late to Scream, proiekzino handiko taldea da-eta.
Gero, Los Angeles del Infierno taldearen kasua historikoa da. Legazpikoak dira. Metalaren gainbehera hasi zanean Los Angeles-era joan ziran eta gaur egun jainkoak langoak dira Amerika Latinoan. Ia inoz ez datoz hona, eta mundu mailako fenomenoa izan arren, ia inor ez da eurekaz akordetan. Euskal Herrian heavy metal tradizino ona daukagu.


Radio Euskadiko Boulevard saioko zuzendaria zara. Kazetaritza be heavy metala bezain bizigarria izan daitekela pentsetan dot. Ona bada behintzat. Zer da beharrezkoa kazetaritza ona egiteko?
Denporea behar da gauzai modu ez sutsuan begiratzeko, baina aldi berean gauzak ondo egin gurak emoten dauan suagaz. Eta baliabideak be behar dira. Denporea eta baliabideak.
Jente konprometidua behar da, informazino ona bilatu eta datu egokiak emoten dauana. Egia da kazetaritza heavy metala bezain bizigarria izan daitekela.
Horreek dira osagarrietako batzuk. Lanbide honetan engantxauta egon behar da etenbarik, ezpabere ezin da kazetaritza ona egin.
Baliabideak dinodanean esan gura dot alkarrizketak aurrez aurre egin behar dirala eta kazetaria albistea gertatzen dan lekuan egon behar dala. Nik hori oso argi daukat. Nire saio edo medioko bat ez badago hor kontetako zer gertatzen dan, txarto egiten gabiltz. Gakoa da bertan egotea eta protagonistakaz berba egitea. Ezpabere, esan deutsuena kontauko dozu. Eta horrek ez dau balio.


Egin dozuzan programen artean, zeintzuk dira eragin handiena izan dabenak?
Urteak bete ahala, perspektibea aldatuten noa. Nire ibilbide profesionala ezetuten dabenak pentsauko dabe Ganbara programearen sasoia izan zala oso inportantea maila handiko informazino politikoa emoten gendualako, Boulevard-en be informazino politikoaren maila handia da, baina niri galdetuten badeustazu esango deutsut inportanteenak izan dirala politikak garrantzia gitxiago euken programak. Jenteak arduratzen nau gero eta gehiago. Jentea eta jentearen historiak arduratzen nabe. Zer gertatzen jakon jenteari, zerk ardura deutsan, ea umeak pozik dagozan eskolan eta holango gauzak.
Obamak hauteskundeak irabazi ebazanean han egon nintzan, Estadu Batuetan, hautestunde hareek kontetan. Eta itzela izan zan! Baina ez dakit. Gaur egon naz trenak harrapatuta alabea galdu eban aita bategaz, eta gure munduaren alde humanoa atera gura dot. Hori da aspaldi honetan izan gura dodan begiradea.


Zelan dago mundua, Dani? Zelan ikusten dozu?
Nik uste dot mundua inoz baino hobeto dagoala. Mundu mailako arazo asko daukaguz: bardin da Bizkaian zein Afrikako iparraldean. Aldaketa klimatikoa, berbarako, hondamendia da danontzat. Desbardintasun ekonomikoa be mundu mailako arazo nabarmena da, baina herrialde askotan lehen miseria gorrian bizi zan jentea aurrera ateraten doa. Lehen ez zan ikusten herrialde arabeetako jentea edo Asiakoa Bilbon eta Europako beste uriburuetan turismoa egiten. Miseria gorrian bizi diran personak gitxitzen doaz. Eta zientziak be aurrera egiten dau modu harrigarrian. Porzierto kazetariok arreta gitxi emoten deutsagu zientziari.
Pentsetan dot munduan mandatari kuadrilla arriskutsu bat daukagula, baina, halanda guzti be, mundua gero eta egonkorragoa dala. Baikorra naz.


El lector de huesos-en esaten dozun moduan, hilketak be errealidadearen parte dira eta horreei erreparatzen deutsezue zientzia forensea azaltzen dauan programa horretan. Denporaldi bi egin dozuez, 13 saio eta programeak sari bi jaso ditu: FesTVal-en bat eta Pello Sarasola saria. Zelan aukeratu dozuez kasuak?
Paco Etxeberriak ikertutako kasuetan bera gidari izatea izan zan idea. Gero, beragaz hasi ginanean berbetan, zientzia forensearen beste alderdi batzuk landuten hasi ginan eta ikusi genduan alderdi horreek lantzeak beste kasu batzuetako ateak zabalduten euskuzala. Kasu batzuetan Paco Etxeberriaren parte hartzea ez zan zuzena, baina zientzia forensearen ekarpena interesgarria izan eitekean jentearentzat. Horregaitik, holango kasuak be erakustea ebatzi genduan.
EHUk, Ertzaintzak, kriminologoak eta beste kolaboratzaileak be asko erreztu deuskue lana. Dana dala, kasuak aukeratzea ez da erreza izan, gura gendualako kasuak barritzaileak izatea, historia ezagunak izatea eta zerbaist irakastea.


Asko gustau jata egin dozuen biktimen tratamentu humanoa. Beti haren lekuan jarrita, ikuslea be bere lekuan jartzea lortu dozue. Programak eurak askotan, Egia, Justizia eta Erreparazino modu bat izan dira nire ustez. Eta hareetako kasu asko hilketa matxistak izan dira. Beste hilketetan legez, honeetan be hilketearen errua hiltzailearena dala agertzen da, eta biktimak errepestuz eta solidaridadez tratetan dira. Gainera, justizia bila dabizanak gizon bi izateak beste gizonak inpliketan lagundu ahal dauala uste dot.
Jente gitxi konturatu da horretaz, indarkeria matxista kasuak zirala hilketa horreek. Jenteak ez deutso horreri erreparau, apropos aukeratuta egozan arren: indarkeria matxisteak eragindako hilketak atera gura genduzan. Egin beharra egoan, oso arazo larria dalako. Argi geunkan, Jose Breton-en kasuari indarkeria matxistearen enfokea emon behar jakola, baina jenteak ez dau hori holan ikusi. Edo ez dau komentau behintzat.
Ea gizonak inplikauko diran indarkeria matxisteagaz amaituten, da gehien kezkatzen nauan arazoetako bat. Mutiko baten aita naz eta eskolan eta etxean gaia asko landu arren, badagoz gauzak, ba-tzuetan nik neuk be ez dodazanak identifiketan, mutilai macho alfa kargea sartzean deutseenak. Eta hau familia bakotxara eroanda, bakotxa bere konplejidadeagaz, heredautako estereotipoakaz... Gizonok matxismoa erabilten dogula da arazoa.
Horregaitik pentsau genduan, ereduak aldatu behar doguzala eta hilketa matxistak zientziaren ikuspuntutik landutea ondo egongo zala. Beti be, ez dala hilketa bat gehiago, hilketa matxistea dala mezuagaz.

2017/9/14

MIKEL ETXEBARRIA "Ardiak eskiletan ibiltea benetako bizioa da niretzat"

Mikel Etxebarria dimoztarra da eta inguruko eskiladorea edo ardi-moztaile profesional bakarretako bat. Lantzean behin Jon anaiari lagunduten deutso Zeanuriko Ipiñaburuko gaztaitegi eta ardi-esplotazinoan. Baina, hogeta hamahiru urteko gazte honek ardi-lanea moztea dauka benetako ogibidea, munduan zehar afizino handiz egiten dauan langintzea. Espainiako eta Euskal Herriko txapelduna be bada ardiak eskiletako lehiaketetan.


Moztailea zara, nozdik?
Hogeta bat urte neukanetik. Gipuzkoako moztaile baten eskutik hasi nintzan ikasten. Oñatiko Arantzazuko artzain-eskolan kursoa emon eustan eta harrezkero beharrean nabil. Eskiladore edo moztaile profesionala naz.


Ez zarie asko, ezta?
Ez, ez gara asko. Hemen Euskadin dozena bat eskas gara, danak Bizkaikoak. Nafarroan beste hainbeste izango dira, baina gehiagorik ez. Gure inguruan gero eta behar gitxiago dago. Gero eta ardi gitxiago dago pastoreak jubiletan diralako, eta gazteak ez dabe ogibide horretan jarraitu gura. Gogorra da. Gainera, hemen artaldeak beti txikiak izan dira. Horregaitik kanpora be urteten dogu. Ni Euskal Herrian, Espainian, Frantzian, Hego Amerikan, Australian eta Zelanda Barrian ibilten naz. Orain banabil Arabako mutil gazte bategaz, ea animetan dodan moztailea izatera.


Zertan da moztailearen beharra? Denporaldiari oso lotua dago?
Bai, baina esan geinke gaur egun denporaldia luzatu dala. Orain urtean birritan egiten da. Lehenengoa ardiak kumeak egin baino lehen, martia eta aprileko hilabeteetan, ardien erditzea lagundutearren. Ostean, maiatzetik garagarrilera denporaldi betean egoten gara. Orduantxe egiten dau bero eta ardiai lanea moztu behar jakie. Hori, jakina, gure Ipar hemisferioan, ze, hegoan beste denporaldi bat dago beste hilabete batzuetan. Gaur egun, gehien bat, ardi-lanearen mozketea garbitasunagaitik egiten da, batez be gaztaia egiteko diran esplotazinoetan.


Ze teknika erabilten dozu ardi-lanea mozteko?
Australiakoa, edo hobeto esanda Zelanda Barrikoa deitutakoa. Artaziz moztea iraganeko kontua da. Teknika hori erabilten dogu ardiaren ule kapea pieza bakar baten aterateko, gero, transformazinorako errezagoa da eta kalidade handiago dauka. Hori, batez be merino errazako ardiakaz egiten da. Horregaitik gure inguruko latxa ardiak ez dau balio lanea emoteko, ez dau kapea egiten, ulea baino ez, eta izenak adierazoten dauan lez, latza da, azkurea eragiten dau. Gaur egun ez dauka aprobetxamenturik, moztu eta bota egiten da.


Herri kirola be bada.
Bai, ni Espainiako selekzinoko kidea naz. Horretaz gain Espainiako igazko eta aurtengo txapelduna naz. Euskal Herrikoa be bai. Espainiako txapelketak Extremaduran, Burgosen eta Zaragozan egiten dira; Euskal Herrikoa Uharte Arakilen. Munduko txapelketari jagokonez, bi urtean behin egiten da. Aurten Frantzian izan da eta hurrengoa Zelanda Barrian, 2019an. Atera kontuak, hemen herri kirola da, baina Zelanda Barrian Joko Olinpikoaren parekoa da. Herri haretan rugbiak ia besteko garrantzia dauka ardi-lanearen mozketeak. Euskal Herriko selekzinoa sortzeako ahaleginak egin doguz, baina momentuz ez da posible izan; halanda be, hoba balego.


Australia eta Zelanda Barria, ardien paradisua akaso?
Bai, dudarik ez. Askotan joaten naz bertara, ikaragarria da. Ni ikasten joaten naz, beti dago zeozer ikasteko. Han eten barik dagoz teknikak barritzen. Guk, ostera, artzaintza mundua galduta daukagu, aspaldian galdu egin genduan. Gainera, hauxe da ogibide honek emoten deustan gauzarik onenetakoa, munduan zehar bidaiatu ahal dot. Holan, bertatik bertara ezetu neikez jentea eta hango ohiturak, etxe barruraino sartzean naz, turista arrunt batek sekula egingo ez leuken moduan.


Zelangoa da moztaile baten lan eguna?
Lan egun normal baten ehun eta berrogeta hamarretik berrehunera ardi eskiletan dodaz. Beharra gogorra da, sano fisikoa, arnes gainean makurtuta, lepoa eta hankak nekatzen jakuz. Baina zein ogibidetan ez? Hemen behintzat burua argi dozu, gainera gure artean, kuadrillan dihardugunean, olgetan ibilten gara, alkarreri erronkea eginez, ardi-lana gehien nok moztuko. Behar honetan inportanteena konfiantzea da, zuri mozteko deitzean deutsue ezetuten zaituelako. Zugan konfiantzea daukie badakielako zelan mozten dozun. Egon behar dozu beti prest deitzean deutsuenean, sarritan beharra aurreratu ala atzeratu egiten da denporearen arabera, ze, bakarrik lanea moztu leiteke beroa egiten ez dauanean. Euritan inoz be ez. Eta, tira, soldatea aterateko defendiduten gara.


Nahitaez artzaintza mundukoa izan behar dozu eskiladore jarduteko?
Ez, ezelan be ez. Moztaileak ez dau zertan, esaterako, pastorea izan. Ez dozu zertan aldez aurretik mundu horretakoa izan. Izan be, Espainia aldean berbarako, orain badira uri-urikoak diran moztaileak, artzaintzeagaz bape be hartuemonik euki izan ez dabenak. Edonor hasi leiteke ogibide honetan.


Eta etorkizunean?
Oraingoz ondo ikusten dot neure burua, gogotsu. Eskiletan ibiltea sano gustetan jata, niretzat bizioa da. Baina, halanda be, badakit gogorra dana, lan fisiko handia egin behar da. Beharbada, berrogeta hamar urtegaz nekatuta egongo naz. Nok daki.

2017/8/31

ARRATIA ETA EROTISMOA Euskal literatura erotikoak habia egin dau Arratian

Dimako Kalenturak eta Basauriko Euskarabila alkartearen ipuin erotikoen lehiaketak gurean itxitako lorratza sakona da.


Kasualidadea izan ala ez, begi kolpe baten konturatzen gara asko izan dirala ipuin erotikoen lehiaketatik pasa izan diran arratiarrak edota orain diran Arratiako bizilagunak. Holan, Igor Estankona, Julen Gabiria, Alvaro Rabelli, Rafa Ugalde, Janire Lopez, Zefe Ziarrusta, Maite Arrizabalaga lan erotikoen egileak doguz. Horreetako batzuk aspaldi pasa ziran Basauriko Euskarabila alkarteak 1996. urtetik 2012ra arte antolatutako Ipuin Erotikoen Lehiaketatik. Urte horreetan, hain zuzen be, Igor Estakona, Julen Gabiria, Alvaro Rabelli, Rafa Ugalde eta Janire Lopezen ipuinak sariak jaso ebezan aitatutako lehiaketan. Gaur Txalaparta argitaletxeak eginiko hainbat bildumatan topau geinkez euren ipuinak, Bero hezeak (2001), Basa gurina (2006) eta Esku hori!! (2012) bildumetan alegia. Rafa Ugalderen Relax (2007) bilduma be ezin dogu aiztu. Beste batzuk, Zefe Ziarrusta eta Maite Arrizabalagaren lanak, ondino argitaratu bakoak, azken urteotan Diman antolatutako Dimako Kalenturak Lehiaketeari jagokoz. Nabarmentzekoa da Rafa Ugalde dimoztarrak ipuin lehiaketa bien artean egindako zubilana. Ipuin erotikoak idazle honeetako batzuen ibilbidean anekdotikoak izan daitekezan arren, batzuentzat lehenengo lanak izan dira, horreekaz urten dabe euskal literaturearen plazara. Eta ez honeek bakarrik, ugari dira gaur ezagunak diran euskal idazle gazteak horreetatik pasa izan diranak, lehiaketok euki daben arrakasta eta eraginaren seinale. Esan geinke euskal literatura erotikoa bertara etorri dala gure artean sustraitzeko asmoz.


"Paolok telefono kabina batera sartu du Giuseppe, Londoneko kabina gorri horietako batera eta, atea itxi bezain laster, alkondara hautsi dio mihia iltze baten gisa sartuz ahoan". (Igor Estankona, Eros eta triangelu kontzentrikoak).


"Markelek pitto-mutturra sentitu zuen galtzen barrena puzten. Lehenengoan zirrara arin batek egin zion ihes potroetan zehar, barrabilen atzetik hasita aurrerantz, txindurriak bailiran". (Julen Gabiria, Estrategia militarra).


"Hogeita bi urte nituen ezkondu nintzenean, orain daukadanaren erdia ere ez. Eta lehenengo gau hartan ordura arte bekatu zena sakramentu bihurtu zen Juan gainera etorri zitzaidanean". (Rafa Ugalde, Berriro deituko dizut).


Literatura erotikoa, jendartearen isla
E. L. James idazlearen Fifty Shades of Grey (2011) trilogia ospetsua irakurten dauan irakurleak pentsau leike gaurko literatura erotikoa liburu horretara baino ez dala mugatzen. Egia esan, belaunaldi bakotxak bere sexualidadearen isla deskubriduteko joerea eukiten dau. Izan be, literatura erotikoak helburu estetikoa eukiteaz gain -literatura guztiak daukan lez- sexu irakaspena be emon gura izan dau. Jendartearen sexu portaera eta fantasien erakuslea da. Areago, jendarteak sexuagaz zer hartu-emon daukan behin eta barriro erakusten deusku. Horretan, ekarri daigun gogora literatura erotikoak euki izan dauan erantzuna, zentsurarena esaterako. Genero hau zerbaistek ezaugarriztatzen badau, gure jendartean jaso izan dauan zentsurea da. Gurean, nagusi, kristau moralkeriak eragindako zentsura, historian mota honetako liburuak salatu, zigortu eta debekatu izan dituana. Horregaitik, literatura erotikoak be, sasoiak sasoi, kritika eta probokazinorako bidea hartu izan dau, jendartearen hipokresiaren kontrako kritikea. Eta ez gitxitan erreibindikazino kutsua emon barik. Beraz, ondino badira goian aitatutako liburuko pirueta sexualakaz harritzen diranak, zerbaist barria balitz lez.
Baina, barritik ez dauka ezer, arean be ez. Literatura erotikoa literatura bera bezain zaharra da. Beti euki izan dogu sensualidadea, amodioa eta barruko sentimentu guztiak islatzeko beharrizana. Gaurko Fifty Shades of Grey liburuko irakurleak bai harrituko lirateke Bibliako Kanturik ederrena, Aristofanes-en Lisitrata, Ovidioren Amodio kantak, Boccaccioren Decameron, Sadeko Markesaren Filosofia apaingelan, Leopold Von Sacher-Masoch-en Venus im Pelz, D.H. Lawrencen Lady Chatterlay´s lover eta Dominique Aury-ren Histoire d´0 liburuak irakurriko balebez. Kamasutra eta Mila eta gau bat gehiago aiztu barik.


"Ziztada mingarri bat nabaritu dut bat-batean belarri bien ondoan, matrailezur bien elkargunean eta kraska leun bat igarri dut hezurretan. Zakila ahotik atera eta mingainaz baliatu naiz, hezurrei atseden emateko". (Janire Lopez, Arkadiako metamorfosiak).

 
"Orrialdeen gainean makurtu nintzen, Hectorri ipurdia modurik onenean eskaintzeko egokieran. Bitartean, zintzilik gelditu zitzaidan zakilak egunkariko nekrologikoak zituen jomuga". (Alvaro Rabelli, Borreroaren gutiziak).


Euskal literatura erotikoa
Euskal literatureari be, bere txikitasunean, ez jakoz falta genero honetako adibideak. Sano ezagunak doguz Bernat Etxepareren Linguae vasconum primitiae (1545) euskerazko lehenengo liburuan agertutako olerki erotikoak. Edota, jada XX. mendean Jon Miranderen lanak. Baina benetako eztanda azken hamarkadetan gertatu da. Aitor Aranak 1994an argitaratu eban Ipuin lizunak lanari beste askok jarraitu izan deutsie, batez be Txalaparta argitaletxearen bildumakoak. Horrek, generoaren garapena ez eze, irakurle eta idazle barriak be ekarri dauz gure literaturara, Orgasmus (2011) bilduman batzean diran modukoak. Generoaren bilakaerea be agerikoa da. Gaur erotismoaren agerpen hutsetik harago, nagusi da sexu-generoaren gaineko ikuspuntua emotea. Eta literatura erotikoaren mugak gaindituz erotismoa bera bestelango lanetara be zabaldu da, nabarmen-nabarmen idazle andrazkoen literaturan ikusi daikegun lez.


"Atzamarren taktua eten eta han jausi jatan lurrera zigarro mutxikina, nire planeta aurrean nuenaren ikusmiran urtu zan, gorputzean eztanda egin eustan emozioak, liluraren zurrunbiloan ez ezik, bapateko galerna, enbataren menpe utzi ninduen". (Zefe Ziarrusta, Haizearen orrazia).


"Ebaren arnasa bizkortzen hasi zen bat-batean. Begiak itxi eta birikak airez bete zituen, apurka-apurka lasaitzen saiatzeko; ezin ordea". (Maite Arrizabalaga, Ebaren alukeriak).


Eta etorkizunean?
Emoten dau genero honek Arratian egin dauala habia, natural-natural egin be, eta modu batean edo bestean segida eukiko dauala. Esan lez, azpiegitura euki badogu (egileak, epai-mahaikideak, lehiaketak, irakurleak...) euskal literatura erotikoa zabaltzen segiduteko. Literatureari eta euskereari berari hemetik bertatik Euskal Herri osora egindako ekarpena da. Beraz, oraingoz ezer aurreratzeko lar goiz izan arren, baleiteke datozan hilabeteetan horren inguruko egitasmo barrien albiste emotea.

2017/8/31

IBONE BARRENETXEA ARRIZABALAGA "Euskal Herriko Susan Scott izan gura dot"

Ibone Barrenetxea Diman bizi da eta txikitatik argazkilari izateko sena euki dau. Horregaitik, ikasketak horretara bideratu ebazan. Fotografia artistikoa ikasi eban Bilbon. Ondoren, urte bi pasau ebazan Bartzelonako akademia baten. Behin Bartzelonatik bueltauta mundu hori alde batera itxi eta gero, orain dala hiru urte jaiobarrien argazkilaritzaren mundua ezetu, eta maitemindu zan guztiz. Ordutik, horreri ahalegin osoa eskeintzen deutso.


Zergaitik argazkilaritza? Zelan ebatzi zenduan hortik bizimodua ateratea?
Betidanik gustau jata. Txikitatik esaten neban argazkilaria izan gura nebala. Ikasketak egin nebazan, argazkilaritzak arlo diferente asko daukalako. Hemen, Euskal Herrian ez neban ikusten bodetatik aparte etorkizun handirik, baina bueno gero jaiobarriena ezetu eta ikusi neban nire izakereagaz eta nire behar egiteko moduagaz bat etorri ahal zala. Argazkilaritza mota lasaiagoa da, neuk antolatuten dot dana eta.


Orain, mundu guztiak etenbarik erretratuak ateratzen dituanean, argazkilari profesionala espezializau egin behar da eta argazki artistikoak edo lortzeako gatxak diranak edo balio erantsi bat daukienak egin behar ditu. Zuk jaiobarriak, umeak, haurdunaldia eta jaunartzetan espezializau zara. Zergaitik?
Jaiobarrien argazkiak ikusi nebazanean guztiz maitemindu nintzan. Eta gero ikusi neban benetan pentsau baino gatxagoa dala horreek argazkiak egitea. Behar handia dago argazki horreen atzean. Lehenengo gauzea, umea postura baten ipinteko ordu erdi egon neiteke, dana perfekto geratu arte. Hiru lau orduko saioak izaten dira normalean. Jenteak saioetan ikusten dau argazkien ostean dagoan lana.
Haurdun dagozanakaz arazoa izaten da batzuetan, haurdun dagoan horrek bere burua lodi ikusten dauala, asko loditu dirala eta euren burua identifiketea kostetan jakie. Baina gustetan jakiez argazkiak.

 

Pentsetan dot, interneteri esker zure lana ez dala mugatuko Arratiara, Bizkaia eta haragoko lanak be egingo dozuzala. Eskaria nahikoa da argazkigintzako esparru honetatik bizimodua aterateko?
Hasten zarenean lan nahikoa eukiko ez ete dozun bildur zara. Ahoz aho zabalduten joan da nire lana eta apurka-apurka eta Arratian oin hasi da jentea jakiten hemen nagoala, baina egia esan, etorten jataz Arratiatik kanpokoak be, Zornotzatik eta, berbarako. Gainera, jaiobarrietan espezializauta egoteko suertea daukat ez dagoalako hainbeste jente horretan. Orduan lana badago. Espezialidadeagaz gura dot esan nire lanak sakonduten dauala ume jaiobarriengan. Gainera, nire lana naturagaz lotuta dago eta ez dagoanez jente askorik horretan espezializauta, suertea daukat.


Zure jaiobarrien argazkiak Anne Geddes-enak ekarten dabez gogora. Eragina izan dau bere lanak zurean? Zein beste argazkilariren lanak dira zuretzat inspirazino iturri?
Anne Geddes betidanik ezetuten dot, puzzleetan eta hainbeste argazki dagoz bereak... Bera aurrendaria da honetan baina ez da nire inspirazinoa. Bea Pastor, argazkilariaren argazki bat ikusi neban eta pilo bat gustau jatan bere lana. Gero hasi nintzan Ameriketako argazkiak ikusten eta ikusi nebazan Susan Scott-enak. Gainera natureagaz egiten dau behar eta orduan esan neban "nik gura dot Euskal Herriko Susan Scott izan". Eta nire lana berean inspiretan da askotan.


Aire librean egiten dozuz argazkiak, paraje natural ederretan. Non dagoz paraje horreek? Zeintzuk dira zure leku faboritoak?
Nik beti esaten deutsat jenteari Dima dala nire estudioa. Jaiobarrien argazkiak nire ahiztearen etxean egiten dodaz eta, bueno, gero errekan. Aroztegietan be egiten dodaz argazki asko. Inoz hondartzara be joan naz, baina niri berdea gehiago gustetan jata. Beraz, Dima da nire leku faboritoa.


Eszenifikazino bat be badira. Zein ezetu behar da horretarako umea ala gurasoak? Zelan lortzean dozu ezagupen hori: alkarrizketatu egiten dozuz, ala intuizinoaz baliatzen zara? Atrezzoa zeuk ipinten dozu?
Nire beharrean zati garrantzitsu bat pazientzia da. Inoz pasau jata, gurasoak urrindutea, umeak nigaz olgetan ixtea eta umea pozik geratutea. Orduan aprobetxetan dot argazkirik onenak egiteko.
Atrezzoa jaiobarriena neuk ipinten dot. Ume handitxoakaz ez dot atrezzorik erabilten, natura eta umea protagonistak izatea gustetan jata eta. Gomendatuten dot erropa diferentea ekartea, erropa argia, koloreduna...


Animaliak be agertzen dira zure argazkietan.
Bai, animaliak garrantzitsuak dira nire argazkietan. Asko gustetan jata animaliak agertutea. Jenteak galdetuten deustanean "eroan ahal dot txakurra?" Ni zoratu egiten naz. Animaliak sano-sano maite dodaz.

2017/8/1

BATIRTZE MENDIA ETA IKER IBARRONDO Mendia eta Ibarrondo Zeanurin ospatuko dan Euskadiko Trikitilari Gazteen Txapelketako finalean

 

Batirtze Mendiak eta Iker Ibarrondok 18 eta 16 urteko zeanuriztarrak herriko jaietan jokatuko dan Euskadiko Trikitilari Gazteen Txapelketako finalean parte hartuko dabe abuztuaren 15ean arrastiko 18:00etan. Lehenengo aldia da zeanuriztar bik txapelketan parte hartzean dabena. Jenteak emondako animoakaitik ebatzi eben parte hartzea. Horregaitik, garrantzitsua iruditzen jakie herritarrak gustura geratutea.


Rakel Aldekoa Diez

 

Noz hasi zinien instrumentuok joten? Zergaitik aukeratu zenduezan trikia eta panderoa? Beste instrumenturik joten dozue edo jo dozue?
Iker Ibarrondo: Ni 8 urtegaz hasi nintzan trikitixea joten. Hasikera baten, pianoa gura neban jo asko gustetan jatalako baina amak esan eustan trikitixea politagoa dala eta hortik hasi nintzan trikitixea joten. Hasikeran apur bat desilusionauta egon nintzan trikitixeagaz baina oin ez neuke aldatuko ezergaitik be. Aurreko urtean hasi nintzan panderoa be joten ikasten.
Batirtze Mendia: 8 urtegaz hasi nintzan trikitixea ikasten eta handik bi urtera panderoa. Urte bitan klase bietara joan nintzan eta lau urteren ostean trikitixea itxi neban eta panderoagaz bakarrik segidu. Momentu baten klase bietara joaten nintzan baina gehiago gustetan jatan panderoa trikitixea baino, gehiago ensaietan neban, garrantzia gehiago emoten neutsan... Batzuetan perkusinoa joten dot, esaterako, "txirlak", kajea...


Zelan animau zinien parte hartzean? Noz hasi zinien txapelketa honetarako bereziki prestatzen?
B. M.: Oin dala urtebetetik edo holan hasi ginan fuerteago joten; konjuntoko talde bat egin genduan, gehiago ensaietan genduan eta mailak gora egin eban. Orduan gu biok hasi ginan bikote moduan joten, lehenengo auzoan eta gero kanpoan, ezkontzetan... Baina konjuntoan be joten genduan eta dogu. Horregaitik, kanpoan joten hasi ginan eta Zeanuriko jenteak be ikusten eban mailak gora egin dauala eta herrikoak, udaletxekoak, irakasleak, gurasoak animau ginduzan parte hartuten txapelketan. Jentea preparetan ibili da baina inor ez da heldu inoz txapelketan parte hartutera.
I. I.: Gure maila nahikoa altxau dogu baina batez be jenteak animau gaitualako parte hartuko dogu txapelketan.


Non ensaietan dozue?
B. M.: Nire etxeko terrazan ensaietan dogu. Barruan oihartzuna dago eta ez da hain ondo entzuten.
I. I.: Auzokoak pozik egoten dira kanpoan ensaietan dogulako.


37. edizinoa dan arren, eta beti Zeanurin egin dan arren, zuok zarie herriko lehenengoak bertan parte hartzean. Presinoa handitu egiten dau hori jakiteak?
B. M.: Nik pentsetan dot trankil gagozala. Badakigu maila handiko jentea dagoala eta ez dogu pentsetan irabaziko dogunik. Gura doguna da herritarrak ez dezepzionau; hau da, herriaren aurrean ondo geratu, jentea pozik geratutea.
I. I.: Oindio presinorik ez dogu igarten baia hurbilduten danean...


Zelango trikitixea daukazue? Eta panderoa? Ze marka gustetan jatzue?
I. I.: Zero Sette markako trikitixea daukat. Alokairuan daukat, ze hasi nintzanean ez nenkian zenbat denpora egongo nintzan trikitixea joten eta bakotxak 2.000 euro balio dauala jakinda alokatu egin neban. Oin, 9 urte ibili eta gero, enkargau egin dot trikitixa bat Zero Sette markakoa. Marka hau da gehien erabilten dana, merkeagoa da eta kalidade ona dauka.
B. M.: Nire panderoaren egilea Agirre da. Gustetan jatan zaratea eta narrua dauka. Ikutukeran be suabea da eta soinu polita dauka nire ustez.


Zer joko dozue? Kanten letrea zuona da?
I. I.: Jotea, porrusaldea, fandagoa eta arin-arina joko doguz. Sartuteko biribilketea joko dogu baina ez dau kontetan puntuetako. Jotea eta porrusaldea kantetan doguz, koplak daukaguz.
B. M.: Letrak nire ahizteak sortu dauz, Ainhoak. Guk esan geuntsan gitxi gorabehera zer gura genduan eta berak idatzi ditu.


Urteokaz indarra galdu dau txapelketeak.
B. M.: Nik pentsetan dot ikustea aspergarria izan daitekela ez bajatzu benetan gustetan edo ez badozu aituten benetan.


Jenteak herrietako jaietan eta auzoetako jaietan joteko deitzean zaitue?
B. M.: Zeanurin hori konjuntoa daukagu ezta, orduan segun ze lekutara gehienetan konjuntoagaz joaten gara. Bestela nik ezin badot ba beste bat doa. Diman eta Lemoan be deitu deuskue joteko. Kanpoan jo izan dogunean beti kobrau izan dogu. Gure herrian oin arte ez, baina Udalagaz hitzarmen bat egiteko asmotan gabiz, baina oindino ez dogu egin.
I. I.: Ezkontzetara, beste herri eta auzoetan joteko be sarritan deitzean deuskue.


Zeintzuk dira zuon erreferenteak musika munduan? Noraino heltzeako asmoa daukazue?
I. I.: Gatxa da esatea. Adibidez, Kepa Junkerak egiten dauz kanta batzuk oso onak, baina ez diranak hain famosoak be, Julen Alonsok adibidez, sano ondo joten dau. Erreferente bat holan ez daukat. Igual hartuten dot kanta bat eta esaten dot "jo ze ondo joten dauan honek" eta igual idolo moduan hartzean dot.
B. M.: Nik pentsetan dot panderoari garrantzi gitxiago emoten jakola eta nik ez daukat erreferenterik baina ideak hartzeako eta, txapelketetako bideoak ikusten dodaz.

2017/8/1

VIA CAMPESINA Via Campesinaren ordezkaritza batek Arratia bisitau dau

Garagarrilaren 24an, mundu zabaleko Via Campesinaren berrogei ordezkari inguruk, Arratia bisitau eben Igitiek konbidauta, bertako baserri eta egitasmo adierazgarri batzuk ezetuteko. Holan, Maskilu konserberea, Arteako Herriko Benta eta Etxebarrie baserrian abiatu dabezan elikadura burujabetza eta agroekologiagaz konprometidutako proiektuen barri jakin eben Europa, Asia eta Ameriketako Via Campesinako nekazariak. Eta produktuok dastatzeko aukerea be izan eben Igorreko Kiñu Gaztetxean.

 

Izan be, Via Campesinaren VII. Nazinoarteko Konferentzia Derion izan zan, EHNE Bizkaiak antolatuta, garagarrilaren 19tik 24ra. Mundu mailako nekazal mobimetu hau Mons-en (Belgika) sortu zan 1993an eta lau kontinenteetako 200 miloe laborari baino gehiago ordezkatzen ditu, nekazaritza iraunkorraren eta elikadura eredu jasangarri eta arduratsu baten defensan. Lau urterik behin mundu mailako bilerea egiten dabe eta aurten, Derion izan da. Han, 70 herrialdetako 450 nekazari alkarteko kideak -tartean, Igitie, Arratiako Baserritar Agroekologiko alkartekoak- politika publikoen eta merkaduen arteko hartu-emonak aztertu ebezan beste gai batzuen artean, eta Bizkaiko eta Nafarroako ustiapenak bisitau. Bizkaiko ustiapenen artean, Arratiakoak egon ziran.

Maskilu, politika publikoen beharra
Hamarrak jota heldu zan Via Campesinako kideen autobusa Zeberiora. Maskilu konserberearen kudeaketeaz arduratzen diran Mar Garrote eta Nadia Ayuso zain egozan ekimen honen nondik norakoak azaldu eta itaunak erantzuteko. Konserberea orain dala urte 2 sortu zan. Orduan Arratia-Nerbioiko hamabost produktore ekologiko inguruk Zeberioko Udalaren laguntzeagaz, fruta eta barazki konserbak egiteko Maskilu ipini eben martxan. Ordurako urtebete eroien alkarlanean baserritarrak eta Udalak.
"Udalaren partaidetzea funtsezkoa izan zan" azaldu eutsen Ayusok Via Campesinakoai; izan be, proiektua Zeberioko Udalak bultzatutako Nekazalgunea programearen barruan egoan. Programa honegaz, besteak beste, Udalak lurrak eta konserberea egiteko eraikina baldintza ekonomiko egokietan ipini ebazan baserritar gazte talde baten eskura. Lur Funtsa be sortu eban, eta lur jabe eta lurrak landu gura ebenen artean bitartekari lanak egin ebezan, baserritarrentzako hamar urterako alokairu merkeak lortuz. Udalak diru partida bat be ipini eban Maskilun sukaldea egiteko, Europako diruagaz. Barruko obrak bazkideak egin ebezan, osasun araudiari jarraituz, eta makineria erosteko dirua crowdfunding kanpaina baten bitartez lortu eben.
Mar Garroteren ustez, Maskiluren berezitasuna, talde baten konserberea izatea da. Gainera ez da bere horretan agortzen dan proiektua, beste proiektu batzuentzako erremintea baino. Momentu honetan, ortu ertainak landuten dabezan 11 ekoizle dira Maskiluko bazkide. Ekoizle bakotxak eroaten dau bere produktua, berak egiten ditu bere konserbak, eta banaketaz arduratzen da. Taldekoak errezetak konpartiduten dabez. Bazkide ez diran baserritarrai be, konserbak egiteko zerbitzua eskeintzen deutsee Maskilukoak diru baten truke.
Proiektua aurrera ateratea ez da gauza erreza. Legeak eta araudia fabrika handientzako perspektiba industrial batetik eginda dagoz eta kantidade txikiak egiteko makineria topatzea gatxa izan da. Europako etiketatze araudi barriak be gastuak ekarri dauz. Izan be, nutrizino taulak ipintea derrigorrezkoa da. Horrek laborategi gastuak dakarz eta ekoizle txiki batek ezin ditu pagau. Gainera, "hemen ez daukagu errezeta bakarra. Konserbak, daukagunaz egiten doguz, eta gertatu daiteke behin pistoak kalabazina eta berenjenea eukitea eta beste baten berenjenarik ez eukitea ez dagoalako. Eta hori aldatutea garestia da" dino Garrotek. Horreri danari aurre egiteko taldea izatearen garrantzia azpimarratu eban Maskilukoak.
Konserberearen osasun-erregistroari esker, merkadu zabalago batera heldu daitekez baserritar agroekologikoen produktuak. Dana dala, fabrika handientzako ez dirala konpetentzia esan eban Garrotek, prozesu osoa artisaua dalako. Eusko Jaurlaritzan, ekoizpen artisau eta ez industrialarentzako lege bat dago eztabaidan, araudiak holango proiektuak ito ez dagian.
Maskilu ezinezkoa litzatekela Udalaren laguntasun barik eta lehenengo sektoreko proiektuak aurrera aterateko politika publikoen garrantzia azpimarratu eban Nadia Ayusok.

Arteako Herriko Benta, elikadura burujabetza eta mugaz gaindiko alkartasuna
Zeberiotik Arteara 8 kilometro eskas dagoz. Belgika, Korea, Peru, Bolivia eta beste herrialde askotako nekazariak Arratiakoakaz batera, autobusean sartu eta herri bien arteko bidea egin eben, taberna, jatetxe, denda eta ostatua dan Arteako Herriko Bentaren lana eta filosofiaren barri jakiteko.
Trikitixa soinuakaz egin eutseen harrerea Herriko Bentan Via Campesinakoai eta hamaiketakoa eskeini gero, giro alai eta solidarioan.
Arteako Herriko Benta Udalarena da. Orain dala urtebete inguru Malu Egiluzen proiektuak irabazi eban ostatua ustiatzeko Lehiaketa Publikoa. Malu Egiluz EHNEko ejekutibako kidea da eta Via Campesinako VII. Konferentzian, andren asanbladan egon zan. Arteako Herriko Bentan, Arratiako baserritar agroekologikoen produktuak erabili eta saldu egiten ditu eta errefujiaduen alde be egiten dau behar. "Hau udal espazioa da, lan bat egiteko erreminta dana. Benetako elikadura burujabetza erabilten dogu geure plateretan. Baserritarrak gure ortuariak landuten dabez, hona datozenak jan dagiezan gure jatekoak". Baina Europako mugak zarratu egin ditue, euren herrialdeetatik igesi doan jenteari hona etortea gatxago eginez. Ha-ta guzti be errefujiaduak "hemen daukie euren etxea" esan eban Egiluzek, eta Ongi Etorri Errefuxiatuak Plataformeari emon eutsan berbea.
Mugaz Zabalduz karabaneagaz Melillatik etorri barri zan Mikel Zuluagak hartu eban berbea orduan.
Zuluagak inok ez dauala aukeratzen non jaio eta danok euki behar doguzala bizi baldintza eta eskubide bardinak ekarri eban gogora. "Etxe honetan mugarik egon ez daiten saiatzen gara" esan eban. Europarron konsumo mailak Europatik kanpo gerrak eta pobrezia sortzean ditu, eta jente askok bere herrialdea itxi behar izaten dau bizimodu duin baten bila joateko. Elikadura burujabetzak migrazinoak gitxitu daikezala be esan eban, "jenteak ezin badau lurra landu, migrazinoak jarraituko dabe". Mundu hobe bat egiteko, europarrak bizi-maila jeitsi, eta migrazino politikak salatuten animau ebazan.
Egiluzek, Herriko Bentan dana konpartiduteko dala eta nekazarien laguntzeagaz kapitalismotik kanpo dagozan bizimoduak egiten ikasiko dogula esan eban. Igor Etxanizek Arteako alkateak Udala sano pozik dagoala Herriko Bentako proiektuagaz adierazo eban. "Apustu gogorra izan da, baina badirudi apurka-apurka aurrera doala, elikadura burujabetzaren alde eta errefujiaduen alde".

Etxebarrie baserria, salmenta zuzena
Euripean egin eben nekazariak hurrengo bisitea, Aner Mimenza eta Borja Fernandez de Pinedoren ustiapena, hain zuzen be. Etxebarrie baserrian, konsumo taldeentzako ortuariak, ogia eta eztia egiten dabe eta talde erdiak erlezain erropakaz erlauntzetara jo eban bitartean, beste erdia negutegietara abiatu zan.
Hektarea bi daukiez bazkideak eta kooperatiba moduan funtzionetan dabe. Mimenzak eta Fernando de Pinedok beste proiektu batzuetan be hartzean dabe parte: Maskilun, berbarako, eta ardi esneagaz produktuak egiten dauan beste proietu baten be bai.
Gazteai ustiapenaren lehenengo urtetan, oindino gitxi produziduten dauanean bizi ahal izateko eta inbersinoak egiteko Europak diru laguntzak emoten dauzala azaldu eban Mimenzak. Holan egin dabez negutegiak. Baina diru laguntzak jasoteko, norberak ipini behar dau dirua aldez aurretik, askotan "joko finantziarioren baten" sartuz.
Sasoian sasoiko barazkiak landatuten dabez Etxebarrien, eta denpora guztian zerbaist landatuta eukiten dabe. "Landare gehienak bertokoak dira. Sail horretan 14 bariedade tomate dagoz. Ondoan 6 bariedade pipar, berenjenak, meloia...". Labrantzak txandakatzen ditue lurra agortu ez daiten: frutua, ostoa eta zuztarra. Tomatea edo piparra frutuak dira, azea edo espinakea ostoa eta patatea zuztarra. Hiru landare mota horreek nezesidade desbardinak daukiez eta lurraren elementu desbardinak hartzean dabez. Horregaitik, aldatzean, atsedenaldia emoten jako lurrari agortu ez daiten. Lurra ontzeko, behi simaurra, konposta, mikroorganismoak eta zizareak erabilten dabez eta izurriteen kontrako kontrola eskuz egiten dabe.
Eskolea be bada Etxebarrie baserria. Agroekologiaren gaineko dobaneko ikastaroak emoten ditue bertan. Eskola ez ofizialak dira, EHNE sindikatuaren eskolak, "campesino a campesino" metodologia erabilten dabenak.
Banaketeari jagokonean, salmenta zuzenaren aldeko apustua egin dabe. 25 bat familientzako otzarak prestatuten dabez astero ortuari, propoleo eta gaztaiagaz. Arratian eskeintza baino eskaera handiago dagoala dino baserritarrak. Hau da, jenteak bertoko produktua gura dau eta Arratiako baserritar agroekologiakoak ez dabe nahikoa ekoizten eskaerea beteteko. Horregaitik, lehenengo sektorea bultzatzeko politika publikoak egin behar dira, gazteak ikusi dagiezan, lanpostuak dagozala eta proiektuak aurrera atera daitekezala.

Kiñu Gaztetxea eta Igitie
Igorren bazkaldu eben Via Campesinakoak Kiñu Gaztetxean. Ortuan ikusitako sasoiko barazkiak, dastatu ebezan Konferentzian izandakoak. Bazkalostean, Igitie Arratiako Baserritar Agroekologikoen alkartearen aurkezpena egin eben eta kantuan eta jantzan amaitu eben bisitea nekazariak.

2017/7/1

ISMAEL PEREIRA "Nire helburua El Conquisen ikurriñea altxatzea zan, anaiagaitik"

Ismael Pereira Zornotzan jaio zan. Antzerki ikasketak amaitu eta gero Bizkaiko Antzerki Ikastegian hasi zan irakasle lanetan. Zunba irakaslea be bada, eta Arratiako jai eta ospakizunetako disko-festetan, arratiarrai gorputza mobidu arazo eta arpegietan barre bat ipinten deutse. Lagun baten aholkuari jarraituz apuntau zan El Conquistador del fin del mundo programan eta 38 egun egin ebazan bertan.
Eskean Kristöko txapela soinean, barretxo bat beti arpegian, igorreztarrak Karibeaz gainera, publikoa be konkistau dau. Telesaioak aldaketak ekarri ditu bere bizitzan. Arlo profesionalean, lan gehiago eta famea ekarri deutsaz. Arlo personalari jagokonean, orain urte batzuk zendutako anaiagaitik El Conquiseko ikurriñea altxau gura eban Ismaelek. Hori lortu ez arren, anaiari hainbeste gustetan jakon programan parte hartzeak on egin deutsala familia osoari uste dau.

 

Arratian aspalditik zinan ezaguna (Zugan ni, Zu bai Zu, zunba...) baina El Conquis-egaz mugak gainditu dozuz eta orain Euskal Herri osoan zara ezaguna. Publikoaren faboritoa be izan zara. Pozik ez? Saio honek aldaketak ekarri ditu zure bizitzan?
Bai aldaketa handiak ekarri ditu. Apuntau nintzan eta barruan nagoala esan eustenean ikusi neban zer dan. Etxean amak eta anaiak asko ikusten eben programea. Nik inoz ez neban ikusten enbidia handia emoten deustelako holango konkursoak. Banekian zetaz doan programea baina gainetik. Anaia hil zanetik El Conquis ez zan ikusten etxean, eta bat-batean lagun batek deitu eustan esanez Bilbon castinga egoala eta apuntau egin nintzan. Nire helburua zan ikurriñea neuk altxetea anaiaren omenez, baina ez neban lortu.
Jenteak esaten eustan "nora zoaz Ismael, indar nahikoa eukiko dozu probak egiteko?" Orain behin urtenda konturatu naz %90 burua dala, eta beste %10 fisikoa. Psikologikoki egurra emoten dabe etenbarik programan. Han bakarrik zagoz, nominetan zaituenean, autoestimua zelan daukazun oso garrantzitsua da; jenteak zelan egiten deutsun berba kamara aurrean edo atzean, eta abar. Horregaitik jente askok ixten dau programea. Erresistentzia eukitea be oso garrantzitsua da, ezin dozulako dana emon lehenengo minutuan eta hortxe geratu. Konstantea izan behar zara. Probak ordubete edo ordu bi inguru irauten dabe. Nik neuk ez neban objektu personalik eroan nire ustez kalte egiten dabelako. Bueno bai, Eskean Kristöko txapela eroan neban.


Saioaren ze balantze egiten dozu? Ze izan zan onena eta ze txarrena?
Ikuspuntu personaletik, esperientzia moduan, oso ona izan da. Askoz gehiago baloretan dira gauzak bueltan. Han nengoala neure buruari zera esaten neutsan: "ez daukagu edateko urik, lurrean egiten dogu lo... baina hau amaitutakoan etxera joan eta horreek gauza guztiak izango doguz. Baina badago jentea beti holan bizi dana". Programan zoriontsuak ginan hamaka bategaz. Hona etorri eta konturatzen zara dana konsumoa dala eta horrek hasarratzen nau.
Txarrena, parte hartzaileak ez dituela asko zaintzen programan. Egurra emoten deuskue modu fisikoan zein psikologikoan, horrek emoten daualako jokoa. Tratu txar legala dago. Ez daukie neurririk. Ipini arazo zeinkiez 8 metroko altura baten arnes barik, ez jakie ardura zer pasetan jatzun... Gaubetan bakarrik egoten gara, ez dago segurtasunik.


Jentea telesaio horretan parte hartzera animauko zeunke ala lar gogorra da? Ze jente?
Nik norbere buruaren publizidadea egin gura dauan jentea animauko neuke Conquisen parte hartzean. Hau da, musika taldeak, aktoreak, eta abar. Azken baten, eragin handia dauka saioak. Familia eta hurrekoai ez apuntetako esaten deutset matxake handia dalako.


Dana dala, balantze ona egiten dozu.
Anaia hil zanean Igorretik barre bategaz joaten nintzan eta horregaitik oso aurreretxi txarrak egon dira. Nik barrutik eroaten dodaz gauzak, ez jata gustetan jenteak esatea "zelango penea Ismaeleri anaia hil jako". Gainera, zalaparta handia egon zan momentu batetik aurrera ez nintzalako eleizara joaten nire anaiagaitik. Azkenean hori niretzat Cabarceno modukoa da. Bertara zoaz herriko kontakatiluak zu bertan ikusteko. Nire anaiagaitik ikurriñea altxau gura neban, berari asko gustau izan jakolako Conquis ikustea. Berak hainbeste bider esan eustan: "Ismael egunen baten bertan ikusiko zaitut". Orokorrean, familiari oso ondo etorri jako nik bertan parte hartzea, nire alde guztiak ikusi ditualako. Batez be, alde sentibera. Neska-lagunari bakarrik erakusten deutsadan aldea.


Eskean Kristöko txapela gastau egin dozu, denpora guztian eroan dozu aldean. Imaginetan dogu beste txapel bat oparitu deutsuela eta sarrerak doban eukiko dozuzala bizitza guztirako euren kontzertuetan, ezta?
Eskean Kristöko txapela eroatea nire gauzea izan zan, eurak ez eben ezer jakin. Eskean Kristö Arratian daukagun talde bat da eta batzuetan uste dogu Arratiakoa dana Arratian geratu behar dala. Eta sano gauza onak daukaguz ez doguzanak baloretan. Nire ustez, posibilidade handiko taldea da eta horregaitik ebatzi neban txapela eroatea, jente gehiagori ezetuten emoteko. Euren abestiak kantetan egon nintzan baina ez eben emitidu. Nire ustez, danok lagundu behar deutsagu alkarreri. Eurak be niri lagundu deuste ze euren bideoklip bateko aktorea izan naz. Alkarreri lagundutea oso inportantea dala irudituten jata.


Zek emoten deutsu bildur handiago, hango urakanak ala ointxe jatortzunak?
Momentuan, hango urakanak emon eustan bildur handiagoa, baina egia da orain urakan handi bat jatortala. Zinera joakeran edo jatetxe batera... jenteak ez dauka filtrorik. Egun baten, Bilbora joan nintzan kotxez eta auto-ilarak egoazan. Bat-batean batek leihoa jeisteko eskatu eustan eta ea ondoan ezarri eitekean galdetu eustan, nigaz berba egiteko. El Conquisek eragin handia dauka eta orain arte ez nekian hainbestekoa izango zanik. Gainera, publikoaren faboritoa izanda, neurtu egin behar dozu eta barretxo bat bota beti.


Zer moduz joan dira jaiak? Pregoia zeuk egin zenduan.
Igorreko jaiai jagokienean, lehenengo asteburuan nahiko motel ikusi nebazan, ez zan egon jente askorik, nahiz eta kontzertu itzelak egon. Tremenda Jauria, esaterako. Bigarren asteburua, barriz, oso potentea izan zan eta azkenean edaria amaitu zan txosnetan. Aurten oso ondo egon dan beste gauza bat izan da kultura aldetik antzerki asko egon dala. Nire ikuspuntutik, aurten esfortzu eta lan handia egin dau Jai Batzordeak jaiak hobetuteko.
Pregoiari jagokonez, nire ustez, txarto ulertutako pregoia izan zan. Jaiak hasi aurretik arazo politiko bat egon zan, euskereagaz; hau da, jaietako programa osoa euskeraz ipinteagaz. Orduan nire lehenengoko esaldia hauxe izan zan: "Arrastion Igorre eta Arratia edo zelan esan beharko neuke ondo ulertzeko? Buenas tardes Yurre y Valle de Arratia". Honegaz esan gura dot batzuetan ez dala beharrezkoa gauzak erderaz ipintea. Nok ez dau ulertzen jaietako programa bat euskeraz?
Beste alde batetik, esaten dabe dana euskeraz dala. Nahiz eta logikoa danez, gehiena euskeraz izan, gauza batzuk erderaz egon dira: an- tzerkiak, kontzertuak... Jenteak uste dau Jai Batzordea zeozer politikoa dala eta ez da holan: independientea da, edonor joan daiteke bertara eta bere eretxia emon. Nik horreek kejak entzunda esaten dot zergaitik ez da jentea Jai Batzordera etorten eretxia emoten? Gainera, Jai Batzordean gero eta gitxiago gara.
Pregoian aitatutako beste gauza bat izan zan sexua euki behar dala, ligau behar dala, beti jakinda zelan, ez edozein modutan. Hau da, "ligoteo sanoa" aldarrikatu neban.


Ikasturtea amaituta, zunba eta antzerki irakasle lanetan oporrak hartuko dozuz ezta? Ikasturtean Karibean egonda, orain udan etxean egoteko gogoa daukazu? Zeintzuk dira zure planak?
Hilabete bateko oporraldia daukat baina oporrak azkenean ez dira oporrak, orain Conquisegaz ateratako disko-festa guztiak aprobetxau behar dodazalako. Pilo bat urten jataz. Zunba eta irakasle izatetik jai hartuko dot baina disko-festakaz segiduko dot. Beraz, oporrik ez daukat. Dana dala, publikoaren faboritoa izateagaitik lortutako diruagaz Karibera bueltauko naz. Bederatzi egun joateko asmoa daukat, Gabon Zaharretan telefono barik, Iraiagaz (neska-laguna), eta Maddi eta Izeta Conquisekoakaz batera.


Eta hurrengo proiektuak? ETBn beste programa baten zabiz parte hartzean ezta?
Bai beste programa baten nabil parte hartzean. Hemendik aurrera hainbat telebista programatan ikusiko nauzue. Eta ez bakarrik telebistan, irratian be egongo naz. Asko gustau jakie nire perfila eta aprobetxau gura dabe. Reality biren barruan egongo naz eta beste baten ez naz hain barruan egongo.
Conquisen euskeraz berba egitean ebagiten euskuen. Han, dana hasi baino lehen, aireportuan esaterako, jentea ezetutean, hartu-emonak euskeraz izaten ziran; baina gero duelu baten, esaterako, gaztelaniaz egin behar genduan berba, eta arraroa zan. Arazoa da badagozala hainbat langile euskeraz ez dakienak eta orduan gaztelaniaz berba egitera behartzen ginduezan denpora guztian.

2017/7/1

OPORRAK Udako oporrak: familiagaz astebete Balear irletan

Almudena Jordanek bidaia agentzian egiten dau behar. Hamabi urte daroaz arratiarrai biajeak antolatuten eta ondo ezetuten ditu biajeai lotutako euren gustu, joera edo-eta fobiak. Garagarrilean, batez be familia edo bikotekideagaz egiteko, astebeteko biajeak antolatuteko eskatzen deutsie arratiarrak. Gazteak luzetxoagoak. Kuadrilla eta lagun taldeak beste urte sasoietan joaten dira. Aukeratutako lekua be, desbardina izaten da udako oporretan, zein urtean zehar.
Interneten boom-a pasauta, gero eta gazte gehiagok joten dabela beregana hegaldia kontratetako dino Jordanek. Gehien saltzean dituan biajeak Balear irletara eta Europako uriburu eta herrietara izaten dira. Asian, barriz, Thailandia eta India dira desiratuenak. Jihadismoari lotutako atentaduak hasi ziranetik, Afrikarako biajerik ez dauala apenas saltzean dino.


Zuregana joten dabenak, zein biaje tipo eskatzen dabe batez be?
Danerik dago, baina normalean "oporretakoa" deitzean doguna izaten da. Oporretakoa deitzean deutsagu hontzartzan hotel on bat eskeintzen dauanari. Hau da, hotelean animazinoa eta entreteniduteko zeozer, edo antolatutako zirkuitua eskeintzen dauanari.
Gehien eskatzen dana irlak dira. Atzenengo urte bi honeetan asko igon da helmuga turistiko hori. Kanariak eta, azkenaldi honetan, Balearrak be gora egin dabe.
Opor kulturalen helmuga barriz, Europa izaten da. Italia, batez be. Batzuek, zirkuitu bat egin gura izaten dabe, edo euren kontura ibili. Horreek eroaten dabe hegaldia, hotela, eta batzuek igoal, kotxea. Baina gero eta gehiago jenteak gidaliburu bat hartu eta bere kabuz joaten da. Batez be Europatik ibilteko.
Zenbat denporatako biajeak izaten dira?
Udan batez be gazteak eta familiak etorten dira biajeren bat egiteko. Gazteak igoal denpora gehiagorako doaz, 10 egun, 15 egun... Helduak astebeterako joaten dira.
Gero urrietan jubiladuak ibilten dira. Imsersoagaz edo kuadrillan. Eta zirkuitua hartzean dabe orokorrean. Udan lehen familiak bakarrik eukiten nebazan eta orain, gero eta gehiago gazteak hasi dira agentzietara joten.
Urtean zehar andra kuadrillak ibilten dira. Gizonak futbolaren arabera mobiduten dira gehiago. Athletic-ek jokatzen badau ba, ez dakit Dublinen, hara joaten dira gizonak. Lau bat kuadrilla andra daukadaz urtero-urtero etorten diranak biajeren bat egiteko, ia beti Europara. Igorreko kuadrilla bat, Areatzako bi eta Arteako beste bat.
Aste Santuan, Europara. Asko Praga, Viena eta Budapest-era joaten dira. Edo Parisera... beti Europatik. Aste Santua ez da izaten hondartzara joatekoa. Prezioa be kontuan hartzean da; irletara asko igon da prezioa. Hori dala-eta, jentea hasi da Europara joaten.
Gero be Aste Santua segun noz izaten dan, aldatu egiten da aukeratutako lekua. Martian jausten bada, esate baterako, jente gehiago joaten da Europa aldera, aprilaren erditik edo igoal gehiago Balearretara, Mallorcara batez be, ze fetxa horreetan denporeagaz ez dira arriskatzen hainbeste.
Europatik kanpo nora joten dabe arratiarrak?
Asko, Asiara. Jenteari asko gustetan jako Asia. Pasa dan urtean hasi ziran Peru aldera edo joaten, baina "izarra" Asia da. Thailandia eta India, batez be. Thailandiara jente gehiago joaten da. Orain dala zazpi urte edo, Viet Nam ipini zan modan. Eta Japonia. Baina ez dakit zer pasau dan, bat-batean eskatzeari itxi deutsie. Thailandia da izarra; orain dala 13 urte edo hasi zan eta urtero-urtero saltzean da. Horra jente gaztea joaten da batez be.
Eta Afrikara?
Ez hainbeste. Lanbide honetan hasi nintzanean, orain dala 12 urte bai, baina jihadismoari lotutako atentaduak hasi ziranetik... ezer be ez. Lehen jente asko joaten zan Egiptora, Tunez-era, Senegal-era... Prezioagaitik be bai, ze Tunezek beti euki dauz prezio onak, baina orain ezer be ez.
Atlantikoa zeharkatzen dabenak be egongo dira.
Bai. Igaz Perura joan zan hainbat jente. Aurten ez hainbeste. Hara joaten diranak hegaldia eta lehenengo gauberako hotela hartzean dabe bakarrik. Gero han, euren kabuz mobiduten dira.
Estadu Batuetara neguan joatea gustetan jakie arratiarrai. Aurten abuztuan badoaz batzuk. New York-era Gabonetan joaten dira. Edo ezteietako biajean. Ezteietako biajean, New York eta maiar erribera dira gehien aukeratzen dituenak.
Jenteak zer gurago dau garagarrila ala abuztua?
Nik beti saltzean dot gehiago garagarrilean. Beti. Gero abuztuan ez dago inor kaleetan, baina nik gehien-gehien saltzean dodana garagarrila da. Abuztuan jentea gehiago mobiduten da peninsulatik. Garagarrila da jenteak gurago dauana biajetako.
Hamabi urte honeetan gorabehera handiak egongo ziran lan honetan, ezta? Alde batetik, oporretan kanpora joatea ea obligazino soziala bihurtu da; bestetik, Internetek eta krisiak be eragina izango eben...
Bai. Viajes Ecuadorregaz hasi nintzanean, lehenengo urtea oso ona izan zan, eta hurrengo urtean hasi zan krisia. Internet-en eragina be igartzen da. Baina jenteak gero eta arazo gehiago izaten dauz interneten eta agentzietara bueltau da. Nik igaz aldatu neban enpresea eta interneteko enpresakaz egiten dot behar. Lehen 10 maiorista inguru neukazan eta hortik ezin nintzan urten; eta orain 100.000 daukadaz.
Krisiak luze jo dau, sei edo zazpi urtetan sano mobimentu gitxi egon da eta orain dala urte bi zarratutekotan egon nintzan. Baina orain gero eta jente gehiago daukat eta gazteak be etorten dira.
Aurten nobedaderik edo destino barririk badago?
Aurten, Gasteizko aireportutik Sardiniara hegaldi zuzena ipini dabe. Eta bete egin da segiduan. Orain eskatzen badozu, ez dago lekurik. Sardinia oso polita da, Menorcaren antzekoa eta jenteari asko gustetan jako.
Beste nobedade bat da Madriletik Los Cayos-erako (Cuba) zuzeneko hegaldia. Orain arte beti euki dogu La Habana eta Varadero, baina aurten Los Cayos-era ipini dabe. Karibe tipikoa da, harea zuria, itsasoa turkesa... Arratiatik be badoaz batzuk.

2017/6/15

BIZI PROIEKTUA Igorre lagunkoi bat egiteko, 60 urtetik gorakoen proposamenak aurkeztuko ditue Kultur Etxean

Igorre, hirugarren adinekoakaz herri lagunkoiak egiteko prozesuan, diagnostikoa eginda daukan 5.000 biztanle baino gitxiagoko Bizkaiko lehenengo herria izan daiteke. Izan be, Udalaren ekimenez, Bizi izeneko prozesu parte hartzailean, 60 urtetik gorako igorreztarrek, Maraka taldearen laguntzeagaz, edadekoen bizimodua hobea izan daiten, diagnostikoa egin eta hainbat proposamen batu ditue Udalari aurkeztutako dokumentu baten. Hirugarren adinekoen ikuspegitik egindako diagnostiko hori jentaurrean aurkeztuko da bagilaren 21ean, 18:00etan, Pleno Aretoan.

 

Zortzi saio izan dira eta bertan 42 personak hartu dabe parte: 60 eta 70 urte bitarteko 14 andra eta 11 gizonek; eta 70 urtetik gorako 11 andra eta 6 gizonek. Saioez gainera, Marakakoak 11 alkarrizketa egin deutseez hirugarren adinagaz loturea daukien eragileai edo, saioetara joan ezin baina parte hartu gura eben edadeko personai. Jagoleakaz be egin dabe saio bat eta 80 urtetik gorako personakaz beste bat. Saio honetara, 22 persona hurreratu ziran 90 eta 91 urte bitartekoak, 17 andra eta 5 gizon.

Zortzi gairen azterketea
Herri bat adinekoakaz lagunkoia izan daiten erispideak Munduko Osasun Erakundeak (MOE) ezarri ditu, eta zortzi arlo hartzean dauz kontuan: garraioa, etxebizitzea, partaidetzea eta ehun soziala, errespetua eta inklusinoa, herri partaidetzea eta enplegua, komunikazinoa eta informazinoa, osasun eta gizarte zerbitzuak eta kanpoko guneak eta eraikuntzak. Igorren 2016an hasi ziran horreetako lau arlo landuten: kanpoko guneak eta eraikuntzak, osasun eta gizarte zerbitzuak, errespetua eta inklusinoa eta garraioa. Eta 2017an, beste laurak aztertu ditue.

Kale eta espazio publikoaren azterketea
Igorreko kale eta espazio lagunkoiak eta ez lagunkoiak identifiketako, maiatzean kalera urten ziran Bizi proiektuko partaideak. "Hiru talde sortu ziran, distantzia eta zailtasun edo kapazidade desbardinen arabera, eta bakotxari emon jakon esplorazino kit bat. Baita, argibideak, zer egin behar eben, eta dinamikearen helburua" azaldu deutso begituri Eider Aldape Marakakoak. Dinamikearen helburua Igorreko gune lagunkoi eta ez lagunkoiak identifiketea, eta zergaitia aztertutea zan. Ordubete t'erdi ibili ziran partaideak Igorretik zehar lekuok identifiketan eta emoitzak, Udalean aurkeztuko dan dokumentu baten jaso ebezan.
Bizi batzordeak Udalari entregauko deutsan diagnostikoan zeintzuk beharrizanek daukien lehentasuna be azalduten da. "Asmoa da, Udalak diagnostiko hori aztertutea eta, oporren bueltan, deialdia egitea plan bat gauzatzen hasteko" azaldu deutso BEGITUri Itsaso Bengoetxea zinegotziak. Beti be kontuan eukita, zeintzuk egin daitekezan, -aurrekontua dagoalako eta Udalaren eskumenen barne dagozalako- eta zeintzuk ez.

2017/6/14

BIZI PLAZA PROIEKTUA Oinezkoentzako plaza seguru eta irisgarria gura dabe dimoztarrak

Kotxeak plaza izaerea galdu arazo eutsien Dimako plazeari. Izan be, batez be aparkalekua da gaur egun eta autoen zirkulazinoa be bertatik pasetan da. Plaza izakerea berreskuratu guran, herriko plaza berrantolatzeko prozesu parte hartzailea abiatu eban Udalak, Xoko Espazioren eskutik.


Bizi Plaza izenpean, urtailaren 29tik zezeilaren 23ra, edade desbardinetako herritarrakaz egin ebezan lan saioak Xoko Espazioko teknikariak, diagnostikoa lehenenengo, eta gero, diseinu barrirako proposamenak egiteko. Lan saioetako partaideak, herriko plazeak ibilbide seguru eta irisgarriak eukitea gura dabe, eta autoak bakarrik Taberna Barri eta udaletxearen artetik eleizarako tartean eta norabide bakarrean ibiltea. Diseinu honek, dana dala, zati bitan bananduko dau plazea eta Landaburu kaleko zirkulazinoa be berrantolatu beharko da.
Dimako plazea diseinetako prozesu parte hartzailea eta orain arte ateratako ondorioak azaldu ebezan jentaurrean prozesua dinamizetan dauan Saioa Zuazubiskar arkitektuak maiatzean. Parte hartzaile kopurua eta egindako proposamenetan lortutako adostasun maila azpimarratu ebazan. Baita Biko Komunikazinoaren eta Udal taldeak egindako komunikazino lana be. Izan be, hareri esker "herri guztiak" izan ebala prozesuaren barri esan eban. Prozesuan, 69 nagusik, 52 umek eta horreen 5 irakaslek hartu dabe parte.

Oinezkoentzako diseinua
Plazea oinezkotzearen aldekoak izan ziran proposamen guztiak; hau da, plaza izaerea berreskuratu eta herrian oinezkoen espazio erreferentea bilakatzea gura dabe dimoztarrak. Lan saioetan, beharrezkoak diran edo ez diran elementuen inguruan hausnartu eta etorkizuneko diseinua pentsetako hiru zonaldetan antolatu zan espazioa: alde batetik udaletxeak eta Aramotz taberneak osotuten daben isla; bestetik, Landaburuko harmailen azpikaldea, eta azkenik Taberna Barri eta Baltzolaren terrazetatik Frontoi Txikira arteko espazioa.
Autoen zirkulazinoaren gainean, adostasuna egon zan: autoak izango daben zirkulazino bakarra Taberna Barri eta udaletxearen artetik eleizarako tartean izango da. Noranzkoa ebatzi barik geratu zan. Dana dala, ebatzi honek eragin zuzena dauka Landaburu kaleko bizilagunen auto bidezko irisgarritasunean, Frontoi Txikiko aldapako zirkulazinoa debekatzeak Landaburu kaleko zirkulazinoa berrantolatzea dakar eta.
Etorkizuneko diseinuaren inguruan be, ia erabateko adostasuna egon zan parte hartze prozesuan. Dimoztarrak argi daukie zelango plazea gura daben, eta oinezkoen ibilbide seguru eta irisgarriak izango dira diseinu barriaren ardatza. Dana dala, antolaketeari jagokonez, autoen zirkulazinoak bi zonalde nagusitan bananduko dau plazea.
Bestalde, plaza atondu eta erabilera egokia emotea ahalbidetzen dauan diseinua lortzea lehenesten dabe dimoztarrak. Ez da plaza ikusgarri bat proposatuten; altzari egokiak daukana, elementu naturalez jantzia dagoana eta erabilera desbardinetarako moldagarria dana baino. Era berean iraganeko zezen plazeari keinu bat egin gura deutsie, eta lehengo izakerea berreskuratzeko gai izan.

Plazearen erabiltzaile eta erabilerak
Ume eta nagusiak plazako zona desbardinak eta modu desbardinetan erabilten dabe. Ume txikiak frontoi inguruan ibilten dira; 7 eta 12 urte bitarteko umeak, barriz, Landaburuko gunea daukie gustukoen, apur bat isolatuta dagoalako, bertan kotxerik ez dagoalako eta ikuspegi ona daukalako. Goiko aldean eta harmailetan ibilten dira normalean adin honetakoak. Baita udaletxeko arkupean wifi-a dago-eta.
Gazteak ez dira plazako ohiko erabiltzaileak, kotxea daukienak aparketako erabilten dabe batez be. Gurasoak barriz, seme-alaben aisialdian edo euren alkargune moduan erabilten dabe ingurua. Plazako tabernetan, udaletxean edo liburutegian egoten dira. Frontoi inguruan egotekotan, jarlekuetan, balkoian edo inguruko tabernetan egoten dira.
Nagusiak, plazan, tabernetan ibilten dira eta Landaburun, jarlekuetan zein paseoan bertan dagoalako "eguzkia, kerizpea eta lasaitasuna".

2017/6/1

JUREK ZIEMKIEWICZ ETA AITOR ARBULU Hamaika ikusteko (eta grabetako) jaioak

Jurek Ziemkiewicz-ek eta Aitor Arbuluk aprilaren 21ean Kanadako Mendi Harritsuetan grabautako bideoa birala egin da. Edurjausi umela, motela eta handia jasoten dau bideoak, bere bidetik doan edur erreka ikusgarria. Oporretan joan ziran Ziemkiewicz, Arbulu eta Ane Hernani mendi eskia egiten eta edurjausia gertatu zanean bertan egoteko suertea izan eben.
Ziemkiewicz zeanuriztarra Diman bizi da eta Arbulu Elorriokoa Artean. Biak Heziketa Fisikoko irakasleak dira.


Oporretan joan zinien Kanadako Mendi Harritsuetara. Kontau apur bat opor horreek.
Jurek Ziemkiewicz: 2013an Kanadan egon nintzan eta han ezetu neban Igor Bernas durangoztarra. Mendiko eskiko gida moduan beharrean, hamar urtez bizi izan da han. 2016ko udagoienean hemendik ibili zan eta esan euskun aurtengoa azken urtea izango dala Kanadan, barriro Euskal Herrira etorriko zala. Kanadara joan eta baliabideak aprobetxetako esan euskun: bere etxea, bera han egotea...
Aitor Arbulu: Hamar urtetan gauza asko pilatzen dira eta idea zan lagunari lagundutea gauzak ekarten eta han egoteko aprobetxau.
J.Z.: Udabarrian Aitor, Ane eta hirurok joan ginan mendiko eskia egiten eta Igorreri gauzak ekarten lagunduten. Igorrek 150 kilo inguru ekarri dauz eta gutako bakotxak hartu behar izan dogu maleta estra bat.


Han Igor Bernas gida zala, eskietan ibili zarie, orduan?
J.Z.: Bai. Igorrek helioeski eta mendiko gida lanetan egiten dau behar. Hara gora jentea helikopteroan joaten da, lodge batzuetan lo egin eta aste osoan zehar eskietan ibili. Lodgetan sukaldaria dago eta bezeroak mendiko gidagaz ibilten dira, mendian galduta, aste osoan eskietan.
A.A.: Domekatik domekara izaten da. Domeketan joaten da helikopteroa. Eta guk aprobetxau genduan helikopteroaren biajea, hara joateko.
J.Z.: Egon ginan Mendi Harritsuetan eskia egiten beragaz eta astebete pasau genduan holako lodge baten. Bueltan geure kabuz bajatu ginan, oinez.


Eta orduan ikusi zenduen edur-jausia, ezta? Zelan izan zan?
A.A.: Bai, barikuan izan zan, aprilaren 21ean. Nik hurrengo egunean, zapatuan, hartu behar neban abioia, eta horretarako Vancouverrera joan behar nintzan, gaueko hamabietan autobusa hartuta.
J.Z.: Ebatzi genduan oinezko bidetik bajatutea, helikoptero barik. Horretarako egin behar genduzan 35 km. eskietan eta oinez, lagun batek itxitako todoterrenora heldu arte. Edur gitxi egoan eta eskiak, motxilak eta ibilten ordu asko izan ziran. Ibilgailuan gauzak kargau eta beste hirurogeta piku kilometro egin genduzan mendiko bideetatik.


Mendian eski egonaldia amaitu eta lodgetik bajatukeran ikusi zenduen edur-jausia.
J.Z.: Bai, aurreko astean mendiko eskia egiten ibili ginan. Hemen be bai ibilten gara, baina hango baldintzak eta hango terrenoa, eskala handian da. Eta Igor han bertan egotea segurtasun handia zan. Edurra dagoanean beti dago edur-jausi arriskua. Han handiagoak dira, terrenoa handiagoa dalako, baina ipinten genduzan neurriak ezer ez gertatzeko.
Azken egunean beherantza gatozala, edur-jauste famoso hori gertatu zan, baina ez zan izan ezustekoa. Avalanch path deitzean diran bide batzuk kurutzatu behar genduzan. Jakinaren gainean gengozan eta adi joan ginan. Justu azkena kurutzatu genduanean, ordubiak edo ziran. Egurrezko kartel bat egoan eta zera ipinten eban: Expect the unexpected (espero egizu ezustekoa). Hareri argazkia atera eta 1.500 m. gorago edur plaka bat apurtu zala entzun genduan.
Hasikeran bildurtu egin ginan eta galapan hasi, baina segiduan konturatu ginan bere bidetik etorrela. Entzun gendunetik agertu arte, minutu bi pasau ziran. Edur errekea 10 minutu egon zan gure aurretik pasetan parau barik. Horretan lan egiten dauan lagun batek, irudiak ikusita eta neurketak eginda, esan euskun 1etik 5erako eskalan, 4,5ekoa dala edur-jausi hori. Eta beheko partean edurra egon izan balitz, 5ekoa izango zala. Izugarria!
A.A.: Egia da ez dozula espero holango ezer ikustea, baina konsziente ginan eta hartuten genduzan neurriak. Holango lekuetatik azkar pasetan saiatzen ginan, adi egoten zaratai, ez pasetan danok batera, zerbaist gertatu ezkero aukerea izateko lagunari lagunduteko... baina benetan gertatu arte, ez dozu espero. Ikusgarria benetan!


Aitor, azkenean hartu zenduan abioi ha?
A.A.: Bai. Jurek eta Ane geratu ziran beste astebete-edo Kanadan, eta ni bueltau nintzan. Edurra gustetan jakon batentzat paraisoa da ha. Pribilejauak izan gara.


Bideoa birala egin da.
J.Z.: Lagun kuadrileari bialdu neutsan bideoa whatsappetik. Hurrengo egunean, Jon Artano EITBko kazetaria kontaktuan ipini zan nigaz, esanez EITBra bialdu behar ebala. Eta albistegietan agertu zan. Aitor abioian egoan, gu kontaktua galduta...
A.A.: Amak telebistan ikusi eban nik bialdu baino lehenago eta ni han nengoala jakinda.
J.Z.: Gau horretan ETBn agertu zan. ETBtik segiduan Euskadi Irratitik deitu eusten. Gu Kanadako Mendebaldeko kostan gengozan. Gero, holango bideo biralak zabaltzen dabezan konpainia batetik deitu eusten Los Angeles-etik.
Los Angeles-ekoakaz ez dogu traturik egin, baina New York-eko beste kopainia bategaz bai; Storyful-egaz. Yahoo, National Geographic, ABC News... eta holango konpainia handiakaz egiten dabe behar. Bideoa saltzean deutsee eta portzentaje bat eurentzako da eta beste bat guretzako.
Datorren urtean Kanadan ikusten bagaituzu, horrek esan gura dau bideoa ondo saldu dala. Ezpabere, Gorbeian egongo gara eskietan.


Edur-jauste horreek ohikoak dira. Ez egoan holango bideorik?
J.Z.: Mundu honetako jentea ipini da geugaz harremanetan, esanez bideoa dokumentu zientifiko moduan oso inportantea dala, gitxitan grabau dirala tamaina horretako eduroldeak, naturalak eta momentuan bertan egonda. Eta justu personen bizipenak entzuten dira. Holango oso gitxi ei dagoz.
Edur umeleko erreka bat da. Urtesasoi honetan urtero gertatzen dira holangoak. Edur piloa dago mendian, tenperaturak epeldu egiten dira, edurrak pisua hartzean dau... Edur-jauste mota hau umela eta motela da. Laba erreka baten antzekoa.
A.A.: Bideoan emoten dau arriskua handiagoa dala. Ez zan istripurik gertatu eta guk suertea euki genduan ha bertatik bertara ikusi gendualako.


Orain ze plan daukazue?
A.A.: Orain Gorbeia Suzien-en antolakuntzan murgilduta gagoz eta aurrera begira badaukaguz gauzak, baina ezin dira kontau, ez dagozalako guztiz lotuta.

2017/6/1

KONPOSTAJE PROIEKTUA Baserritarrak ekoizle handien hondakin organikoak atez ate jasoteko proiektu pilotoa abiatu dabe Arratian

 

IK4 Azterlanek eta Igorreko Artadi mintegiko Geert Roels-ek supermerkadu, eskola eta abarreko hondakinak jaso eta konpostatzeko proiektu pilotoa ipini dabe martxan. Proiektuak Eusko Jaurlaritzak kudeatuten dauzan Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren diru laguntzea dauka. IK4 Azterlanek proiektuaren bideragarritasuna aztertzen dau, Arratiako Udalen Mankomunidadea materialak ipini eta begirale dago ea etorkizunean proiektua zabaldu daiteken jakiteko. Errota Arratiako Garapenerako alkarteak be laguntza emon deutso Igorreko baserritarrari, organikoak bereizi eta proiektu honetan parte hartzeako prest dagozan enpresak topatzeko.

 

Austriar ereduari jarraituz, hondakin organiko asko sortzean diran lekuetan, hodakinok batu eta konpostau egiten dabez baserritarrak euren ortuetan ongarri moduan erabilteko. Bizkaian, Berrizen eta Larrabetzun izan ziran hau praktikan ipinten lehenengoak, eta orain Igorrekoa eta Iurretako beste nekazari bat hasi dira inguruko organikoak batu eta konpostatzen. Urtebetez holan egin ostean, esperientzia balorau eta Bizkaiko leku eta baserritar gehiagotara zabaldu daiteken ikusiko da. Bideragarria bada, udalai eskatuko deutsee Arratiako baserritarren hondakin organikoen kudeaketaren proiektuan parte hartzeako, proiektuari jarraipena emon ahal izateko.
Baserritarrak, hondakinak kudeatzeagaitik diru bat jasoten dabe.

Bosgarren edukiontzia eta atez ateko sistemearen erdibidekoa
Zaborra kudeatzerakoan, hondakin organikoai jagokienean, Bizkaiak, batez be, bosgarren kontenedorearen aldeko apustua egin dau. IK4 Azterlaneko Ander Areitiok azaldutakoaren arabera, atez atekoan gehiago birziklatzen da baina denpora asko behar izaten da kantidade txikia batzeako eta ekonomikoki ez da errentagarria. Hori dala eta, proiektu piloto honek erdibideko zerbaist palanteau gura dau: orokorrean bosgarren kontenedoreagaz funtzionau, baina organiko sortzaile handiai atez ateko zerbitzua eskeini.
Europak eskatzen dauan birziklatze-tasara ailegetako urrun dagoala Bizkaia esan eban Unai Rementeriak Bizkaiko Foru Aldundiko Ahaldun Nagusiak maiatzaren 15ean, 2030rako %65ra ailegau behar dala eta %44 birziklatzen dala Bizkaian.
Proiektu honek organikoak gehiago birziklatzeko balio ahal badau be, hori ez dala proiektuaren helburua dino Aitor Uriguen AUMko Ingurumen Teknikariak "Martxan dagoan proiektuaren garrantzia ez dago kudeatuko dan kantidadean, bideragarritasunean baino. Ingurumen, ekonomia eta normatibeari jagokon bideragarritasunean, hain zuzen".
Organikoak jasoteko bosgarren kontenedoreaz gainera, Arratian lur sailtxo bat daukien etxe askotan, etxeko organikoak konpostau egiten dabez. Baita eskolak eta Institutuak be. Arratian, edukiontzi marroia, etxeko konpostajea eta eskoletan eta Institutuan egiten danagaz, materia organikoaren %12 inguru kudeatzen da AUMen arabera. "Zabor guztitik, hondar organikoak %40-42 inguru suposatzen dau. %40-42 honen %12a ondo kudeatzen da. Beraz, organikoaren %12 ondo kudeatzen bada, organikoaren %88a errefusara doala esan gura dau" dino AUMko teknikariak.
Errefusa hori txikitzeko baliagarria izan daitekela proiektu hau be uste dabe proiektua abiatu dabenak. Eta sortzaile handiak, -supermerkaduak, jatetxeak, enpresetako jantokiak, eskoletako jantokiak...- zerbitzu berezia behar dabela organikoak kudeatzeko uste dabe. IK4 Azterlaneko Ander Areitiok aztertuko dau ea ekonomikoki bideragarria dan. "Gure lana izango da diru kontuak kalkuletea, ikustea zenbat kostau ahal dan eta gero hori zabaltzea. Urte amaieran egongo da komunikazino kanpaina bat, printzipioz, udaletxe eta mankomunidadeari zuzenduta". Proiektu pilotoa urte amaierara arte izango da. "Emoitzak jakin baino lehen, ezin dogu asmatu zenbat ekoizle handi egongo diran prest parte hartzeako, zenbat nekazari, zein izango dan kostua tona bakotxako, bete behar diran normatibak... Hau dana jakitea da proiektuaren helburua" azaldu dau Uriguenek.
Organikoen birziklatze maila sano txikia da Bizkaia osoan. Izan be, sortu barri dan Bizkaiko Zero Zabor plataformeak Berriari emondako datuen arabera, igaz 6.613 tona hondakin organiko batu ziran Bizkaian konposta egiteko, Gipuzkoan, barriz, 42.604 tona, nahiz eta Bizkaiak baino 425.000 biztanle gitxiago euki.

Artadirako ongarria
Geert Roels-ek hektarea erdiko esplotazinoa dauka Igorren, Artadi mintegian. Bertan, zugatz gazteak eta zugaztxoak hazten ditu. Haziak ahalik eta hurren jasoten dituala dino, mintegian bertan tratau eta gero ereiteko. Kimikarik ez dauanez erabilten, konpost asko behar dau, astean tona erdi bat inguru.
Maiatzaren 3an, Roels Arratiako hiru lekutan hasi zan organikoak batzean: Areatzako Balnearioa Hotelean, Arratianon eta Batz-en. Momentuz 300 bat litro jasoten ditu, baina Errotaren laguntzeagaz beste puntu batzuetan jasoteko akordioak egiten dabil eta Ormazabal-en be hasi da jasoten.
Enpresak, ostatuak edo organiko sortzaile handiak, baldintza batzuk bete behar ditue parte hartu ahal izateko. Alde batetik, hondakin organiko bolumen handia sortu behar dabe, hau da, sukaldea edo jantoki handi bat eukitea ezinbestekoa da. Beste alde batetik, hondakin ontzia non euki be izan behar dabe. Osasun araudia dala eta, sukaldean ezin da euki. Kanpoan landatxo bat eukitea da aproposena. Azkenik, hondakinak ondo batu behar dira, beste ezerregaz nahastu barik.
Roels-ek, astean hirutan, batzean ditu organikoak aitatutako lekuetan. Hondakinak jasoteko erabilitako ontziak eroan, eta garbiak ixten ditu jatetxe eta enpresetan.
Gero etxera eroan eta konpostagailuan sartzean ditu hondakinok. Konpostagailu handia dauka, 2,20 m x 2,20 m.koa. "Handia aukeratu dot bertan sartu ahal izateko. Lan egiteko modu hau Larrabetzun ikusi dot. Holan gitxiagotan mobidu behar da konposta eta hobeto haizetuten da". Konposta egiteko organikoagaz nahastuteko behar dan parte lehorra eta ontziak Mankomunidadeak ipini ditu.

2017/5/15

GURE ESKU DAGO Ilusinoa eta %55,16ko partaidetzea Zeanuriko Gure Esku Dagoren galdeketan

Diman jasotako lekukoa Areatzari pasau eutsan Zeanurik maiatzaren 7an, independentziaren herri galdeketea egin ostean. Lehen olatu handian egon zan Zeanuri. Parte hartzea %55,16koa izan zan.

1.057 lagunek emon eikien botoa eta 583 boto jaso ziran, 577 baliodun eta 6 baliobako. "Euskal Herri independiente bateko herritarra izan gure dozu" itaunari, baietz erantzun eutsien 532 herritarrek, ezetz 15ek eta 30ek boto zuria emon eben.
Goiz hasi zan eguna talde sustatzaile eta boluntarioentzat, 07:30ean, hain zuzen. Aretoa apaintzeko eta atzeneko ikutuak emoteko geratu ziran. Jai itxurea aurreko egunetatik hartuta eukan herriak. Mahaiak, aulkiak, hautestontzia, botoak, informatikoak ordenagailuagaz... dana prest egon zan jentea botoa emoten hasi orduko.
Egunean zehar, alkate eta zinegotziak, merkatariak, unibersitarioak, jubiladuak... jentea hurreratuten joan zan bere botoagaz eretxia emoten. "Inork ez eban huts egin gura eta horren adibide izan leiteke, azkolari bat bere tresnagaz bozkagunean agertu izana, edo lehenengo aldiz bozkatzen eben gazte batzuek la ola egin euskuela" dinoe antolatzaileak.
Ekitaldi nagusian, Areatzak lekukoa hartu eban. Hautestontziaz gainera ilusinoa be pasau eutseela lekukoagaz batera dinoe Zeanurikoak. Ekitaldiaren aurretik, Arratiako talde bat kolorez beteta eta jantzan, plazan sartu zan. Eskilaretan talde sustatzaileko guztiak egozan, askotan lan isila egindakoak; baita Dimako ordezkariak be, igaz herri galdeketea egin ebenak.
Bozketea jai giro ederrean gauzatu zan eta era guztietako ekimenak ez ziran faltau: umeentzako tailerrak, bertsolariak, bazkari herrikoia, herri kirolak, Gontzal Mendibilen bazkalosteko kantuak, pelota partidua, txokolatadea, txosnea... Guztia, boluntarioen lanari esker.

Lehenengo olatu handia
Maiatzaren 7an, Gure Esku Dago Erabakitze Eskubidearen aldeko herri ekimenak, egin ebazan herri galdeketetan 247.812 persona egon ziran deituta, eta 63.237k emon eben botoa; hau da, %25,52k. Porzentaje desbardinetan eta modu diferenteetan planteauta, herritarrak ea Euskal Herria estadu independientea izatea gura eben itaunari erantzun eutsien 52 herritan: Deba, Eibar, Elgoibar, Itziar, Mutriku, Soraluze, Abadiño, Durango, Elorrio, Zaldibar, Zornotza, Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, Munitibar, Ondarroa, Ziortza-Bolibar, Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Jatabe, Meñaka, Mungia, Barrika, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz, Aizarnazabal, Azkoitia, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa, Zumaia, Lasarte-Oria, Legutio, Orozko, Urkabustaiz, Usurbil, Zubieta eta Zeanurin, hain zuzen be.

2017/5/2

AGUSTIN ELEXPE Agustin Elexpek erretiroa hartu dau 39 urtean Igorren agoazil izan eta gero

Txakolindegiaren ondoan egoan eta bota zan etxean jaio zan Agustin Elexpe. Zulaibar amaitu eta gero Aralucen hasi zan beharrean trokelerian, Zornotzan be torneru ibili zan. Gero, "petroleru" beharretan ibili zan Elexpe, perforazinoak egiten enpresa baten, Espainia guztian zuloak eginda dago petroleoa topetako. 1978an sartu zan agoazil Igorren, Jose Maria Otxoa alkate zala, aitak semea herrian egotea gura eban eta semeak jakin barik aitak emon eban bere izena udaletxean. Hasi zanean Isidro Bustinza eta bera ziran agoazil Igorren, eta udaletxean bertan bizi izan ziran. 2017ko aprilaren 21erarte egon da agoazil lanetan.
Ointxe dala dozena bat urte ingurutik hona be bi izan dira Igorren beharrean ibili diran agoazilak.


Urte honeetan guztietan beharra bardin antzekoa izan da ala agoazilaren eginkizunak aldatu egin dira? Zeintzuk?
Hemen urtetan ebana egin behar izan da. Aldaketak noski egon dirala sartu nintzanetik hona. Egin beharreko betekizunak handituz joan dira. Ni beti izan naz persona bat, gauza bat egiteko esan eta segiduan egin dodana, ze ostean esaten dozu, bihar egingo dot... eta onena momentuan egitea da. Eginkizunak aldatu dira bai, baina horreek be hainbat arinen eginda hobeto.


Beharra aldatu dala dinozu, eta gizartea? Zelangoak ziran orduko igorreztarrak? Eta oraingoak, zelan definiduko zeunkez?
Herria asko aldatu da, mobimentua asko be handiagoa da orain. Gaurko egunean Industrialdea, Kultur Etxea, kiroldegia... danetarik dago Igorren, ez dauka zerikusirik lehenagoko Igorregaz, zerbitzuen eskeintzea asko be handiagoa da. Zenbat eta gehiago euki, orduan eta gehiago exijiduten da. Exijente bihurtu gara.


Anekdota piloa eukiko dozuz. Kontau bat edo beste.
El Lutek baino anekdota gehiago daukadaz. Milaka. Asko kontau ezin diranak. Olabarrin terreno batzukaz, ikurriñeagaz, kotxea (Udaleko Panda) ostu eustenekoa...


Korrikan lekukoa eroan zenduan Igorreko Udalaren izenean.
Hasi nintzan ondo eta amaitu txarto (barreka). Orain dala urte batzuk Jose Ramon Bustinzagaz joan nintzan Lemoaraino, biok orduan be gazte. Aurten lekukoa eroanda emozionau egin naz, euskalduna bazara barruraino heltzean jatzu hori.
Orain dala bost bat urte be pregoia bota neban, eta hori be itzela izan zan, sano urduri egon nintzan, norberaren herria eszenaleku gainetik aurrez aurre ikuste hori... asko heldu jatan. Sentimentu oso politak dira. Horreek biak inoz ez jataz aiztuko.
Ziklo-krosa be inportantea izan da herrian. Eskatu deustena egin dot beti.


Eta jubilau ostean zer? Zeintzuk dira zure planak?
Lehenengo gauzea burua asentetea da, sonanbulo baten moduan nago, ia egoera barrira egiten nazan! Gogoa daukagu biajeren bat edo zeozer egiteko. Ni bizi nazan lekuak be lagunduten deusta; San Kristobalen, etxean, beti dago zeozer egiteko eta.


Ezetu dozuzan alkateen gauza on bat?
Jose Maria Otxoa egon zan alkatetzan ni heldu nintzanean baina ez neban asko ezetu, ezin dot ezer esan.
Jose Ramon Bustinzari meritu handia emoten deutsat, udaletxera heldu zanean ez egoan txakur handi bat be, baina handik hortik hemendik... ez zan udaletxean asko egoten, beti ibilten zan leku batetik bestera parau barik.
Jose Miguel Iza behargin handia zan. Atea joten "numero uno", mundiala. Zita barik joaten zan ha lekuetara, atea jo eta aurrera.
Joseba Ipiñazar "Ipi" persona ona. Alkate ona eta persona ona.
Galder Olibares, neuretzako Galder "pasada" bat zan. Herritarra edozein lekutan: udaletxe barruan zein kanpoan. Persona oso zabala eta argia. Eta gauzak arpegira esaten ebazan.
Beinat Anzolak ez dauka zerikusirik Galderregaz, teknikoagoa da, baina hau be ona.
Alkate txarrik ez da egon. Bategaz edo besteagaz behar egitea diferentea zan baina danakaz ondo moldatu naz, ez daukat inoren kejarik.

2017/5/1

HIZKUNTZA PROIEKTUA Dimako eragileak Hizkuntza Proiektua partekatu dabe

Ikasle Euskaldun Eleaniztuak Proiektuak herriko Keixako Hegoak, Dantza taldea, Pelota Eskola, Dimnasioa, Abizarie, Dimesten, Igitie, Haur Eskola, Eskalada taldea, Gaztelekua, Jubiladuak, Jai Batzordea, Liburutegia, Kantu bat gara taldea, Guraso Elkartea eta Udalaren ekarpenak jaso dauz, martiaren 9, 16 eta 23an egindako lan saioetan. Bertan egindako hausnarketen kontakizuna emon dau jakitera Dima-Ugarana Herri Ikastetxeak.

 

Jentarte globalizauan bizi eta aldi berean euskerea indartuteko erronkeari erantzuteko sortu zan proiektua. "Euskal Hezkuntzako partaideok, eta jentartea orohar, erronka handi baten aurrean aurkitzen gara. Mundu globalizau eta komunikazino-teknologien garai honetan, euskal umeak eta gazteak abiada bizian aldatuten dabizen biziteko era eta beharrai erantzuteko zurrunbiloan bete-betean murgilduta gagoz. Ondorioz, argi esan daikegu norbanako modura zein jentartean garatzeko bitartekoak eta prestakuntza bera be, bere zentzu osoan, zinez konplejua bilakatu jakula. Beraz, konplejutasun horreri zelan erantzun dogu gakoa, erronkea" dinoe Dima-Ugarana Ikastetxekoak.
Egoera horrek zuzen-zuzenean eragiten dau hizkuntzen eremuan, eta norbanako eleaniztun eta jentarte kulturanitz horretan, "euskaldunoi bertoko hizkuntza eta kultura dogun heinean, geure ekarpena egitea jagoku jentarte hori aberasteko eta aldi berean bizi-irauteko, euskaldunok euskaldun modura biziraungo badogu behintzat".
Euskerea ardatz, hizkuntzetan konpetentzia komunikatiboa lortu eta garatzeko, hizkuntzaren ezagutza eta erabilerea funtsezkoa da, umeen garapenean zein geure kulturatik mundura salto egin eta eleaniztasunean, kultur aniztasunean, euskaldun eleaniztun hezi, hazi eta garatuteko.
Gure testuinguruan nagusitzen dan hizkuntza gaztelania dala jakinda, ikastetxean indartu behar dan hizkuntza euskerea izango da. Hizkuntza proiektu batek, proiektu eleaniztun batek, hizkuntza guztiak hartu behar ditu kontuan. Zentzu horretan, ezinbestekoa da plangintza integral bat jorratutea, "non hizkuntzen egoera eta estatusak, hizkuntzen glotodidaktika, hizkuntzen soziolinguistika, psikolinguistika eta hizkuntzen soziopolitika kontuan hartu beharreko ardatzak izango diran. Beti be hizkuntzen arteko plangintza inklusibo baten norabidean eta euskerea egoera minorizaduan eta oindino arriskuan dagoan hizkuntza bat dala jabetuta".
Gaiagazko ardureak, ikastetxean konpromiso eta hausnarketa prozesu bat zabaldutera eroan eban; gure errealidade sozio-linguistikoaren inguruko datu bilketa eta diagnosi bat egitera. Hortik atera ziran ondorio, helburu eta lehentasun batzuk finkatuteko beharrak.

Norabidea, iparraren garrantzia
Helburuan adostasuna dago. Proiektukideak ikaslea gaitu gura dabe testuinguru desbardinetan hizkuntzagaz modu eraginkorrean komunikau daiten, egoera desbardinetara egokitu eta gaitasunez jardun dagian.
Bideak askotarikoak dira, baina Diman, alkarlanean, talde lanean, barrikuntza metodologiko eta didaktikoak bereganatuz, partaidetzan oinarritu dira ume bakotxaren garapena lortzeako. Horretarako, euskerearenganako hurbiltasun afektiboa behar dala dinoe, atxikimentua eta identifikazinoa; "eta umeak persona eta espazio jakinakaz egiten dauan hizkuntza identifikazinoa kontuan hartuz, komunidadea inplikau behar da". Lan hori guztia ahalik eta ondoen egin ahal izateko hainbat arlotan eragin beharra ikusi eben: taldeen antolaketan, motibazinoan, metodologian, irakasleen prestakuntza teknikoan, helduen hizkuntza erabileran eta aisialdian edo-eta umeen bizi eremuetan batez be. Horretarako hezkuntza komunidadearen esku-hartzea bilatu eta indartu ez ezik, lankidetzan jardutea ezinbestekoa iruditu jakien; hizkuntza jarkeretan eragiteko, edo hizkuntzen ikas-irakaskuntza aktiboari, komunikatiboari eusteko eta prestakuntza jasoteko edo euskerearen erabilerean aurrera egiteko helburuakaz.
Testuinguru honetan sortu zan bere egunean Kontseiluaren eskariz, Hezkuntza eragileak adostutako proposamena Sortzen-en eskutik: Ikasle Euskaldun Eleaniztunak Hizkuntza Proiektua, hain zuzen be.
Euskeratik eta euskal kulturatik abiatuta, hizkuntza estruktura sendoa euskeran eukitearen garrantzia eta eleaniztun izatearen abantaila, curriculuma euskeraz garatzen dau Dima-Ugarana Ikastetxeak eta, hizkuntzaren ezagutza eta erabilerea funtsezkotzat joten da umeen garapenean. Izan be, ondoizateak eta integrazino sozialak hizkuntza eta kultura behar ditu. "Danok emon behar dogu eredu, hezkuntza komunidade osoak bat eginda jarkerak hobetu eta erabilerea areagotzeko". Eta hizkuntzen egoerea kontuan hartuta hizkuntza jarkeretan eragiteko, danak norabide baten egin behar dabe lan, "komunidadeko sektore edo eragile bakotxak, bere zeregin eta erantzunkizunetatik".
Hizkuntzen egoerak ez diranez bardinak, hizkuntza plangintzak jarkeretan be eragin beharko dau; eta jarkeretan eragitea, ezin da eskolatik bakarrik egin. Komunidade osoak konpromisoa hartu behar dau helburua lortzeako; hau da, ikasleak ahalik eta gaitasun komunikatibo egoki eta aberatsenak garatu dagiazan. Eta horretarako ezinbestekoa da norabide bakarreko alkarlana.

Hiru zutabe: Ikastetxea, Gurasoak eta Udala
Orduan, hezkuntza komunidade osoari aukera aurkeztu eta aurrera egiteko ebatzia hartu eben. Behin Ikastetxea, Gurasoak eta Udalak osotutako hiru zutabeen arteko adostasuna erdietsi ostean proiektuan murgiltzeko prozesua adosteari ekin eutsien Ikastetxe, Sortzenek eta Elhuyar Aholkularitza taldeak.
Lana bideratzeko egitura eta funtzionamentua zehaztuta, besteak beste, Jarraipen Batzordea eta Herriko Hizkuntza Batzordea sortu ziran. Jarraipen Batzordearen lana zan, prozesu osoari jarraipena egitea, fase bakotxean ekarpenak egitea, sensibilizazino saioak zein diagnostikorakoak antolatzea, Proiektuaren diseinu eta logotipoa egitea, komunikazino planaz arduratzea, eta, beharrezkoa izan ezkero, beste edozein neurri edo proposamen bideratu edo hartutea. Herriko Hizkuntza Batzordearen arduran gelditzen zan prozesu osoa herrian gauzatzeko plangintzea, ebatziak adostea eta bitarteko eta neurriak bideratzea.
Proiektua aurkezteaz gain, motibazino eta sensibilizazino saioak egin ziran ikasle, guraso, irakasle eta herriko eragileakaz. Gero, eskolan zein herrian eginda egozan diagnosi ikerketak, gehi Klusterrak egindakoak kontuan hartuta, diagnostikoa osotuteko galdetegi bat prestatu eta herrian zabaldu zan herritarren eretxiak jasoteko. Lan haretatik ondorio, helburu eta lehentasunak finkatu ebezan ondoren.
Jarraian, beste fase bat hasi zan. Alde batetik, Hizkuntza Proiektua izango danaren diseinuan Marko Teorikoa definidu eta zehazten joan; eta bestetik, lehentasun ildoetan herrian, ikastetxean pauso praktikoak planifikau eta egiten hasi.

Informazinoaren garaian, informazinoa zelan tratau
Horretarako hausnarketa, talde lana eta metodologia behar dirala eta interakzinoetan dagoala gakoa dinoe. Euskal Hezkuntza Sistema osoaren xedea euskal herritarrak jentartean partaidetza aktiboa izateko eta bizitzan modu eraginkorrean moldatzeko gai izan daitezan trebatzea dala kontuan hartuta, eta gaur egun giza interakzinoen kontestu global baten bizi garala jabetuta, begibistakoa da guztiz aldatu dirala ekoizpen moduak, konsumitzekoak, komunikau, egin, sentidu edo pentsetako erak. Ondorioz, egoera horrek, ezinbestean, ikasketa prozesuetan be beste egiteko era bat eragin behar dau lagunduteko egoera ezegonkor horretan biziten, aniztasun eta konplejutasun horretan ikastera ikasten, eta ikasketak autoerreguletan, besteak beste. Egungo eskolearen zeregina da, "ezagutza bitalak eta berauek zelan aplikau izan behar dau, eta desbardintasunen aurrean funtzino konpensatorioan aportatzea". Baita hizkuntzen inguruko ardura eta erronketan be.

Helburu eta lehentasunak
Honeek guztiak, euskal hiztun eleaniztunak helburu, eta egungo errealidadeen ezaugarri eta erreferentziak kontuan hartuz, helburu eta lehentasunak markatzera eroan ebazan. Lehentasunok, konpetentzietan oinarritutako hezkuntzaren ikuspegi inklusiboaren bidean hizkuntza eskakizunai erantzutea; hizkuntzen irakaskuntzarako metodologiak eguneratzea, baita gelaz kanpokoak zein asialdikoak; euskerea eskola komunidadean txertatzea eta aldaketa beharrari eta eskaera barriai erantzuteko trebatzea umeak; euskerea komunidade identidadearen euskarri eta kohesino tresna bilakatutea; euskeran eta euskal kulturan ardaztuta, kultur aniztasunari eta hizkuntz aniztasunari erantzutea; Hezkuntza komunidade osoaren partaidetza aktiboa sustatzea eta hezkuntza barritzaile, etenbarik ikasten ikasteko, aldaketarako, barrikuntzarako eta etenbako hobekuntzarako hezkuntza-sare konpartidu modura jardungo dauan ikastetxea sustatzea.
Honeek guztiak, prozesuari aurre egiteko lehentasunezko zeregin eta erronka barriak garatzera eroan zituan partaideak. Alde batetik, ikastetxearen markoan, irakaslegoaren prestakuntza eta formazinoan trebakuntza ildoak jorratzera; bigarrenik, umeen inplikazinoan, umeen ikuspegiari bide emotea kudeaketa, planifikazino eta erabakitze prozesuetan, eurak be eragile aktibo bilakatuteko; hirugarrenik, helduen hizkuntza jarkeren inguruan gogoeta prozesu bat herritarren artean zabaltzera; eta laugarrenik, eta azkenik, udal administrazino eta zerbitzuen hizkuntz jarduerearen gaineko erronkak ezartzera.
Irakaslegoaren prestakuntzari jagokonez, hizkuntzen didaktikarako oinarriak finkatu ebezan: testu generokako irakaskuntzea, hizkuntza eta edukiak buztartzeko beharra eta alkarrekintzearen garrantzia ikasleen jakintzak "aldamiatzeko" garaian, beti egoera errealak planteatuz. Ondorio nagusia, irakasleen alkarrekintza moduetan formazioan sakondu behar zala izan zan. Formazinoaren ikuspegitik, erispide eta estrategiakaz hornidutea da xedea.
Momentu honetan hizkuntza proiektuaren txostena bera azken ebatziak eragileakaz zehaztu eta txostena idaztean ipini da fokoa.

Irakaskuntzako metodologia aldatu beharra
Partaideen eretxiz, "eskolak asko mugatu dira idaztera eta idaztera, irakurri eta idaztera, eta ikusten ari gara ikasleak ez dirala gai ezer azaltzeko, argudiatzeko. Argi dago ahozkotasunak bere lekua izan behar dauala, pentsamentuak eregi behar dira. Irakaskuntzan metodologia aldatu egin da edo aldatu egin behar da. Komunikazinoa izan behar da erronkea, ikasleen beharrizanak antzeman eta diseinau erantzunak emoteko. Hitzegiteko guneak sortu behar dira".
Umeen inplikazino eta ahalduntzea sustatzeko, eskolan praktika egokiak bideratzen hasi ziran, umeak eurak hainbat jarduera eta ekimenen kudeaketa eta planifikazinoa eginaz. Herri mailan, Herri Hezitzailearen prozesuan murgiltzea ebatzi zan. Lerro honetako ildo nagusiak aisialdi parte hartzailea, euskalduna, hezitzailea eta herritarra garatzea dira. Lan horretarako oinarriak be finkatu dira: euskerea eta euskal kulturea, haurtzaroaren kulturea, ume eta gaztetxoen aisia, balio hezitzaileak, eta partaidetzea, hain zuzen be.
Prozesu honek Dimesten (Dima amesten) mobimentua sortu arazo dau herrian eta 2.017 urterako "Gure lurra" gaiaren inguruan, urte osorako jarduera eta programazinoa martxan da. Begirale eta langileen taldeari laguntzeko talde motor bat be sortu da. Helduen erabilerea dala-eta, 2.016an, hizkuntzen inguruan hainbat tailer eta gogoeta saio egin ziran Topagunekoen aholkularitzapean. Diman euskerearen gainean dinamika barri bat martxan ipini gura da, eta horretarako, herritarren partaidetzea bilatu da, eretxiak jaso eta iparra marketako. Gogoetaz gain, sensibilizazino tailerrak eta transmisinoa lantzeako ekintzak egin dira. Ondorio nagusia, euskaltzaleen konpaktazinoaz gain, herri mailan jarduera batzuk burutzea, eta Abizarie euskera alkartea sortzea izan dira.
Udala eta administrazino munduari jagokonez, Dimako Udala UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide egin da, udal administrazinoan be "Euskaraz bizi gura dogu" ildoan daukan eragin eta garrantziaz jabetuta.
Ikasle Euskaldun Eleaniztuak Hizkuntza Proiektua, dokumentu dinamiko eta etenbako hobekuntzarako tresna gisa ulertuta, emoitzak emoten hasi da, batez be irakaslegoaren prestakuntza ildoan eta "komunidadearen partaidetzan helburu komunen mesedetan, hau da, gaiari erantzuteko adostasun eta akordioetara heltzeako ahalegin eta borondate partekatuetan. Izan be, talde lana eta metodologia mailako emoitzak ez ezik, komunidadearen kohesino eta beraren parte hartze aktiboa ditu zutabe eta erronka" dinoe ikastetxetik.

Herriko alkarteak martiko saioetan
Umeengan hizkuntza estruktura sendoak eregiteko, eleaniztasunera euskeratik saltoa emoteko, jarkeretan eragiteko eta ongizate eta kohesinorako hizkuntza tresna eraginkor, baikor eta afektiboa izateko danen eredua beharrezkoa da.
Holan, egindako bidea biribiltzeko, 2.017ko martiaren 9, 16 eta 23an egindako saioetan txostenaren ebatzi nagusiak jarri ziran mahai gainean, aurrera begirako norabidea, kriterioak eta erabagiak zehaztuteko asmoz. Bertan, Keixako Hegoak, Dantza taldeak, Pelota Eskoleak, Dimnasioak, Abizariek, Dimesten-ek, Igitiek, Haur Eskoleak, Eskalada taldeak, Gaztelekuak, Jubiladuak, Jai Batzordeak, Liburutegiak, Kantu bat gara taldeak, Guraso Elkarteak eta Udalak hartu eben parte.
Lehenengo saioan, Hizkuntza proiektuaren, prozesuaren, ibilbideren laburpena eta eskola-bizitzako hizkuntza zehaztu ziran. Partaideen arabera, "lehen umeai hizkuntza zuzen bat heldu arazotea zan kontua baina orain euskeraz egitea nahikotzat joten dogu. Gaur egun errealidadea beste bat da. Hizkuntza erabilteko espazioak sortzean dago gakoa".
Bigarren lan saioak, zerbitzuak, eremu pedagogikoa eta jarkerak izan ebezan aztergai.
Zerbitzuetan, langile euskaldunen premina azpimarratu zan eta eremu pedagogikoan, metodologietan eraginkortasuna eta lotura afektiboa indartu beharra, besteak beste. Jarkeren esparruan, euskalkiaren garrantzia.
Atzenengo saioan, herriko eragileak euren aportazino eta konstatazinoak mahaigaineratu ebezan. Guztiak sensibilizazinoa ezinbestekoa ikusten eben, beharrizanak konpartiduteko, marko kontzeptualak norabide bateratuan buztartzeko, preminazko beharrizanak identifiketako, lotura afektiboak sortu eta pausu praktikoak emoteko. Euskerearen erabileran eragitea azpimarratu zan eta hiztun bat galdu ezkero galera handia dala esan eben; hizkuntzak ez dirala bakarrik komuniketako, transmisinoa behar dala. Bizi ardatza izan behar dauala euskereak, belaunaldien arteko hartu-emona sendotu behar dala eta euskerea eta euskal kulturea bultzatzea dala erronkea, ondorioztatu ebezan beste gauza batzuen artean.
Alkarte guztiena entzun ostean, konzientziazinoan eta erabileran dagoala gakoa ikusi zan. Aurrera begira, kultura zelan sustatu eta curriculum-ean kulturearen erabilereari pisua emoteko beste lan saio monografiko bat egiteko aukerea mahai-gaineratu zan.

2017/4/17

TXOMIN GOYOAGA Euskalzaletasunaren historia bat

Txomin Goyoaga zeberioztarraren Euskerean bidetik izeneko erakusketea egongo da Igorreko Kultur Etxean aprilaren 19tik maiatzaren 5era arte. Bertan, orioz pintautako bertsolari, kantari euskaltzale eta Arratiako musikariren 71 erretratu ikusi daitekez.
1831n jaiotako Indalecio Bizkarrondo "Bilintx" da denporan lehenengoa eta Jone Uria (1990) bilduma honetan agertzen dan gazteena. Ez dagoz euskerearen bidean nor izan diran guztiak (ezinezkoa da hori), baina dagozan guztiak badira nor euskerearen munduan.

 

Erakusketan gehienak bertsolarien erretratuak dira (41). Zergaitik?
Zeberion jaio nintzan 1939an eta Zeberioko Ermitabarri eskolan hasi nintzan, 6 urte neukazanean 10 urte arteraino. Eta 10 urtegaz Arteako eskolara joan ginan anaia eta biok. Han, behin, ez dakit nok organizauta, bertsolari gipuzkoar bi etorri ziran: Uztapide eta Basarri. Bertso zoragarriak izan ziran eta gu eskolaumeok, danok oso pozik egon ginan.
Gero handik lasterrean be, Zeberioganeko ermitan hasi ziran bertsolari bi. Bata Zeberiokoa zan, "Farola" esaten eutsiena, eta bestea bilbotarra baina Zeberion taberna eukana, Sanchez. Hasi ziran bertsotan eta ni aho zabalik egoten nintzan eurai entzuten.
Holan barruko harra biztu egin jatan.
Hemeretzi urtegaz injenierutza ikasketak hasi nebazan. Txikitatik gustetan jatan dibujoa eta polito egiten neban. Ikasketak amaituta, beharrean hasi nintzanean 25 urtegaz fabrika baten, astegoinetan trastoak hartuta pintetan joaten nintzan Zeberioko Undurragara eta beste auzuneetara, ni Ugartekoa naz. Hor inguruko paisaje guztiak pintetan nebazan. Arratiakoak be bai, Zeanuritik hasi eta Igorreraraino leku askotan. Pintetako leku oso politak dagoz.


Paisajeak pintetan hasi zinan beraz.
Bai. Abstraktua be egin neban. Ezkondu eta gero, Europako museoak ikusten joaten nintzan Aste Santuetan. Aste Santu baten, Pariseko museo guztiak, beste baten Londresekoak eta holan. Pentsetan neban andreak ezin izango eustala inoz lagundu hiru ume geunkazalako. Gero umeak hasi ziranean be andreagaz joanda nago barriro Parisera, Londresera, Amsterdamera... museoak ikusten. Bolada bat be euki neban inpresionisten liburuak irakurten nebazana. Liburu asko. Bilboko museoetara be sarri joaten nintzan.
Pinturea asko gustetan jatan. Hogei urte neukazanean, ikasi bitartean, Arratia futbol ekipoan egon nintzan. Danok jokatuten genduan futbolean orduan. Afizino itzela egoan Arratian. Eta Fasio eta etorten ziran animetan. Fasio eta Leon ibilten ziran futbol sasoi guztian joten, eta niri buruan sartu jatan egunen baten pintau egin behar nebazala.


Dana dala, Xalbador izan zan pintau zenduan lehenengoa, ezta?
Bai. Ni paisajeak pintetan ibilten nintzan. 1976an Xalbador hil egin zan, bere omenaldian bihotzeko atake batek emonda. Urepelen zan omenaldia eta jente asko joan zan hara. Omenaldia eta gero bazkaria. Euskal Herriko bertsolari guztiak edo gehienak han ziran, bazkaltzen. Eta Xabaldor ez zan ondo sentidu eta ixil-ixilean mahaitik altxau eta andrearengana joan zan, etxera. Ordubete beranduago hilda egoan etxean. Jentea festejetan, kantuan eta bertsotan, inok ez eban jakin. Hurrengo egunean egunkarietan irakurri genduan zer pasau jakon. Hain gizon majoa izan zan bera, noblea, artzaina eta labradorea eta oso argia. Jenteak asko gura eutsan. Orduan nik gordeta neukazan Euskal Herriko aldizkariak eta topau neban Xalbadorren pare bat argazki. Hareek modelo hartuta koadro handi bat egin neban. Eta hortxe hasi nintzan bertsolariak pintetan.
Pintau eta pintau. 30 edo 40 bat bertsolari segiduan pintau nebazan. Gero hasi nintzan paisajeakaz barriro. Kamara txikitxo bat daukat, eta hantxe daukat estudioa eta danak euki nebazan apilauta eta ordenean. Eta seme batek esan eustan: "aita, honeek koadroak zeuretzako pintetan dozuz, ezta?". Eta nik: "bai". Eta semeak: "hori ondo dago baina zergaitik ez dozu ahalegin bat egiten jenteak ikusi dagiazan?". Euskerearen alde izango zala, eta Zornotzan egin genduan igazko bagilean. Jenteari gustau egin jakon. Gero, Amurrion be euki dot eta orain, 19an Igorren eskegiko dodaz koadrook. Arrastian izango da inaugurazinoa. Aprilaren 19tik maiatzaren 5era arte izango da; "Euskerean bidetik. Euskal Herriko olerkariak, abeslariak eta bertsolariak gogoratuz" izenpean. Igorretik Galdakaora joango da eta Galdakaon bagilaren 6tik 23ra egongo da gitxi gorabehera.


Esan olerkari, abeslari eta bertsolari horreetako izen batzuk.
Hemen 41 bertsolari dagoz, 3 olerkari, 10 euskalzale, 11 abeslari eta neure denporako gogorapenakaz lotutako beste 6 erretratu: Maurizia Aldeiturriaga, Leon Bilbao, Joaquin Goti, Bonifazio Arandia "Fasio", Silvestre Elezkano "Txilibrin" eta Luziano Artetxerenak. Luziano Artetxek 94 urte daukaz eta oraindino animetan da Gorbeiara joaten. Horrek ez dau esan gura horreek dirala arratiar edo zeberioztar bakarrak. Arratiar eta zeberioztar gehiago be badagoz: Maite Idirin Zeberiokoa, berbarako.
Euskalzaleai jagokonean, Jose Migel Barandiaran, Luis Villasante, Resurrección Maria de Azkue, Ander Manterola Zeanurikoa, Koldo Mitxelena, Andres Urrutia, Torrealdai... Gehiago daukadaz etxean baina danak ezin dira ekarri.
Gero abeslarien artean, betikoak dagoz: Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Erramun Martikorena, Xabier Lete, Lurdes Iriondo...


Neska gitxi dagoz.
Badagoz batzuk. Maialen Lujanbio bertsolari oso ona, eta Uxue Alberdi be bai; Lurdes Iriondo eta Maite Idirin kantariak; Maurizia Aldeiturriaga... eta beste batzuk.


Euskerearen historiaren zati bat erakusten dozu zeure koadroetan.
Bai. Txikitan, bildurra egoan euskerea dala-eta. Politika kontuetan be bai. Gurasoak ez eben gura ezta berba egitea be. Inguruetan bildurra somatzen zan. Jente asko lotsatu egiten zan euskera egiteaz. Hogetabi urte neukazanean Bilbon antzerkia euskeraz egiten eban talde bat egon zan. Herri askotara joaten ginan, baina leku batzuetan, baimena eukinda be galarazo egiten euskuen.
Nire semeak ez dabe holangorik bizi izan, ze ikastolan ibili ziran eta ikastolan dana normalizau egin zan. Beste belaunaldi bat izan da, eurak trankilago hasi dira eta guk, bildurra euki genduanok orain gabiz ateraten gauza guztiak.


Jarraituko dozu bertsolari eta euskalzaleak pintetan ala erakusketeagaz amaitutzat emoten dozu?
Bai, jarraituko dot, baina paisajeak be pintetan dodaz eta familiakoak be bai. Egunean zortzi ordu egoten naz estudioan. Zapatu eta domeketan be bai.

2017/4/17

20. KORRIKA Bat eta Zuk bakarrik ez, jentetzeak hartu dau parte 20. Korrikan

Goizaldeko ordu txikietan pasau zan Korrika Arratiatik, baina horregaitik ez ziran arratiarrak etxean geratu eta parte hartu eben lekukoa eroanez, zein atzetik. Gainera, jenteak erakutsi eban sasoian dala, edo "euskereak emoten deutsela indarra" partaide batek esan eban moduan; ze batzuetan abiadura handian joan zan, Igorren berbarako, eta beste batzuetan, Barazarreko igoeran legez, ibilbide gogorra eukalako. Herrietan jentetzea bildu zan, eta umeak be lo egin baino euskerearen alde galapan egitea gurago izan eben.

2017/3/31

XX. KORRIKA Arratia Korrikari etxoten

Aprilaren 6 eta 7 arteko gauerdian sartuko da Korrika Arratian, eta goizaldeko lau t'erdiak aldean amaituko dau bere ibilbidea gure eskualdean. Lau ordu horreetan, 51 kilometro egin eta 8 herritatik pasauko da. Lekukoa 64 aldiz aldatuko da eskuz, Arratiako alkarte eta talde askok eta enpresa batzuk be erosi ditue kilometroak eta. Korrika amaierara Iruñeara joateko autobusa ipiniko dau aprilaren 9an Arratiako AEK-k. Bediatik urtengo da 09:00etan eta izena Igorreko Kubulu Euskaltegian emon behar da aldez aurretik.
Ondoko koadroan, kilometro bakotxean zein taldek eroango dauan lekukoa ikusi daiteke.


Aprilaren 6 eta eta 7 arteko gauerdian sartuko da Korrika Arratian, eta goizeko laurak aldean amaituko dau bere ibilbidea gure eskualdean. Umeentzat eta hurrengo egunean behar egin behar daben askorentzat desorduak dira horreek. Baina Korrika euskaltzale guztien jaia da, baita umeena be, eta zelan edo halan danak hartu daikie parte.
Horregaitik Korrika Txikiak antolatu dira egun argitan aprilaren 6rako eta tailerrak eta beste ekitaldi asko umeentzat batez be. Herri batzuetan, gauberako be antolatu ditue ekintzak, Korrikari jai giroan etxoteko.

Korrikaren zain
Bedian, arrastiko 18:30ean antolatu dabe Korrika Txiki. Aurretik, 17:00etatik 18:30era tailerrak egongo dira. Korrika Txikiren ostean, 19:00etan, jolasak eta 19:30ean, talo jana. Bediatik sartuko da Korrika Arratiara 00:36an.
Lemoan, Zirko jaia ospatuko dabe eskolako patioan 17:00etatik aurrera. Korrika 0:49an pasauko dala herritik aurreikusten dau AEK-k.
Igorren, 18:00etan hasiko dira herria Korrikarako girotzen. Ordu horretan, Rugby taberna aurrean, Korrika argazkiak, kantuak eta pintxoak egongo dira, eta 21:00etan, erromeria egongo da Batek daki taldeagaz Kultur Etxe aurreko plazan. Korrika 01:22an pasauko da Igorretik.
Arantzazuko Kultur Batzordeak, peto tailerra antolatu dau 17:30ean. Ondoren, 18:00etan, umeak Korrika Txiki egingo dabe eta indarrak barriztatzeko txokolatea hartuko dabe 18:30ean. Herritik pasetan danean Korrikan parte hartu edo ikusi gura dabenentzat, Korrikari etxoteko beste txokolatada bat egongo da 00:30ean. Aurreikusitako ordutegia beteten bada Arantzazutik 01:52an pasauko da Korrika.
Artean, eguerdiko 12:00etan izango da Korrika Txiki. Bertan parte hartuko dabe Arteako eskolaume eta irakasleak eta gura daben herritar guztiak. Izan be, danak ezingo dira goizaldeko 02:03an kalean egon, eta Korrika Txikik Korrikan parte hartzeako aukerea emongo deutse gauean euskerearen alde galapan egin ezin dabenai.
Areatzan 18:00etan hasiko dira ospakizunak. Izan be, Zaztaparrak taldeak umeentzako jolasak antolatu ditu plazan ordu horretan. 19:30ean Korrika herrikoian eskoleak, herriko alkarteak eta eragileak hartuko dabe parte. Ondoren, 20:30ean, Kantu jirea egingo dabe billaroztarrak eta 22:00etan, jatekoa egongo da plazara hurreratzen diran guztien-tzat. Ostean, erromeria Gaztetxean. Korrika 02:19ak aldera pasauko da eta ostean, txokolatea egongo da Gaztetxean, gauean Korrikan parte hartzean edo txalotzen egon diran guztientzat.
Zeanurin be arrastian hasiko dira eguna girotzeko ekintzak. Holan, umeentzako tailerrak egongo dira 18:30ean, eta 20:30etik aurrera, jaia. Korrikari etxoteko ekintzak be antolatu ditue zeanuriztarrak. 20:30ean, gura daben guztientzat, ume, gazte, zein helduentzat, Rally-poteoa egongo da Txoko Sagarnatik hasita. 22:00etan barriz, afaria, eta afalostean, Korrika argazki eta Korrika bideoen emonaldia egongo da. Korrika argazkien albuma, martiaren 27tik 31ra ludotekan egin eta guraso alkartera bialdutako argazkiakaz osotu dabe. Bideoak euskal kantu bategaz grabau eta gurasoelkartea@zeanurikoeskola.com helbidera bialdu daitekez aprilaren 3ra arte. Emonaldiaren ondoren, kantaldia egongo da Oier Aslagaz. Korrika 02:32an sartuko da herrian eta 02:00etan abiatuko dira zeanuriztarrak herriko kilometroetara Katalin eta Leire trikitilariak lagunduta. Afarirako izena jubiladuen tabernan emon behar da aprilaren 3a baino lehen.
Ubiden, Korrika Txiki eta Korrikaren inguruko jaia aprilaren 1ean egingo dabe. Zapatu horretan, ubideztarrak bazkaria egingo dabe Jubiladuen Etxean eta 18:30ean, Korrika Txiki eta herriko produktuak dituan otzara baten zozketea egingo da. Aprilaren 7ko goizaldeko 03:55ean sartuko da Korrika Ubiden. Korrika pasau ostean txokolatadea egongo da korrikalari zein ordu txiki horreetan Korrikari harrerea egin deutsien guztientzat.
Dimatik ez da pasauko Korrika baina aprilaren 6an Korrika Txiki antolatu dabe eskolakoak. Holan, 11:00etan ikasle eta irakasleak eskolatik urten eta herritik ibilbidea egingo dabe. 11:30ean frontoian batuko dira ekitalditxo bat egiteko, eta ekitaldiaren ostean, LH5, eta LH6koak galapan jarraitu eta Igorrerantza abiatuko dira. 12:30ean, Igorreko eskolatik LH5 eta LH6ko ikasleak Dimarantza urtengo dira eta Dimako ikasleakaz bat egingo dabe. Danak batera Igorreko Kultur Etxera joango dira eta bazkaldu ostean ekitalditxo bat egingo dabe.
Herritik pasau ez arren, Dimak parte hartuko dau Korrikan. Dimako Udalak eta Dimako zenbait alkartek kilometroak erosi ditue-eta. 1.944 kilometrotik 1.951 kilometrora, Dimako Eskolea, Guraso Elkartea, Olazabal, Artaun, Indusi, Andraizeak, Txumuluxueta Pelota Eskoleak, Dimetaleroak, Keixa Parapente Taldea, Jentilzubi, EH Bildu Dima, Luis Prieto Lagun Taldea, Dimako Bertso Eskolea, Gazteberri Dantza Taldea, Abizarie eta Dimako Udalak eroango dabe 20. Korrikaren lekukoa.

2017/3/31

ANE UNDURRAGA "Galeria kontzeptu barria da AUA"

Ane Undurraga Arriagak Bilboko Gorte kaleko 2 zenbakian arte galeria bat zabaldu dau. Undurraga, kazetaria eta antropologoa da eta Euskadi Irratian esatari lanetan egin dau behar, baita ETBko Burubero saioko erredakzinoan be. Antropologiaren aldetik, pare bat liburu itzuli ditu gazteleratik euskerara; bata, Islandiko balezaleen gainekoa, eta bestea, Gernikako bonbardaketeari buruzkoa.
Orain dala hiru urte Igorren Ines Medinaren ikastaroetan parte hartu eban. Artearen onurak lehenengo personan bizi ondoren, arteari dediketea ebatzi dau eta martiaren 18an, AUA arte galeria inaugurau eban Bilbon.
 

 

Ziortza-Bolibarren jaio zinan, baina lotura handia daukazu Arratiagaz.
Bai. Markinan bizi naz, Bolibarren hain zuzen be, momentu honetan, baina nire familia aitaren partetik, Igorre, Areatza eta Zeanurin bizi da. Ez da kasualidadea, edo seinale bat da akaso, baina Arratian 1920an jaiotako aitita be pintorea zan. Eta ni orain dala hiru urte, Igorreko Kultur Etxean hasi nintzan artea deskubriduten Ines Medinagaz.
Komunikazino munduan ibili naz beharrean, kazetaria eta antropologoa naz eta, baina arteari zuzenean lotu natxako Igorren, Ines Medinaren gidaritzapeko ikastaroetan.


AUA izena dauka galeriak. Nondik jatorko izena? Zelan definiduko zeunke?
AUA, Ane Undurraga Arriagaren inizialak dira. Galeria bat da, baina galeria kontzeptu barria. Ez da jentearengandik urruti dagoan galeria klasikoa. Artea ez da zerbaist arraro lez hartzean hemen, personeari oso lotuta dagoan printzipio moduan baino. Ni neu be artetik oso urrun egon naz, nahiz eta txikitatik beti arteari lotuta egon. Familia be arte mundutik dator, baina zatiketa bat euki dot artea eta nire artean. Baina ikusita arteak personeari egiten deutsazan onurak, oinarrizkoa dala bizitzan, eta filosofia horretatik abiatuta AUA sortu dot. Hemen, artea personeari lotutako osagarri esentzial bat da eta ezinbestekoa, derrigorrezkoa, eta ez da persona eta kolektibo espezifiko batentzat, persona eta kolektibo guztiai dago zabalik; batez be balore barriak bultzatzen dabezanai.


Martiaren 18an inaugurau zenduan ezta?
Bai, ekitaldi bategaz inaugurau genduan. Galeria transbersala izaneran, eskultura, arte plastikoak eta musika aurkeztu nebazan ekitaldian, zeharkakoa eta multidisziplinarra dala erakusteko. Musika lanetan, Pablo Fernandez Arrieta egon zan, Madrilen jaiotako musikari markinarra eta Zeanuriko Musika Eskolan klaseak emoten dituana.


Zer dago ikusgai AUAn?
Orain dagoana Aste Santura arte izango dogu. Hiru zutabe dagoz. Alde batetik, nire pintura lanak. Obra plastiko hau izan da proiektuaren hasikerea. Azken urteotan deskubridu dodana erakusten dau, batez be Kultur Etxean Ines Medinaren ikastaroetan hasi nintzanetik. Hiru urtetako lan metafisikoa eta espiritualidade sortzaileari lotutakoa ikusten da. Espresionismo abstraktua landuten dot, beti be, barruko espiritualidadea, baina ez beti erlijinoari lotutako espiritualidadea adieratzoteko. Danok barruan daukagun txoko sortzailea. Ikerketa horretatik abiatutako 8 artelan dagoz ikusgai. Hori da zutabe bat.
Bigarrena, eskultura afrikarrak dira. Afrika asko gustetan jata eta atzen 10 urteotan biajeak egin dodaz Afrikara kazetari lanetan. Bertan eskultore familia bat ezetu dot eta proiektu honeri batu jakoz. Amadou Sy eta Samba Sy dira eskultoreak, anaia bi. Hamabost eskultura. Sambak andra biluzien gorputzak landuten ditu batez be, eta Amadouk Afrikako etniai lotutako maskarak, elementuak, natura... Tekaz, ebanoz eta sanba izeneko egur bategaz egindakoak. Teka eta ebanoa Senegaldik datozan egur bi dira, ebanoa galzorian dago, baina hemen ikusi ahal da ebanozko pieza pare bat. Sanba egurra Boli Kostatik dator. Familia honek landuten dauan egurra baso jasangarrietatik dator, eta ziurtagiri guztiak ditu. Kalidadezko lanak dira.
Hirugarren zutabea, oparituteko gauzak dira. Bilduma "Txakur ametsetak" deitzen da. Txakur ametsetak, Bizkaiko espresino bat, eta beti ilusionauta eta ametsetan bizi dan personeari esaten jako. "Orain be txakur ametsetan zabilz?" Orduan txakur ameslari baten istorioan oinarrituta egin dot bildumea. Txakur horrek mezuak igortzen ditu gizartera, mezu positiboak beti, persona desbardinai zuendutakoak. Irudiak eta testuak lotuten dodaz proiektu honetan. Katiluak, boltsak, kojinak, erregaluak dira, prezio bajuagoa daukie eta popularragoak dira. Horreek be neuk sortutakoak.


Zer adierazoten dabe zure koadroak? Zer gura dozu komunikau?
Batez be nire barruko esentziaz egiten dot berba. Expresionismo abstraktua da. Lehenengo fasean, sentimentuak adierazoten dodaz, eta gero ikuspegi mentalago eta metafisikoago bategaz hasten naz koadroagaz dialogetan. Hau da, barne adierazpen batetik abiatutako sormena kontzeptu bihurtzen da.

 

Zeintzuk dira artearen onurak?
Niri benetan onura izugarriak ekarri deustaz arteak. Berbaz adierazoten neban guztia, orain margoz adierazoten ikasi dot. Askotan berbaz, motz gelditzen nintzan eta orain ni persona osoa izanda, pintzelagaz eta nire koadroakaz berba egiten hasi naz. Zentzu horretan lasaitasuna sentidu dot, askoz libreago, solteago, pozago nago; neure buruagaz konektau dot. Eta lanpostu estatiko eta finko bat itxi dot, nik honetan sinisten dodala ikusita denpora baterako behintzat. Ibuprofenoa itxi dot, gorputzeko morapilo barik sentiduten naz. Orduan liberazino bat bezala, emozinoak espresatzen ikasi dot. Nik uste dot oso kultura mentaletik gatozala eta emozinoak aparte itxi dirala. Emozinoak adierazoten ikasi dot arteagaz, blokeoak kentzean, neure burua errespetetan, ez engainetan... Prozesu gogorra da, baina ikusita jenteak zelan hartu dauan proiektua, eta emoitza ikusita, jarraituteko indar handia daukat.


Bilboko auzorik bohemioenean... Leku ona da holango galeria bat ipinteko? Ze auzoaren historiak be bere pisua izango dau.
Auzo bohemioa da bai. Parisko Montmartre izan zana, da hau Bilbon momentu honetan eta holantxe izango da aurrera begira. Uste dot Bilboko etorkizuna auzune honetatik doala: apustu barriak, ekintzailetza, diseinatzaileak, arkitektuak, artistak, galeriak... Ate bakotxean gazte bat dago bere proiektuagaz... Danetarik dago, azken urteotan asko aldatu da hemengo errealidadea. Oso auzune bizia da, aspektu guztietan, onean zein txarrean, baina uste dot benetako artea estilo honetako auzoetan jaioten dala, apustu barriak eginaz. Sano auzo dibersoa da. Eta dibersidade horren barruan, negozio bakotxak, proiektu ekintzaile bakotxak badauka zeresana. Nik egia esan, auzo honetako proiektuan sinisten dot, Bilboko Udalak laguntzak emoten dauz eta Bilboko Udalaren apustua be bada auzo hau bizibarritzea.

2017/3/14

PELOTEA Eskola Kirola programea dala-eta, aldaketak Arratia-Nerbioi Txapelketan

Aldaketa sakonak egon dira pelota eskoletan atzen urteotan, kirol honen irakaskuntzea, araudiari eta gizarteari egokitzeko. Alde batetik, eskupelotea beste Eskola Kirolen antzera, Bizkaia mailan antolatzen hasi da eta ez eskualdeka. Eta bestetik, neskentzako palearen eskeintzeari esker, asko igo da nesken presentzia Zeanuriko eta Areatzako eskola eta frontoietan.


Igaz arte, eskualdeka antolatuten zan eskolaumeen eskupelotea, Arratia-Nerbioi zonaldeko pelota eskolen artean antolatuta, udal batzuen laguntzeagaz. Arratia-Nerbioi finaletan, Arratia eta Nerbioi eskualdeetako pelota eskolak hartzean eben parte; tartean, Arratiako bostak; hau da, Areatza, Dima, Igorre, Lemoa eta Zeanuriko pelota eskolak. Partiduen egutegia eta finaletako jaia klubak antolatuten eben. Finalak jokatuteaz gain, 500 ume eta gazte pelotari inguruk desfilea egin eta pelotan jokatu edo euren eskolakoak animetera batzean ziran finaletan. Azkenean, sari banaketea egiten zan eta edade guztietako irabazleai txapela jantzi eta garaikurrak emoten jakiezan.
Baina antolakuntza hori salbuespen bat zan Eskola Kirolen artean, eskupelotea holan antolatutako Eskola Kirol bakarra zan. Aurten, Eskola Kiroletako araudiari jarraituz, 9 urtetik gorakoak Bizkaia mailan jokatu dabe. "Orain arte lau zona egoten ziran, baina orain batu egin dira. Bilbotik, Federazinotik, antolatuten dira partidu guztiak. Klubak apuntau egiten ditu pelotariak, maila desbardinak emoten deuskuez aukeran, hiru-lau maila eta gero ateraten dabe egutegia. Zeanuriko bateri tokau ahal jako Zornotzara edo Bermeora joatea" dino Luis Angel Erkiaga Zeanuriko Joko Alai Pelota Eskolako presidenteak. Antolakuntza modu honek gurasoen inplikazino handiagoa dakar, partiduak jokatuteko urrunago joan behar izaten dalako; beste Eskola Kirola programako kiroletan lez.

Lehiaketak 11 urtetik gorakoentzat
Bizkaiko Foru Aldundiaren Eskola Kirola programea 9 eta 13 urte bitarteko umeentzat da; hau da, Benjamin, Kimu eta Haur mailakoentzat. "Bizkaiko neska-mutilak, urtero, kirola egiteko aukera ugari euki dagien egiten dogu lan, kirola eginez gozatzea eta euren eguneroko bizitzan kirola egiteko ohitura hartzea da gura doguna. Kirolak balioak transmitiduteko balio behar dau, gizarte osasuntsu bat lortzeako bide izan behar dau" dinoe Foru Aldunditik.
Dana dala, Eskola Kirola programan sartu aurretik, pelotan hasten dira ume asko. Arratiako pelota eskoletan 5, 6, 7 eta 8 urteko umeak be badagoz. Eta edade horretako umeen partiduen egutegiak, aurreko urteetan legez, Arratia-Nerbioiko pelota eskolak antolatu dabez aurten be, eta horretan jarraituteko asmoa agertu dabe antolatzaileak.
Bizkaiko Foru Aldunditik gogora arazoten dabe legez ezin dala jokatu finalik 11 urte izan arte. Lehiaketea Kimuen kategoriaren bigarren urtean hasten da, 2005.urtean eta 2006an jaiotakoetatik aurrera, arinago ez. "Horrexegaitik antolatuten dauz Bizkaiko Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak adin horretatik aurrerako Bizkaiko finalak, kirol-modalidade guztietan. Baina pelotearen kasuan, kirol honeri trataera berezia emoten jako, eta Aldundiko Kirol Zerbitzuaren adostasunagaz eta Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntzaren bitartez, tokiko eta eskualdeko lehiaketea eta txapelketak antolatzen dira Kimuen lehenengo urteko pelotarientzat eta pelotari benjaminentzat, eta horreetan posible da fase finalak egitea. Hori bai, beti be, Eskola Kirola programearen osagarri modura". Holan, hamaika urtera arte jolasari emoten jako lehentasuna, eta ez emoitzeari, eta konpetibidadea beranduago landuten da.
Kimuen lehenengo urtean eta Benjaminetan ez da fase finalik egiten Eskola Programaren barruan. Horregaitik, Bizkaia mailan jokatu eben Benjaminak be final barik geratu ziran. Dimakoak finalerdiak irabazi ostean, Leioako pelota eskolearen kontra finala jokatzeko egozanean, Foru Aldundiaren aginduz, jokatu barik geratu ziran. "Azkeneko momentuan" Federazinoak jakinarazo eutsen Foru Aldundiak ez ebala ixten finalak jokatuten edade horretako umeai. "Bizkaia mailan finalaurdenak eta finalerdiak jokatu ostean, ez zan oso atsegina izan umeai eta gurasoai hori azaldutea" dino Mauri Zapiko Dimako Txumuluxueta eskolako presidenteak.
Eskola Kirola programaren osagarri moduan jokatu ziran txikitxoen finalak Arrigorriagan zezeilaren 11n. BEGITUren iturrien arabera, ehun bat ume batu ziran han, partiduak jokatu eta eskualdeko pelota eskolen topaketea egiteko. Lemoako eskoleak irabazi eban Hasibarrien mailako partidua.

Haur mailan Zeanuri Bizkaiko txapeldun
Haur mailan, Zeanuriko Anton Erkiaga eta Maren Emaldi izan ziran Bizkaiko txapeldunak. Honeek 14 urte egingo dabez aurten eta Euskadiko Txapelketea jokatuko dabe Bizkaia ordezkatzen.
Federauak, hau da Kadete, Gazte eta Nagusiak be Bizkaiko Txapelketea jokatuten dabe, eta Kadete mailako Bizkaiko Txapela beste zeanuriztar batek jantzi eban, Orozkoko eskoleagaz jokatu eban Lander Erkiagak.
Nagusi mailako finalak Gabonak aldera jokatu ziran. Lemoako klubeko Oier Etxebarria igorreztarra finalera heldu ez zan arren, sano ondo dabil jokatzen. Zezeilan, Euskal Herriko Kluben arteko txapelketan, 3. geratu zan.

Neskentzako palea
Arratiako pelota eskoletan egon dan beste aldaketa garrantzitsua, Areatzan eta Zeanurin neskentzako palak sortu dauan interesa izan da. Eskola Kirola programaren barruan dago, neskentzako palea eta Bizkaian zehar izaten dira partiduak. Neskak frontoira erakarteko sartu eban Foru Aldundiak palea Eskola Kirola programan.
Arratiako pelota eskoletan neskentzako palea sartzean hasi ziran orain dala lau urte eta emoitza desbardinak izan dau eskeintzak eskolen arabera. Holan, Areatzan eta Zeanurin arrakasta handia izan dauan bitartean, Diman, Igorren eta Lemoan ez da holan izan.
Areatzan, 29 edo 30 neska dagozala azaldu deutso BEGITUri Mikel Beldarrain entrenatzaileak. Txikerrenak, 6-7 urtekoak tenis pelota txikiakaz jokatuten dabe eta ondino ez dabe partidurik jokatuten. Kimu mailan hasten dira gomazko peloteagaz. Bizkaiko finalak maiatza aldean izaten dira. Areatzak Benjamin-Kimu zein Haur-Kadete kategorietan jokalariak daukaz eta Beldarrainek uste dau Areatzakoak badaukiezala aukerak finaletara ailegetako.
Zeanuriko Joko Alain orain dala lau urte hasi ziran neskentzako palea eskeintzen. Lehenengo urtean 15ek emon eben izena eta orain 26 palari daukiez. Foru Aldundiak martxan ipinitako "lehenengo urtean ez genduan ekiporik atera, baina pentsau genduan interesantea izango litzatekela ateratea". Orduan eskupelotan egozan nesken gurasoakaz egin eben berba, eta palan segiduteko prest agertu ziran ume eta gurasoak. Holan, 15 jokalari bildu ebezan lehenengo urte haretan.
Federauetan, Naia Berrio zeanuriztarra Bizkaiko Bigarren Mailako Txapelketako finalera heldu da. Finala galdu dau eta txapeldunorde geratu. Orain Euskadiko Txapelketan dago parte hartzean. Baina maila horretako bakarra zanez, Zaldibarko bategaz hasi zan jokatzen eta Zaldibarko eskolearen izenean dabil jokatuten.
Haur mailan, Itxaso Larrinaga eta Maialen Landajo Bizkaiko finalerako klasifikau dira.
Diman, Igorren eta Lemoan, talderik ez dagoan arren, pelota eskoletako arduradunak taldeak sortzeako beharrean dabizala azaldu deutsie BEGITUri. Etorkizunean neska gehiago egoteko frontoian.

2017/3/13

LURDES ORTEGA "Korrika Kulturala da jenteak ikusteko Korrikak eskatu bai, baina emon be emon egiten dauala"

Lurdes Ortega Lahera, AEK-ko irakaslea eta 20. Korrikaren Arratiako arduraduna da. Bilboztarra jaiotzaz, Bedian bizi da atzenengo 20 urteetan eta Arratiako AEK-n egiten dau behar 1998tik. Korrika abiatu daiten aste batzuk baino falta ez diranean, Arratiako arduradunak tartetxo bat egin deutso BEGITUri antolakuntza lanak zelan doazen azalduteko.
Korrika martiaren 30ean abiatuko da Otxandiotik eta Otxandio Arratiako AEK-ren eremuaren barruan dago. Arratiatik aprilaren 7ko goizaldean pasauko da.

 

AEK Arratiak ze eremu hartzean dau? Zein herritako ikasleak daukazuez?
Arratiako 9 herriak eta Otxandio hartzean doguz. Hau da, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide, Zeanuri eta Otxandioko ikasleak daukaguz. Horixe da gure eremua eskolak emoteko zein Korrika antolatuteko.


Euskaltegia Igorren bakarrik daukazue? Beste guztiak dira gela desplazauak?
Bai. Momentuz egoitza Igorren dago. Lemoan, Areatzan eta Otxandion gela desplazauak daukaguz. Bedian be eskolak emoten doguz. Hau da, klaseak Bedian, Otxandion, Lemoan, Igorren eta Areatzan, bost herritan emoten doguz. Baina inoz Ubiden eta Diman be... ia-ia herri guztietan emon doguz.


Zenbat ikasle daukazuez?
Momentu honetan 200 bat ikasle.


20. Korrikaren Arratiako arduraduna zara. Zer suposatzen dau horrek?
Koordinazino lanak egitea eta antolakuntza lanak. Alde batetik, koordinazinoa Bizkaia eta Euskal Herriko Korrikagaz eta gero Arratiako Korrika antolatzea. Korrika Kulturala, Korrika Txikiak, Korrikalagun, kilometroen salmentea, lasterketa bera antolatzea, ibilbidea markatzea... Bueno ibilbidea Euskal Herritik emonda etorten da baina guk lekuko aldaketak non egingo diran zehaztu behar doguz, banandu nork non egingo dauan eta abar.
Antolaketa lanak aurrera doaz. Ia-ia azken txanpan gagoz eta apur bat estresauta gagoz, ansiedade puntu bategaz, baina hori Korrika guztietan gertatzen jaku.


Zelan doa kilometro salmentea?
Ondo. Jente askok erantzun dau baietz esaten eta aste honetan aurreko Korrikako erosleakaz kontaktuan parauko gara zehaztuteko ea gura daben ala ez eta jente barriarengana be joko dogu.
Hemen 50 km. daukaguz saltzeako eta momentu honetan (martiak 6) 33 erosle daukaguz baieztatuta. Batzuek kilometro erdia, beste batzuek kilometro osoa erosiko dabe baina ondino badagoz erosteko. Eta gura dauanari egingo jako lekua beti. Ez dago arazorik, kilometroa gura daben guztiai egingo jakie lekua.


Korrika egunean zer egongo da? Zoritxarrez gaubez pasauko da Arratiatik.
Bai. Alde batetik, goizean Korrika Txikiak egongo dira, aprilaren 6an, ze gurean 7an sartuko da Korrika goizaldean. Bediatik sartuko da, Usansoloko mugatik 00:36 aldera. Gero. Lemoa, Igorre, Arantzazu, Artea, Areatza eta Zeanuritik pasau eta Ubidetik urtengo da 03:55 aldera.
Aprilaren 6an, goizean Korrika Txikiak egongo dira eta gero arrastiz badakigu, adibidez, Areatzan egingo dala Korrikari etxoteko arrastipasa bat. Igorren be egongo da, plazaren inguruan, zeozer jateko, musikea eta erromeria, Gaztetxeak antolatuta. Eta beste herrietan oraindino ez dakigu gauza handirik, ez dago zehaztuta, baina giro ona ez da faltauko.


Orain dala urte bi, aurreko Korrikan, furgonetan egon ziran Arratiako AEK-ko bi. Aurten be bai?
Aurten Arratiako hiru lankide egongo dira. Hirurak gainera ekipo berean. Lehenengoko egunean bertan urtengo dira Otxandiotik. Joseba Irazabal, Gorka Barrenetxea eta Igor Elordui dira. Gurean dabilz irakasle eta Korrikagaz batera Otxandiotik abiatuko dira.


Korrika Kulturaleko ikuskizunetako dirua Korrikarako da? Hau da, AEKrako?
Ez, ez, ez. Korrika Kulturalaren asmoa ez da dirua ateratea. Korrikan egiten doguzan hainbat eta hainbat gauza egiten doguz dirua lortzeako, baina Korrika Kulturala ez da horretarako. Euskerazko aisialdia sustatzeko eta jenteak ikusteko Korrikak eskatu bai, baina emon be emon egiten dauala.


Ez da askorik falta 20. Korrika Otxandiotik abiatzeko. Prestatuta daukazue hangoa?
Otxandioko programea ia-ia prest dago, dana bidean. Egun osoan zehar egongo dira gauzak, goizean hasita. Goizean Korrika Txiki egongo da eta gero egun osoan zehar kale animazinoa eta arrasti partean Korrika joan ostean, txokolatea, erromeria eta beste gauza batzuk. Eta gurako neuke animau jentea Otxandiora etorten eta gero Korrikan parte hartzean. Inork lagundu gura badeusku, laguntasuna behar izango dogu bezperako antolakuntza lanetan eta hurrengo egunekoetan.

2017/3/1

IRATXE GOIKOETXEA. ERROTAKO KOORDINATZAILEA "Arratiakoa sano gizarte heldua da"

Arratiaren garapenerako Errota proiektua alkarte bihurtu zan 2016ko urte amaieran. 2017a hasteagaz batera Iratxe Goikoetxea Aldekoa koordinatzaile beharretan hasi zan bertan. Goikoetxea Artean bizi da. Geologia Madrilgo UCMen bukatu ondoren Bartzelonako UPCan masterra egin eta 16 urtez ingeniaritza enpresa baten egin dau behar ingurumeneko departamentuan, jasangarritasunari buruzko proiektuak garatzen, baita Arrasateko Unibertsitatean irakasle be. Errotariok Arratiako Garapen Sozioekonomikorako Elkartea koordinetako lan eskeintza ikusi ebanean ez eban dudarik egin; Arratian eta Arratiarako behar egitea, aukera eta erronka polita iruditu jakon eta.


Errota proiektuko lehen batzarrak 2015ean egin ziran. Taldea sortu, oinarriak landu eta diagnostiko bat egin zan Azaro Fundazinoaren laguntzeagaz. Zeintzuk izan dira diagnostiko horren emoitzak?
Diagnostikoan lau ildo edo arlo nagusi bereiztu dira: arlo pribadua, arlo publikoa, hezkuntza eta gizartea. Dana sartzean da diagnostikoan; jasangarritasuna, lana, etxebizitza, gizartea, hezkuntza, enpresa, Lehen Sektorea, Hirugarren Sektorea, zerbitzuak, baliabideak, komunikabideak, lurraldea, gizartea... Lantalde desbardinak egon ziran eta aberatsena da lantaldeetan, ikuspegi desbardineko jentea egon zala. Hortik Ekintza Plana atera zan. Han, Errotak ze erronka ikusten dituan beharrezkoenak landu eta 2030erako ikuspegia definidu zan. Hau da, 2030erako Arratia ideala definidu eta hori lortzeako erronka konkretuak zehaztu ziran.


Zeintzuk dira erronka horreek?
Sektore bakotxerako erronka batzuk definidu ziran. Baina erronka honeek ez dira norabide bakarrekoak, zeharka landu beharrekoak baino. Hau da, Hezkuntza komunidadeak, enpresa komunidadeagaz hartu-emonak izan behar ditu derrigorrez. Arratian industriak nahiko pisu handia dauka eta bertako langileak arduratuta dagoz hemendik eta urte batzuetara jente asko jubilauko dalako. Lanpostu horreek beteteko beste langile batzuk hartuko dira, eta zer hobeto bertako langileak izatea baino? Horregaitik, ikasleai jakinarazo behar jakie ze beharrizan egongo dan bertako enpresetan, euren hezkuntza bide horretatik edo bide horretara zuzendu dagien. Hor dago Zulaibar, Lanbide Heziketako ikastetxea. Zulaibarrek hartu-emon handia dauka enpresakaz, baina zenbat eta handiagoa izan, orduan eta onura gehiago izango dabez bai enpresek eta bai ikastetxeak be.
Institutuak be, jakin behar dau inguruko enpresen beharrizanen barri. Goi mailako ikasketak dituen personak be behar izango dira eta: ekonomilariak, ingeniariak, soziologoak... Hezkuntza eta enpresen artean zubia egin behar da. Errotak zubi horreek eregiten lagundu gura dau.
Ekintzailetza, kultura eta gizartean barneratzea be bada beste erronka bat. Ikasle askok enpresa baten gura dabe lan egin. Eta zergaitik ez sortu lana? Horretarako baliabideak dagoz, laguntzak. Gure gazteai jakinarazo behar jakie aukera hori be badagoala, beste bide bat badagoala, norberaren enpresea sortzea, alegia.
Gero ildo guztietan edo zeharka doana da eskualdearen nortasuna edo identidadeari garrantzia emotea. Geure euskereari, geure inguruari... komunidade bateko partaide izatearen sentimentua. Nik uste dot horrek aberastu egiten gaituala, bai persona moduan baita gizarte moduan be.


Zenbat jente dago inplikauta honetan?
Ehun personatik gora dagoz inplikauta prozesuan, lehenengo urte bietan zehar egin diran batzar, diagnostiko eta foroetan. Eta hor be badagoz inguruko enpresak, zortzi udal eta hezkuntza mailako eragileak be.


Zelan ikusten dozu Arratiaren garapen maila? Arratiako gizartea, ze gizarte klase da, zelan definiduko zenuke?
Arratiakoa sano gizarte heldua da, ohartu dalako hemendik eta urte batzuetara datorren egoereari erantzun bat emoteko lanean hasi behar dala. Zer egin badagola, baina baita be baliabide asko helburuak lortzeako. Jenteak gogoa dauka eta gainera balio handiko jentea da.
Esango neuke gizarte heldua dala eta gainera etorkizuneko erronkai aurre egiteko prestatua, eta prestatuago egoteko gogoz dagoala. Hau da, etorkizun handiko gizartea da. Argi dauka zer lortu gura dauan, non dagoan eta nora joan gura dauan. Eta horregaitik uste dot badagozala bidea egiteko gogoa eta baliabideak.


Fundazino izateko beharrean zabilze. Zergaitik?
Errota proiektuagaz egokien datorren estrukturea dala ikusten da, irabazi asmo bakoa eta onura publikoko egiturea daukalako, Errota Fundazinoan danon parte hartzea bermatuta egongo da.
Hori lortzeako, gobernantza eredu bat definidu behar dogu baita finantziazinoa be, Errota Proiektua aurrera eroateak gastu batzuk daukaz eta.
Errotak 2017rako dituan erronkak hezkuntza mahaia, industria mahaia eta finanziazinoa finkatutea izango dira. Hau da, Errota Fundazinoaren gobernantza eredu hori definidu, nortzuk izango diran babesle estrategikoak, babesleak, laguntzaileak, lagunak...
Eta Errotak proiektu batzuk egiteko asmoa be badauka. Holan, enpresa batek edo udalen batek, Mankomunidadeak edo inguruko eragileren batek eskatu ezkero, proiektu konkretuak garatuko doguz.
Komunikazinoaren aldetik, sarean gagoz. Facebook, Twitter eta webgunea daukaguz eta egiten doguzan ekintzak gizarteari heldu arazoko deutsaguz.

2017/3/1

EDORTA ALONSO ETA INMA SAGARNA

Zeanurin kulturea bultzatuteko asmoz, Eguzkiola Kultura Alkartea sortu da. Izena, "Basakeriak suntsitu gura izan eban kobazuloaren izena da Eguzkiola. Herri ekimen eta bultzadearen ondorioz, ondino bizirik dirauana". Inma Sagarna eta Edorta Alonso azkeneko urteetan hainbat taldetan ibilitakoak, Eguzkiola proiektuan sartu dira, ilusino handiz, beste kide batzuekaz batera proiektua aurrera aterateko.


Eguzkiola alkarte kulturalaren partaide zarie. Zelan ikusten dozue Zeanuriko bizitza kulturala?
Zeanurin ekintza kulturalak egiten dira. Ezin esan geinke ekintzarik egiten ez danik, baina guk beste era bateko kultura sustatu gura dogu. Konsumo kultura batetik harago begira gabiz gurean. Entretenimenturako kultura garrantzitsua da, eta oso ondo dago, baina guk jentearengan hausnarketea be sortu gura dogu gure ekintzakaz.
Ondo pasau, ikasi eta lan egin.
Gure ustez, kulturearen bitartez, herriak, ingurua eta gizartea (jentartea) eraldatzen dira.
Kultureak, aldaketa personala eta giza-baloreetan eragina dauka, eta guk bide horretan behar egin gura dogu.


Zergatik sortu da Eguzkiola? Zeanurin baegoan beste alkarte bat, Ipizki, urte askoan lan egin dauana. Ze antzekotasun eta desbardintasun daukazue beste alkarteakaz?
Zeanurin baegoan, lehengo urterarte Ipizki alkarte kulturala, baina lan esparruak oso desbardinak dira. Gorbeialdeko garapena eta patrimonioaren zaintza zan Ipizkiren lan ildo nagusia, eta zentzu horretan hutsune bat gelditu dala esan geinke.
Eguzkiola beste era bateko herrigintza baten sinisten dogulako sortu da. Guk auzolanean eta autogestinoan sinisten dogu. Eta herritar guztien bardintasunean, bai maila lokalean, -gure funzionamentua asanblearioa eta transbertsala izango da- bai maila globalean, herritar, kultura eta hizkuntza guztien bardintasunean sinisten dogu, klaseen gainetik.
Beste alkarteakaz hartu-emonak naturaltasunez ikusten doguz. Alkarlaguntzarako prest gagoz eta ekimen bateratu batzuk aurrera eroateko zabalik.


Noz sortu zan Eguzkiola eta zenbat partaide ditu? Zein alorretan egingo dau behar?
Eguzkiola aspaldian eratzen hasi zan proiektu bat da. Kide batek esaten dauan moduan "su gainean apurka-apurka egosten" joan dan lapikoa da. Aurrezdik saiakera batzuk egon diran arren, igazko urterarte ez deutsagu forma errealik emon. Zeanuriko plazan daukagu kokagunea. Guztira 20 bazkide inguru gara, baina proiektuagaz interesa erakutsi daben personak gero eta gehiago dira. Eguzkiolara hurreratuteko eta bazkide izateko konbitea zabalik dauka norabide berean lan egin gura daben guztiak.
Gure lan esparruak oso zabalak dira. Alkartearen printzipio diran lan ildoetatik aparte, (natura, genero bardintasuna, euskerea, herri eta klase bardintasuna) egonezina sortuten deuskuen beste edozein alor be tratauko dogu.
Baina gure filosofian, argi daukagu, ondo pasetea be oso inportantea da, eta lantresna, auzolana.


Ze motatako kultura ekintzak bultzatu gura dozuez? Plan edo proiekturik badaukazue?
Berziklapen eta berrerabilpenaren gaia lantzeako, eta gure inguruagazko hartu-emonak egunerokotasunean, euskal mitologiaren bueltan, esaterako, ekintzaren bat burutu dogu, Arte eszenikoak, persona eta herriagazko alkartasuna...
Momentu honetan gure alkargunea izango dan lokala konponduten gabiltz auzolanean. Haziak ereiten gabiz gero uzta batu ahal izateko.
Lokalak be proiektuaren parte inportantea izan gura dau; hau da, herriari eta herritarrai espazio zabala, umeak, gazteak, helduak zein nagusiak askatasunean erabilteko.


Alkarteak jente desbardinaren topagunea izan gura dau, ezta?
Eguzkiola zabalik dago jakinmin antzekoak dituan eta bide horretan lan egin gura dauan edozeinentzat. Eta gure babesa eta laguntza izango dabe holango proiektuak.
Aurreko aste baten atez ateko buzoneo bat egin genduan Zeanuritik gure proiektuaren nondik norakoak azalduteko baina konbitea zabalik dago herriko mugetatik kanpora be.
Bazkidetza eredu bat proposatu dogu gure autofinantziazinoa aurrera eroan ahal izateko, baina ez da bazkide izan beharrik gurera hurbilduteko.


Programazioa egiteko orduan beste herriak kontuan izango dozuez edo era independiente baten lan egingo dozue?
Eguzkiolak ez dau irla bat izan gura. Guretzako oso garrantzitsua da gure ekimenak mundura zabaltzea eta guk be beste herrietako ekimenez gozatu eta ikastea. Alde horretatik ahaleginak egingo doguz beste herrietako ekimen garrantzitsuak errespetetan. Eta alkarlanean aurrera eroan daitekezan ekintzak aurrera eroaten.


Zelan planteetan dozuez harremanak udalagaz, herriko beste alkarteakaz eta beste herriekaz?
Era naturalean beti be. Gu alkarlanerako prest gagoz gure askatasuna eta filosofia errespetetan dan heinean. Edozein herritako edozein erakunde eta alkartegaz. Lehen esandako moduan bardintasunean sinesten dogu, hau da transbersalidadean, eta ez dogu podere harremanik gura. Argi daukaguna da, ez dogula sortu gura erakunde eta beste alkarteakazko ezelango menpekotasunik. Askatasunez lan egitea da Eguzkiola proiektuaren ardatza.


Izenak kobazulo bateri egiten deutso erreferentzia. Non dago kobazulo hori?
Barazar eta Ubide artean dago, Zeanuriko lurretan. 34 Ha.ko kantera bat egitea proiektau zan bertan eta kobazulo hori galtzeako zorian egon zan. Makroproiektu honek zeresana emon eban herrian. Herritar batzuk horren kontra altxatu ginan. Zorionez gaur egun kanterearen proiektu hori geldirik dago eta kobazuloa bizirik.
Kobazuloak injustizien kontra egindako lan eta burrukea irudikatzen dauz neurri baten. Irudimena eta lana dira gure armak.


Hasi zarie beharrean? Zeintzuk dira egingo dozuezan lehen ekintzak?
Beharrean bagabiz. Beharra ez da falta. Momentuz alkartea sortu, funtzionamentua zehaztu eta batez be gure kobazuloa (lokala) egokituteko lanetan gabiz burubelarri. Udabarri aldera webgunea sortu eta aurkezpen formal bat egitea espero dogu eta lehen ekintzak azaltzea. Mahainguruak, tailerrak eta musikea ez dira faltauko. Herritarren proposamenak be aintzat hartuko doguz, guretzako hori aberastasuna da eta. Bazkide izateko edo proiektuaz gehiago jakiteko eguzkiola@gmail.com helbide elektronikora idatzi daiteke.

2017/2/14

OIER MENA PAGAZAURTUNDUA Gorbeiako kurutzea mendi tontorretik maketara

Oier Mena igorreztarrak Delineazino eta Metal ikasketak egin ebazan Zulaibarren eta Ormazabalen egiten dau behar diseinu programakaz. Orain dala bost urte, Gorbeiako kurutzeak egiten hasi zan, hiru modelo desbardinetako enkarguak. Kurutzea beti sinbolo gisa ikusita diseinetea ebatzi eban. Jenteak emon eutsan harrera ona ikusita egun hobby-a baino zerbait gehiago bilakatu da.

 

Rakel Aldekoa Diez

 

Zelan eta zergaitik hasi zinan Gorbeiako kurutze txikiak egiten?
Nire denpora librean etxean gustuko gauzak marraztuten nebazan. Neure burua trebatuteko gustuko nituan diseinuak, asko ekoiztu barik. Etxean beti egin izan dot gauza piloa, marrazkiak... diseinua beti gustau izan jatalako. Arratiako jente askoren moduan, askotan joaten naz Gorbeiara eta behin kurutzeari begira geratu nintzan eta neure buruari esan neutsan hori egitea ezin zala gatxa izan. Holan diseinu bat lortu neban polita eta gustukoa.


Noz hasi zinan kurutzeak saltzean?
Lehenengoa niretzako egin neban, beste bat familia arteko bateri oparitu neutsan eta bestea lagun min bateri. Jenteari gustau jakon eta ahoz ahokoak ondino funtzionetan dauala emoten dau, ze jentea deitzean eta eskatuten hasi jatan. Sorpresa handia izan zan niretzako ze ez neukan preziorik ipinita, hobby bat zan. Eta hortik aurrera, kurutzearen fabrikazinoak gastua eukanez, prezio bila hasi nintzan.


Zer dala eta Gorbeiako kurutzea?
Guretzako beti izan da eta da sinbolo bat Arratia mailan. Urtean pilo bat bider igoten gara eta beti izan da atenzinoa deitu deustana eta erronka moduan ikusi neban. Errez egin ahalko nebala pentsau neban, eta horregaitik Gorbeiako kurutzea.


Zelan saltzean dozuz?
Feria batzuetara joan izan naz, baina ez dot nire burua feriatan ikusten, feriatan egoten dan jenteak ofizio hori daukalako da eta nire kasuan afizinoa dalako. Jenteak, egiten nebazan gauzen argazkiak bidaltzeko eskatzen eustan eta webgune bat egin neban jenteak ikusi ahal izateko zer egiten dodan. Arratiaz gainera, Murgia eta Gasteiz ingurutik be izan dodaz deiak.


Zenbat modelo eta ze materialegaz egiten dozuz kurutzeak?
Hiru modelo daukadaz. Bata da 250mmkoa, bestea metro erdikoa eta bestea metro bat baino apurtxo bat gehiagokoa. Dana txapan egiten dot, txapea laserrean ebagi eta gero formea nik emoten deutsat eskuz.


Inguruetako lehiaketetako garaikurrak be egiten dozuz. Ze lehiaketetarako egin dozuz? Zelangoak izan dira garaikur horreek?
Gorbeiako maketeak beste dimensino bat hartu eban Gorbeia Suzien lasterketarako garaikurrak diseinau nebazanean. Lehenengo aldia zan aurkezten nebana garaikur moduan maketa personalizaua. Garrantzi handiena Gorbeia Suzien lasterketeari emoten deutsat horrek ateak zabaldu eustazalako.
Harrezkeroztik, beste alkarte batzukaz be hartu-emona euki dot. Oroigarri eta garaikur modura hareen ideak kontuan hartuz, eskaeretara egokituten saiatu naz. Esaterako, Ganzabaleko lasterketarako, Sorgiñen lasterketarako... Orain Kolaziño Mendi Lasterketarako eskatu deuste, Lemoako Bizkaiko Koralen Egunerako be egin nebazan...


Enkargua egiten deutsuenean baldintza asko ipinten deutsuez? Ala libre ixten zaitue gura dozuna egiteko?
Libre ixten nabe baina beti noa apur bat enfokauta jenteak gura dauanera. Diseinua ez da aldatzen baina oinarria aldatu daiteke. Esate baterako, ahal deuste eskatu eguzki lore bat ipintea behean, Athletic-eko eskudoa, eta abar.
Askotan hunkigarria izaten da Gorbeiak eta Gorbeiako kurutzeak daukan esangurea ezetutea. Jenteak bere esperientziak kontetan deustaz; hau da, kurutzeak eurentzat daukan loturea, esangurea... euren esperientziak, oroitzapenak, sentimentuak... hau da, kurutzea sinbolo bat da.


Urtero zenbat saltzean dozuz?
Ez daroat horren kontua hain zehatz. 2016an adibidez, inguruko alkarte batzuk deitu eusten.


Gorbeiako kurutze bakotxak zenbat denpora daroatsu egiten?
Diseinua eginda dagoanez, kurutze batek lau ordu ahal deustaz eroan eta beste ordu bete pintetan emoten dot. Gero, jenteak oinarria aldatu gura badau, diseinu barria egiten zortzi bat ordu egin neikez.


Pentsau dozu inoz beharra ixtea eta horretara dediketea?
Beharra itxi... ez. Nik momentuz egiten dodana gustura egiten dot, ez dot inoz helburu zehatzetan pentsau. Hasikeran esan dodan moduan nire denpora librean bururatzen jatazan gauzak egiten segiduko dot.

2017/2/14

LOREA BILBAO IBARRA "Nik Oban lehen beste euskera egiten dot, etorritakoak be euskeraz egiten dabelako"

Lorea Bilbao Ibarra Euskera eta Kultura Diputadua Bilbon jaio zan eta Oban (Dima) bizi da. Obakoa, Magisteritza ikasketak amaitu ondoren Euskal Filologian lehenengo eta Antropologian gero lizentziau zan. Bizkaiko Foru Aldundian, euskera, kirola eta kultura arloak ditu bere ardurapean. Aurretiaz, Eusko Jaurlaritzako euskerea sustatzeko zuzendari eta kultura aholkulari be izan da. Baita, EABko (Euskararen Aholku Batzordea) kidea eta EAJren ejekutibako Euskara, Hezkuntza, Kultura eta Kirola alorreko burukide arduraduna be.
Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibersidade eskolako irakaslea da, momentu honetan eszedentzian.

 

Ondino normalizazinoa lortu ez bada be, euskerea osasun onean dagoala esan daiteke. Euskaldunen kopuru eta portzentajea astiro baina eten barik gorantza doa. Oker ez banago herena baino gehiago da euskalduna egun %33,9, Arratiako herri askotan %70 baino gehiago; erabilereak be gora egin dau inguru erdaldunetan eta euskaldunetan beherantza egin arren (Igorren salbu) hasi dira horreri buelta emoteko beharrean. Ze balorazino egiten dozu? Eboluzino honek euskerearen politiken aldaketarik ekarriko dau?
Ezagutza ezinbestekoa da gero erabili ahal izateko, zenbat eta jente gehiagok jakin euskerea, orduan eta aukera gehiago erabilteko. Normala da erabilerea ezagutzaren azpitik geratzea beti euskerearen kasuan zein beste edozein hizkuntzaren kasuan. Normala be bada, populazinoaren mobimentuak dirala eta, oso gune euskaldunak izan diranetan erabileran behera egitea, edota oso gune erdaldunak izan diranak erabileran gora egitea. Kontua da, lehen euskeraz jarduten izan dogunok gaur egun ze hizkuntza hautu egiten dogun, egoera bardintsuetan gagozanean. Hau da, nik Oban lehen beste euskera egiten dot bertara etorritakoak be euskeraz egiten dabelako. Faktore erabakigarriak bi dira: bat, gero eta jente gehiago egotea euskeraz egiteko gai dana, eta bigarrena, euskeraz egiteko gai garanok euskeraz egiteko hautua egitea. Dakigunok ahal dogun guztietan euskeraz egitea da klabea. Eta Arratia moduko ingurune berezko euskaldunetan erabilerea manteniduteko edota erabilereak gora egin daian merkatariakaz, tabernariakaz eta gainontzeko zerbitzu emoileakaz euskeraz egin dagien jarreretan eragin eta ekintzak bideratu.
Euskerearen politikak egunean eguneko egoerara egokitu behar dira baina argi dagoana da martxan dagozanak frutu onak emon dabezala eta emoten jarraituten dabela. Euskal hiztunen kopurua gorantza doa batetik bideratu diran neurriai esker eta erakunde eta eragile guztien artean egin dan lanari esker, eta batez be, herritarren inplikazinoari esker. Nire eretxian, klabe nagusia, herritarren gogoa izan da, eta da. Nahiko leukie beste herrialde batzutan Euskadin dagoan hizkuntzeagazko loturea izatea! Egia da horregaz batera, herri aginteen aldetik euskerearen sustapenerako neurri egokiak bultzatu dirala eta lege babesa be badaukagula baina herritarren borondate barik hori guztiori alferrekoa izango zan. Hori egon ez danean be, danok dakigu garai baten pasautakoak, herritarrak eutsi egin deutsie. Euskerearen bilakaerearen prozesua eredugarri da hemendik kanpo, eta nazinoartean be ikertu eta ezetu gura dan kasua da.
Zeintzuk dira euskerea sustatzeko foru politiken ardatzak? Kargua hartu zenduanean, ze behar eginda egoan? Eta zein izan da eta da, euskereari jagokonean, zure lanaren jardunik inportanteena edo eragin handiena daukana?
Oraintxe argitaratu barri dago, seigarren Inkesta Soziolinguistikoa, eta hor argi agertzen da herritarrak ondo baloretan dabela, batez be Bizkaian, Jaurlaritzatik egin dan Hizkuntza Politikea eta uste dot arrakasta nagusienetariko bat izan dala, batez be azken legealdian, Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak beste herri aginteakaz batera izandako koordinazinoa eta alkarlana. Markautako bide horreri eutsi gurako neuskio.
Neurri konkretuetara joanda eta Bizkaiko Foru Aldundiari jagokonez, gure legealdiko helburuak hiru dira. Lehenengoa, euskerearen ezagutza prozesua erreztea herritarrai, behintzat karga ekonomikoa arinduz. Horretarako ipini dogu martxan Euskara Eskura Txartela. Beste helburu bat da gizarte eragileakaz batera euskerearen erabilerea sustazeko neurriak proposatutea: Aurten kirol arloan, lan munduan, teknologia barrietan eta geure administrazinoan bertan eragin gura dogu. Eta hirugarren helburua txantxangorriaren hedapenagaz jarraitzea litzateke eta herritar guztiak konbidau euskerea erabiltera edo euskerara hurbiltzera edo euskerazko produktuak konsumidutera edo euskera ikastera. Azken baten, danok gero eta gehiago euskeraz bizitera.
Euskerearen aldetik konsenso soziala dago. Horrek esan gura dau Euskera Planak eta abar, gero eta errezago beteten dirala?
Bai, inozko adostasunik zabalena dago, horren lekuko dira 2016ko Euskerearen Nazinoarteko Egunean, bai euskerearen adierazpenak izandako sinadura kopurua eta askotarikotasuna: Eusko Jaurlaritza, hiru Foru Aldundiak, EUDEL, UEMA, Lanbide Heziketakoak, unibersidadeak, Topagunea, Laneki, Labayru, Kontseilua, osasun arlokoak, Diasporako eragileak, enpresak, kirol talde, federazino eta klubak, norbanakoak, alderdi politikoak, sindikatuak, epaileak, hedabideak... Gizarte arlo guztietako ordezkariak ikusi genduzan ekitaldi nagusian be.
Nor ez da ba egon hor? Ideologia, pentsakera, eginkizun diferentetakoak izanda be danok bat eginda agertu ginan. Holango giro bat sortu danean erronka handia da giro horreri eustea eta hori sendotzea, edozein hizkuntza politikako neurri apliketan bada be errezago izango dalako holango giro baten hedatzea eta euskereak aurrera egitea, eta euskereak aurrera egiten dauan neurrian egingo dau aurrera herri honetako bizikidetzak be.
Zelan ikusten dozuz euskerearen aldetik Arratia, Ubide eta Zeberio? Herrien artean desbardintasunak egon arren, eremu euskalduna da. Zer ikusten dozu garrantzitsu euskerearen presentzia handitzeko? Herri hizkerea eta batua hartzean dauan euskera inklusibo bat sustatzeko nondik jo beharko litzateke?
Gune hau beti izan da euskalduna, Bizkaian eta EAEn euskaldunenetarikoena, eta horreri eustea jagoku. Garrantzitsua da bertako giro euskalduna sendotzea herrietako espazio publiko guztietan euskerea presente eginaz, bardin da taberna edo anbulatorioa, elizea zein gimnasioa edo dendea, gabizan lekuan gabizala euskerea geugaz eroanez. Eta horretan danok inplikau behar gara herrietara datozan biztanle barriai zein bisitariai be euskerara hurreratu daitezan konbitea eginaz, eta erreztasunak emonaz.
Herri hizkerea beharrezkoa da eta herri hizkerea konpleju barik erabiltea be bai, bakotxak dakiana erabiltea beti izango da abantaila, ez erabiltea da arazo bakarra eta handiena, baina hori ezin da izan atxakia erregistro formalai uko egiteko. Euskereak aurrera egingo badau beste hizkuntza guztiak moduan jokatu behar dogu. Euskereak behar dauz hurbilekoa eta informala alde batetik, eta formala, jantzia, bestetik; eta ez dira kontrajarri behar. Bakotxak bere lekua dauka eta biak doguz beharrezkoak.
Nik bizkaieraz egiten dot berba, baina Batzar Nagusietan atrilera urtetan dodanean edo Diman lagunakaz ezin dot bardin egin. Eta erabilera diferente horreexek dira gainera hizkuntzea, euskerea, aberastuten dabenak. Hizkuntza bat da euskerea. Gaztelereaz esate baterako, Madrilen eta Cadizen diferente egiten dabe berba, edo pentsetan dogu ba Madrilekoak Jerezekoai errez aituten deutseela? Eta zer esanik bez, Jerezeko batek idatzi eta berba ez dau bardin egiten, eta segun eta nogaz eta non dabilen berba be ez dau bardin egiten.
Euskerearen kasuan gainera normalizazino bidean gagozan moduan normatibizazinoa bera be ez dago amaituta. Horregaitino da inportantea bai herrikoa baita estandarra be, biak baloretea, biak bultzatzea, biak erabiltea. Eta herri hizkeratik hartzean diran esamolde eta abarrekaz aberastu beharko da beste hizkuntzetan egiten dan moduan eredu formalena, baina eredu formalena dan hori be gero eta erabiliagoa bada orduan eta biziagoa izango da. Eta argi euki behar dogu danok, euskera txar bakarra egiten ez dana dala, argi euki behar dogun moduan, euskereak etorkizun oparoa izan daian belaunaldi gazteenak erreztasunez eta gogoz erabili behar dabela euskerea, konpleju barik eta gura daben ereduaren aldeko aukeraketea eginda.
Gazteen garrantzia azpimarratu gurako neuke. Belaunaldi barriari euskeraz eta euskerazko produktu erakargarriak trasmitidu behar jakoz. Gazteengan euskerea erabilteko gogoa sustatu behar da. Izan be, euskereak aurrera egingo badau, belaunaldi gazteak euskerea erabiltea eta euskeraz edota euskeraz be bizitea erabagiten dabelako izango da.
Kulturaren aldetik, gauzak korapilotsuagoak izango diralakoan nago. Teknologia barrien erabilera masiboak, liburutegi, museo eta abarrek kulturan daukien lekua aldatu dau? Kulturaren beraren definizinoa be aldatzen doa? Eraginik badauka Foru Aldundiaren kultura politiketan?
Nire eretxian gizartearen aurrerapenen eta ohituren aurka joatea alperrekoa da. Teknologiak dirala etorkizuna? Ba teknologiak baliatu beharko doguz bultzatu gura doguna bultzatzeko; teknologia barrien onurak aprobetxauz egin beharko dogu kulturea sendotzeko apustua: ondarea babestu, ezagutarazo eta baloretako esate baterako; edota liburuak, gure idazleak eta egiten dabezan lanak herritarren eskura jartzeko; edota egiten diran arte lan guztiak nazinoartean be zabalduteko.
Digitalizazinoak esaterako, gure ondarea babesteko sekulako aukerak emoten deuskuz. Ikusi baino ez dago adibide moduan, kobazuloak "bisitetako" aukerea eskeini deuskula eta bertako margolanak eta grabaduak herritar guztien eskura jartzeko. Hori barik gitxi batzuen esku egongo lizateke ondare hori. Horretan lanean jarraituko dogu. Gauza bera gertatzen da artxiboetako eta liburuetako ondareakaz esate baterako, zaindu egin behar dira, baina zaintze horrek ezin dau ekarri herritarrak horretaz ez gozatzea. Digitalizazinoa eta teknologia barriak orokorrean lagungarri doguz ondarearen zabaltze horretan.
Zeintzuk dira indarrean dagozan kultura politiken ardatzak, lan-ildoak edo proiektu edo programa interesgarrienak?
Kultura jarduera gizarte baten bizi indar kolektiboaren neurria da. Mundua ulertzeko eta munduan kokatzeko modua, garana ulertzeko baliagarria dan balore eta idea partekatuen multzoa, belaunaldiz belaunaldi transmititzen dana eta denporan zehar eta beste kultura eta gizarte batzukaz daukaguzan harremanean, etenik barik egokitzen doana. Herri baten identidade kolektiboa garatzeko ezinbesteko osagaia da, babestu eta sendotu beharrekoa.
Gure gizarteak sortzean dauana da euskal kultura, kultur adierazpenai zein sorkuntzarako hizkuntzai jagokienez. Hori holan izanda be, zer esanik ez, euskeraz sortutako kultura bultzatzean ahalegin berezia jarriko dogula, merkadu zabalean hedatzerakoan daukazan zailtasunai eraginkortasunez aurre egiteko. Gure helburua, euskal kulturea trasmitidutea da, garatutea eta sustatutea euskal lurralde guztien arteko loturak indartuz, eta nazinoartean kulturen plazan be geureari lekua eginda. Eskeintza kultural zabala dogu eta horreri eutsi behar deutsagu.
Bost lerro estrategiko daukaguz. Gure ondare historiko eta kulturala zaindu eta balorau; Bizkaiko gizartearen kultur sorkuntza, eta dinamismoa babestu eta sustatu, horretarako herritarrak kultura sortu, zabaldu eta normaltasunez jasotzera bultzatuz; geure kultur adierazpenetan, sorkuntzan eta baloreetan oinarrituz kulturartekotasunari ateak zabaldu, kultura desbardinen arteko zubiak eta alkartrukerako bideak eregiz. Kulturak izan daiken arlo ekonomikoa eta gizarte balioa bultzatu, eta nazinoartean plaza erakargarri moduan kokatu behar dogu gure kulturea, nazinoartean geure kultura ezagutarazoteko ekimenak bideratuz, gure sortzaileak eta euren lanak kanpoan ezagunak izan daitezan, eta bertora gertakari kulturalak erakarriz, inbersinoak erakarriz... Eta azkenik, erakusketa eta interakzino lekuen ezarpen eta kudeaketa efizientea sendotu, hau da, balioa emon eta errendimenturik onena atera daukaguzan kultura azpiegiturai, gure garapen kulturalaren elementuak diralako.
Kulturaren aldetik zelan ikusten dozu Arratia? Ekipamentu zein ekimenen aldetik, zer falta da? Erakunde eta gizartearen arteko alkarlana ona dala esango zeunke? Kolaborazino horren adibide batzuk.
Tokiko hedabideen zeregin nagusia sortu diran herrietako informazinoa modu errezean eta erakargarrian zabaltzea da. Ulertzen dot mota guztietako informazinoa dala zabaldu behar dana baina nik gurako neuke kultureak, euskereak eta bertoko kirolak aparteko lekua izatea. Azken baten horreexek dira gure nortasunagaz lotuen dagozanak eta horreexek dira gure jokabideak eta egiteko moduak definiduko dabezanak.
Ezinbestekoa da bai ekipamentuai jagokienez baita egitasmoen inguruan alkarlana sendotzea, bai ekipamentuak baita egitasmoak koordinetea eta konpartidutea, eta danok "geure" sentidutea.
Badago egitasmo bat oso polita eta bultzatu beharrekoa, eta harro egoteko modukoa: Harriti herri kirol taldea. Hor dabiz euren egitasmoa sendotu guran, exibizinoak lortu guran, bota daiegun esku bat danon artean. Neska taldea da, herri kirolak egiten dabez, euskeraz egiten dabe... inportantea da Arratia eta inguruetan eurei deitzea, bertan baloretea euren ahalegina eta bertotik Bizkaira eta gainontzeko herrialdeetara be saltua emon dagien.
Harriti aitatu dot, nire eretxian proiektu berezia dalako, baina geure kirolak, bertokoak aitatu gurako neukez eta horreen barruan, zelan ez, herri kirolak. Geuk bultzatzen ez badoguz beste inork ez dauz bultzatuko. Onak gara gainera Bizkaiko inguru honetan herri kiroletan, pelotan, arraunlariren bat be badogu... hortxe dogu erronketariko bat, ondo asmatu behar dogu behar daben babesa eta behar dabezan plazak, erakustaldietarako zein konpetizinoetarako eskeintzen. Eta horreek bai dirala gure izakereaz, gure kultureaz, gure identidadeagaz lotura zuzena daukienak. Eta zorionez sekulako erreferenteak doguz bertan.
Eta Alex Txikonen lana goraipatu gura dot, eskertu eta zoriondu. Ondo egina! Horra hor beste erreferente bat, gaztea, euskalduna, eleanitza, ekintzailea eta bere lana ondo egiten dakiana. Arratiako nortasuna munduaren gailurrera eroan deusku.

2017/1/31

MIKEL ZULUAGA "OEEk jakin izan dau porrota garaipen bihurtzen"

Mikel Zuluaga zeanuriztarra desobedientzia zibilaren aktibistea da. Desobedientzia zibila, muga eta hesien kontrako burrukan egiteko erremintatzat dauka Zuluagak. Begoña Huartegaz batera Euskal Herrira legez kanpo 8 errefujiadu ekarten saiatzeagaitik atxilotu eban Greziako poliziak 2016ko abenduan, baina ez da lehenengo aldia praktikan jarten dauala desobedientzia zibila. Izan be, Gazako blokeoa desobeditzeko ekintzetan hartu dau parte zeanuriztarrak.
Ongi Etorri Errefuxiatuak giza mobimentuetako eredu bihurtu dala dino. Bertan, oso ideologia desbardinetako jenteak alkarregaz egiten dau behar oso modu bateratuan. Euren ekintza ondo transmitiduten jakin dauala dino, txarto urtendako ekintza bat, garaipen bihurtuz.


Desobedientzia zibila defendiduten dozu eta ibilbide bat daukazu horretan.
Desobedientzia zibila giza mobimentu eta mobimentu politikoen erreminta bat da. Bake erremintea. Jentea sensibilizau eta hausnartu arazoteko helburua dauka. Kasu honetan jentea konturatu daitela errefujiaduakaz gertatuten dagoan kruelkeria, eta lege bat desobeditzean beste bat beteten dala. Gobernuak desobeditu behar dira, Giza Eskubideak beteteko.
Ekintzaren ostean errefujiaduak ekarri doguzala publiko esateko asmoa geunkan. Zigor bat egongo dana badakigu, baina zigor hori be publiko egingo dogu. Zigorrak erakusten daualako zigorra ipinten dabenak zelangoak diran. Eta horrek gaiaren inguruko konzientzia soziala sortuten lagunduten dau.
Orain dala urte batzuk be atxilotu ginduezan, Joxemi Zumalabe Fundazinoan, desobedientzia zibilaren marko teorikoa prestatzen gengozanean. Oraindino praktikara pasau barik. Ponentzia bat prestatu genduan, kasualidadez orduan be Begoña Huartek eta biok, "Piztu Euskal Herria" izenekoa. Atxilotu ginduezan ETAk idatzitako ponentzia bat zala esanez, baina desobedientzia zibila, mundu guztiak dakian moduan, biolentziagaz bateraezina da. Absurdoa izan zan.
Gandhik erabili eban burruka antikolonialistan, Martin Luther King-ek erraza segregazionismoaren kontrakoan, andrak sufragismoan. Adibide eta modu asko dagoz. Esklabuak askatzeko ezkutuko trena, berbarako. Ez zan tren bat izan, trenak, barkuak eta edozein garraio igesean joaiazan esklabuak ezkutuan eroateko sare bat baino. Bigarren Mundu Gerrako mugalariak beste adibide bat dira. Frankismoan be mugalariak egon ziran Portugalgo Salazarren diktaduratik portugaldarrai iges egiten lagunduten. Beste adibide batzuk, Rosa Parks edo Pepe Beunza, lehenengo insumisoa dira.
Eta orain be erabilten da. Gazako blokeoa apurtuteko saiatu gara desobedientzia zibila erabilten. Sei bider saiatu gara baina ez dogu lortu oraindino.
Guk uste dogu desobedientzia zibila leku eta momentu historiko bakotxera egokitu behar dala eraginkorra izan daiten. Zentzu zabalean hartzean dogu eta uste dogu ohituretara be zabaldu behar dala. Horrek esan gura dau gure egunerokotasunean ohitura batzuk desobeditu behar doguzala, jokaera positiboak izateko. Esate baterako, konsumo arduratsua, argindar larregi ez erabili, eta abar. Etsaia ez dago kanpoan bakarrik.
"Basakeria honen aurrean derrigorrezkoa da desobeditzea" dinozu. Errefujiadu eremuen imajinak ikusi doguz baina deskribidu basakeria hori, errefujiaduen egoera lazgarria.
Inor ez da jaio gura izan dauan lekuan. Baina konzientzia oneko personak argi euki behar dogu, danok euki behar doguzala eskubide eta bizi baldintza bardinak. Eta marra batek, muga deitzean dan marra soil batek milaka personaren heriotzea eragiten dau. Marrak, itsasarte batek, hesiak, harresiak, alanbre-hesiak eta alanbre-hesia konzertinaduna bada, mutilau egiten dau jentea. Ikaragarria da.
Etxe gainean bonba bat jausi ezkero, auzokoaren etxera joaten da jentea. Auzokoaren etxean be bonba bat jausten danean, urira eta uria bonbardatuten dabenean, handik alde egiten dau. Hori mundu guztiak ulertuten dau. Edo bortxaketea onartzen dauan kultura baten bizi dan andra bat, normala da lekuz aldatzea. Edonork egingo leuke gauza bera.
Mugak zarratu eta horren kudeaketa txarra egiten dabe. Jentea hartzean baino gehiago gastetan dabe "segurtasunean". Horregaitik dinogu Arratiak eta Euskal Herri osoak harrera herria izan behar dauala. Normaltasun osoz. Euren lekuetan muturreko egoerak bizi dabez eta iges egin ezkero errefujiadu eremuetan sartzean doguz. Basakeria da eta basakeria hori gelditu egin behar da. Errefujiadu guneetan ez deutsee ezer egiten ixten, ez behar egiten, ezta eskolak antolatuten be. Alperkeriaz, hotzez eta gosez noz hilgo zain dagoz. Ezin da onartu.
Ongi Etorri Errefuxiatuak plataforman jente ugaria batzean da, sano ideologia desbardinetakoa, eleiza eta mobimentu feministea, berbarako; EAJ-PNVkoa eta Podemosekoa... Danok egin dozue bat desobedientzia zibilaren preminea dala-eta? Plataformearen babes osoa euki dozue.
Ekintza hau ez dau Plataformeak egin, ezin gendualako zabaldu. Baina Bizkaiko OEE osotuten daben tailer guztietan, desobedientzia zibila preminazkoa zala esan eben. Eta gero ikaragarri ondo erantzun dabe. Jakin izan dabe porrota garaipen bihurtzen, txarto urtendako ekintza bateri bueltea emoten eta desobedientzia zibila ondo transmitiduten. Baita giza zoru bat sortzean.
Giza zorua funtsezkoa da. Herri guztietan lotan dagoan errazismoa dago eta giza zorua egon ezkero eta eremu diskursibo, geografiko eta komunikatiboa ondo hartuta badagoz, errazismoa esnatzea gatxagoa da. Aktibistak bakarrik ez, kaleak be defendidu behar dau justizia. Guk egindako ekintza dala-eta, hau basakeria bat dala, errefujiaduak ezin dirala holan bizi eta desobedientzia zibila horretarako erreminta bat dalako ideak zabaldu ditu OEEk. Danok bat egin dogu.
Ondo komuniketan jakin dau, eta jentearen sinpatia lortu dau. Europako leku askotatik dabilz deika, OEEn zelan egiten dogun behar jakiteko eta desobedientzia zibilaren gainean galdetuten.
OEE Plataformea eredu bihurtu da orduan. Zein herrialdetatik deitzean deutsue OEEren funtzionamentuaren barri jakiteko?
Italiatik, Greziatik be bai... Giza mobimentuak deitzean deuskue hainbat topaketatako. Zenbatu be ez dodaz egin.
OEE tribu askok osotuten dabe eta gizarte osoa zeharkatzen dau. Maitasunen katea eta alkarrenganako konfiantzea landuten dira bertan. Desbardinak garala jakinda, konfiantzea daukagu alkarrengan. Danon etsaiaren kontra eta errefujiaduen aldeko burrukan gagozalako. Hori da gure oinarria.
Idea guztienganako errespetua eta danontzako lekua dago. Giza mobimentuak askotan oso ideologizauta dagoz eta mugatu egiten dira. Giza mobimentuetarako espazio barri bat zabaltzen gabiz. Jentea harritu egiten da eleizea eta anarkistak alkarregaz beharrean dagozalako eta Europan hau ikertuten dabilz. Eskemak apurtuten dauz OEEk. Sano interesantea da.
Europako egoera politikoa dala eta (Merkel-eri presinoa, Europako Legebiltzarreko presidentetzea alderdi konserbadorearen eskuetan...) ez dirudi egon daitekezan aldaketak errefujiaduen alde izango diranik. Espainian geldi eta isilik dagoz, Eusko Jaurlaritza... zelan ikusten dozu panoramea? Jentarte zibilaren esku baino ez da egongo basakeria honegaz amaitutea?
Mundu mailako politikan hiru mundu eta hiru jarkera dagoz. Herrialde garatuetan neofazismoa deitu geinkean ideologia indartzen doa. Europako ultraeskuinaren gorakadea eta Trump-ek isladatzen dabe hori. Euren ustez munduan jente klase bi dagoz: beharrezkoak eta beharrezkoak ez diranak. Munduan gehiegizko populazinoa dagoanez, gertatzen dana ez jakie inporta eta armak saltzean deutseez gobernu eta oposizinoai. Gerrak ez jakiez ardura. Beharrezkoak diranen mundua zarratu egiten dabe, harresiak ipiniz, segurtasunaren izenean. Hor gitxi batzuk sartu daitekez, lan esku merkea behar danean, eta behar ez diranean kanporatu egiten ditue. Bide horretatik gurean, latinoamerikako andra asko dagoz zaintza lanak egiten, hemengook kubriduten ez dogun beharra egiten.
Bigarrena, liberal eta askotan sozialdemokraten mundu eta jarkerea da. Sano teoria solidarioa daukie, baina praktika hutsa. Beti dagoz pelotea beste baten teilatura botaten.
Baina erakundeetan, jente arduratsua be badago; benetan saiatzen dana urtenbideak topatzen eta errefujiaduai urtenbideak emoten. Batez be, maila lokalean, udaletxeetan eta.
Eta zelan ikusten dozu jentearen inplikazino maila? Mobilizazinoak karidadean geratzeko arriskua dagoala uste dozu ala konpromisoa harago doa?
Pentsetan dot asistenzialismoak zergaitiak ikusi behar dituala, ezpabere hutsean geratuko da. Zergaitiak salatu ezean, gobernuak ezarritako egoera hau manteniduten lagunduko dogu. Gobernuak gizarte zibilak bere gain hartzea errefujiaduen superbibentzia gura dabe. Gauza biak dira beharrezkoak, errefujiaduak bizirik urten behar dira horretatik, baina zergaitiak be salatu egin behar dira.
Errefujiadu eremuetan poliziak eta militarrak kontroletan dabe dana. Errefujiaduak, heltzean jakien erropea be ezin dabe aukeratu. Politika horreek ezarri dituen agintariak ez dabe gura umeak ingelesa edo grekera edo gaztelania ikastea. Denpora guztian ezer egin barik egotea gura dabe, atzera egin edo etsi egin dagien. Familia asko aurrera egin ezinda geratu dira. Asmoa zein dan argi ikusten da kanpalekuetan: lehenengo kanpin dendak ziran, orain kontainerrak ipini ditue, horreek kaleetan ipinten hasi dira... urteak eta urteak egon daitezan hor.
Europako jente solidarioa errefujiaduak ekarten hasi da. Errefujiaduak liberetako ezkutuko tren bat behar izango da?
Europan jente asko dago errefujiaduak eremuetatik ateraten, ateraten dabizala esan barik: familiartekoak eta abar. Gure moduan prozesauta dagoan jente asko dago. Gure berezitasuna izan da guk publiko esan dogula legetik kanpo jarduten dogula. Baina Grezian errefujiaduen aldeko mobimentu handia dago. Eurei Europako hesia izatea tokau jakie, poderea hesiak Europatik kanpo ipinten saiatu dan arren.
Itunen bidez Europatik kanpo hesiak jarri ezkero, Europako herritarrak horren konsziente ez izatea be lortzean da.
Bai. Horregaitik Grezian dago hainbeste jente errefujiaduen alde beharrean. Adibide bat da City Plaza Hotela. Errefujiaduentzako egokitu dabe. Lehen turistak egiten eben lo bertan eta orain errefujiaduak bizi dira han. Eskolak be badagoz. Desobedientzia desbardina da, baina azken finean, desobedientzia praktika bat da. Alemanian eta herrialde nordikoetan jentea hartzeako kulturea dago. Gurean oraintsu hasi gara ikasten baina uste dot OEE sano ondo dabilala.
Gizakiaren historiaren zati handi bat gerra, jazarpen eta indarkeriaren bitartez egin da. Baina kontrakoa be beti izan da eta historia jente eta herrien alkartasun, maitasun eta gozotasunari esker eregi da. Hori holan izan ez balitz, honezkero ez zan gizakirik bizirik egongo.

2017/1/16

AITZOL ATUTXA "Aitaren sasoian azkora zaletasun handiagoa egoan Arratian"

2016an Urrezko Aizkolarien liga izan ezik, dana irabazi eban Aitzol Atutxak. Euskal Herriko hirugarren txapela jarraian eta Bizkaiko hamargarrena lortu ebazan. Dana irabazi ostean, presinoa eroaten jakin behar dala eta motibazinoa mantenidutea gatx egiten dala dino txapeldunak. Arratian azkora zaletasuna beherantza doala uste dau Aitzol Atutxak.

 

Hainbeste txapel artean, zein da zuretzat inportanteena?
Txapelik inportanteena Euskal Herrikoa da. Euskal Herriko Txapelketea dana da guretzat: gure munduko txapelketa, gure Europako txapelketa... gure Tour-a, gure mundiala... Euskal Herriko Txapelketea lorpen handiena da eta horregaitik jomuga edo helburu moduan jarten dogu. Hiru urtez jarraian lortu dot eta sano pozik nago.
2016an irabazi ez dodana izan da Urrezko Aizkolarien Liga, bigarren postuan geratu nintzan, baina gainontzeko guztiak irabazi dodaz. Eta azpimarratzekoa da Bizkaiko Txapelketa 10 urtez jarraian irabazi dodala. 28 urtegaz 10 txapel jarraian eukitea, asko da.


Dana irabazita, zer geratzen jatzu 2017rako?
Bardina gertatu jatan 2015a amaituterakoan. Orduan be danak irabazi nebazan Urrezko Aizkora izan ezik, hori 2016an lortu dot eta 2016rako helburua apustu bat egitea zan. Jose Mari Olasagastigaz, baina zoritxarrez istripu bat euki eban eta ezin izan dogu apustua aurrera eroan. Bertan behera geratu da, eskua ez jakolako ondo ipini. Nik uste dot helburu hori 2017ra pasau beharko dala.
Beste norbaiten kontra izan beharko da, ez dakit. Gauza horreek askotan neska-laguna edo mutil-laguna bilatzea langoa izaten da, ez da heltzean zuk pentsautakoan, datorrenean baino. Apustuak bardin. Askotan egiteko gogoa euki arren, baldintzak ez dira beteten. Baina baleiteke 2017an apusturen bat sortzea.
Txapelketai jagokienez, txapela lortzea beti da zaila, baina goian mantentzea oraindino zailagoa. Hainbeste garaipen errepikatzea zaila da, motibazinoaren aldetik zailtasun handiak dagoz... gero gainontzean ez gara profesionalak, ez gara horretara dediketan eta horrek zailtasunak areagotzen ditu.


Ze garrantzia dauka azkorak zure bizitzan?
Azkorea esku artean egunero hartu ez arren, buruan daukat beti. Azkolaritzan txiki-txikitatik hasi nintzan, nire bizitza azkoraren inguruan izan da beti eta gaur egun be holan da. Udan zehar, astegoienetan, astean zehar, txapelketak, erakustaldiak, entrenamentuak... Astean hiru bat aldiz hartzean dot azkorea eta hartzean ez dodanean gimnasioan edo menditik egiten dot entrenamentua.


Zenbat urtegaz hasi zinan azkoran? Zelan?
Aita azkolaria zan eta "zer ikusi hura ikasi". Arreba bat daukat zaharragoa, harek ez eban azkorea hartu. Bospasei urtegaz hasi nintzan azkorea hartuten eta aitak horretarako neure neurriko bat egin eustan. Plazara zazpi-zortzi urtegaz atera nintzan lehenengo aldiz, eta jolasean.
Niretzako jolas bat zan.


Txikitan Bilbon bizi izan zinan.
Bai. Bilbon jaio eta Bilbon bizi izan nintzan 22 urte izan arte. Asteburuetan Dimara etorten ginan. Ikasketak be Bilbon egin nebazan. Enpresa Zientzietako lizentziaturea daukat eta ikasketak bukatuta etorri nintzan Dimarantza.
Jente asko harritzen zan, Bilbon bizi eta azkoran ibilteaz. Ez da ohikoa bilbotar bat, Enpresa Zientzietan lizentziatua eta azkolaria izatea. Baina azkolari guztiak ez dira baserrian bizi. Egoten dira lekuak entrenamentuetarako, aterperen bat edo. Nik be ez dot etxean entrenetan. Lemoan entrenetan dot lagun batzukaz. Kirol hau oso gogorra da bakarrik ibilteko. Ezinezkoa. Behar dozuz pare bat lagun egurragaz lagunduten.


Zer erakutsi edo zer emon deutsu kirol honek?
Txapelez gain... txapelak eta garaipenak eta lagunak be bai. Hori da positiboena, lagunak egiten dirala. Eta gero, uste dot bizitzeko gaitasuna be emon deustala, beste egoera batzuen aurrean nora jo jakiteko balio izan deusta. Kendu be bai. Batez be umetan eta gaztetan, baina bueno. Lotsa puntu bat kentzean be lagundu deusta. Azkoreak danetik emon deusta.


Gurako zeunkez zure semeak azkolariak izatea?
Seme bi daukadaz. Ez da gura dodan gauza bat. Ilusino bardina egingo leuskit musikariak balira. Eurak zerbaist egitea eta dibertitzea gura dot. Niri azkolaritzak emon deustazan gauza guztiak eta poztasunak, beste zerbaistek emoten badeutsez, ni pozik. Ez da zertan azkorea izan.


Lehen esan dozun moduan, azkoratik ez zara bizi. Txakolina egiten dozue Axpe Goikoa enpresa familiarrean, ezta? Zenbateko produkzinoa daukazue?
Printzipioz proiektua zati bitan bananduta dago. Lau hektarea dagoz bost urtekoak edo eta beste zazpi urte bikoak. Hau da, momentuz zati bat bakarrik dago produzitzen, bestea etorkizunerako dago. Gure txakolina, hemen inguruan, Estadu mailan eta kanpoan be saltzean da. Batez be, Ameriketara eta Japoniara saltzean dogu.
Txakolinaren merkadua nahiko asetuta dago Euskal Herrian, horregaitik kanpora saldu behar da. Momentuz 30.000 botila inguru produziduten doguz eta erdi eta erdi. Erdia hemen geratzen da eta beste erdia kanpora saltzean dogu.
Estadu Batuetan eta Japonian, ezagunagoa da Gipuzkoako txakolina, azkarrago ibili dira zentzu horretan gipuzkoarrak. Nahiz eta biak txakolin izena izan, produktu desbardinak dira. Gipuzkoakoak karbonikoa dauka eta Bizkaikoak ez. Dana dala, nik uste dot ardo zuri on bat dala Bizkaiko txakolina eta situazino ona daukala munduan.


Mahastietako beharra egiteko beharginak daukazuez?
Lan asko azpikontratau egiten doguz. Beste mahasti batzuekaz konpartiduten doguz kontratuak. Sasoi batzuetan lan asko egoten da eta beste batzuetan ezer ez. Mahatsa bildu behar danean, egun baten edo bitan bildu behar da, eta horretarako 20 persona inguru behar dira. Upeltegiagaz hartu-emona daukagu eta bere bitartez kontratetan dogu lan gehiena.


Non ekoizten da zuen mahastietako txakolina?
Larrabetzun. Iturrialde bodegan.


Zelan hasi zinan negozio honetan?
Jatetxea martxan dago orain dala 15 urte eta aitari bururatu jakon jatetxearen azpian dagozan landetan mahastiak landatzea, produktua dibersifikatzearren. Gure negozioa mendian da, mendian egiten dogu lan, mendiak salerosten eta basoak ustiatzen.
Hasi eta segiduan, leku harek etorkizuna eukala ikusi eban aitak. Mahastientzako ez dira onak leku guztiak. Gurea, Bizkaiko mahastirik altuenetakoa izango da, eguzkia dauka eta baldintza onak ditu. Kalidadea eta produktibidadea ikusi eta gero, handitzera animau ginan.
Aurten, bigarren fasea hasiko da. Urte honetan bertan gertatu daiteke uztaren bat jasotea, txikia baldin bada be, gero handitzen joateko. Espero daigun izurriterik ez egotea eta igazko besteko uzta behintzat eukitea aurten be.


Horrek ekarriko dau merkadu barriak zabaldu beharra, ezta?
Merkaduak zabaltzen gabilz, apurka-apurka. Nik uste kanpokoa haziko dala gehienbat.


Hainbeste gauza eta dana ondo eginda, geratzen jatzu denporarik plazer hutsezko gauzarik egiteko?
Nik azkolaritza hobby moduan hartzean dot. Txikitan hasi nintzan, jolas moduan. Gero nerabezaroan hobby bat izan zan eta orain ez dakit zer dan. Ez dakit afizinoa, lana, betebeharra edo zer dan. Bakarkako kiroletan, buruak karga handia izaten dau. Gorputzak be bai, jakina. Azkenean hainbeste bider txapelduna izanda, emoten dau leku guztietan irabazi egin behar dozula eta hori eroaten jakin behar da.
Azkolaritzaz aparte, familiagaz egotea eta jatea gustetan jata.


Zelan ikusten dozu azkoraren etorkizuna Arratian?
Etorkizunean ez dakit azkolaririk izango dan Arratian. Ez dago azkora eskolarik. Sakanan bai, azkolari Eskola bat dago. Han biltzean dira umeak azkoran ikasteko eta mankomunidadearen bitartez egiten dabe. Polita izango litzateke Arratian be azkolari eskolea eukitea. Zunba ikastaroak egiten diran moduan, zergaitik ez herri kirola?
Arratian badago herri kirola egiten dauan taldetxo bat eta hori mantenidu edo indartu egin beharko litzateke.
Nik uste dot herri kirol zaletasuna galtzean dagoala Arratian. Azkolaritzan behintzat bai. Gure aitaren sasoian, zaletasun handiagoa egoan. Akaso, Arratiako azkolari gehiago ebiltzalako. Horren adibide garbia da gaur egungo Euskal Herriko txapelduna arratiarra izanda, Arratian saio bakarra egin dodala aurten. Horrek tristetzen nau. Egin dodan saio bakarra izan da kanporaketa bat eta abenduan izan zan, urtea amaitzear egoanean.
Nik 2017ari eskatuko neuskio Arratian bertan saio gehiago egitea. Euskal Herriko Txapelketea Bilbon irabazi neban, baina arratiar pilo bat egon zan ikusten. Orain andrazkoen Urrezko Kopa be badago... Herri kirol eskolatxo bat egingo balitz, Sakanan dagoan moduan, Mankomunidadearen bitartez, ni laguntzeko prest egongo nintzateke.

 

2017/1/16

GERRA ZIBILA Gorbeiako gudariak

Arratia be sartzean zan Arabako frontea deitutakoan, gerra hasikeratik gudari abertzale gitxi egon baziran be, salbuespena Gorbeia aldean daukagu; izan be, bertan Euzko Mendigoxale Batzako "Lenago il" eta "Zergaitik ez" batailoiak luzaroan burrukatu ziran.

 

Alvaro Rabelli

 

Gauza jakina da errepublika sasoiko indar abertzaleak (EAJ, ANV, STV, EMB) ez ebezala euren milizianoak -geroko gudariak- gerrara bialdu ha biztu bezain laster. Neutraltasuna aldarrikatu eben. Ezkerreko taldeetako milizianoak izan ziran hilabeteetan errepublikearen alde armaz burrukatu ziran bakarrak. Gerra hasikeran, esaterako, EAJ-ko milizianoak jagole lanak egin ebezan konbentuetan, elizetan, eta buruzagi eskuindarren etxeetan. Baina, gauzak berehala hasi ziran aldatzen; alde batetik, ezkerreko taldeen (sozialistak, komunistak, anarkistak, ezkerreko errepublikarrak) balizko iraultzeari bildur jakolako; eta bestetik, Francoren armadea, batez be Gipuzkoan, aurrerapen handiak egiten egoalako. Holan, EAJ-k bere milizianoak Loiolako konbentuan batu ebazan. Euzko Gudarostearen ernamuina zan. 1936ko urri lehenaren amaiera aldera lehenengo konpainia abertzaleak fronterantza urten eben. Holan egiten hasi ziran ANV eta STV taldeak be.
Bitxiagoa izan zan EMB-ren jokabidea. Bere buruzagi asko, tartean Eli Gallastegi "Gudari", gerran parte hartzearen kontra azaldu ziran, ha kontua espainarrena baino ez zalakoan, eta ez euskal independentistai egokian zer edo zer. Hala eta guztiz be, bere jarraitzaileak, buzuzagiai jaramon egin barik, hasikerako euskal milizietan izena emoten hasi ziran. Mikel Alberdi mendigoxale gipuzkoarra, seguru asko, izan zan lehenengo hildakoa miliziano abertzaleen artean. Bidanian jausi zan 1936ko abuztuaren 16an.

Jagi-jagi
Euzko Mendigoxale Batza (EMB) EAJ-tik bereizitako erakundea izan zan errepublika sasoian. Ez zan ailegau alderdi politikoa izatera, baino askok dinoe gerreagaitik ez balitz, ha erakundea alderdi bihurtuko zala. Bere jatorria Aberri taldean aurkitu behar dogu. 1930ean Aberrik Comunion Nacionalistagaz bat egin eban EAJ alderdia birsortzeko. Aberritik, hain zuzen, etorri ziran EMB-ko buruzagi ezagunenak, Eli Gallastegi "Gudari", Trifon Etxebarria "Etarte" eta Angel Agirretxe. 1932tik aurrera EAJ-ren joera estatutista ikusita EMB sortu zan abertzale independentistak bere inguruan batzeako. Jagi-jagi, Yagi-Yagi sasoiko ortografian, euren prensa organo ofiziala izan zan Angel Agirretxeren zuzendaritzapean, aldizkari independentista inondik be. 1934tik aurrera EAJ-gazko hartu-emonak nabarmen gaiztotu ziran eta alderdi sozialistako kideakaz be liskar handiak euki ebezan EMB-ko kideak.
Gerrea biztu zanean, buruzagiak interbentzionista eta ez-interbentzionisten artean banandu ziran. Atzenean, gerreak hilabeteak eroazanean, Durangon eginiko batzarrean lehenengoak nagusitu ziran eta gerran parte hartzea erabagi eben.

"Lenago il" eta "Zergaitik ez"
Gerran parte hartzearen ondorio zuzena mendigoxaleen lehenengo konpainiak eratzea izan zan. Holan, 1936ko urri lehenaren 30erako badogu mendigoxaleen lehen konpainia, Mikel Alberdi deitutakoa. Ha izan zan "Lenago il" batailoiaren hasikerea. Abendurako mendigoxaleak baegozan Areatzako koartelean, Gorbeiako sektorean. Urrean mendizaleak izatean, egoki ikusi ebezan frontearen defensarako hain garrantzitsua zan Gorbeia jagoteko. "Lenago il" batailoiak izena hartu eban Sabino Aranak Larrinagako espetxean idatzitako olerki batetik. Bere komandantea Mikel Ayerdi zan eta gudari gehienak Gipuzkoa, Abadiño eta ezkerraldeko herrietakoak ziran. Euzko Gudaroste barruan Euzkadiko 33. batailoia izan zan. Unerik gorenean 643 gizon izatea lortu eban, lau konpainia fusilero eta konpainia bat ametralladora. "Zergaitik ez" batailoia, Euzkadiko 68.a, Santurtzin kokatu zan, Bilboko Kastrexana auzoko bateria antiareoaren ardurea eukan eta erreserba batailoarena egin eban. Bere komandantea Eugenio Orbegozo izan zan, eta guztien nagusi Angel Agirretxe ginekologoa eta EMB-ko buruzagi politikoa. Tirabira ugari egon ei ziran bigarren batailoi hori eratzeko, handik bere izena.

Gerrea Gorbeiako tontorrean
1937ko martiaren 31n, Bizkaiko frontearen kontrako erasoaldia hasi zanean, "Lenago il" batailoia Gorbeiatik Aramaiora zabaltzen zan. Egun haretako gaubean errekete indar txiki baten erasoak ustekabean hartu eban Gorbeiako kurutzean egoan Uria tenientearen konpainia. Kurutzea itxi eta Berretin alderantza atzera egin behar izan eben. Ha-ta guzti be, gudariak lortu eben arerioa tontorrean bertan geldiarazotea, errekete nafarren aurrerapen handiagoa ebitauz. Hurrengo eguneko gaubean gudariak kontraerasoa prestatu eben kurutzea berreskuratzearren, baina ez eben ezer lortu, eta baja ugari euki ebezan. Aprilaren bian, goizean, Padura batailoiaren laguntzea jaso eben mendigoxaleak eta, atzenean, Gorbeiako tontorra eurenganatu eben.
Ekintza horren ostean batailoiak bertan iraun eban baja askorik barik. Aprilaren 20an, Bizkaiko frontearen kontrako erasoaldia indartu zanean, batailoiak Gorbeiako leku lasai baten irauan, burrukaldi gogorrenetatik urrun. Aprilaren 26an, Eusko Jaurlaritzaren aginduz, EAJ-ko beste batailoi batzukaz batera, 16. brigadea, IV. dibisinoa izatera pasau zan.
Maiatzaren 6aren eta bagilaren 10aren artean Gorbeian jarraitu eban 14. brigadea osotuz, harik eta Enkarterrietarantza atzera egiteko agindua jaso arte. Bagilaren 23an bat egin eben batailoi biak, "Lenago il" eta "Zergaitik ez" batailoiak, holan berrosotu zan baja asko euki ebalako. Gauzak holan, geroko berrantolaketearen ondorioz, batailoi barriak 154. brigadea, 54 dibisino zenbakia hartu eban. Bilbo frankisten esku jausi ostean, batailoia Kantabriara pasau zan, Colindresen akoartelau zan eta abuztuaren 13an, El Gordon-eko posizinoetan bonbardatu eben. Gorabehera gehiago barik iraun eban Kantabriako frontea jausi arte, orduan, amore emonda franskisten esku gelditu zan.

 

2017/1/2

MIKEL ZULOAGA ETA BEGOÑA HUARTEREN ATXILOKETAK Barriro saiatzeko prest

Aske baina kargupean itxi ebazan epaileak Mikel Zuloaga zeanuriztarra eta Begoña Huarte nafar ekintzailea abenduaren 30ean. Karguak "legez kanpoko inmigrazinoa sustatzea" eta "ardurabakokeria larria" izan ziran. Bakotxari 2.000 euroko bermea ipini eutsan eta 12 egun ditue pagetako. BEGITU zarratuterakoan, Atenasen egozan Zuloaga eta Huarte.

 

Atxiloketa baten kronikea
Abenduaren 27 eta 28 arteko gaubean, Greziako poliziak Igumenitsako portuan atxilotu ebazan Zuloaga eta Huarte, 8 errefujiadu Euskal Herrira modu ilegalean ekartera joiazanean. Grezian, 62.700 errefujiadu dagoz "harrapatuta", Europak Balkanetako bidea zarratu ebanetik. Zuloaga eta Huartegaz etortekoak ziran zortzi honeek egoera horretan egozan.
Atxiloketea eta ostean gertatutakoaren lekuko izan da Hibai Arbide kazetaria eta hainbat hedabide eta Twitterren bidez emon dau jakitera han gertatutakoa. Mikel Zuloaga eta Begoña Huarte, eta autokarabanan ezkututa egoazan Siria, Afganistan eta Iraneko 8 errefujiaduak, Italiara joateko ferry-a hartzear egozanean atxilotu ebezan. Euren asmoa zan, Igumenitsan ferry-a hartu Brindisira arte, eta handik Bilbora errepidetik etortea. Atxiloketea gertatu zan momentuan, Arbide portu ondoko taberna baten egoan. Ferry-a urteteko ordua baino ordu erdi lehenago kazetariak autokarabanea kaleko jantzitako poliziaz inguratuta egoala ikusi eban. Errefujiaduakaz, polizia sekretua, eta kamuflaje uniforme eta metrailetadun polizia bik Zuloaga eta Huarteri guardia egiten. Danak atxilotu ebezan.
Hurrengo egunean aske geratu ziran errefujiaduak, ez ordea Mikel eta Begoña. Atxilotze zentroan geratu ziran biak, trankil eta irribarrea galdu barik. "Argi itxi, ez garala heroiak, persona normalak garala injustizia nabarmen baten aurrean ahal dabena egiten dabenak" esan eutsan Zuloagak Arbideri komisaldegian.

Desobedientzia zibila
Gobernuak ez dabezala beteten hartutako konpromisoak, eta erakundeak errefujiaduen aldeko adierazpenak egin arren ez dirala ezertan gauzatzen ikusita, ekintzaile batzuek, Zuloaga eta Huarte tartean, ekintzetara pasetea ebatzi eben. Espainiak Europako Batzordean 2017ko urri lehenengorako16.000 errefujiadu hartuteko konpromisoa hartu eban eta 2016ko abenduan 898 baino ez ebazan hartu. Horregaitik, desobedientzia zibila zilegia bakarrik ez, guztiz beharrezkotzat jo eta legez kanpo, errefujiadu eremuetatik atera eta mugak zeharkatzen lagunduten hasi dira, Giza Eskubideak bermatzeko Europan hainbat ekintzaile. Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE) plataformakoak tartean.
Legez kanpoko ekintzen erantzuleak, ekintza egiten dabenak eurak izan arren, kasu honetan Mikel Zuloaga eta Begoña Huarte, Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformea gehitu egin jakie antolakuntza mailan. Izan be, berrogeta hamar persona baino gehiagok lagundu dabe ekintza hau aurrera eroaten, dirua eta azpiegiturea ipiniz. Talde lana izan da ekimen hau.
Greziara urten aurretik Mikel Zuloagak eta Begoña Huartek euren errazoiak azaltzen ebazan bideo bat grabau eben. Honeek dira euren berbak:
"Adierazi nahi dugu persona errefuxiatuak ilegalki ekarri ditugula. Historiako sarraski handienekin konpara litekeen basakeria honekin bat ez egiteak ekarri ahal dizkigun ondorioak gure gain hartzen ditugula.
Guk giza eskubideei zor diegu obedientzia; horien urraketei desobedientzia. Mugak milaka pertsonentzako atxiloketa, deshumanizazio eta heriotza-eremu bihurtu dituztenei desobedientzia. Europako gobernuei deso- bedientzia.
Herri mugimenduetan ari diren hainbat lagunek finantziatutako eta irabazi asmorik gabeko ekintza da hau. Ez du giza elkartasuna eta salaketa politikoa beste helbururik.
Gobernuek izua legeztatzen duten artean eta giza eskubideak zein haien kupo ziztrina ere betetzen ez dituzten artean, herri mugimenduek, herritarrek, bihotz oneko pertsonek desobeditzeko eskubidea dugu. Pertsona errefuxiatuak ekartzen jarraitzeko eskubidea dugu. Euskal Herria harrera-lurralde bihurtzeko eskubidea dugu".

Mobilizazinoak
Arratian, Iruñean, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Estaduko hainbat uritan eta Grezian bertan hainbat mobilizazino egin dira ekintzaileak aske ixteko eskatzeko eta euren ekintzeagaz bat egiteko, "Alkartasuna ez da delitua" eta "Neuk be egingo neuke" lelopean.
Atxiloketa gaueko hurrengo goizean, OEEk gertatutakoaren barri emoteko prensaurrekoa eta alkarretaratzea deitu ebazan Bilbon. Egun haretan bertan, Lemoan 18:30ean konzentrazinoa egon zan eta 19:30ean Zeanurin.
Hurrengo goizean, abenduak 29, Arratia eta Zeberioko EH Bilduko zinegotzi eta alkateak eta Arteako Aldatuz plataformako zinegotzi batek agerpena egin eben Zuloaga eta Huarte askatzeko eta errefujiaduai mugak zabalduteko eskatzeko. "Mikel Zuloaga eta Begoña Huarte atoan askatutea eskatuten dogu, persona errefujiduakazko alkartasuna eta Europaren politikak salatuteko ekimena egin eta atxilotuak izan diralako. Arratiako alkateok, gatazka politiko-militar eta sozioekonomikoak eragindako mobimentu migratorio behartuak kaltetuten dabezan miloeka personagazko alkartasuna eta giza eskubideen urraketea salatuten dogu" esan eben. Greziako enbajadeagaz hartu-emonetan ipiniko zirala Begoña eta Mikelen askatasuna eskatuteko eta Arratia harrera herria izateko prestutasuna be adierazo eben.
Zeanuriko Udalak Eusko Jaurlaritzaren komunikaduagaz bat egin eta adierazo eban ulertzen zituala erakunde eta herritar askok, Europar Batasuna errefujiaduakaz jarraituten dauan politikakaz ados ez egoteko eta haserre egoteko dituen errazoiak, baina ez datozala bat kasu honetan salaketa hori egiteko aukeratu dan metodoagaz.
Egun haretan, Zeberion EH Bilduk proposatu eban OEE zapia eskegitea udaletxean eta alkateak ezetza emon ebala azaldu eutsan begituri Kepa Perez Urraza zinegotziak.
Iluntzean konzentrazinoak egon ziran Zeanurin eta Iruñean. Zeanurin 300 persona inguru batu ziran. Ordurako, egotziko eutsien delituak zeintzuk izango ziran jakinaren gainean, baikor egozan batutakoak eta, batez be, Europaren politikak salatu eta errefujiaduai alkartasuna adierazo eutseen konzentrazinootan. Konpromiso bi hartu ebazan OEEk: mugak zabaltzea legaltasun barrian edo desobedientziaren bidetik eta gure herria persona guztientzako harrera herria izan daiten lanean jarraitutea, hain zuzen be.
Konpromiso horreek berretsi ebazan plataformeak hurrengo eguneko uriburuetako konzentrazinoetan.

Epaile aurreko deklarazinoa
Abenduaren 30ean deklarau eben epailearen aurrean. Horren barri be, bertan egoan Hibai Arbidek emon eban zuzenean. Lekuko bateri deitu eutsan epaileak lehenengo, autokarabanan ezkutatuta egoan Afganistango Rahin-eri. Ondoren Mikel Zuloagaren txandea izan zan eta gero Bego Huartek deklarau eban.
Epaileak 2.000 euroko berme bana ipini eutsen Zuloaga eta Huarteri. Hamabi egun daukie bermea pagetako, eta libre geratu ziran baina karguakaz. Epaileak mantenidu ebazan "legez kanpoko inmigrazinoa sustatzea" eta "ardurabakokeria larria" egitea, errefujiaduak eroateko autokarabanak ez ebazalako beteten "beharrezko segurtasun neurriak".
Deklarau bitartean, epaitegian konzentrazinoa egin eben 50 lagunek alkartasuna erakusteko. Grezia eta Espainiatik be alkarte askok sinatutako hainbat komunikadu egin ebezan, Zuloaga eta Huarteri alkartasuna adierazo eta errefujiakazko Europako politikak salatuteko.
Libre geratu ziranean, eta Atenasera abiatu aurretik, Errefujiaduentzako Internamentu Zentrutik pasau ziran Zuloaga eta Huarte, eta Atenasen be, eurekaz etortekoak ziran Rahin eta Behrouz pakistaniarrakaz batera, errefujiaduak okupauta daukien City Plaza Hotela bisitau eben.
Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia dirua batzean dabil lehenbailehen etxera etorri daitezan Zuloaga eta Huarte. Han geratuko dira errefujiaduak, baina Europako errefujiaduakazko politikak aldatu ezean, giza mobimentuak desobeditu egingo dabez lege honeek, Giza Eskubideak obeditu ahal izateko. Zuloagak Arbideri emondako alkarrizketan dinoana lez, "ez da lehenengo aldia egiten dana" eta "jarraitu behar da barriro saiatzen, oraingoan ez jaku ondo urten, baina holan ikasten da. Bueltauko gara".

2016/12/13

BASKER. Arratiarren musikeagaz kantetan eta jantzan

Argibel Euba ikerlari galdakaoztarrak zemendiaren 30ean aurkeztutako lan-altxorra da, Basker izenburupeko liburu eta DVD formatuan argitaratua, orain hona dakarguna. 1963ko neguan Daniel Grenholm (1921-1995) eta Lennart Olson (1925-2010) erreportari suediarrak Euskal Herria bisitau eben, eta euskal kultura eta folklorearen gaineko laburmetraje bi filmau ebezan.

 

Angel Larrea Beobide

 

Dokumental etnografiko horreek suediar telebisino publikoan emon ziran urte bereko udan. Hona hemen film bien izenburuak: lehena, Basker da (Euskaldunak, suedieraz), 24 minutu eta 25 segundoko denporakoa; eta, bigarrena, Bonde i Baskerland da (Baserritarra euskaldunen herrian), 17 minutu eta 15 segundokoa. Basker euskal folklorearen arloetan (herri-kirolak, musikea, jantza) oinarrituten da; Bonde i Baskerland filmak, barriz, baserritarren bizitzan, eta mundu horregaz erlazionautako lan eta arlo kulturalak erakusten deuskuz. Erreportariak erabili ebezan grabetako kamarea eta magnetofoia kalidade handiko tresnak zirana lez, irudien eta soinuen maila altua da.
Baina aitatutako lanak egin aurretik, Daniel Grenholm kazetaria Euskal Herrian egon zan bederatzi urte lehenago. Nondik? Badakigu 1954an Arratiatik ibili zana, eta Zeanuri bisitau ebana urte horren hasikeran. Bizkaitik, Gipuzkoatik eta beste lurralde batzuetatik, ez zan ibiliko? Behar bada, baina ez daukagu daturik. Ikerlanak Suediako artxiboetara eroan gaitu, eta hauxe topau dogu: orduko suediar irrati bateko astekariak edo argitalpenak inoan moduan, Zeanuriko "Pablo artzaina" izeneko bategaz egon zan hartu-emonetan Grenholm. Honek etnografiazko audio-grabazinoak egin ebazan eta argazkiak be atera eutsazan gizon hareri albokea joten. Biaje haretan egindako grabazinoak baliatuz, albokearen gaineko irrati-saioa egin eban esandako suediar komunikabide horretan. Itxura guztien arabera, Paulino Sagarna Letona (1874-1956) da "Pablo artzaina", Zeanuriko Arrikibar auzokoa. Beraz, 80 urte ebazan Grenholm-ek bisitau ebanean. Kazetariak haren semearen bitartez ezetu eban Paulino. Seme bitartekaria, seguru, Pablo Sagarna Etxeandia (1902-1968) ospetsua izan zan, "Astronomo" eta "Pastor de Gorbea" gatxizenez ezaguna. 1954ko biajean egindako kontaktuak eta esperientziak baliogarriak izango ziran, hurrengo hamarkadako proiektua, 1963an Lennart Olsonegaz batera egin ebana aurrera atera ahal izateko.
Goazen, ba, Bonde i Baskerland filman agertuten diran arratiarren eszenakaz: Leon Bilbao (1916-1990) arteaztarraren eszenetan Euskal Herriko tresna musikal eta herrikoi bat aurkeztuten deuskue: albokea. Pasarte laburra baina sano esanguratsua da, "Leon Bilbaoren Jota" izenagaz ezetuten dogun pieza musikala dokumentetan daualako, eta albokea joteko modua hainbat plano zehatzetatik erakusten daualako. Leon Bilbaoren gainean ezetuten dogun argitaratutako lehen testigantza musikala da film hau.
Eta zer esan Benantzio Bernaola (1903-1978) eta Maurizia Aldeiturriagaren (1904-1988) irudien gainean? Ehundaka emonaldi eta erromeria emonak ebezan 1960ko hamarkadaren hasikerarako. Osasun arazoak zirala-eta, Benantziok, "Karakol" gatxizenaz ezaguna, itxi behar izan eutsan publikoaren aurrean urteteari. Mauriziak, baina, joten eta kantetan segidu eban beste urte askoan. Bonde i Baskerland lanean ikusten diran erromeriaren eszena laburrak, beste edozein erregistro baino hainbat urte lehenago eginak, Maurizia joten eta kantetan entzuteko eta ikusteko aukerea emoten dabe, eta sekulako balio dokumental eta historikoa emoten deutso horrek. Filmaren emonaldiaren amaierea, gainera, musikarien etxean bertan ospatuteak, balio handiagoa emoten deutse irudi horreei: protagonistak trikitilari bikote dira, Maurizia eta Benantzio andra-gizonak, Elexabeiti auzoko euren baserriko suetean. Benantzio soinu edo akordeoi txikiagaz eta Mauriziak, fanderoagaz, kopla bi kantetan dauz gaztelaniaz. Orduan, ohikoa zan holan kantetea. Lehenengo koplea, berak asmatu ei eban eta senarraren omenez sortutako koplea zan. Bigarrena, herrikoia zan; tartean, jantzariak animetako, sarritan erabilten eban "aire!" zantzoa. Kantua da, zalantza barik, dokumentaletako elementu zentrala.
Protagonismo gitxiago badau be, jantzeak presentzia esanguratsua dauka lan honetan: Elexabeitiko eszenan, modu informalean jantzan egindako jotak eta fandangoak ikusi eta konparazinoak egiteko aukerea emoten dabe. Hantxe, jantzan dabizenak Artea herriko Karmen eta Dolores Ateaga, Kattalin Urigoitia eta Pantxike Aldekoa dira. Mauriziaren bigarren koplea amaituten doan neurrian, Arratiako baserritar zahar biren (Meltxor Artetxe eta Luzia Olibares, Luziano Artetxeren gurasoak) lehen plano ederrak erakusten deuskuez azken irudiak. Eurekaz ixten da bigarren eta azken dokumental hau.
Artean segiduko dogu, Elexabeitiko Luziano Artetxek abestuten dauan "Goazen mendirik mendi" kantuaren bersino bategaz:

"Goazen mendirik mendi,
euzkotar guztiok!
Goazen aldatza gora,
mendigozaleok!
Ai, ze osasun zale,
bizitza indartzera!
Tontorrera igonda
ia bestiekin.
Zantzo eta irrintzi,
ujuju indartsu egin!"

Segiduan, kazetari suediarrak euren aparatuakaz jaso eta filmen edizinoetara heldu ez ziran elementu konkretuak zehaztuko doguz; Arratiako kasuan, hau da topau ahal izan doguna:
-Filmazino-saio luzea egin zan Elexabeitiko Bernaola Aldeiturriaga sendiaren baserrian, hurrean. Bertan, familiarteko erromeria txikiaz eta Luziano Artetxeren kantuaz gainera, Frantzisko Bernaola (Maurizia eta Benantzioren semea) akordeoia joten, umeak kantetan, kortea eta baserriko behar batzuk be filmau ebezan atzerritar erreportariak.
-1963. urtean, Grenholm erreportariak, Donostiako El Diario Vasco egunkariari eskeinitako alkarrizketan, filmen azken edizinoetan agertuten ez diran Galdakao eta Zeanuriko herrietara albokea filmetako egin gura eben bisitea aitatuten dau.
Film dokumentalen fokua edo atenzinoa argi dago non zehaztu zan: landa-eremuan, hau da, baserri inguruko arlo folklorikoetan. Beraz, mekanizau bako baserrietako beharren dokumentazinoak, guztiz zehatza izan ez arren, protagonismo handia hartzean dau Bonde i Baskerland izenburuko filman. Arratiarren irudiak film honetan agertuten dira bakarrik.
Antzeko fenomenoa emoten da egileak plano kulturalari zein musikalari dokumentalean emoten deutsien protagonismoa, argi dago: herrigune txikietako mundu tradizional eta euskaldun petoari. Azken finean, kultura moderno industriala ez da erakusten, baina ostondu be ez da egiten. Egileak ez dabelako interesik arlo horretan. Behar bada, horixe da, hain zuzen be, emon gura deuskuen mezua: elementu moderno, uritar eta industrialak izan arren Euskal Herrian, baserriko tradizino eta bizimoduak manteniduten dirala; baita be, filman agertuten diran ezaugarri kultural horreek guztiak Europaren eta XX. mendearen parte dirala.
Kazetari suediarrak ez dabe gura emon euskaldunen irudi osoa, sakona eta behin betikoa. Hori egitea ezinezkoa dala ondo jakinik, euskal kulturaren aurkezpen bat egiten dabe, zehatz-mehatz topau dabezan herri tradizinoak: beharren, jokoen eta, batez be, jantzen eta musika arloetan. Folklorearen "aktoreak" eta baserritarrak dira film bietako partaide nagusiak. Esate baterako, Maurizia eta Benantzio agertuten diran filmazinoan, eurek biak bat egiten dabe rol edo perfiletan: alde batetik, baserritarren rola eta, bestetik, herri-musikarien perfila.
1960ko hamarkadaren hasikeran suediar kulturearen ikuspegitik filmau ziran Basker eta Bonde i Baskerland dokumentalak. Ordurik hona, 50 urte baino gehiago pasau dira. Gizartea asko aldatu da. Orduan, Suediaren eta Euskal Herriaren arteko kontrastea handia zan. Eta hori kontutan hartu behar dogu film horreek egiteko errazoien artean. Europako herrialde aurreratuenetariko bat izan zan Suedia Bigarren Mundu Gerrea amaitu eta osteko urteetan. Ideologia sozialdemokrata eukien gobernu suediarrak, hezkuntzaren, kulturaren eta herrialdearen modernizazinoaren aldeko apustu garbia egin eben, eta neurri baten zuztar eta tradizino kultural askogaz egondako hartu-emona galdu zan horren ondorioz. Munduko beste kultura asko ezetuteko interesa eukan bertako gizarte suediarrak. Interes handiko ikusleentzat kalidadezko materialak eta lanak eskeini egiten eutseezan. Horren aurrean, gerraosteko espainiar gizartearen egoera bestelakoa zan: atzeratuagoa (bizi-maila askoz bajuagoa) eta, gainera, erregimen diktatorial baten pean, 1936ko gerreak itxitako zauriak oindino zabalik ebazan herrialdea. Baina, aldi berean, manteniduten ebazan bizirik tradizino eta bizimodu herritarrak, Grenholm bezalako kazetari eta etnografo atzerritar batentzat, sano exotiko ziranak. 1960ko hamarkadan, Espainia frankista, ateak zabalduten hasi zan kanpoztarrai, industria turistikoaren eskutik. Eskeintza hori Europa iparraldeko bezeroai, suediarrai besteak beste, emon jakien. Lehenengo esperientzia, 1962ko urtean, Andaluzian izan zan, hango kulturearen gaineko dokumentala egin ebenean, Grenholm eta Olson jaunak konturatu ziran alde nabarmena egoala Iberiar Peninsulako hegoaldearen eta iparraldearen artean. Erreferentzia eta esperientzia honeetatik hasi ziran biak euskal kultura aztertuten. Aurrera segidu aurretik, gogoratu lehen komentau doguna: Grenholmen bisitea Euskal Herrira, 1954. urtean, orduko biaje haretan euskal kulturearen gainean lortutako ezagutza oso sakona izan ez arren. Halanda be, egileai aholkuak emon eutseezan gidari euskaldunak be kontutan hartu behar dira, persona horreen jarkereak eragin nabarmena hartu ebalako filmetan proiektetan dan euskaldun eta euskal kultura folklorikoaren gaineko irudian.
Diskurtso euskaltzalearen eretxi batzuk jaso ebezan suediar biak, eta eurenak eginez, errez topau geinkez film bietan euskal etniaren singulartasuna eta euskal kultura diferentea eta antxina-antxinakoa dala esanez, inguruko herriakazko dituen desbardintasunak azpimarratuz. Sintomatikoa da erreferentzia historiko zehatzen faltea; esan leiteke Euskal Herriaren Historia bera be filmetatik kanpo geldituten dala. Narrazinoa entzun ezkero, euskal kultura tradizional, egonkor eta atenporal baten irudi etnografikoa ikusten dogu. Izan be, gauza bera esan leiteke irudien gainean: baserriko munduan zentrauta dagoala. Edozein kasutan, Grenholm gidoialariaren lana handia da, dokumentaletan lortu eban ikuspuntu orekatua, berezia eta apartekoagaitik, eta Olson argazkilariaren kasuan, dokumentazino grafikoaren edertasun formala be handia dalako.
Aurkeztutako film biak ez dira gaur arte sekula ikusi Euskal Herrian. Horrexegaitik, ez eben bertan ezelango eraginik euki, baina suediarren aste batzuetako egonaldiak arrastoa itxi eban euskaldunen artean; euskal panorama kulturalean zeharkako eragin esanguratsua. Azken batean, erreportariak interes bizia erakutsi eben bertako askok aintzakotzat hartu ez eta beste askok ezetu be egiten ez ebezan tradizinoak filmetan etorri ziralako, eta euren lana betez, jakin barik, baina euskal mobimentu kulturalaren aldeko partedun eta eragile aktibo bihurtu ziran.
Suediarrak ez dira izan atzerritik etorritako kronikari bakarrak. Euskal Herrian filmau eben zuzendari guztien artean, batez be deigarria da Orson Welles (1915-1985) zinemagile estadubatuarrak beteten dauan lekua, 1955ean film bi labur zuzendu ebazalako zuri-baltzean: The Land of the Basques eta Basque Pelota. Baina Wells-en filmak eta suediarrenak sano desbardinak dira: Wells-enak dokumentu interesgarriak dira, jakina, Iparraldeko euskaldunen bizimoduaren gaineko ikuspegia agertuten daualako, baina era subjektibotik ikusita eta tratauta; suediarrenak, barriz, objetiboagoak dira, jarrera zintzoagoa eta informatiboagoa erakusten dabelako Hegoaldeko euskaldunen gainean, geure izaeraz eta geure iraganaz.
Asko ikasiko dogu lan horreetatik, hasikera baten pentsau geinkena baino askoz gehiago; esate baterako, gure kultura ikusteko eta sentiduteko daben moduaren inguruan, baina, gauza guztien gainetik, geure buruaz ikasiko dogu XXI. mendearen hasikerako ikus-entzuleok. Hor dagoalako, hain zuzen be, dokumentu bi horreen balio nagusietako bat.

2016/11/30

EUSKEREAREN NAZINOARTEKO EGUNA Gero eta euskaldunago izan gura dau Arratiak

Euskerearen Nazinoarteko Egunean, euskerearen erabilerea bultzatzeko eta hizkuntz ohituretan eragiteko hainbat ekitaldi antolatu ditue gure eskualdean. Izan be, Arratian euskera jakite maila, txarra ez bada be, erabilerea bultzatu eta euskeraz bizi gura dabe arratiar askok, euren herria euskerearen arnasgunea izan daiten. Dima Udalerri Euskaldunen Mankomunidadean (Uema) sartu zan maiatzean, Artea eta Areatza be Ueman dagoz. Arantzazun, Zeanurin eta Zeberion be herritarren % 70tik gora da euskalduna. Erabilerea bultzatzeko Berbalagunak egiten daben beharra errekonoziduko jakie Igorren.

 

Euskerearen arnasgune deitzean jakie udalerri euskaldunai, euskereak arnasa hartzean daualako herri horreetan. Izan be, bertako herritarrak, neurri handi baten, euskeraz bizi dira. Udalerri euskalduntzat joten dira bertako herritarren % 70 baino gehiagok euskera dakienean. Eustat-en 2011ko datuen arabera, Arantzazu, Artea, Dima, Zeanuri eta Zeberioko herritar euskaldunak % 70ko langa hori gainditzen dabe. Euskerearen indizea aplikau ezkero, (euskaldunen % + ia euskaldunen % / 2) Arratiako ia herri guztiak udalerri euskaldunen artean egongo litzatekez.
Uema 1991n sortu zan udalerri euskaldunak euskera hutsean funtzionetako helburuagaz. Ueman sartzeako herritarren % 70 euskalduna izateaz gainera, udalak euskeraz funtzionetako eta Uemako beste udalakaz batera "hizkuntza politika aurrerakoiak" egiteko borondatea izan behar da. Diman, herritar ia guztiak, % 82,49 dira euskaldunak.
Baina euskerearen ezagutze maila handia izan eta gora egin arren, Euskal Herriko beste leku gehienetan gertatzen dan legez, erabilereak beherantza egin dau Diman be. "Ezagutza aurrera doa baina ezagutzak ez dau ziurtatzen erabilerea. Hori esparru askotan ikusten dogu. Horregaitik ebatzi genduan nortasun eta herri izakera antzekoa daukien herriakaz hartu-emonak sendotuteko Ueman sartzea egokiena zala" dino Ibon Iza Dimako euskera zinegotziak. Euskerearen Egunean, pasa dan maiatzean Dima Ueman sartu zala ospatuko dabe. Ospakizunera Arratiako beste herrietako ordezkari politikoak konbidau ditue.
Jaiari UDIME Eguna deitu deutsie, Udalerri Dimeslari Irudimentsu Maite Euskalduna, alegia. Euskera zinegotziaren arabera, jaia, euskerea balioan ipinteko izango da eta herritarrak izango dira protagonista, "eurak diralako protagonista euskerearen sustapenean". Seiretan hasiko da ospakizuna, Zamakola jubiladuen abesbatzaren emonaldiagaz. Ondoren umeen txandea izango da eta eurak antzeztutako obra eta koreografia eskeiniko dabe. 18:30ean, ekitaldia politikoa. Ekitaldian udal ordezkariak Dima zergaitik sartu dan Ueman azalduko dabe, eta Udalerri Euskaldunen Mankomunidadearen ordezkariren bat egongo da informazinoa emoten. Ondoren, abesbatzak kantauko dau barriro, 19:00etan zunba saioa, 20:00etan herri kirolak eta 22:00etan, erromeria Ezten Giro taldeagaz. Izan be, eguna euskeraz gozatuteko izango da batez be.
Udalerri euskaldunak euskerearen arnasgunetzat daukiez Uemakoak eta arnasguneen inguruan, umeakaz eta gurasoakaz landuteko tailerra prestatu dabe. Dimako eskolan teknikari bi egon ziran hori tailerrori emoten. Teknikari bat gurasoakaz egon zan gela baten arnasguneen kontzeptua eta Diman euskerearen bilakaerea azalduten; eta beste bat, aldi berean, umeakaz euskerea non eta noz erabilten daben aztertzen. Azkenik, umeak eta gurasoak alkartu eta danon artean hausnartu eben egiten daben euskerearen erabilerearen inguruan.
Igorren be, arnasguneen inguruko tailerra emongo dabe, abenduaren 14an, 19:00etan Kultur Etxean.

Artea eta Areatza Ueman
Artea be Ueman dago. Iker Atutxa Arteako euskera zinegotziaren arabera, "Arteako euskera jakintza maila % 80 baino altuagoa da. Erabilera maila be oso altua, baina ez daukat daturik".
Artean Berbalagun proiektua martxan ipinten dabilz udaletik. Hurrengo urterako ipini gura dabe martxan. "Horretarako AEK eta Areatzako Udalagaz gabiz beharrean" dino Atutxak.
Euskera jakintza maila altua izan arren, maila hori hobetuteko egiten dau behar Udalak eta euskera ikasteko eta tituluak lortzeako diru laguntzak emoten ditu Euskera Zerbitzuak. Areatzak herritarrai Ueman sartu danaren barri emongo deutse. Hori 18:15ean izango da eskolako aterpean, abenduaren 2an, Euskerearen Eguneko jaiaren barruan. Aurrezdik, 16:45ean meriendea eta tailerrak eta 18:00etan bertsoak egongo dira. Ondoren, familian eta euskeraz zunba egiteko aukerea egongo da.


Berbalagunai omenaldia Igorren
Igorren "Euskaraz bizi nahi dut" film laburren bildumeagaz hasi ziran euskerearen eguneko ekitaldiak. Zemendiaren 30ean, euskeraz eta euskerearen aldeko10 film labur eskeini ebezan Kultur Etxean. Filmon aukeraketea Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak egin dau eta euren film laburren lehiaketetakoak ziran.
Abenduaren 2an Bi arreba ikuskizuna egongo da Lasarte Aretoan eta hurrengo egunean, Euskerearen Egunean, 11:00etan kalejirea Eingo taldeagaz; 11:30etik 12:30era umeentzako jolasak Kultur Etxean eta 12:30ean Berbalagunai omenaldia eta hurreratzen diran guztientzako kopautxoa. "Aurten leku berezia emon gura jakie Berbalagunai Euskerearen Egunaren ospakizunean, euskerea indartuteko eta euskeraz biziteko egiten daben, edo egin daben, esfortzuagaitik. Horregaitik, urteetan zehar ibili izan diran Berbalagunak konbidauko doguz. Ekitaldi sinplea izango da, oroigarria emon eta gero kopautxoa danok batera. Herri guztia dago konbidauta. Kultur Etxean izango da" azaldu deutso BEGITUri Irati Barrenetxea Igorreko Euskera Teknikariak. 18:00etan, Dimako Udime jaialdira joateko deia egin dabe Igorretik.
Arantzazun, Bedian, Zeanurin eta Zeberion, batez be umeai zuzendutako ekintzak prestatu dabez. Arantzazun, Kontakatillu txotxongilo ikuskizuna egongo da abenduaren 2an, 18:30ean, frontoian. Bedian, tailerrak ludotekan, hilaren 2an, 17:00etan, eta Zeanurin, Iñaki Lasa kontu kontalariak helduentzako ipuinak kontauko ditu 19:30ean Txoko Sagarnan. Esti eta Olatzen kontzertua be egongo da 21:00etan Jubiladuen tabernan.
Zeanuri be herri euskalduna da, "euskera asko egiten da. Eguneroko hartu-emonetan euskerea erabilten da hizkuntza nagusi lez" dino Eneritz Iza zinegotziak.
Zeberion, ume eta nagusientzako ekintzak prestatu dabez. Ospakizunak bizikleta martxeagaz hasiko dira. Partaideak 11:00etan urtengo dira plazatik. Gero, 12:00etan, umeentzako jolasak plazan, 13:00etan taloak aterpean, eta jaiari amaiera sinbolikoa emoteko 14:00etan, barruan mezuak dituen puxikak botako ditue airera. Herriko trikitilari gazteak animauko dabe giroa.

Kolorea, kantuak, jantza eta festa Lemoan
Lemoan egun bitan ospatuko dabe Euskerearen Eguna, hilaren 2an eta 5ean. Egunaren bezperea barikua dala aprobetxau gura izan dau Udaleko Euskera Zerbitzuak jentearengana hurreratzeko. "Lemoan beti egin izan dogu formatu txikiko gauzatxoren bat herriko alkarteakaz, beti eurak guregana hurreratuta. Aurten, geu urtetea kalera ebatzi dogu, eta kalean dagoan jentea geureganatu" azaldu deutso BEGITUri Miren Madariaga Lemoako Euskera Teknikariak.
Barikuetan, poteoa egoten danez, horretara gehitu dira udalekoak. Burrunba Elektrotxarangeagaz ordu bi inguru ibiliko dira, jai giroan eta euskeraz. Ondoren, herriko gazteak "Harro bizi euskeraz Lemoan" kantuaren koreografia egingo dabe. "Mozorroak, jai giroa, festa, kolorea, musikea... eta hori dana euskeraz. Euskeraz egitea posible dala erakutsiz" dino Madariagak. Horregaitik jaiari "Euskeraz jantzatu, abestu, musika jo, gozatu, bizi gura dot" izena ipini deutsie. Giro polita eta alaia sortzea da helburua, bizipen positiboz betetakoa.
Kalejira musikatu eta koloretsua aprobetxauko dabe jenteari Berbalagun egitasmoan parte hartzeako konbitea egiteko. Photocall-a be ipiniko dabe, kuadrilan, banaka, binaka eta abar "euskeraz gurago" dabela adierazoteko eta erretratuak aterateko.
Lemoa asko aldatu da 2011n datuak publikau ziranetik. "Datuak ez dira errealak, joan-etorri asko egon diralako harrezkeroztik. Familia ereduak be aldatu egin dira. Uste dogu erabilereak behera egin dauala" dino teknikariak.
Horregaitik, jente gehiagok egin dagian euskeraz, jai giroan eta ondo pasetan, euskereak lemoaztarrak seduzidutea gura dabe Miren Madariaga eta Gorka Barrenetxea Lemoako euskera teknikariak.
Abenduaren 5ean, beste jai bat egongo da ikastetxeak antolatuta. Ume eta gaztetxoai zuzenduko dira oraingoan, eurak be kantuz eta jantzan ospatu dagien Euskerearen Eguna.

"Zer egin dezaket nik euskerearen alde?"
Aurten lehenengoz Euskerearen Egunean EAEko instituzinoak eta euskalgintzak adierazpen eta ekitaldi bateratuak egingo dabez. Eusko Jaurlaritzak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako diputazinoak, uriburuetako udalak, Eudel eta Uemak bultzatu dabe adierazpen bateratua.
Testuak 500 atxekimentu baino gehiago jaso ditu. Tartean, AEK, Topagunea eta Bertsozale Elkartearenak. Baita Legebiltzarrean dagozan alderdi politikoena be. Alkarteak, sindikatuak eta kirolariak be, besteak beste, sinatu dabe testua.

2016/11/30

IRANTZU LEKUE "Artibismoa landuten dot, parte hartzea eta hezkuntza sustatuz eta bidebakokeriak salatzen dituen artelanak garatuz"